Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak"— Zapis prezentacji:

1 Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak
Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży – koncepcja programu pilotażowego. Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak

2 Prezentacja założeń programu na posiedzeniu sejmowej komisji kultury fizycznej i sportu
W dniu 11 stycznia 2007 r. Komisja poparła założenia programu pilotażowego i wyraziła opinie że program ten po wdrążeniu na terenie województwa warmińsko – mazurskiego powinien swoim zasięgiem objąć całą Polskę.

3 Podpisanie listu intencyjnego
W celu zmniejszenia poziomu agresji i przestępczości wśród nieletnich, poprawy usportowienia młodzieży oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach, Strony deklarują szeroko rozumianą współpracę przy realizacji programu pilotażowego pt : „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w Województwie Warmińsko - Mazurskim", którego założenia zostały przyjęte przez Sejmową Komisję Kultury Fizycznej i Sportu, a w szczególności: 1. Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego obejmie patronat honorowy nad programem. 2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski umożliwi współpracę miedzy zespołem koordynującym działania programu pilotażowego a podległymi mu służbami przy realizacji założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem synergii działań z rządowym programem ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań, ,,Razem bezpieczniej”

4 3. Dyrektor Ośrodka TVP 3 w Olsztynie obejmie patronat medialny i umożliwi upublicznienie opinii publicznej efektów realizacji programu. 4. Prezydenci miast, starostowie powiatów, wójtowie gmin i burmistrzowie miast objętych działaniem programu wskażą szkoły, organizacje pozarządowe i inne podmioty do współpracy przy realizacji programu oraz umożliwią przeprowadzenie badań naukowych, zajęć pozalekcyjnych, przeszkolenie kadry nauczycielskiej oraz innych niezbędnych działań na obiektach pilotażowych. 5. Strony deklarują wolę podjęcia wspólnych działań w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych umożliwiających realizację programu, 6. W celu właściwej współpracy strony wyznaczą swoich przedstawicieli, którzy wejdą do zespołu koordynującego pracę przy realizacji programu. Skład zespołu zatwierdzony zostanie wspólnie przez Marszałka Województwa i Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego.

5 Cele programu. Zredukowanie poziomu przestępczości w tym również wśród nieletnich oraz poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa. Przygotowanie młodzieży do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej.

6 Warunki realizacji programu.
Systemowa współpraca instytucji państwowych i organizacji pozarządowych realizowana w ramach wieloletnich harmonogramów. Synergia działań z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem bezpieczniej” Zapewnienie finansowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych możliwych źródeł, w tym także w ramach wsparcia ze strony UE.

7 Założenia programu. Zagospodarowanie czasu wolnego poprzez aktywny udział w zajęciach sportowych. Udział w imprezach, zawodach, festynach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych. Pomoc dla młodzieży pozostającej w trudnej sytuacji materialnej rodzinnej. Współpraca mająca na celu zagwarantowanie prawidłowości procesów edukacji i wychowania, w trójkącie: dom – szkoła – klub sportowy.

8 Obszary działań. Działania edukacyjne uprzedzające powstawanie zjawiska agresji, skierowane do rodziców, dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów sportowych. Działania pedagogiczne w tym zajęcia sportowe, powstrzymujące negatywny wpływ środowiska i otoczenia, kierowane do dzieci i młodzieży. Działania interwencyjne i resocjalizacyjne kierowane do dzieci i młodzieży popełniającej czyny karalne.

9 Czas realizacji 3 lata: 2007 – 2009.

10 Założenia programu pilotażowego na bazie Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Wytypowanie szkół w regionie objętych programem pilotażowym. Przeszkolenie kadry pedagogicznej i trenerskiej Przeprowadzenie badań naukowych nad poziomem agresji w obiektach pilotażowych. Opracowanie programów pozalekcyjnych zajęć sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży ze szkół objętych programem pilotażowym. Realizacja programu w szkołach oraz badań kontrolnych. Opracowanie zebranych wyników i opublikowanie wniosków końcowych w mediach. Opracowanie założeń programu ogólnopolskiego.

11 Partnerzy w realizacji programu pilotażowego.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty Prezydent Miasta Olsztyn Samorządowe władze lokalne – ponad 40 podmiotów Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Organizacje pozarządowe Media

12 Oczekiwane efekty. Zmniejszenie poziomu agresji oraz przestępczości wśród nieletnich. Podniesienie poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Pozyskanie środków finansowych z funduszy krajowych i UE. Uzyskanie wiedzy naukowej na temat czynników wywołujących agresję oraz sprzyjających powstawaniu przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich oraz sposób ich niwelowania. Integracja działań organów władzy rządowej, władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kulturę fizyczną w celu przeciwdziałania przestępczości i patologii wśród nieletnich. Opracowanie zakresu współpracy oraz projektu porozumienia pomiędzy MSWiA, Ministerstwem Edukacji oraz Ministerstwem Sportu w celu realizacji programu ogólnopolskiego.

13 Możliwości finansowania programu
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX – 9.1 , 9.2 – dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych 9.4 – dofinansowanie szkolenia nauczycieli , trenerów i instruktorów. 9.5 – dofinansowanie szkolenia sportowego Regionalny Program Operacyjny Inne programy i fundusze

14 W ramach realizacji programu przeciwdziałania agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w najbliższym czasie zrealizowane będą następujące zadania: Przeszkolenie nauczycieli ze szkół wytypowanych przez samorządy na kursach i studiach podyplomowych , Przeprowadzenie badań naukowych zmierzających do zdiagnozowania przyczyn agresji oraz opracowania metod jej przeciwdziałania, Dofinansowanie systemu zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych przez przeszkoloną kadrę nauczycielską i trenerko-instruktorską , Opracowanie programu rozbudowy obiektów sportowych oraz zakupu sprzętu sportowego dla podmiotów objętych programem, Dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozach sportowych.

15 Zapraszamy do współpracy
Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii Wśród Dzieci i Młodzieży Prezes dr Jarosław Klimczak Tel


Pobierz ppt "Poseł na Sejm RP Beata Bublewicz dr Jarosław Klimczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google