Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TUNELE KOLEJOWE - WARUNKI TECHNICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TUNELE KOLEJOWE - WARUNKI TECHNICZNE"— Zapis prezentacji:

1 TUNELE KOLEJOWE - WARUNKI TECHNICZNE
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE - WARUNKI TECHNICZNE Warszawa r.

2 TEMATYKA STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH WPROWADZENIE
PODSTAWY PRAWNE PODZIAŁ TUNELI KOLEJOWYCH – KRYTERIA ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH WARUNKI TECHNICZNE TUNELE KOLEJOWE W POLSCE CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWE PARAMETRY I ROZMIESZCZENIE KATASTROFY W TUNELACH

3 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH WPROWADZENIE Bezpieczeństwo przeciwpożarowe tuneli liniowych będących jednocześnie podziemnymi obiektami komunikacyjnymi jest niezwykle istotne, ze względu na znaczne straty materialne oraz duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia znajdujących się w nich ludzi. Specyficzne warunki panujące w tunelach podczas zdarzeń pożarowych powodują, że prowadzenie w nich działania ratowniczo-gaśnicze plasują się wśród najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych, dlatego też rozpoznanie m.in. przyczyn, przebiegu oraz skutków pożarów w kolejowych tunelach liniowych stanowi istotny element skutecznej ochrony przeciwpożarowej tych obiektów.

4 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
PODSTAWY PRAWNE Kodeks UIC – Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych STANDARDY TECHNICZNE - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA MODERNIZACJI LUB BUDOWY LINII KOLEJOWYCH DO PRĘDKOŚCI Vmax ≤ 200 km/h (DLA TABORU KONWENCJONALNEGO) / 250 km/h (DLA TABORU Z WYCHYLNYM PUDŁEM) - TOM III KOLEJOWE OBIEKTY INŻYNIERYJNE DYREKTYWA 2001/16/WE - INTEROPERACYJNOŚĆ TRANSEUROPEJSKIEGO SYSTEMU KOLEI KONWENCJONALNYCH TECHNICZNA SPECYFIKACJA INTEROPERACYJNOŚCI Podsystemy: „Infrastruktura”, „Energia”, „Ruch kolejowy”, „Sterowanie”, „Tabor” Aspekt: „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych”

5 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
PODSTAWY PRAWNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. UTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

6 PODZIAŁ TUNELI KOLEJOWYCH – KRYTERIA
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH PODZIAŁ TUNELI KOLEJOWYCH – KRYTERIA Długość tuneli  O ile nie określono inaczej, wszystkie specyfikacje zawarte w TSI mają zastosowanie do tuneli o długości ponad 1 km. do systemów nowych, odnawianych i modernizowanych Tunele o długości ponad 20 km wymagają przeprowadzenia specjalnych analiz zagadnień bezpieczeństwa, które mogą prowadzić do ustalenia dodatkowych środków bezpieczeństwa Tunele następujące po sobie NIE są traktowane jako jeden tunel, o ile spełnione zostaną następujące dwa wymagania: (A) długość odcinka otwartego terenu między tunelami przekracza 500 m,  (B) na odcinku między tunelami istnieje możliwość dojazdu do obszaru bezpiecznego i wyjazdu z niego. 

7 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSWA System zapewnienia bezpieczeństwa w tunelach składa się z czterech kolejnych warstw Największy wkład w zapewnienie bezpieczeństwa ma zapobieganie, a następnie łagodzenie skutków itd. Połączenie wszystkich warstw bezpieczeństwa zapewnia sprowadzenie pozostałych zagrożeń do niskiego poziomu. zapobiegania łagodzenia skutków ewakuacji ratownictwo

8 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH SCENARIUSZE ZAGROŻEŃ

9 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH Określanie roli służb ratowniczych należy do kompetencji organów krajowych. Określone w TSI środki w zakresie ratownictwa oparte są na założeniu, że w przypadku interwencji dotyczącej wypadku w tunelu najważniejszym zadaniem służb ratowniczych jest ratowanie życia ludzkiego, a nie mienia takiego jak pojazdy czy konstrukcje.

10 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH Podstawowe założenia działania służb ratowniczych umownie przyporządkowano do dwóch typów:  zdarzenie typu „gorącego”  zdarzenie typu „zimnego” Zdarzenia „gorące”: pożar, wybuch i następnie pożar, emisja toksycznego dymu lub gazów.  Podstawowym zagrożeniem jest pożar. Przyjmuje się, że pożar zaczyna się w jednym z wagonów lub w lokomotywie i jest w pełni rozwinięty po upływie 15 minut od zapłonu W ciągu tych pierwszych 15 minut pożar zostaje wykryty i uruchomiony zostaje alarm. Jeżeli to możliwe, pociąg opuszcza tunel.  Jeżeli pociąg zatrzymuje się, pasażerowie są ewakuowani do obszaru bezpiecznego pod kierunkiem personelu obsługi pociągu lub samodzielnie. 

11 W zdarzeniu typu „gorącego” najistotniejsze jest:
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH W zdarzeniu typu „gorącego” najistotniejsze jest: Ratowanie ludzi, którzy nie mogą samodzielnie wydostać się do obszaru bezpiecznego; Zapewnienie wstępnej pomocy medycznej ewakuowanym; Gaszenie pożaru w zakresie wymaganym dla ochrony własnych sił oraz ludzi uwięzionych w wyniku wypadku; Prowadzenie ewakuacji z obszarów bezpiecznych w tunelu na otwartą przestrzeń.

12 W zdarzeniu typu „zimnego” najistotniejsze jest:
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH ZADANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH Zdarzenia „zimne” np. wykolejenie. Środki specyficzne dla tuneli koncentrują się wokół zapewnienia dostępu do wejścia/wyjścia, w celu umożliwienia ewakuacji oraz interwencji służb ratowniczych. Zdarzenia te różnią się od „gorących” tym, że nie występuje w nich czynnik ograniczenia czasowego, wynikający z obecności niebezpiecznego środowiska spowodowanego przez pożar. W zdarzeniu typu „zimnego” najistotniejsze jest: Zapewnienie wstępnej pomocy osobom z obrażeniami krytycznymi; Uwolnienie osób uwięzionych w konstrukcjach; Ewakuacja ludzi

13 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Główne założenia dla INFRASTRUKTURY Ograniczenie liczby rozjazdów i zwrotnic do minimum; Ograniczenie (uniemożliwienie) dostępu osób niepowołanych do wyjść ewakuacyjnych i pomieszczeń technicznych; Wymagania przeciwpożarowe dla konstrukcji; Wyposażenie pomieszczeń technicznych w system wykrywania i sygnalizacji pożaru; Środki ułatwiające samoratowanie, ewakuację i działania ratownicze;

14 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Główne założenia dla INFRASTRUKTURY Dostęp do obszaru bezpiecznego; Poziome i pionowe wyjścia ewakuacyjne; Przejścia do innego tunelu; Chodniki ewakuacyjne; Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych; Oznakowanie ewakuacyjne; Łączność awaryjna; Dostęp dla służb ratowniczych; Obszary ratownicze na zewnątrz tuneli; Zaopatrzenie w wodę.

15 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Główne założenia dla INFRASTRUKTURY Kontrola stanu tunelu (wg planu utrzymania) niezależnie od długości coroczna kontrola wzrokowa, szczegółowe kontrole wg planu utrzymania, kontrole specjalne po wypadkach i zdarzeniach naturalnych, które mogą mieć wpływ na warunki w tunelu, podczas realizacji robót odnowieniowych i/lub modernizacyjnych i po ich zakończeniu, a przed przywróceniem ruchu pociągów w tunelu (w celu sprawdzenia wytrzymałości konstrukcji oraz prawidłowości skrajni)

16 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Ograniczenie liczby rozjazdów i zwrotnic do minimum: zarządca infrastruktury powinien dopilnować, aby liczba zwrotnic i rozjazdów zainstalowanych zgodnie z wymaganiami projektu, wymaganiami bezpieczeństwa i wymaganiami eksploatacyjnymi była jak najmniejsza Ograniczenie (uniemożliwienie) dostępu osób niepowołanych do wyjść ewakuacyjnych i pomieszczeń technicznych: w pomieszczeniach technicznych i wyjściach ewakuacyjnych należy zastosować fizyczne systemy (np. zamki), których zadaniem będzie uniemożliwienie dostępu osób nieupoważnionych z zewnątrz; od wewnątrz natomiast powinna zawsze istnieć możliwość otwarcia drzwi w celu ewakuacji. 

17 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Wymagania przeciwpożarowe dla konstrukcji: Niniejsze wymaganie dotyczy wszystkich tuneli, niezależnie od długości. Konstrukcje powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość, która w przypadku pożaru zapewni wystarczającą ilość czasu na samodzielne opuszczenie niebezpiecznego miejsca przez pasażerów i personel pociągu oraz umożliwi działania służb ratowniczych, bez zagrożenia zawaleniem się konstrukcji. Należy dokonać oceny odporności ogniowej wykończonej powierzchni tunelu, wykonanej bądź to z lokalnej skały, bądź z betonu. Powinna ona wytrzymać temperaturę pożaru przez określony czas. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego materiałów konstrukcyjnych : Niniejsze wymaganie dotyczy wszystkich tuneli, niezależnie od długości.  Niniejsza specyfikacja dotyczy materiałów konstrukcyjnych oraz instalacji znajdujących się wewnątrz tuneli, które nie są konstrukcjami, a powinny one wykazywać się trudnozapalnością, niepalnością lub powinny być zabezpieczone ogniochronnie, w zależności od wymagań projektowych.

18 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Wyposażenie pomieszczeń technicznych w system wykrywania i sygnalizacji pożaru: Pomieszczenia techniczne są to przestrzenie zamknięte zaopatrzone w drzwi (wejście/wyjście) usytuowane wewnątrz lub na zewnątrz tunelu i wyposażone w instalacje umożliwiające realizację następujących funkcji: samoratowanie i ewakuacja, łączność awaryjna, ratownictwo i gaszenie pożarów oraz zasilanie trakcji. Pomieszczenia takie powinny być wyposażone w czujki, powiadamiające zarządcę infrastruktury (tzn. tunelu) o wystąpieniu pożaru. Dostęp do obszaru bezpiecznego: Obszar bezpieczny jest to miejsce wewnątrz lub na zewnątrz tunelu, które spełnia wszystkie poniższe kryteria:  Warunki panujące w tym obszarze umożliwiają przeżycie;  Wejście do tego obszaru możliwe jest dla osób poruszających się samodzielnie i z pomocą innych;  Ludzie przebywający w tym obszarze mogą ratować się samodzielnie, jeżeli istnieje taka możliwość, lub mogą poczekać na ratunek prowadzony przez służby ratownicze, zgodnie z procedurami wyszczególnionymi w planie postępowania na wypadek zdarzenia niebezpiecznego;  Powinna być zapewniona łączność ze sterownią i zarządcą infrastruktury za pomocą telefonów komórkowych lub łączy stałych. 

19 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Poziome i pionowe wyjścia ewakuacyjne: Wyjścia powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co m.  Minimalne wymiary poziomych i pionowych wyjść ewakuacyjnych na powierzchnię ziemi powinny wynosić: szerokość 1,50 m, wysokość 2,25 m. Minimalne wymiary otworu drzwiowego powinny wynosić: szerokość 1,40 m, wysokość 2,00 m. Wszystkie wyjścia powinny być oznakowane i wyposażone w oświetlenie. 

20 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Przejścia do innego tunelu: Przejścia między przyległymi, niezależnymi tunelami umożliwiają wykorzystanie przyległych tuneli jako obszarów bezpiecznych. Przejścia takie muszą być oznakowane i wyposażone w oświetlenie. Minimalne wymiary przejścia wynoszą: wysokość 2,25 m, szerokość 1,50 m. Minimalne wymiary otworu drzwiowego wynoszą: wysokość 2,00 m, szerokość 1,40 m. Przejścia do innych tuneli odpowiadające tym wymaganiom powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 500 m. 

21 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Chodniki ewakuacyjne: Niniejsze wymaganie dotyczy wszystkich tuneli o długości większej niż 500 m.  W tunelach jednotorowych chodniki powinny znajdować się co najmniej po jednej stronie toru, a w tunelach dwutorowych - po obu stronach tunelu. W szerszych tunelach o liczbie torów większej niż dwa dostęp do chodnika powinien być możliwy z każdego toru. Szerokość chodnika powinna wynosić co najmniej 0,75 m. Minimalny prześwit pionowy chodnika powinien wynosić 2,25 m.  Powierzchnia chodnika nie może znajdować się poniżej poziomu główki szyn. Na drodze ewakuacyjnej należy unikać lokalnych przewężeń powodowanych przez przeszkody. Ewentualne przeszkody występujące na drodze ewakuacyjnej nie powinny powodować jej zwężenia do szerokości mniejszej niż 0,7 m, a długość takich przeszkód nie powinna przekraczać 2 m. 

22 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Chodniki ewakuacyjne cd.: Chodniki ewakuacyjne prowadzące do obszaru bezpiecznego powinny być wyposażone w poręcze umieszczone na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią chodnika. Poręcze należy umieścić w taki sposób, aby nie ograniczały minimalnej szerokości chodnika. Przy omijaniu przeszkód poręcze instalowane przed zwężeniem i za nim należy umieścić pod kątem od 30° do 40° do osi podłużnej tunelu.  Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych: Niniejsze wymaganie dotyczy wszystkich tuneli ciągłych o długości większej niż 500 m.  Należy zainstalować oświetlenie awaryjne, którego celem jest prowadzenie pasażerów i personelu obsługi pociągu do obszaru bezpiecznego w sytuacji awaryjnej. Oświetlenie inne niż elektryczne jest dopuszczalne pod warunkiem, że spełni ono swoje zadanie.  

23 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych cd.:  Oświetlenie należy instalować w następujący sposób: Tunele jednotorowe: po jednej stronie (tej samej co chodnik)   Tunele dwutorowe: po obu stronach.  Umieszczenie oświetlenia: ponad chodnikiem, na jak najmniejszej wysokości, ale w sposób nieograniczający wolnej przestrzeni dla przejścia ludzi, bądź wbudowane w poręcze. Natężenie światła na poziomie chodnika powinno wynosić co najmniej 1 luks. Autonomia i niezawodność: należy zagwarantować zasilanie w sytuacjach awaryjnych lub innych wymaganych sytuacjach, zapewniające funkcjonowanie oświetlenia przez co najmniej 90 minut. Jeżeli w normalnych warunkach eksploatacyjnych oświetlenie awaryjne jest wyłączone, należy zapewnić możliwość jego włączenia za pomocą obydwu niżej podanych metod:  ręcznie, wewnątrz tunelu, w odstępach co 250 m;  zdalnie, przez operatora tunelu.

24 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Oznakowanie ewakuacyjne: Niniejsze wymaganie dotyczy wszystkich tuneli o długości większej niż 100 m.  Oznakowanie ewakuacyjne służy do wskazywania wyjść ewakuacyjnych, kierunku oraz odległości do obszaru bezpiecznego. Wszystkie znaki powinny być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami dyrektywy 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 w sprawie znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy, oraz zgodnie z normą ISO Oznakowanie ewakuacyjne należy umieszczać na ścianach bocznych. Maksymalna odległość między znakami powinna wynosić 50 m. W przypadku obecności wyposażenia ewakuacyjnego w tunelu, należy umieścić odpowiednie oznakowanie informujące o jego lokalizacji.

25 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Łączność awaryjna: W każdym tunelu należy zapewnić łączność radiową między pociągiem a sterownią przy użyciu techniki GSM-R. Nie jest konieczne stosowanie dodatkowych systemów łączności, takich jak telefony awaryjne. Należy zapewnić ciągłość stref radiowych w celu zapewnienia łączności służb ratowniczych z ich lokalnymi systemami dowodzenia. System radiowy powinien umożliwiać służbom ratowniczym korzystanie z własnych urządzeń łączności. Dostęp dla służb ratowniczych: Służby ratownicze powinny mieć zapewniony dostęp do tunelu w przypadku wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego, poprzez portale tunelu (wjazd/wyjazd) i/lub odpowiednie wyjścia ewakuacyjne. Tak rozumiane drogi dostępu powinny mieć wymiary co najmniej: szerokość 2,25 m x wysokość 2,25 m.

26 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Szczegółowe założenia dla INFRASTRUKTURY Obszary ratownicze na zewnątrz tuneli: W pobliżu tunelu należy zapewnić obszar o powierzchni minimum 500 m2 przylegający do dróg dojazdowych. Istniejące drogi można uważać za obszary przeznaczone na akcje ratownicze. Jeżeli dostęp drogowy nie jest praktycznie możliwy, należy zapewnić rozwiązania alternatywne w porozumieniu ze służbami ratowniczymi. Zaopatrzenie w wodę: przy punktach dostępowych do tunelu należy zapewnić punkty zaopatrzenia w wodę; kwestię tę należy rozwiązać w porozumieniu ze służbami ratowniczymi. Wydajność źródła wody powinna wynosić minimum 800 litrów na minutę przez dwie godziny. Źródłem wody może być hydrant lub inne źródło o pojemności co najmniej 100 m3, np. zbiornik, rzeka lub inne.

27 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Główne założenia dla podsystemu „ENERGIA –zasilanie" Segmentacja zasilania (dla tuneli >5 km); Uziemienie sieci trakcyjnej lub zasilania trzeciej szyny; Zaopatrzenie w energię elektryczną dla służb ratowniczych; Ochrona przeciwpożarowa kabli elektrycznych; Niezawodność instalacji elektrycznych Instalacje mające wpływ na bezpieczeństwo zdefiniowane przez zarządcę infrastruktury lub podmiot zamawiający powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływem wysokiej temperatury i ognia,

28 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Główne wymagania dla TABORU" Właściwości materiałów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; Gaśnice; Zdolność do ruchu pociągu z pożarem na pokładzie przegrody ogniowe, blokada ręcznego hamulca bezpieczeństwa, detektory pożaru przedziały techniczne, sypialne, środki łączności w pociągach, system oświetlenia awaryjnego w pociągach, wyłączenie klimatyzacji w pociągach, oznakowanie dróg ewakuacyjnych w pociągu i dostępność drzwi wejściowych z możliwością awaryjnego otwierania

29 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
WARUNKI TECHNICZNE Wymagania dla tuneli określone w rozp. MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. § Konstrukcja tunelu liniowego nie powinna ograniczać prędkości jazdy pociągów, konstrukcyjnych warunków układania nawierzchni kolejowej i odwodnienia oraz zawieszenia sieci trakcji elektrycznej. 2. Szerokość skrajni budowli w tunelu liniowym powinna odpowiadać wymogom danej linii kolejowej, powiększonej: 1) nie mniej niż o 400 mm z każdej strony - dla linii jednotorowej, 2) nie mniej niż 300 mm z każdej strony - dla linii dwutorowej. 3. Tunel liniowy o długości większej niż 50 m powinien mieć nisze o wymiarach nie mniejszych niż: szerokość 1,50 m, wysokość 2,00 m i głębokość 0,60 m, rozmieszczonych przemiennie po obu stronach toru w odległościach nie większych niż 25 m. Tunel liniowy o długości ponad 200 m powinien mieć ponadto instalację wentylacyjną oraz oświetlenie zapewniające średnie natężenie światła nie mniejsze niż 3 luksy. 4. Tunel liniowy powinien posiadać urządzenia odwadniające do odprowadzenia wody z tunelu.

30 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
INSTRUKACA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zgodnie z rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane obiektem budowlanym jest: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;

31 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
INSTRUKACA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Jednym z elementów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w przypadku tuneli liniowych winien być szczegółowy scenariusz postępowania dostosowane do lokalnych warunków: opracowany pod kierunkiem zarządcy infrastruktury we współpracy z przewoźnikami kolejowymi i służbami ratowniczymi, zatwierdzany przez właściwy organ krajowy; Zawartość planu: zadania, nazwy, adresy i numery telefonów wszystkich związanych instytucji (systematycznie aktualizowane), jednoznaczna identyfikacja tunelu wraz z drogami dojazdu, przewidziane środki i strategie ewakuacji pasażerów w sytuacji zdarzenia niebezpiecznego lub dłuższego zatrzymania, koordynacja informowania i działań, procedury izolowania i uziemiania, zasady zaznajamiania wszystkich instytucji z infrastrukturą tunelową, częstotliwość wizji lokalnych i ćwiczeń na planach – ćwiczenia kompleksowe w tunelu przed jego otwarciem.

32 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE - CHARAKTERYSTYKA Na terenie Polski znajduje się 27 kolejowych tuneli liniowych (z uwzględnieniem umownego podziału warszawskiego tunelu średnicowego na 4 odcinki). Najdłuższy tunel liniowy jest zlokalizowany na linii Kłodzko – Wałbrzych i jego długość wynosi 1604 m, natomiast najkrótszy, 50-metrowy tunel znajduje się na linii Stróże – Krościenko. Większość z nich jest umiejscowiona na południu kraju, w terenie górzystym. Są to obiekty wykonane w drugiej połowie XIX wieku (16 budowli) oraz na początku XX wieku (6 tuneli) oraz (1 tunel W-wa Okęcie) w XXI wieku.

33 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE - CHARAKTERYSTYKA Najstarsze tunele mają kamienne sklepienia, natomiast obiekty pochodzące z drugiej połowy XX wieku, poza tymi, które są drążone w skale, wykonane zostały techniką żelbetową; 18 tuneli znajduje się w terenie obniżonym w stosunku do powierzchni gruntu, przy czym występuje różny stopień nachylenia skarp w stosunku do torowiska; Różnica wysokości między wjazdem i wyjazdem z tunelu dochodzi do kilkudziesięciu metrów; Większość tuneli liniowych znajduje się w terenie niezabudowanym; W 21 tunelach odbywa się ruch towarowo – pasażerski, a w 5 – tylko pasażerski (wszystkie tunele zlokalizowane na terenie Warszawy); Jeden tunel jest nieczynny (zamknięta linia na szlaku Kowary - Ogorzelec);

34 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE - CHARAKTERYSTYKA Wszystkie obiekty są wykonane jako jednopoziomowe, przy czym w 21 przypadkach są to linie jednotorowe, natomiast sieć trakcyjna występuje w 18 tunelach; Elementy konstrukcyjne wszystkich tuneli spełniają wymagania odporności ogniowej (240 min; 1 tunel (W-wa Okęcie) wyposażono w wentylację mechaniczną; 2 tunele posiadają wentylację grawitacyjną (szyby i kominy wentylacyjne); 5 tuneli ma zapewniony dojazd drogowy’ Do 6 tuneli dojazd jest możliwy na odległość od 150 do 500 m. Do 16 tuneli można dojechać tylko po torowisku, używając pojazdów drogowo-szynowych lub szynowych wózków transportowych;

35 Tunel kolejowe w Jedlinie Górnej
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel kolejowe w Jedlinie Górnej Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce o długości 1604m, szlak Jedlina Zdrój – Wałbrzych wybudowany w 1880 r. Wlot do tunelu od strony Wałbrzycha Wlot do tunelu od strony Głuszycy

36 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel kolejowy Warszawa Okęcie oddany do użytku w 2012 r. o długości 1183 m. Wlot od strony Lotniska Wlot od strony p.o. Warszawa Służewiec

37 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel kolejowy Warszawa Okęcie – TESTY BEZPIECZEŃSTWA

38 Wlot do tunelu dalekobieżnego od strony Powiśla
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel dalekobieżny został oddany do użytku w latach 60 , natomiast tunel podmiejski w 1933 r. całkowita długość tunelu od przystanku osobowego W-wa Powiśle do stacji W-wa Ochota wynosi 2071 m. część północna od W-wa Powiśle do Dworca Centralnego wynosi 1771 m. część południowa od W-wa Powiśle do W-wa Śródmieście wynosi 1569 m. Wlot do tuneli od strony zachodniej. Wlot do tunelu dalekobieżnego od strony Powiśla

39 Tunel na szlaku Ogorzelec – Jelenia Góra o długości 1027 m.
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel na szlaku Ogorzelec – Jelenia Góra o długości 1027 m. wybudowany w roku 1905. Wlot do tunelu od strony Kowar. Wlot od strony Ogorzelca Wnętrze

40 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel na szlaku Ludwikowice - Głuszyca o długości 1168 m. wybudowany w roku 1880 i przebiega około 70 m poniżej wierzchołka Świerkowej kopy (609 m n.p.m.). Wlot do tunelu w torze nr 2 Widok na tunele Wlot do tunelu w torze nr 1

41 Tunel na szlaku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój o długości 80 m.
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunel na szlaku Duszniki Zdrój – Kudowa Zdrój o długości 80 m. wybudowany w roku 1904 Wjazd do tunelu od strony przystanku Kulin Kłodzki

42 Tunele na szlaku Kozłów– Tunet o długości 765 m i 745 m.
STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH TUNELE KOLEJOWE W POLSCE Tunele na szlaku Kozłów– Tunet o długości 765 m i 745 m. wybudowany w roku 1884 r

43 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE W POLSCE PODSTAWOWE PARAMETRY Lp. Miejscowość lub najbliższa stacja Linia kolejowa Długość Uwagi 1 Jedlina Górna 286 1604 m 2 Warszawa Lotnisko Chopina 440 1183 m 3 Warszawa 001, 002, 448 2071 m 4 Bartnica 1168 m 5 Ogorzelec 308 1027 m 6 Tunel 8 765 m odległośc między tunelami wynosi około 30m 745 m 7 Rydułtowy 140 727 m Kulin Kłodzki 309 577 m 9 Żegiestów 96 513 m 10 Jedlina Zdrój 378 m 11 Łupków 107 136 m 12 Bardo Śląskie 276 363 m 13 Długopole Zdrój 360 m 14 Wleń 283 320 m 15 Szybowice Wałbrzyskie zamknięty 274 309 m 16 Trzcińsko 293 m 17 Bielsko Biała 139 268 m 18 Mieroszów 291 261 m 19 Pilchowice 187 m 20 Kamionka Wielka 180 m 21 154 m 22 Szklarska Poręba Dolna 311 146 m 23 Lewin Kłodzki 80 m 24 Uherce 108 50 m

44 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
KATASTROFY W TUNELACH – KAPRUN pożar kolejki górskiej 11 listopada 2000 11 listopada 2000 roku - w dzień otwarcia sezonu narciarskiego - o godzinie 9.02, w tunelu linowo-szynowej kolejki - zabierającej narciarzy na szczyt lodowca - wybuchł tragiczny w skutkach pożar. Życie utraciło w nim 155 osób, a jedynie dwunastu udało się uratować. Po wjeździe do tunelu wagonik kolejki zaczął się palić, a sytuację pogarszał fakt, że ze względu na różnicę wysokości, ciśnień i temperatury, pomiędzy dolną a górną stacją kolejki, tunel pełni funkcję komina. Cały wagonik, wraz z ludźmi spłonął doszczętnie, a ocalało jedynie 12 osób, którym udało się uciec z wagonika w kierunku dolnej stacji. Na górnej stacji 3 osoby oczekują na zjazd zginęły w chmurze dymu z pożaru, który szalał prawie 2 kilometry od nich. Śledztwo wykazało, że przyczyną pożaru był grzejnik elektryczny z wentylatorem, którym pracownik kolejki ogrzewał swoją kabinę.

45 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
KATASTROFY W TUNELACH

46 STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
TUNELE KOLEJOWE NA ŚWIECIE Tunel Lokalizacja Kraj Długość Ilość tuneli Linia kolejowa Metoda budowy Rok uruchomienia ilość torów  Gothard Base Alpy Szwajcaria 57.072 2 x 1 Zurich - Mediolan TBM 2018 Brenner Base Austria 55.392 Insbruck - Bozen 2025 Seikan Cieśnina Tsugaru Japonia 53.850 1 x 2 Hokkaido Shinkansen D&B 1988 Lyon - Turyn Francja - Włochy 53.000 2020 Eurotunnel Kanał La Manche Francja - Wielka Brytania 50.450 Eurostar Londyn – Paryż - Bruksela 1994 Gibraltar Cieśnina Gibraltarska Hiszpania - Maroko 37.700 Punta Paloma - Cape Malabata Lötschberg 34.577 Brig – Berno - Bazylea 2007 Koralm 32.800 Graz - Klagenfurt Guadarrama Sierra de Guadarrama Hiszpania 28.419 AVE Madryt – Valladolid Taihang  Góry Taihang Chiny 27.839  Shijiazhuang - Taiyuan Hakkoda Góry Hakkoda 26.455 Tohoku Shinkansen 2010 Iwate-Ichinohe Góry Ou 25.810 Tôhoku Shinkansen NATM 2002 Pajares Base Asturia 24.667 AVE Valladolid - Gijon 2011 Praga - Beroun Praga Czechy 24.650 Praga - Pilzno

47 Dziękuję za uwagę STOWARZYSZENIE POŻARNIKÓW POLSKICH
Wiesław Jaroszyński PKP PLK S.A. Biuro Eksploatacji tel. 698 


Pobierz ppt "TUNELE KOLEJOWE - WARUNKI TECHNICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google