Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ze środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ze środków."— Zapis prezentacji:

1 Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2 Rehabilitacja społeczna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r
Rehabilitacja społeczna zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ) ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej -wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych - likwidację barier i dostępie do informacji kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

3 W ramach rehabilitacji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymując do dyspozycji środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela pomocy finansowej niepełnosprawnym do następujących zadań: Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych Działalności warsztatów terapii zajęciowej

4 Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

5 Turnus jest organizowany dla osób ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności, potwierdzonym orzeczeniem lekarza orzecznika o stopniu niepełnosprawności oraz dla dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 16 roku życia a niepełnosprawność ich potwierdzona jest orzeczeniem o niepełnosprawności. Osoba wymagająca opieki osoby drugiej na turnusie otrzymuje dofinansowanie również do opiekuna, za wyjątkiem osób posiadających lekki stopień niepełnosprawności lub równoważny, pod warunkiem uzasadnienia takiej potrzeby przez lekarza wypisującego wniosek.

6 Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności, który posiada wnioskodawca. I tak: 27 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby niepełnosprawnej w wieku lat uczącej się i niepracującej, 2) 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 3) 23 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności, 4) 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, 18 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

7 Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON jeden raz w roku kalendarzowym na wniosek lekarza jeżeli ich średni dochód netto, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie pomniejsza się o kwotę przekroczenia dochodu.

8 Przeciętne wynagrodzenie
Tabela należnego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych wg stopni niepełnosprawności w kwartałach 2014 r. Od r. Do r. Od r. Do r. Znaczny 27% 986 zł 1 032 zł Umiarkowany 25% 913 zł 956 zł Lekki 23% 840 zł 879 zł Opiekun/ZPChr. 18% 657 zł 688 zł Dochód w rodzinie wieloosobowej 50 % 1 825,86 zł 1 911,66 zł Dochód w rodzinie jednoosobowej 65 % 2 373,62 zł 2 485,16 zł Przeciętne wynagrodzenie 3 651,72 zł III kwartał 2013 r. 3 823,32 zł IV kwartał 2013 r.

9 Zgodnie z przepisami wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON przyjmowane są na bieżąco w roku kalendarzowym. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu, w przypadku gdy kopia nie ma potwierdzenia zgodności z oryginałem). Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów turnusu rehabilitacyjnego, poniesionych przed przyznaniem środków.

10 Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów Wykaz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, kryteria ich przyznawania przez lekarzy, okresy użytkowania oraz wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie nabycia, a także przedmioty ortopedyczne podlegające naprawie ustala Minister Zdrowia.

11 O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli zachodzi potrzeba czynnej rehabilitacji w warunkach domowych. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5 – ciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

12 Średni miesięczny dochód netto osób ubiegających się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty: a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym, b) 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

13 Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, b) do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez rzez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

14 Osoby niepełnosprawne ubiegające się o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, składają wniosek PCPR. Do wniosku należy dołączyć: - kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub w przypadku dziecka orzeczenia o niepełnosprawności ( oryginał orzeczenia do wglądu, w przypadku gdy kopia nie ma potwierdzenia zgodności z oryginałem), - fakturę zakupu określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo - kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

15 DOFINANSOWANIE DO APARATU SŁUCHOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Limit cenowy za szt. z NFZ ,00 zł Udział własny pacjenta: BEZPŁATNIE zł Refundacja NFZ: 1.500,00 zł Dofinansowanie ze środków PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie : 150% kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ ,00 zł udział pacjenta w cenie nabycia ,00 zł Kwota max dofinansowania z PCPR ,00 zł OGÓŁEM wartość aparatu słuchowego bez dopłaty pacjenta wynosi : udział NFZ ,00 zł kwota dofinansowania z PCPR ,00 zł OGÓŁEM WARTOŚĆ APARATU ,00 zł

16 DOFINANSOWANIE DO APARATU SŁUCHOWEGO DLA DOROSŁYCH
Limit cenowy za szt. z NFZ ,00 zł Udział własny pacjenta 240,00 zł Refundacja NFZ 560,00 zł w cenie nabycia % w cenie % Dofinansowanie ze środków PFRON poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie : limit NFZ ,00 zł udział własny pacjenta w cenie nabycia 30% ,00 zł razem ,00 zł 150 % z kwoty 1.040,00 daje max dofinansowanie z PCPR 1.560,00 zł OGÓŁEM wartość aparatu słuchowego na jedno ucho bez dopłaty pacjenta wynosi : udział NFZ. w cenie 70 % ,00 zł kwota max dofinansowania z PCPR ,00 zł GÓŁEM WARTOŚĆ APARATU ,00 zł

17 Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier powinna: umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, zwiększyć samodzielność i niezależność życiową osoby niepełnosprawnej, poprawić warunki pracy i nauki oraz jakość jej społecznego funkcjonowania.

18 O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli: ma trudności w poruszaniu się, jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje.

19 O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli: jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności, nie uzyskała dofinansowania w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku. Osobie niepełnosprawnej nie przysługuje dofinansowanie do zakupu pojazdu samochodowego.

20 Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,w komunikowaniu się i technicznych nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek nie może dotyczyć dofinansowania kosztów poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

21 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie ze środków do ww. zadania mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne, które: prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, - udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

22 Dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Organizatorami warsztatów terapii zajęciowej mogą być fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty ( osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi ). Działalność bieżąca warsztatów terapii zajęciowej finansowana jest w 90 % ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 10 % ze środków budżetu Powiatu.


Pobierz ppt "Zadania powiatu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ze środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google