Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy społecznej na podstawie innowacyjnej metody szkoleniowej opracowanej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy społecznej na podstawie innowacyjnej metody szkoleniowej opracowanej."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy społecznej na podstawie innowacyjnej metody szkoleniowej opracowanej w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna ” Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 stycznia 2014 r. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

2  przekazanie i uporządkowanie wiedzy pozyskanej na podstawie realizacji pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej,  zapoznanie uczestników z wynikami badań, które dotyczą działań podejmowanych w ramach I edycji pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej,  nabycie wiedzy z zakresu tworzenia i realizacji kompleksowych działań/ programów na rzecz społeczności lokalnych rewitalizowanych terenów, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  nabycie wiedzy z zakresu inicjowania i tworzenia partnerstw lokalnych, kształtowanie i rozwój umiejętności w zakresie konstruowania i realizacji Programów Rewitalizacji Społecznej pod kątem działań merytorycznych oraz finansowych. Główne cele szkolenia REWITALIZACJA SPOŁECZNA

3 Podstawą dla opracowania programu szkoleń i materiałów szkoleniowych są następujące opracowania:  „Wytyczne w zakresie konstruowania lokalnych programów rewitalizacji społecznej”  „Raport merytoryczny z realizacji 20 programów finansowanych w ramach zadania Realizacja 20 pilotażowych Programów Rewitalizacji Społecznej”  „ Katalog dobrych praktyk programów rewitalizacji społecznej”  Modelowe rozwiązania w zakresie aktywnej integracji (Modelowy Standard Aktywnej Integracji), Zawarte w publikacji : „Modelowy standard aktywnej integracji wraz z konkluzjami z pilotażu programów rewitalizacji społecznej” zawierającej:  Modelowy standard aktywnej integracji (Modelowe rozwiązania w zakresie aktywnej integracji)  Raport merytoryczny z realizacji pilotażu programów rewitalizacji społecznej Podstawa merytoryczna dla programu szkoleń REWITALIZACJA SPOŁECZNA

4  Szkolenie wprowadza uczestników w zagadnienia rewitalizacji społecznej w społecznościach lokalnych, w związku z postępującymi tam procesami degradacji oraz pokazuje zastosowanie metody projektowej, w celu przeprowadzenia skutecznej interwencji.  Wszystkie opisane w wymienionych materiałach przedsięwzięcia społeczne, podjęte w ramach pilotażu, realizowane były metodą projektową. Prognozowane szkolenia opierają się zatem na metodzie projektowej. Przedmiot szkolenia

5 Uczestnicy powinni nabyć niezbędną wiedzę i umiejętności a w szczególności:  poprawnie zdiagnozować problemy społeczne,  rozpoznać i wykorzystać niezbędne zasoby – ludzkie i materialne  zdefiniować cele i działania służące osiąganiu tych celów  określić adresatów działań naprawczych  zaangażować i zmotywować adresatów do uczestnictwa  zbudować partnerstwo osób i instytucji realizujących wspólnie zaplanowane przedsięwzięcie  wdrożyć i przeprowadzić zaplanowane działania  dokonać oceny osiągniętych wyników. Prognozowane efekty szkolenia REWITALIZACJA SPOŁECZNA

6 Tu uczestnik szkolenia uzyska wskazówki na temat:  gdzie powinien szukać informacji odnośnie rozmiarów i natężenia występujących problemów społecznych,  jak dopasować źródła informacji do zidentyfikowanych problemów, aby najpełniej charakteryzowały dane zjawiska  jakie techniki pozyskiwania danych może zastosować  jak może usystematyzować pozyskane informacji aby uzyskać pełną diagnozę  jak wyznaczyć główne kierunki działań i priorytety dla przewidywanych projektów  jak rozpoznać możliwości wykonania projektu etap I: Inkubacja – opracowanie koncepcji działania REWITALIZACJA SPOŁECZNA

7 Tu uczestnik szkolenia uzyska wskazówki na temat:  jak poprawnie wyznaczyć główne cele projektu oraz pożądane efekty  jak określić odbiorców projektu - grupy docelowe  jak zaplanować działania niezbędne dla osiągnięcia celów  jak pozyskać niezbędne zasoby do wykonania tych zadań,  jak i jakimi metodami zaplanować czas na realizację zadań - opracowywanie harmonogramu działania  kogo pozyskać do współpracy  jak rozpoznać zagrożenia pojawiające się we współpracy i jak można im zaradzić. etap II: Preparacja – opracowanie koncepcji realizacji projektu REWITALIZACJA SPOŁECZNA

8 Tu uczestnik szkolenia uzyska wskazówki na temat:  w jaki sposób pozyskać uczestników/ beneficjentów projektu – sposoby rekrutacji  jak zapewnić warunki realizacji zamierzonych celów i działań  w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych partnerów  jak współpracować z partnerami realizującymi wspólnie działania  jak podnosić efektywność współpracy  jak skutecznie informować o projekcie - metody promocji i komunikacji o projekcie, 9 etap III: realizacja projektu czyli wdrażanie wypracowanych rozwiązań. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

9 Tu uczestnik szkolenia uzyska wskazówki na temat:  jak czuwać nad procesem realizacji działań w projekcie – techniki monitorowania projektu  jakie są sposoby pozyskania wiedzy o osiąganych rezultatach projektu - podstawowe techniki i narzędzia ewaluacji projektu  jak dobrać właściwe techniki i metody oceny do realizowanych typów projektów  Prezentacja najlepszych praktyk etap IV – Monitoring i Ewaluacja projektu etap IV – Monitoring i Ewaluacja projektu. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

10 W zakresie wiedzy – uczestnik powinien znać:  Metody diagnozy problemów społecznych  Sposoby określania celów i efektów programów rewitalizacji społecznej  Etapy realizacji projektów ukierunkowanych na działania związane z rewitalizacją społeczną  Techniki i etapy identyfikowania zadań oraz opracowywania harmonogramów  Metody rekrutowania uczestników do projektu  Sposoby monitorowania realizacji projektu  Kluczowe zagrożenia, jakie pojawiają się w trakcie realizacji projektów  Najlepsze praktyki związane z realizacją projektów rewitalizacji społecznej Pożądanym efektem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników REWITALIZACJA SPOŁECZNA

11 W zakresie umiejętności – uczestnik powinien potrafić:  Przeprowadzić diagnozę sytuacji społecznej u siebie w regionie i zdiagnozować problemy,  Ocenić i wybrać kluczowe obszary stanowiące przedmiot rewitalizacji  Opracować założenia projektu rewitalizacji i precyzyjnie określić adresatów działań  Określić kluczowe zadania związane z realizacją projektu rewitalizacji społecznej  Przeprowadzić analizę niezbędnych zasobów do realizacji projektu  Zbudować harmonogram prac oraz kosztorys projektu  Zmotywować adresatów projektu do aktywnego uczestnictwa  Dokonać oceny osiągniętych wyników Kompetencje c.d. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

12 W zakresie postaw – uczestnicy powinni być przekonani o tym, że:  Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy społecznej pozwoli na wygenerowanie ciekawych rozwiązań ukierunkowanych na wyeliminowanie lub ograniczenie występowania problemów,  Organizowanie i realizacja programów rewitalizacji społecznej jest działaniem umożliwiającym kompleksowe i długookresowe oddziaływanie na sytuację społeczną danej grupy adresatów  Brak pewnych zasobów nie stanowi przeszkody w realizacji programów, kluczowym działaniem wspierającym realizację zaplanowanych działań jest poszukiwanie podmiotów, z którymi można zawiązać partnerstwa. Kompetencje c.d. REWITALIZACJA SPOŁECZNA

13  W celu weryfikacji jakości i efektywności szkoleń przeprowadzone zostaną kilkuetapowe badania umożliwiające dokonanie oceny poziomu wiedzy oraz umiejętności uczestników, jak również poziomu wdrożenia omawianych treści.  Dodatkowo w odniesieniu do pierwszej edycji szkoleń, w badanie efektywności zaangażowani zostaną również trenerzy, którzy będą mieli możliwość przedstawienia swoich opinii na temat opracowanego szkolenia, jak również wskazania na ewentualne modyfikacje.  Badanie efektywności zakłada wykorzystanie technik ankietowych, wywiadów oraz analizy dokumentów. Część działań możliwa będzie do przeprowadzenia bezpośrednio po szkoleniu, a część wymagać będzie zaangażowania się organizatorów w dokonanie ewaluacji w późniejszym okresie (ok 6-12 miesięcy od zakończenia szkolenia). Podstawowe założenia dotyczące ewaluacji szkoleń REWITALIZACJA SPOŁECZNA

14 Do proponowanych narzędzi ewaluacji zaliczają się:  Ankiety oceny satysfakcji ze szkolenia oraz samooceny rozwoju  Wywiady z uczestnikami dotyczące ich odczuć i oczekiwań  Ankiety skierowane do trenerów, dotyczące wniosków i sugestii  Ocena poziomu wdrożenia działań follow up  Wywiad telefoniczny lub pozyskanie informacji drogą mailową dotyczących poziomu wdrożenia proponowanych rozwiązań  Analiza liczby programów rewitalizacji, jakie zostały wdrożone w regionach, z których pochodzą uczestnicy szkoleń Narzędzia ewaluacji REWITALIZACJA SPOŁECZNA

15  W opracowanym „Manualu trenera” zdefiniowane zostały zadania wdrożeniowe dla uczestników szkolenia. Aktywności te są szczególnie istotne z punktu widzenia podnoszenia efektywności szkoleń. Wielokrotnie bowiem uczestnicy programów rozwojowych, pomimo ich wysokiej oceny nie przejawiają odpowiedniej motywacji do tego by wdrażać nowe metody działania i wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności.  Realizacja tych działań wiąże się jednak z potrzebą monitorowania ich wykonania przez uczestników, a także z oceną i przekazaniem im informacji zwrotnych. Ocena poziomu wdrożenia „follow up” REWITALIZACJA SPOŁECZNA

16 Dziękuję! biuro@fores.com.pl Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REWITALIZACJA SPOŁECZNA


Pobierz ppt "Organizacja szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników instytucji pomocy społecznej na podstawie innowacyjnej metody szkoleniowej opracowanej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google