Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autoreferat pracy doktorskiej SOPOT 2004

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autoreferat pracy doktorskiej SOPOT 2004"— Zapis prezentacji:

1 Autoreferat pracy doktorskiej SOPOT 2004
UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Mariola Łuczak MARKETINGOWA KONCEPCJA KSZTAŁTOWANIA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO SOPOTU Autoreferat pracy doktorskiej SOPOT 2004

2 Przedmiot pracy Przedmiotem pracy jest ogólny produkt turystyczny obszaru rozumiany jako pakiet zaspokajający potrzeby grup odwiedzających i mieszkańców.

3 Idea pracy Praca wskazuje ogólnie na konieczność budowania koncepcji produktu turystycznego obszaru w oparciu o analizę opinii i oczekiwań odwiedzających oraz mieszkańców, celem jak najlepszego dostosowania go do wymagań odbiorców.

4 Cel główny pracy Opracowanie całościowej, marketingowej koncepcji kształtowania produktu turystycznego Sopotu, wpływającej na podniesienie atrakcyjności turystycznej tego miasta.

5 Cele pośrednie: Diagnoza dotychczasowego stanu produktu turystycznego.
Ukazanie zróżnicowanych i złożonych problemów stojących przed branżą turystyczną i samorządem Sopotu, zainteresowanych rozwojem miasta poprzez turystykę. Analiza percepcji produktu turystycznego Sopotu w kategoriach identyfikacji miejsca zamieszkania jego konsumentów . Ustalenie wpływu cech demograficzno-ekonomicznych odwiedzających i mieszkańców na ocenę sopockiego produktu turystycznego. Sformułowanie założeń, celów i kierunków dalszego rozwoju produktu turystycznego Sopotu.

6 Hipotezy robocze: Podstawową grupą docelową w kształtowaniu sopockiego produktu turystycznego są odwiedzający jednodniowi, a w mniejszym stopniu turyści - korzystający z sopockiej bazy noclegowej. Walory turystyczne stanowią podstawę dla kształtowania sopockiego produktu turystycznego i są wyznacznikiem jego atrakcyjności.

7 Hipotezy robocze (c.d.):
Wysokie ceny i stan środowiska naturalnego znacznie obniżają atrakcyjność turystyczną Sopotu. Jakość usług noclegowych i gastronomicznych w Sopocie nie jest w pełni dostosowana do potrzeb odwiedzających i mieszkańców.

8 Hipotezy robocze (c.d.):
Pobyt w Sopocie spełnia oczekiwania odwiedzających w najwyższym stopniu. Sopot ma szansę na rozwój turystyki również po sezonie letnim.

9 Struktura treści pracy
Rozdział 1. Charakterystyka koncepcji produktu turystycznego obszaru. Rozdział 2. Diagnoza podstawowych czynników kształtujących produkt turystyczny Sopotu. Rozdział 3. Atrakcyjność turystyczna Sopotu w percepcji mieszkańców i odwiedzających. Rozdział 4. Koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu. Zakończenie. Wpływ zmian produktu turystycznego na poprawę wizerunku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sopotu.

10 Metody i techniki eksperymentalne zastosowane w pracy:
Opis, analiza i krytyka – polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu i materiałów źródłowych Urzędu Miasta w Sopocie, opracowań statystycznych i źródeł pochodzących z Internetu. Metoda analizy SWOT. Metoda ankietowa w formie wywiadu bezpośredniego wśród konsumentów. Analiza statystyczna wyników badania ankietowego. Przedstawienie wyników analizy w formie wniosków i interpretacji.

11 Badanie empiryczne Badanie odwiedzających i mieszkańców Sopotu dotyczyło podstawowych składników produktu turystycznego miasta, ich atrakcyjności i kierunków zmian celem lepszego dostosowania do potrzeb korzystających. Przebadano próbę liczącą: 529 mieszkańców Sopotu i 1753 osoby odwiedzające. Stanowili oni odpowiednio 23,18% i 76,82% całej próby. Dobór próby był kwotowy ze względu na płeć respondentów. Narzucone zostały kwoty 55% kobiet i 45% mężczyzn.

12 Badanie empiryczne (c.d.)
Ankieta, według której przeprowadzono badanie empiryczne obejmowała szereg różnorodnych pytań mających na celu sprecyzowanie podgrup respondentów. Założeniem badawczym było określenie grup respondentów znacznie wykraczających poza klasyczny podział na turystów i mieszkańców. Kategoryzacja respondentów obowiązywała w trakcie wszystkich analiz statystycznych przeprowadzonych w całej pracy.

13 Osoby tworzące próbę w badaniu turystycznej atrakcyjności Sopotu
Weryfikacja hipotez Najważniejszą grupą docelową w kształtowaniu sopockiego produktu turystycznego są odwiedzający jednodniowi, a w mniejszym stopniu turyści - korzystający z sopockiej bazy noclegowej Osoby tworzące próbę w badaniu turystycznej atrakcyjności Sopotu (2306 osób - 100%) Mieszkańcy (529 osób – 23,18%) Odwiedzający (1753 osoby – 76,82%) Odwiedzający Sopot jednodniowo (1070 osób – 64,45%) Turyści Sopotu (590 osób – 35,55%) Odwiedzający krótko – rezydenci (668 osób – 57,44%) Turyści okolic (495 osób – 42,56%) Turyści Aglomeracji (345 osób – 69,70%) Turyści Pomorza (150 osób – 30,30%)

14 Weryfikacja hipotez Walory turystyczne stanowią podstawę dla kształtowania sopockiego produktu turystycznego i są wyznacznikiem jego atrakcyjności Elementy wpływające na turystyczną atrakcyjność Sopotu wśród turystów Sopotu i odwiedzających jednodniowo (%) 1 – deptak i molo; 2 – plaża, morze; 3 – Opera Leśna; 4 – imprezy rozrywkowe; 5 – klimat, położenia; 6 – atmosfera; 7 – Imprezy kulturalne; 8 – wygląd, architektura; 9 – walory naturalne; 10 – charakter kurortu; 11 – status uzdrowiska; 12 – fontanny; 13 – życzliwość ludzi; 14 – wody solankowe; 15 – wszystko razem; 16 – komunikacja; 17 – zagospodarowanie miasta; 18 – baza gastronomiczna; 19 – handel; 20 – Łysa Góra; 21 – baza noclegowa;22 – pozostałe

15 Weryfikacja hipotez Walory turystyczne stanowią podstawę dla kształtowania sopockiego produktu turystycznego i są wyznacznikiem jego atrakcyjności (c. d.) Ranga elementów produktu turystycznego wśród turystów Sopotu i odwiedzających jednodniowo (%) 1 - warunki naturalne (plaża, morze), 2 - rozrywka, 3 - możliwość poprawy samopoczucia, 4 - czystość środowiska naturalnego, 5 - kultura, 6 - poczucie bezpieczeństwa, 7 - porządek, estetyka, czystość miejscowości, 8 - atrakcyjność architektury i zabytków, 9 - możliwość uprawiania sportu, 10 - dostępność komunikacyjna, 11 - wizerunek miejscowości, 12 - zbyt wysoki poziom cen, 13 - cisza, spokój, 14 - dostępność do zwiedzania, 15 - gościnność mieszkańców, 16 - szerokość, asortyment zakupów, 17 - lokalizacja i dostępność sieci handlowej, 18 - informacja turystyczna, 19 - oznakowanie miejsc turystycznych

16 Weryfikacja hipotez Wysokie ceny i stan środowiska naturalnego znacznie obniżają atrakcyjność turystyczną miasta Elementy wpływające na obniżenie turystycznej atrakcyjności Sopotu zdaniem mieszkańców i odwiedzających (%) 1 – wyższe ceny, 2 – czystość morza, 3 – tłok, 4 – estetyka toalet, 5 – czystość miasta, 6 – hałas, 7 – zaniedbany pas nadmorski, 8 – zbyt mała liczba atrakcji turystycznych, 9 – zagrożenie bezpieczeństwa, 10 – nie wiem, 11 – brak obiektów rekreacyjnych, 12 – zaniedbania pod względem architektury, 13 – trudności komunikacyjne, 14 – inne, 15 – brak kultury u mieszkańców, 16 – zaniedbana baza noclegowa, 17 – zaniedbana baza gastronomiczna

17 Weryfikacja hipotez Wysokie ceny i stan środowiska naturalnego znacznie obniżają atrakcyjność turystyczną miasta (c. d.) Elementy wpływające na obniżenie turystycznej atrakcyjności Sopotu zdaniem turystów i odwiedzających jednodniowo (%) 1 – wyższe ceny, 2 – czystość morza, 3 – tłok, 4 – estetyka toalet, 5 – czystość miasta, 6 – hałas, 7 – zaniedbany pas nadmorski, 8 – nie wiem, 9 – zbyt mała liczba atrakcji, 10 – brak obiektów rekreacyjnych, 11 – zagrożenie bezpieczeństwa, 12 – zaniedbania pod względem architektury, 13 – trudności komunikacyjne, 14 – inne, 15 – zaniedbana baza gastronomiczna, 16 – brak kultury u mieszkańców, 17 – zaniedbana baza noclegowa

18 Weryfikacja hipotez Wysokie ceny i stan środowiska naturalnego znacznie obniżają atrakcyjność turystyczną miasta (c. d.) Średnia ocena elementów produktu turystycznego w podziale na turystów Sopotu i odwiedzających jednodniowo 1 – warunki naturalne, 2 – czystość środowiska naturalnego, 3 - atrakcyjność architektury i zabytków, 4 – dostępność do zwiedzania, 5 – szerokość, asortyment zakupów, 6 – lokalizacja i dostępność sieci handlowej, 7 – zbyt wysoki poziom cen, 8 – rozrywka, 9 – kultura, 10 – możliwość uprawiania sportu, 11 – możliwość poprawy samopoczucia, zdrowia, 12 - oznakowanie miejsc turystycznych, 13 – informacja turystyczna, 14 – poczucie bezpieczeństwa, 15 – gościnność mieszkańców, 16 – porządek, estetyka, czystość miejscowości, 17 – cisza, spokój, 18 - dostępność komunikacyjna, 19 – wizerunek miejscowości

19 Weryfikacja hipotez Jakość usług noclegowych i gastronomicznych w Sopocie nie jest w pełni dostosowana do potrzeb grup docelowych Średnia ocena usług noclegowych w Sopocie L.p. Elementy oceny usług noclegowych wg kolejności średnich Liczba odpowiedzi Średnia ocena Odchylenie standardowe 1. Przestrzeganie terminów 509 4,05 0,835 2. Zachowanie uprzejmości ze strony obsługi 616 4,03 0,964 3. Rzetelność obsługi (uczciwość, sumienność) 551 3,99 0,970 4. Formalizacja obsługi (przyjęcie, zdanie pokoju, itp.) 543 3,94 0,855 5. Czas realizacji usługi, szybkość obsługi 528 3,87 0,875 6. Estetyka miejsca 648 3,82 0,973 7. Ocena ogólna 636 3,80 0,785 8. Kompetencje zawodowe obsługi (doświadczenie, predyspozycje) 484 3,77 0,951 9. Funkcjonowanie sprzętów, punktów świetlnych 631 3,76 1,033 10. Przestrzeganie higieny, zachowanie czystości 3,75 0,943 11. Dostępność obsługi 566 3,72 0,966 12. Odczuwanie komfortu 635 3,63 0,957 13. Staranność wykonania, standard 628 3,60 0,946 14. Adekwatność ceny do jakości 622 3,39 1,072

20 Weryfikacja hipotez Jakość usług noclegowych i gastronomicznych w Sopocie nie jest w pełni dostosowana do potrzeb grup docelowych (c. d) Średnie oceny usług noclegowych w Sopocie wg rodzajów obiektów L.p. Elementy oceny Hotel Pensjonat Kwatera prywatna Krewni i znajomi Schronisko Szkoła Namiot 1. Ocena ogólna 3,92 3,88 3,93 3,57 3,75 2. Zachowanie uprzejmości ze strony obsługi 4,18 4,16 4,11 3,47 4,03 3. Staranność wykonania, standard 3,78 3,64 3,89 2,95 4. Przestrzeganie higieny, zachowanie czystości 3,94 3,71 3,82 3,21 3,49 5. Dostępność obsługi 3,80 3,35 3,68 6. Przestrzeganie terminów 4,08 4,21 4,00 3,97 7. Czas realizacji usługi, szybkość obsługi 3,86 3,98 3,59 8. Odczuwanie komfortu 3,79 3,81 2,80 3,48 9. Adekwatność ceny do jakości (zgodność) 3,42 3,61 3,50 3,00 3,34 10. Formalizacja obsługi (przyjęcie, zdanie pokoju, itp.) 3,84 11. Kompetencje zawodowe obsługi (doświadczenie, predyspozycje) 3,74 4,04 3,55 12. Rzetelność obsługi (uczciwość, sumienność) 4,09 4,12 3,85 13. Estetyka miejsca 3,99 3,30 14. Funkcjonowanie sprzętów, punktów świetlnych 3,29 3,63

21 Weryfikacja hipotez Jakość usług noclegowych i gastronomicznych w Sopocie nie jest w pełni dostosowana do potrzeb grup docelowych (c. d.) Średnie oceny przyznawane przez korzystających z gastronomii w Sopocie wg jej rodzajów 1 - ocena ogólna, 2 – smak, 3 – forma podania, 4 – czas obsługi, 5 – adekwatność ceny do wartości, 6 – tłok, 7 – wyposażenie miejsca posiłku, 8 – estetyka miejsca posiłku, 9 – kwalifikacje i doświadczenie personelu, 10 – schludność miejsca posiłku

22 Weryfikacja hipotez Pobyt w Sopocie spełnia oczekiwania odwiedzających w najwyższym stopniu
Średnia ocena stopnia zadowolenia z pobytu w Sopocie w badanych grupach

23 % wyborów na liczbę odpowiedzi
Weryfikacja hipotez Sopot ma szansę na rozwój turystyki również po sezonie letnim Struktura deklaracji przyjazdu do Sopotu poza sezonem letnim we wszystkich grupach badawczych (%) L.p. Grupa badawcza Tak, przyjadę do Sopotu poza sezonem % wyborów na liczbę odpowiedzi Liczba wyborów Nie przyjadę do Sopotu poza sezonem Suma % Liczba wyborów ogółem 1. Turyści Sopotu 45,50 263 54,50 315 100 578 2. Odwiedzający Sopot jednodniowo 68,73 723 31,27 329 1052 3. Rezydenci 86,76 531 13,24 81 612 4. Turyści okolic 48,06 235 51,94 254 489 5. Turyści Aglomeracji 52,65 179 47,35 161 340 6. Turyści Pomorza 37,58 56 62,42 93 149

24 Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu:
Diagnoza podstawowych czynników kształtujących produkt turystyczny Sopotu; Analiza percepcji produktu turystycznego wśród mieszkańców i odwiedzających; Identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań w podejmowaniu decyzji strategicznych - analiza SWOT produktu turystycznego Sopotu;

25 Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c
Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c.d.): Określenie celów rozwoju produktu turystycznego Sopotu i ich znaczenie w planie strategicznym Sopotu; Identyfikacja grup docelowych; Analiza zależności między cechami produktu turystycznego Sopotu a uwarunkowaniami demograficzno–ekonomicznymi w grupie mieszkańców i odwiedzających;

26 Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c
Marketingowa koncepcja kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c.d.): Sformułowanie kierunków dalszego rozwoju produktu turystycznego Sopotu; Określenie środków realizacji działań służących rozwojowi sopockiego produktu turystycznego; Przedstawienie wpływu zmian produktu turystycznego na poprawę wizerunku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Sopotu.

27 Kierunki dalszego rozwoju sopockiego produktu turystycznego:
Kreowanie produktów turystycznych w obszarach markowych. Podnoszenie jakości produktu turystycznego. Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej oraz ogólnej.

28 Kierunki dalszego rozwoju sopockiego produktu turystycznego (c.d.):
Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego miasta. Rozwijanie informacji i promocji turystycznej na rzecz zmiany wizerunku Sopotu. Monitorowanie zjawisk zachodzących w turystyce.

29 Dziękuję za uwagę

30 Założenia koncepcji kształtowania produktu turystycznego Sopotu:
Rozwój produktu turystycznego powinien być zgodny z Planem Strategicznym Miasta Sopotu, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sopotu, Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategią Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013 i Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. Koncepcja kształtowania produktu turystycznego powinna nawiązywać do następujących dokumentów strategicznych Polski: Planu Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego, Strategii Rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego Polski oraz Strategii Rozwoju Turystyki w latach 2001 – 2006.

31 Założenia koncepcji kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c. d
Koncepcja kształtowania sopockiego produktu turystycznego powinna zakładać, że czynnikiem podstawowym, który wyznacza działania w zakresie tożsamości i wizerunku, wielkości i struktury podaży dóbr i usług turystycznych jest rynek podstawowy i jego główne segmenty. Sopot posiada niezbędny potencjał dla rozwoju zróżnicowanego produktu turystycznego. Rozwój turystyki w Sopocie powinien mieć charakter zrównoważony, nie może naruszać walorów przyrodniczych i zagrażać kulturowej substancji miasta (ruch turystyczny nie może przekraczać wskaźników chłonności i pojemności turystycznej), ani naruszać innych funkcji miejskich.

32 Założenia koncepcji kształtowania produktu turystycznego Sopotu (c. d
Zagospodarowanie turystyczne i inwestycje turystyczne w tym zakresie winny iść w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego, przyczyniać się do poprawy jakości wypoczynku i jakości życia mieszkańców oraz odwiedzających. Rozwój zagospodarowania turystycznego powinien iść w parze z poprawą i rozwojem infrastruktury paraturystycznej.

33 Cele strategiczne w rozwoju produktu turystycznego Sopotu:
Wykreowanie wizerunku turystycznego Sopotu jako miejscowości atrakcyjnej nie tylko w sezonie, na przyjazd, do której stać nie tylko najzamożniejszych. Zwiększenie liczby turystów w ciągu roku z dostosowaniem do pojemności turystycznej obszaru. Zwiększenie liczby odwiedzających jednodniowo po zakończeniu sezonu turystycznego.

34 Cele strategiczne w rozwoju produktu turystycznego Sopotu (c.d.):
Podnoszenie jakości produktu turystycznego w oparciu o systematyczne badania preferencji mieszkańców i odwiedzających. Poprawa efektywności wykorzystania i zwiększenie zasobów materialnych, ludzkich i finansowych w zakresie gospodarki turystycznej. Właściwa organizacja turystyki (wdrożenie i weryfikacja) na szczeblu lokalnym i regionalnym; współpraca podmiotów i partycypacja społeczna działań w zakresie turystyki.

35 Kreowanie produktów turystycznych w obszarach markowych
Produkty wiodące to: rekreacja związana z morzem i plażą, imprezy rozrywkowe, turystyka miejska i kulturowa, w tym zwłaszcza imprezy kulturalne, przyjazdy w celu regeneracji zdrowia, wędrówki piesze.

36 Kreowanie produktów turystycznych w obszarach markowych (c.d.)
Produkty uzupełniające to: turystyka biznesowo–konferencyjna, turystyka sentymentalna – spotkanie kultur, uprawianie sportów: wodnych – żeglarstwo, jeździectwo, wydarzenia sportowe, wycieczki rowerowe

37 Kreowanie produktów turystycznych w obszarach markowych (c.d.):
Budowa zintegrowanej oferty produktów turystycznych (przegląd elementów produktu, współpraca podmiotów, kreowanie całosezonowych produktów turystycznych); Stworzenie markowych produktów turystycznych w oparciu o unikatowe cechy Sopotu (przegląd elementów unikatowych, współpraca podmiotów, wspólna promocja); Wsparcie i inicjowanie nowych pomysłów w tym zakresie.

38 Sopot jest elementem następujących obszarów produktowych województwa pomorskiego:
Produkty wiodące wizerunkowe – Polskie Morze; Produkty strefowe (strategiczne dla rozwoju) – Trójmiasto; Produkty markowych szlaków tematycznych – Szlak Latarni Morskich; Szlak Dworków Pomorskich; Uzupełniające produkty szlaków tematycznych (tematycznie związane ogniska atrakcji) – Pomorskie Kąpieliska (kurorty Pomorza lub Szlak Letnich Stolic, produkt po sezonie letnim – nadmorskie perły); Wybrane produkty miejscowe (punktowe – miejsca, atrakcje i obiekty charakterystyczne i ważne) – ul. Bohaterów Monte Cassino, Molo, Opera Leśna, Dworek Sierakowskich; Wybrane lokalne produkty (specjały i wyroby) – sopocka solanka; Wybrane imprezy i wydarzenia – Międzynarodowy Festiwal Piosenki, Festiwal Dwóch Teatrów, Polish Prokom Open.

39 Najlepszy Produkt Turystyczny 2004 roku
Województwo pomorskie: Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu "Jantar 2004" organizowane przez Urząd Gminy w Stegnie Wycieczka tematyczna po Słowińskim Parku Narodowym "Przygoda, historia i przyroda" organizowana przez Serwis Turystyczny STAMIR Gdynia Sailing Days - Regaty Pucharu Świata w Klasach Olimpijskich organizowane przez Stowarzyszenie Żeglarstwa Regatowego

40 Podnoszenie jakości produktu turystycznego:
Rozwój kadr turystycznych pracujących w Sopocie i podnoszenie jakości ich kształcenia (system szkoleń, zachęty dla przedsiębiorców w inwestycje na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienie możliwości rozwoju kadr kształcących). Konsekwencja w kategoryzacji sopockiej bazy noclegowej. Wprowadzenie jednolitych norm świadczenia usług w mieście, ich kontrola i ocena, co powinno zmienić odczuwanie przez badanych niekorzystnej relacji cen do wartości usług. Szczególnie może to dotyczyć kwater prywatnych, które w większości pozostają w szarej strefie, a są wybierane jako miejsce noclegu w 19,83% przypadków. Podnoszenie świadomości mieszkańców o korzyściach płynących dla miasta i dla nich z rozwoju turystyki, zgodnie z określonymi założeniami.

41 Modernizacja i rozwój infrastruktury turystycznej oraz ogólnej
Modernizacja i rozbudowa sopockiej bazy noclegowej. Modernizacja i rozbudowa sopockiej bazy gastronomicznej. Zwiększenie liczby atrakcji i obiektów rekreacyjnych w mieście. Zmiany ilościowe i jakościowe dotyczące infrastruktury ogólnej miasta.

42 Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego:
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W transporcie drogowym - powiązanie układu drogowego do autostrady A1 przez budowę trasy Nowej Spacerowej do Obwodnicy Trójmiasta; powiązanie z miastem Gdańsk przez węzły z Nową Spacerową i Drogą Zieloną; powiązanie z trasą Drogi Czerwonej w Gdyni przez budowę trasy odciążającej Al. Niepodległości; W transporcie kolejowym – powiązanie Sopotu z systemem szybkich kolei europejskich; usprawnienie systemu SKM i powiązanie go z komunikacją autobusową w mieście przez tzw. „wspólny bilet”;

43 Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego (c. d.):
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA W systemie drogowo–ulicznym miasta - ograniczenie ruchu tranzytowego przez Sopot, budowa układów odciążających – Nowa Spacerowa i Droga Czerwona (wspólnie z Gdańskiem i Gdynią), ograniczenie ruchu w strefie ochrony uzdrowiskowej A–1, usprawnienia w układzie komunikacyjnym w zakresie obsługi lokalnej miasta poza terenem strefy uzdrowiskowej A–1; budowa systemu parkingowego i budowa systemu ścieżek rowerowych. W transporcie lotniczym – większa funkcjonalność lotniska im. Lecha Wałęsy w Rębiechowie.

44 Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego (c. d.):
BEZPIECZEŃSTWO Zwiększenie liczby funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz efektywności ich pracy . Rozszerzenie systemu monitorowania na nieobjęte nim jeszcze ciągi piesze.

45 Poprawa dostępności komunikacyjnej, bezpieczeństwa i stanu środowiska naturalnego (c. d.):
STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO Niedopuszczanie do przekraczania okresowego wskaźników pojemności i chłonności turystycznej, czemu sprzyjać może monitorowanie zjawisk zachodzących w turystyce. Zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem i tutaj pomóc może ograniczenie ruchu w wybranych strefach natężenia ruchu turystycznego. Dostosowanie do wymogów pozwalających na uzyskanie statusu „niebieskiej plaży”.

46 Rozwijanie informacji i promocji turystycznej na rzecz zmiany wizerunku Sopotu:
Badanie i systematyczne zwiększanie efektywności prowadzonych działań w zakresie turystycznej promocji miasta (dopasowanie i skierowanie nośników promocji do wyodrębnionych w ramach badań grup docelowych, zintegrowane działania promocyjne koordynowane przez Stowarzyszenie Turystyczne Sopot – LOT). Udoskonalenie funkcjonowania sopockiej informacji turystycznej i większa integracja działań jednostek (jednolite oznakowanie i wygląd placówek, wykorzystanie interaktywnych nośników informacji, oznakowanie wszystkich sopockich atrakcji turystycznych). Większa aktywność Sopotu w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, współpraca z samorządem gmin i powiatów oraz branżą turystyczną i organizacjami non profit w zakresie promocji Trójmiasta i całego regionu pomorskiego.

47 Monitorowanie zjawisk zachodzących w turystyce:
Analiza wielkości ruchu turystycznego (ciągłe badania pierwotne i wtórne w celu określenia wielkości ruchu turystycznego – przyjazdy zagraniczne, krajowe, ruch wewnętrzny reprezentowany przez grupę rezydentów; wyjazdy mieszkańców – zgodnego z założeniami rozwoju zrównoważonego w turystyce). Analiza popytu turystycznego (prowadzenie ciągłych badań pierwotnych odnośnie percepcji odwiedzających i w niektórych zakresach mieszkańców Sopotu, odnośnie sopockiego produktu turystycznego, dobór odpowiednich metod i analiza uzyskanych danych). Analiza podaży turystycznej i jej zmian (prowadzenie ciągłych badań pierwotnych i wtórnych w zakresie konkurencyjności produktu turystycznego, środki, metody, analiza informacji). Analiza skutków społeczno-gospodarczych rozwoju turystyki dla gospodarki Sopotu.

48 Materiały pomocnicze Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4
Spis literatury Ankieta Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 15

49 Definicje – marketing terytorialny
Marketing terytorialny jest narzędziem w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej (w naszym przypadku miasta” w taki sposób, aby swego rodzaju złożony megaprodukt, jakim jest miasto, zaspokoił zidentyfikowane i antycypowane potrzeby w zamian za uzyskane korzyści dla określonego terytorium, traktowanego jako terytorialnie określony upodmiotowiony „zbiór” mieszkańców. Główny cel marketingu terytorialnego polega na wpływaniu na opinie, postawy i sposoby zachowań zewnętrznych i wewnętrznych grup zainteresowanych klientów przez kształtowanie właściwego zestawu środków oraz instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych.

50 Definicje – marketing w turystyce
Marketing w turystyce jest systematycznym i skoordynowanym nastawieniem polityki przedsiębiorstw, a także polityki turystycznej organizacji publicznych i prywatnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej, na zaspokajanie w możliwie największym stopniu, potrzeb określonych grup konsumenckich, przy uzyskiwaniu umiarkowanego zysku. Marketing w turystyce jest określany jako polityka turystyczna nakierowana na rynek i uzasadniana przez rynek, polityka zarówno przedsiębiorstw turystycznych, jak i organizacji turystycznych, bez względu na to, czy są one podmiotami prawa publicznego czy prywatnego.

51 Definicje - produkt W koncepcji marketingowej produktem (...) może być idea, usługa, towar lub kombinacja tych trzech cech. (...) Produktem może być również miejscowość, np. Sopot, jako miejsce zakupu działki lub spędzenia urlopu. Produktem będzie wszystko, co może być oferowane na rynku godne uwagi, nabycia lub konsumpcji i co może zaspokoić powstające na nim potrzeby i wymagania.

52 Powiązania między elementami w rozszerzonym marketingu-mix
Produkt Cena Promocja Obsługa klienta Ludzie Dystrybucja Procesy

53 Definicje – produkt turystyczny
Pojęcie produktu turystycznego obszaru definiowane jest jako połączony rezultat atrakcji, udogodnień i usług oferowanych w miejscu docelowym, określanym jako miejsce turystyczne. Produkt turystyczny to miejsce turystyczne i proces, których wynikiem jest ogólne doświadczenie konsumenta – turysty. W tej koncepcji miejsce turystyczne nie jest traktowane tylko jako jednostka geograficzna. Dana miejscowość czy region jest miejscem turystycznym, gdy: Produkty i usługi tam oferowane mają pewne wspólne cechy; Produkty te i usługi rozpoznawalne są pod wspólnym znakiem; Miejscowość lub region posiada publiczną lub prywatną organizację turystyczną odpowiedzialną za zarządzanie nią.

54 Definicje – produkt turystyczny
Kategorie produktu turystycznego Rodzaj produktu turystycznego Przykład Produkty turystyczne proste Usługa Przewodnictwo, usługa gastronomiczna, hotelarska, informacja turystyczna… Rzecz Przewodnik, mapa turystyczna, pamiątki, sprzęt turystyczny, płyta CD… Obiekt Zamek (ruiny), kościół, zabytek techniki, pomnik przyrody, muzeum… Wydarzenie Pokaz, prezentacja, wystawa, wydarzenie kulturalne, sportowe, impreza masowa… Produkty turystyczne złożone Impreza Wycieczka, obóz wędrowny, wczasy w siodle, „szkoła przetrwania”… Szlak Tematyczne szlaki piesze, rowerowe, kajakowe, samochodowe… Miejsce Kraj, region, województwo, powiat, gmina, miejscowość, park narodowy… Źródło: J. Karczmarek, A. Stasia, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 56.

55 Definicje – produkt turystyczny
Produkt turystyczny tworzą podstawowe dobra turystyczne oraz dobra materialne i usługi świadczone przez wytwórców. Istnieje pięć głównych składników ogólnego produktu, jakimi są: Atrakcje i środowisko miejsca docelowego; Infrastruktura i usługi miejsca docelowego: Dostępność miejsca docelowego; Wizerunki miejsca docelowego; Cena płacona przez konsumenta.

56 Struktura produktu turystycznego
RDZEŃ Poznanie Wypoczynek PRODUKTU PRODUKT RZECZYWISTY Przyjazdy Noclegi Posiłki Wycieczki Serwis posprzedażowy Bezpłatne ubezpieczenia Dodatkowe wycieczki Rezerwacja komputerowa Porady sprzedaży produktu Bezpłatna opieka lekarska Zabawy POWIĘKSZONY Źródło: J. Altkorn, A. Nowakowska, Podstawy marketingu turystycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1992, s. 89.

57 Ogólny produkt turystyczny
I FC H S PP PP – produkt podstawowy (Physical Plant); S – obsługa, usługa (Service); FC – wolność wyboru (Freedom of Choice); H – gościnność (Hospitality); I – zaangażowanie (Involvement). Źródło: Opracowanie na podstawie S.L.J. Smith., The Tourism Product, Annals of Tourism Research, Vol. 21 No 3, 1994, s. 587.

58 Proces transformacji turystycznej
PRODUCENCI KONSUMENCI Preparacja Kreacja Weryfikacja Gratyfikacja PRIORYTETY PREFERENCJE POTENCJAŁ PRODUKT OTOCZENIE Źródło: T. Studzieniecki, Markowy produkt turystyczny basenu Morza Bałtyckiego, w: Tworzenie regionalnego produktu turystycznego gminy, pod red. M. Boruszczaka, AWF w Gdańsku, Stegna, maj 1998, s. 96

59 Definicje – walory turystyczne
Wśród naturalnych dóbr turystycznych wyróżniamy następujące elementy: Litosfery - rzeźba terenu, Osobliwości geologiczne; Atmosfery - jakość powietrza, pokrywa śnieżna, temperatura; Hydrosfery - rzeki, potoki, jeziora, zbiorniki wodne, morza, źródła mineralne; Pokrywy glebowej – pustynie; Szaty roślinnej - lasy, osobliwości flory; Świata zwierzęcego - ryby, ptaki, ochraniane gatunki fauny, zwierzyna łowna; Krajobrazu naturalnego - konglomeraty wymienionych elementów, walorów turystycznych o wysokich wartościach estetycznych.

60 Definicje – walory turystyczne
Walory środowiska antropologicznego: Historyczne: miejsca historyczne związane ze znaczącymi wydarzeniami i wybitnymi ludźmi; dzieła architektury, urbanistyki oraz techniki i ich zespoły; stanowiska archeologiczne i zbiory muzealne; miejsca kultu religijnego. Współczesne: wybitne dzieła gospodarcze (np. nowe miasta); interesujące obiekty przemysłowe; dzieła techniki komunikacyjnej; wielkie budowle wodne; wybitne dzieła architektury miejskiej; interesujące obiekty współczesnej kultury (teatry, galerie, wystawy); wielkie centra zakupów i ośrodki rozrywkowe.

61 Definicje – infrastruktura i usługi
Infrastruktura turystyczna: Infrastruktura techniczna: drogi; szlaki turystyczne; górskie koleje linowe; wyciągi narciarskie; lotniska turystyczne; żegluga turystyczna; specjalistyczne urządzenia obiektów uzdrowiskowych; sieć hotelowa; sieć zakładów gastronomicznych Infrastruktura społeczna: biura turystyczne; obiekty sportowe; obiekty wypoczynkowe; urządzenia rozrywkowe; informacja turystyczna itp. Infrastruktura paraturystyczna (ogólna, uzupełniająca): środki komunikacji danego obszaru, podstawowe urządzenia administracyjno – usługowe, kulturalne i socjalne, a także sieć uzbrojenia technicznego terenu.

62 Definicje – dostępność komunikacyjna
Kompleksowy podział dostępności komunikacyjnej Rodzaj dostępności komunikacyjnej Ośrodek, w którym następuje przemieszczenie Dostępność lądowa Dostępność wodna Dostępność powietrzna Dostępność drogowa Dostępność szynowa Dostępność morska Dostępność śródlądowa Dostępność lotnicza Dostępność w zakresie komunikacji zbiorowej Dostępność środkami komunikacji autobusowej Dostępność środkami komunikacji kolejowej Dostępność środkami żeglugi morskiej Dostępność środkami żeglugi śródlądowej Dostępność środkami komunikacji lotniczej Dostępność w zakresie komunikacji indywidualnej Dostępność dla podróżnych korzystających z pojazdów samochodowych, rowerów oraz pieszych Dostępność dla podróżnych korzystających z indywidualnych pojazdów szynowych Dostępność dla podróżnych korzystających z indywidualnych statków morskich Dostępność dla podróżnych korzystających z indywidualnych statków wód śródlądowych Dostępność dla podróżnych korzystających z indywidualnych statków powietrznych Źródło: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w województwie pomorskim Polska Agencja Promocji Turystyki S.A., s. 32.

63 Organizacja turystyki w Polsce
MINISTERSTWO GOSPODARKI Wojewodowie Zarządy Województw Zarządy powiatów Zarządy gmin Jednostki i zakłady budżetowe Polska Izba Turystyki Polska Organizacja Turystyczna Regionalne Organizacje Turystyczne Izby Podmioty gospodarcze STOWARZYSZENIA I INNE PODMIOTY TURYSTYCZNE Lokalne organizacje turystyczne Źródło: T. Studzieniecki, Potencjał turystyczny województwa pomorskiego, Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Gdańsku, Gdańsk 2000, s. 24.

64 Atrakcyjność turystyczna
Atrakcyjność określana przez różnego rodzaju klasyfikacje, kategoryzacje itp. (atrakcyjność ideograficzna); Atrakcyjność wynikająca z przyjęcia określonej techniki oceny; Atrakcyjność będąca wynikiem subiektywnego postrzegania.

65 Atrakcyjność turystyczna
Atrakcyjność turystyczna jest wypadkową czterech podstawowych działów: Walorów turystycznych; Stanu środowiska naturalnego; Rezultatów działań związanych z ochroną środowiska; Dostępności komunikacyjnej.

66 Walory turystyczne Udział powierzchni lasów w powierzchni gminy;
Udział powierzchni łąk i pastwisk w powierzchni gminy; Udział pozostałych gruntów i nieużytków w powierzchni gminy; Rzeki w gminie wg klas czystości / średnia ważona; Jeziora (powierzchnia powyżej 25 ha) wg klas czystości / średnia ważona; Liczba ważniejszych zabytków / 10 km² Liczba muzeów / 10 km²; Udział powierzchni chronionego krajobrazu w powierzchni gminy; Liczba targów, wystaw i imprez odbywających się w gminie i ich natężenie w roku; Długość szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i wodnych) na 100 km² w gminie.

67 Środowisko naturalne Udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia; Ilość odpadów składowanych (w tonach) na km² powierzchni; Grunty zdewastowane i zdegradowane, wymagające rekultywacji na 1 km² powierzchni gminy; Emisja zanieczyszczeń w tysiącach ton na 1 km² powierzchni.

68 Ochrona środowiska Stosunek przepustowości oczyszczalni ścieków do ścieków wymagających oczyszczenia; Redukcja zanieczyszczeń biologicznych (w %); Redukcja zanieczyszczeń chemicznych (w %); Udział zagospodarowania odpadów przemysłowych w ogólnej ilości odpadów składowych; Udział zrekultywowanych terenów składowania odpadów w ilości gruntów zdewastowanych.

69 Dostępność komunikacyjna
Długość dróg krajowych (w tym autostrad) w km na 1 km² powierzchni gminy; Liczba stacji kolejowych na 100 km²; Liczba zarejestrowanych samochodów na 10 tysięcy mieszkańców.

70 Atrakcyjność inwestycyjna
Stan infrastruktury usługowej; Stan infrastruktury technicznej; Stosunki ludnościowe; Finanse gmin.

71 Cykl ewolucji obszaru turystycznego
Eksploracja Wprowadzenie Rozwój Konsolidacja Stagnacja Odrodzenie Upadek Czas Liczba tury-stów Faza krytyczna Źródło: Opracowanie na podstawie: E. Heath, G. Wall, Marketing tourism destination. A strategic planning approach, John Wiley & Sons, Inc 1992, s.137; A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 45 – 47.

72 Liczba osób korzystających z noclegów w Sopocie w latach 1820–2002
Źródło: Dane dotyczące ilości osób z lat 1820 – 1958 pochodzą z: W. Fułek, Sopot jako miejscowość uzdrowiskowa a strategia rozwoju, w: Rocznik Sopocki 2000/2002, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2002, s. 37 – 39; Dane z lat 1963 – 1997 zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Województwa Gdańskiego, zaś dane z lat 1998 – 2002 zaczerpnięto z Roczników Statystycznych Województwa Pomorskiego, udostępnionych w Informatorium Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Gdańsk styczeń 2004.

73 Wybór kwotowy Wybór kwotowy można rozpatrywać jako nieprobabilistyczny wybór próby obejmujący następujące etapy: Określenie kontrolnych charakterystyk populacji i grup (kwot) elementów populacji odpowiadających strukturze zbiorowości; Podział ustalonych kwot między ankieterów, którzy dokonują doboru jednostek, albo według uznania w obrębie ściśle określonych kwot, albo według ustalonego klucza, mającego zapewnić reprezentatywność wszystkich grup respondentów.

74 Wady i zalety wyboru kwotowego
Wśród zalet wyboru kwotowego wymienić można to, że: Niewielkim kosztem pozwala na uzyskanie reprezentatywnej próby (reprezentatywnej ze względu na wyróżnione cechy kontrolne); Umożliwia wykorzystanie informacji spoza próby o cechach badanej populacji. Do wad, albo ograniczeń doboru kwotowego zaliczymy to, że: Nie sposób uwzględnić wszystkich, istotnych dla celu badania charakterystyk populacji; Wystąpić mogą błędy wyboru jednostek do próby, gdy o włączeniu danej jednostki do próby kwotowej decyduje subiektywna decyzja ankietera; Metoda ta nie pozwala na szacowanie błędu próbkowania, czyli błędu statystycznego, jaki powstaje w związku z poddaniem badaniu kwotowej próby jednostek, zamiast całej populacji.

75 Jakość w turystyce Spełnianie za ustaloną cenę wszystkich zgodnych z prawem żądań i oczekiwań klienta, przy jednoczesnym przestrzeganiu wymagań jakościowych w odniesieniu do bezpieczeństwa, higieny i dostępności usług turystycznych oraz harmonii środowiska ludzkiego i przyrodniczego.

76 Model wyboru miejsca wypoczynku wg S. Uma i J. Cromptona
CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE STRUKTURA POZNAWCZA CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Bodźce Atrybuty obszarów turystycznych Zmienne marketingowe Czynniki społeczne Najbardziej prawdopodobne możliwości Wybór miejsca wypoczynku Czynniki psychospołeczne Osobowość Motywacje Wartości Postawy Rozpoznanie 1 4 3 5 2 Źródło: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 124.

77 Model zachowania nabywczego w turystyce wg G. A. Schmolla
I. BODŹCE PODRÓŻY Promocja turystyczna Literatura i prasa podróżnicza Relacje innych podróżnych Rekomendacje i sugestie rynku turystycznego Wiarygodność pośredników i agentów turystycznych Wizerunek miejsca turystycznego Doświadczenie z poprzednich podróży Ocena ryzyka Ograniczenia nabywcze III. ODBIÓR ZMIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH POTRZEBA PODRÓŻY POSZUKIWANIE INFORMACJI OCENA MOŻLIWOŚCI DECYZJA II. SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY POPYTU TURYSTYCZNEGO Status i role społeczne Zmienne osobowościowe Wpływy otoczenia i aspiracje Postawy i wartości MOTYWACJE POTRZEBY I PRAGNIENIA OCZEKIWANIA IV. CHARAKTERYSTYKA PODAŻY TURYSTYCZNEJ Relacja cena/ jakość Jakość/ ilość informacji turystycznej Oferowane atrakcje i zagospodarowanie Oferowane warunki zakupu Dostępna oferta turystyczna Źródło: A. Niezgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 129.

78 Sopot - misja Sopot to bezpieczne miasto uzdrowiskowe o wysokim standardzie usług turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i kongresowych

79 Sopot – główne cele strategiczne
Zdrowe miasto, w którym walory przyrodniczo-krajobrazowe są utrzymane i wykorzystane z myślą o rozwoju funkcji uzdrowiskowej służącej poprawie warunków pracy i życia mieszkańców. Miasto bezpieczne i życzliwe ludziom, w którym dba się o życie, zdrowie, majątek mieszkańców i przyjezdnych.

80 Sopot – główne cele strategiczne
Miasto turystyki, rekreacji i rozrywki przez cały rok. Miasto ładu przestrzennego, zadbanych domów i sprawnej infrastruktury technicznej. Miasto kultury i nauki, miejsce organizowania kongresów i innych spotkań.

81 Grupa docelowa „Sopot skazany jest na dostosowanie się do nastrojów klienteli, do potrzeb turystycznych fal. Otóż do Sopotu przyjeżdżają nie elity, o zainteresowaniach różnorodnych, ale rzesze o zainteresowaniach nieokreślonych. W ten sposób Sopot – latem – otwierając się na zdemokretyzowaną turystykę, oddaje się we władanie tłumu. Nie tylko miasto, ale po części tłum dyktuje – miastu właśnie – wzory postępowania, zapotrzebowania kulturalne”[1]. [1] A. Cybulski, Sopot – mała ojczyzna, w: Rocznik Sopocki 1997, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 1997, s. 93 – 94.

82 Analiza SWOT Mocne strony
Warunki naturalne: Warunki przyrodnicze atrakcyjne dla turystyki i rekreacji – nadmorskie położenie (sporty wodne, 3xS); Wysoka ocena warunków naturalnych; Warunki przyrodnicze umożliwiające rozwój funkcji uzdrowiskowej – morski bioklimat, aerozol morski, inhalacje nadmorskie, ujęcie wód mineralnych Zdrój Św. Wojciecha (4,4% solanka bromkowo – jodkowa), kompleksy leśne o specyficznym mikroklimacie bogatym w fitonocydy i olejki eteryczne wykorzystywane do spacerów, przejażdżek rowerowych i konnych; Wysoka ocena możliwości poprawy samopoczucia i zdrowia; Urozmaicony krajobraz naturalny, znaczne wysokości względne; Bardzo duży udział terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta (53,76%); Pozytywna rola wobec miasta regionalnego, ekologicznego systemu obszarów chronionych, jako ekosystemów o szczególnej roli dla regeneracji środowiska miasta; Występowanie wartościowych obiektów zieleni miejskiej w obrębie terenów zainwestowanych; Łagodny klimat nadmorski – bogaty w jod; Korzystny wpływ na klimat miasta i stan sanitarny powietrza zwartego kompleksu leśnego oraz wód Zatoki Gdańskiej; Dobra jakość wody pitnej; Duży potencjał wodny wykraczający poza aktualne i prognozowane potrzeby miasta; Stan czystości powietrza spełnia normy przewidziane dla uzdrowisk przy analizie średnich rocznych dla całego miasta; brak przemysłowych i dużych komunalnych źródeł zanieczyszczeń atmosfery; Korzystne warunki przewietrzania w strefie brzegowej; Brak przemysłowych źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych; Brak obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska i stwarzających nadzwyczajne zagrożenia środowiska (poza stacjami paliw);

83 Analiza SWOT (c.d.) Mocne strony
Walory antropogeniczne, infrastruktura i usługi: Ciekawa architektura; Wolne tereny z możliwością zagospodarowania na potrzeby turystyki; Bogata oferta masowych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, szczególnie w sezonie letnim; Wizytówka miasta – molo; Kluby, puby, teatry i galerie – stanowiące zaplecze rozrywkowe dla całego Trójmiasta; Istnienie infrastruktury związanej z funkcją uzdrowiskową (grzybki solankowe, przepompownia, basen solankowy); Rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna; Dostępność komunikacyjna: Dobra dostępność kolejowa; Dobra dostępność drogowa; Dobra, choć pośrednia, dostępność promowa i lotnicza; Dobrze rozwinięta komunikacja miejska;

84 Analiza SWOT (c.d.) Mocne strony
Organizacja i zarządzanie turystyką w Sopocie: Istnienie planu strategicznego rozwoju miasta, którego cele powiązane są z turystyką i możliwościami, jakie daje jej rozwój; Badania turystycznej atrakcyjności Sopotu w latach 1997, 1998 i 2003; Współpraca sopockich organizacji turystycznych (Stowarzyszenie Turystyczne Sopot, koordynowane przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Turystycznej i PTTK Sopot) z Urzędem Miasta w Sopocie; Stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej; Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie Strategii Marketingu Turystycznego Miasta Sopotu wraz z Programem Budowy Marki Miasta Sopotu; Otwartość władz miasta na kontakty zagraniczne i udział w programach międzynarodowych; Warunki społeczno – ekonomiczne: Pierwsze miejsce w Wielkim Rankingu Miast 2003 dotyczącego potencjału rozwojowego przeprowadzonego przez Centrum Badań Regionalnych; W rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) Sopot został uznany za jedno z miast o liczbie ludności poniżej 75 tysięcy, najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów; Szybkie zyski z zainwestowanego kapitału w Sopocie (McDonald’s, Pizza Hut) Ustabilizowane grono średniozamożnych turystów; Zamożność mieszkańców Trójmiasta – Gdańsk i Gdynia jako miejsca emitujące odwiedzających Sopot; Wizerunek miasta: Wysokie oceny wizerunku Sopotu; Tradycje uzdrowiskowe Sopotu i uzyskany w 1999 roku status uzdrowiska; Tradycje miasta jako miejsca rekreacji; Postrzeganie Sopotu jako miejsca kultury i rozrywki trójmiejskiej; Przychylne nastawienie mieszkańców do turystów i turystyki oraz świadomość korzyści, jakie czerpie miasto z faktu, że Sopot jest miejscowością turystyczną; Atrakcyjność Sopotu poza sezonem letnim dla grupy odwiedzających jednodniowo.

85 Analiza SWOT (c.d.) Słabe strony
Warunki naturalne: Krótki sezon letni – niesprzyjający klimat przejściowy; Niska ocena czystości środowiska naturalnego; Występowanie silnie przekształconych zbiorowisk w strefie nadmorskiej i w strefie leśnej w wyniku penetracji rekreacyjnej; Zagrożenia przybrzeżnych wód morskich zanieczyszczeniami pochodzącymi z regionalnego otoczenia miasta; Zaniedbanie miasta pod względem czystości morza; Duża uciążliwość komunikacji samochodowej związana z głównymi ulicami w zakresie zanieczyszczeń aerosanitarnych i akustycznych; Uciążliwość transportu kolejowego w zakresie hałasu i wibracji podłoża; Brak wyraźnych tendencji do poprawy stanu środowiska w zakresie warunków akustycznych; Brak ciszy i spokoju w ocenie mieszkańców i odwiedzających Sopot; Występowanie okresowych przekroczeń norm zanieczyszczeń powietrza określonych dla obszaru uzdrowiska; Okresowe uciążliwości aerosanitarne indywidualnych źródeł ciepła w obrębie zwartej zabudowy wielorodzinnej w śródmiejskiej części miasta; Skanalizowanie znacznej części cieków; Dalsze pogarszanie się ekologicznych warunków życia ludzi w pasach przydrogowych w wyniku intensyfikacji transportu samochodowego; Ograniczenia inwestycyjne związane z ukształtowaniem terenu (martwy klif, zbocza dolin, strefa krawędziowa) i niekorzystne warunki bioklimatyczne w obrębie części den dolinnych;

86 Analiza SWOT (c.d.) Słabe strony
Walory antropogeniczne, infrastruktura i usługi: Zbyt mała liczba atrakcji turystycznych; Słabe wykorzystanie istniejących atrakcji np. sopockie Grodzisko; Niewłaściwa struktura bazy noclegowej, także związanej z lecznictwem uzdrowiskowym, dość niski jej standard (brak obiektów w wysokiej i niskiej klasie); Niewielka ilościowo baza żywieniowa, niespełniająca wymogów elitarnego miasta wypoczynkowego o wysokim standardzie, do którego aspiruje Sopot – niska ogólna ocena gastronomii; Zaniedbania pod względem estetyki toalet; Czarny rynek kwater prywatnych; Nieadekwatność ceny do jakości świadczonych usług w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych; Wysokie ceny; Niewystarczający rozwój infrastruktury i bazy rekreacyjnej do całorocznego oferowania produktu; Niekompletne zagospodarowanie plaż i kąpielisk morskich; Niedostatki infrastruktury w zakresie turystyki kwalifikowanej; Słabe oznakowanie miejsc turystycznych; Niska ocena sopockiej informacji turystycznej; Mała ilość miejsc parkingowych; Ograniczone możliwości rozwoju terytorialnego i nowych inwestycji z uwagi na małą powierzchnię miasta (17 km²) i jego usytuowanie pomiędzy Gdańskiem a Gdynią;

87 Analiza SWOT (c.d.) Słabe strony
Dostępność komunikacyjna: Zbyt mała przepustowość sieci drogowej i zły stan dróg; Uciążliwości komunikacyjne wynikające z dużych rozmiarów ruchu; Organizacja i zarządzanie turystyką w Sopocie: Brak strategii rozwoju turystyki w Sopocie; Słaba promocja miasta; Brak danych na temat rozmiarów wielkości ruchu turystycznego; Napływ elementu przestępczego w sezonie letnim – niska ocena bezpieczeństwa w Sopocie; Niska ocena czystości miasta; Wizerunek miasta: Postrzeganie miasta jako sezonowej miejscowości nadmorskiej – słabe zainteresowanie Sopotem wśród turystów po sezonie. Wyraźna sezonowość życia kulturalnego.

88 Analiza SWOT (c.d.) Szanse
Położenie geopolityczne Polski; Poprawa sytuacji gospodarczej kraju; Wzrost znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw; Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i możliwość finansowania przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych; Wzrost znaczenia regionów w Unii Europejskiej; Przewidywany wzrost turystyki krajowej oraz turystyki zagranicznej związany z obecnością Polski w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnych form turystycznych realizowanych w atrakcyjnym środowisku przyrodniczym i kulturowym; Wzrost znaczenia rozwoju turystyki w polskiej gospodarce do 2010 roku; Realizacja Strategii Rozwoju Turystyki w Polsce, w latach 2001 – 2006; Promocja kraju przez działania Polskiej Organizacji Turystycznej; Działania podejmowane w ramach Euroregionu Bałtyk; Współpraca międzynarodowa; Integracja środowiska turystycznego regionu w ramach działań podejmowanych przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną; Współpraca z Gdynią i Gdańskiem w celu stworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej; Planowana budowa autostrady A1, która stanowi polski odcinek projektowanej transeuropejskiej drogi północ – południe z Oslo do Ankary. Inwestycja ta poprawi konkurencyjność przewozów lądowych, a województwo pomorskie ma szansę, aby stać się centrum dystrybucyjno – handlowo – komunikacyjnym o europejskim znaczeniu; Podjęcie działań na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego; Inwestycje w infrastrukturę związaną turystyką; Rozwój połączeń lotniczych i morskich w regionie; Podniesienie jakości usług związane z mechanizmami rynkowymi i wyższymi wymaganiami konsumentów.

89 Analiza SWOT (c.d.) Zagrożenia
Spadek liczby przyjazdów cudzoziemców, w tym turystów do Polski; Trudności gospodarcze kraju; Odpływ wykształconej kadry do UE; Brak polityki proturystycznej władz centralnych; Niska atrakcyjność inwestycyjna Polski na arenie międzynarodowej; Marginalizacja gospodarcza Trójmiasta i regionu w skali kraju i Europy; Brak inicjatyw w zakresie pozyskiwania środków z UE i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami z funduszy przeznaczonych dla Sopotu na konkretne cele; Brak współpracy i słaba pozycja regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych; Brak współpracy z miastami sąsiednimi: Gdynią i Gdańskiem, np. w zakresie wspólnego biletu komunikacyjnego; Wstrzymanie budowy autostrady A1; Nasilenie ruchu tranzytowego, samochodowego przez Sopot; Wstrzymanie inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną Sopotu, powstawanie „wąskich gardeł”; Brak rozwoju połączeń morskich i lotniczych w regionie; Degradacja unikalnych zespołów przyrodniczych; Wzrost zanieczyszczenia powietrza, wód Zatoki Gdańskiej i plaż; Konkurencyjność cen oraz jakości zachodnich i polskich miejscowości turystycznych; Zwiększenie konkurencyjności pod względem produktu turystycznego innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej.

90 Dochody z turystyki, które wpływają do budżetu gminy
Bezpośrednie – z tytułu podatków od nieruchomości, gruntów i budowli użytkowanych na cele turystyczne, opłaty za dzierżawy obiektów i terenów turystycznych będących własnością gminy; Pośrednie – jako określona ustawowo część podatków z działalności podmiotów gospodarczych obsługujących bezpośrednio lub pośrednio ruch turystyczny (usługi noclegowe, gastronomiczne, transportowe, handel, rzemiosło i inne).

91 Kwota planowanego wykonania zł Indeks jednopodstawowy %
Dynamika zmian w planowanych wydatkach działu turystyka w latach 1998 – 2003 (%) L.p. Rok Kwota planowanego wykonania zł Indeks jednopodstawowy % Indeks łańcuchowy % 1. 1998 100 - 2. 1999 133,54 3. 2000 134,98 101,08 4. 2001 145,18 107,55 5. 2002 147,99 101,94 6. 2003 148,03 100,02 7. 2004 154,75 104,54 Źródło: Dane Urzędu Miasta Sopotu, Sopot, listopad 2003.


Pobierz ppt "Autoreferat pracy doktorskiej SOPOT 2004"

Podobne prezentacje


Reklamy Google