Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie współpracy z partnerami społecznymi Opole, 17 czerwca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie współpracy z partnerami społecznymi Opole, 17 czerwca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Planowanie współpracy z partnerami społecznymi Opole, 17 czerwca 2014 r.

2 Plan współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok następny jest opracowywany na podstawie wniosków partnerów społecznych oraz inicjatyw własnych w następującym terminie: do 5 września - do 5 września – partnerzy społeczni zgłaszają wnioski do planu współpracy do dowódcy jednostki wojskowej, od której oczekują wsparcia merytorycznego lub logistycznego; w razie zgłoszenia do planu współpracy uroczystości, w której przewidziany jest udział wojskowej asysty honorowej, wnioskodawca załącza zgodę dowódcy garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Planowanie współpracy z partnerami społecznymi

3 Wnioski muszą zawierać między innymi następujące informacje: 1) szczegółowy zakres i rodzaj oczekiwanego od jednostki wojskowej merytorycznego i logistycznego wsparcia przedsięwzięcia; 2) nazwy innych jednostek wojskowych, do których partner społeczny kieruje jednocześnie wnioski do planu współpracy; 3) źródła finansowania przedsięwzięcia; 4) nazwy współorganizatorów; 5) przewidywaną liczbę uczestników; 6) planowane działania promocyjne.

4 www.10blog.wp.mil.pl

5 Wniosek do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi

6 Wsparcie logistyczne Wsparcie logistyczne inicjatyw nie ujętych w planie współpracy może być udzielone tylko w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych lub ważnymi względami społecznymi, za zgodą Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a w odniesieniu do udostępniania nieruchomości – także za zgodą Dyrektora Departamentu Infrastruktury.

7 Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu i uzbrojenia wojskowego Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu i uzbrojenia wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej w trybie wynikającym z właściwości jednostek i komórek organizacyjnych resortu.

8 Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu i uzbrojenia wojskowego Jednostka Wojskowa nie jest organem uprawnionym do nieodpłatnego przekazywania zbędnych składników mienia ruchomego partnerom społecznym. Przekazanie mienia odbywa się na podstawie zgody Ministra Obrony Narodowej do którego kierujemy wniosek, natomiast organem wykonawczym (przekazującym) jest Agencja Mienia Wojskowego.

9 Udostępnianie partnerom społecznym nieruchomości lub ich części Udostępnianie partnerom społecznym nieruchomości lub ich części znajdujących się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej odbywa się na zasadach określonych w decyzji nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowe i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 185).

10 Podstawy prawne Ustawy: Ustawy: –Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 10.234.1536), 33 str. –Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. 04.163.1711), str. 22. –Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 91.46.203), str. 4. –Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 01.79.855), 8 str. Rozporządzenia: Rozporządzenia: –Rozporządzenie w sprawie Ministra Obrony Narodowej z 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu nieodpłatnego przekazywania mienia ruchomego Skarbu Państwa będącego w użytkowaniu jednostek podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 188 poz. 1580) –Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 11.6.25), str. 28. –Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 11.217.1291), str. 2.

11 Podstawy prawne Decyzja 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (DZ. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r. znowelizowana Decyzja 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (DZ. Urz. MON z dnia 6 lipca 2009 r. znowelizowana przez Decyzją nr 146/MON z dnia 11 kwietnia 2011 r., zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzania zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 121) Decyzja Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 litego 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania wobec fundacji, dla których Minister Obrony Narodowej jest ministrem właściwym ze względu na cele fundacji. (Dz. Urz. MON 06.3.26) 1 str. Decyzja Nr 483/MON Ministra Obrony Narodowej z 27 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych w zakresie obronności organizacjom pozarządowym (Dz. Urz. MON 08.21.266) 2 str. Decyzja Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. (Dz. Urz. MON 101.13.185), 22 str. Decyzja Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 08.9.117), 6 str. Decyzja Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub uczestnictwa Ministra Obrony Narodowej w komitecie honorowym (Dz. Urz. MON 07.13.151), 6 str. Decyzja 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi Decyzja 396/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi


Pobierz ppt "Planowanie współpracy z partnerami społecznymi Opole, 17 czerwca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google