Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1994 – 2012 [mln zł]

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1994 – 2012 [mln zł]"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1994 – 2012 [mln zł]

6 Należności z tytułu pożyczek w latach 1994-2012 [mln zł]

7 Pomoc finansowa

8 Przychody z opłat i kar

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako Instytucja Wdrażająca Fundusz Pożyczkowy dla MŚP ze środków RPO WO Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji

10 ochronę wód i gospodarkę wodną ochronę powietrza ochronę powierzchni ziemi ochronę przyrody zapobieganie i likwidację skutków poważnych awarii edukację ekologiczną monitoring środowiska ochronę przed hałasem

11 Główni beneficjenci Funduszu 2005

12 Główni beneficjenci Funduszu 2008

13 Główni beneficjenci Funduszu 2012

14 Przyrost naturalny Funduszu

15 TAK TRZYMAĆ !!!

16 Udział Funduszu w finansowaniu programów realizowanych z udziałem środków UE do 31.12.2011 r. ??????

17 OCHRONA WÓD Tak było w 1993 roku Stan na koniec 2012 roku Kanalizacja sanitarna 813 km 3302 km w tym 1858 ze środków Funduszu Ilość mieszkańców podłączonych do kanalizacji 19 000 80 000 Co stanowi 60% mieszkańców województwa opolskiego Wybudowano, rozbudowano, zmodernizowano 68 oczyszczalni ścieków

18 GOSPODARKA WODNA 82 zadania na łączną kwotę 1 326,5 mln zł 7 zbiorników retencyjnych w tym Włodzienin, Kluczbork, Michalice 22,6 km – wałów przeciwpowodziowych

19 OCHRONA ATMOSFERY 1193 zadania na łączną kwotę 1 416,8 mln zł Redukcja emisji: Pyłów o 10 725 Mg/r CO o 256 103 Mg/r NO o 1 941 Mg/r

20 GOSPODARKA ODPADAMI 525 zadania na łączną kwotę 230,3 mln zł Wybudowano i rozbudowano składowisko odpadów o powierzchni 74,5 ha i pojemności 4,3 mln m³ Unieszkodliwiono 2 235,4 Mg azbestu

21 OCHRONA PRZYRODY oraz KRAJOBRAZU i LEŚNICTWO Dofinansowano 125 zadań na łączną kwotę 15,3 mln zł

22 EDUKACJA EKOLOGICZNA i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Dofinansowano 537 zadań na łączną kwotę 8,3 mln zł

23 Wszystkie gminy w województwie opolskim mają na swoim terenie inwestycje dofinansowane ze środków Funduszu Przez dwadzieścia lat swojej działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował 2 806 inwestycji proekologicznych na terenie naszego województwa

24 Podsumowanie projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w Opolu w ramach POIiŚ Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa

25 Podsumowanie projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w Opolu w ramach POIiŚ Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

26 Podsumowanie projektów wdrażanych przez WFOŚiGW w Opolu w ramach POIiŚ Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

27

28


Pobierz ppt "Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1994 – 2012 [mln zł]"

Podobne prezentacje


Reklamy Google