Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców"— Zapis prezentacji:

1 Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców
TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców

2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Skąd ten projekt? Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa V Działanie V1 Zrównoważony rozwój turystyki Działanie V2 Trasy rowerowe Komponent infrastrukturalny Komponent promocyjny Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

3 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
Komponent infrastrukturalny Cel strategiczny: Wykonanie i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, wraz z budową i montażem podstawowej infrastruktury towarzyszącej.

4 Pierwsza taka trasa w polsce!!!
Łączna wartość projektu: ,20 mln PLN Przewidywana długość trasy: 1980 km Komponent infrastrukturalny: 5 niezależnych projektów regionalnych W realizację całego komponentu zaangażowanych jest 211 partnerów Rowerzystom udostępnionych zostanie 477 atrakcji turystycznych Projekt realizowany jest przez 5-ciu Beneficjentów: Województwo Świętokrzyskie (ŚZDW) – 190km Województwo Lubelskie (ZDWL) – 350km Województwo Podkarpackie (PZDW) – 430km Województwo Podlaskie (PZDW) – 590km Województwo Warmińsko-Mazurskie (UMWWM) – 420km

5 Metry i kilometry Stopień skomplikowania inwestycji
Wyznaczenie trasy głównej o długości ponad 1980 km, Ingerencja w ponad 130 kluczowych skrzyżowań (z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi o znacznym natężeniu ruchu) – przebudowa, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu, Adaptacja/budowa/przebudowa ponad 80 obiektów mostowych, w tym budowa 18 nowych obiektów, Budowa ponad 430 km nowych odcinków dróg, Budowa ponad 220 Miejsc Obsługi Rowerzysty.

6 Charakterystyka trasy atrakcje dla turysty
5 Parków Narodowych i 15 Parków Krajobrazowych 26 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków oraz 36 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk – ok. 615 km (31% długości całej trasy), Obszary leśne – ok. 580 km (29% długości trasy), Doliny rzek – ponad 180 km (9 % długości trasy), Wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe – ponad 70 km (3% długości trasy).

7 Metr po metrze jak powstaje trasa?

8 Komplementarność z innymi realizowanymi projektami
Kładka pieszo – rowerowa w Sielpi Wielkiej (Świętokrzyskie) Ścieżka rowerowa w okolicach Srokowa (Warmińsko-Mazurskie)

9 220 Pora na mor-a W ramach projektu powstanie: Miejsc Obsługi
Rowerzysty (MOR) co 5-10 km – MOR z parkingiem dla rowerów, co km – MOR z toaletami, obiektami gastronomicznymi, sklepami spożywczymi, sklepem ze sprzętem sportowym i serwisem rowerowym, mapami i znakami informacyjnymi, co 50 km – MOR z obiektami noclegowymi (kempingami, schroniskami, pensjonatami, kwaterami prywatnymi, hostelami i hotelami), nie rzadziej niż co 150 km – MOR w miejscu węzłów integracyjnych, aby rowerzysta mógł zmieniać środki transportu.

10 Pora na mor-a Przykładowy projekt

11 Oznakowanie kierunkowe trasy*
Rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych * Projekty tablic użyte w prezentacji zostaną docelowo dostosowane do specyfiki trasy.

12 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej
Komponent promocyjny Cel strategiczny: Zainteresowanie turystyką rowerową w Polsce Wschodniej dzięki budowie silnej marki i stabilnego wizerunku produktu.

13 85% EFRR + 15% Budżet Państwa
O projekcie Beneficjent projektu: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Partner wykonawczy : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Projekt realizowany w partnerstwie z województwami: podlaskim, podkarpackim, lubelskim, warmińsko- mazurskim Okres trwania projektu: – ,44 PLN Dofinansowanie: 85% EFRR + 15% Budżet Państwa

14 Na początku był papier Program Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata Tom 1 Raport z badań wizerunkowo-jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej Tom 2 Założenia analityczne dla komunikacji i rozwoju „Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego Tom 3 Rekomendacje kierunków i działań w zakresie rozwoju produktu turystycznego „Tras rowerowych w Polsce Wschodniej” Tom 4 Plan komunikacji marketingowej „Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego Księga tożsamości marki szlaku

15 raport z badań wizerunkowo-jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej
Badania jakościowe: Wywiady grupowe wśród 202 uczestników Wywiady indywidualne: 30 wywiadów Badania metodą CAWI: 7361 uczestników W sumie liczebność analizowanej próby wyniosła: 5414 respondentów

16 83% badanych rowerzystów zadeklarowało, że jeżeli powstałaby w Polsce Wschodniej długodystansowa trasa rowerowa, wzięliby ją pod uwagę planując wyjazd turystyczny na rowerze.

17 W jaki rejon polski wybrałby/-aby się Pan/Pani najchętniej na wycieczkę rowerową?

18 Spełnione marzenie czyli co dostaną rowerzyści
Położenie trasy na terenach atrakcyjnych turystycznie ze względu na walory kulturowe i przyrodnicze, Jakość trasy – przygotowanie nawierzchni, kompletność trasy i bezpieczeństwo jazdy, Dostęp do potrzebnej infrastruktury, zarówno, jeśli chodzi o bazę gastronomiczno- noclegową jak i inne udogodnienia (sanitariaty, przechowalnie, wypożyczalnie i serwisy rowerowe,  Miejsca Obsługi Rowerzystów), Dedykowany system obsługi turystów, certyfikowane obiekty gastronomiczne i noclegowe posiadające w swojej ofercie możliwość przyjęcia i odpowiedniej obsługi rowerzystów, Wielowariantowość trasy (różne opcje tematyczne i stopnie trudności oraz jej właściwe, widoczne oznakowanie), Dostępność informacji o trasie (zwłaszcza w internecie oraz w formie aplikacji na telefony komórkowe).

19 Korzyści dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców
rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój turystyki w regionach o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie rozwój przemysłu nie jest wskazany lub możliwy, wsparcie wzrostu gospodarczego regionów o relatywnie mniejszym PKB per capita poprzez: wzrost przychodów z tytułu ruchu turystycznego, rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej, aktywizacja drobnej przedsiębiorczości. promocja turystyki aktywnej, promocja ekologicznego środka transportu, ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym.

20 Więcej turystów, więcej pieniędzy
Łączny średnioroczny ruch rowerowy po 2015 roku – Wydatki turystów jednodniowych: PLN Wydatki turystów wielodniowych: PLN Łączny obrót turystyczny w pierwszym roku [PLN] Obecnie szacuje się, że po wybudowaniu Trasy rowerowej, występuje tendencja wzrostu liczby turystów 3 % rocznie. Analiza doświadczeń z krajów zachodnioeuropejskich o wysokorozwiniętej turystyce i infrastrukturze rowerowej wskazuje, że przeciętny przychód wynosi €, z czego około 40 % (21 €) stanowią wydatki na noclegi, a 30 % (16 €)wydatki na wyżywienie, 30 % (16 €) na pozostałe wydatki. Np. w warunkach niemieckich rowerzysta jednodniowy wydaje w zależnościod trasy (regionu) 8,5 ÷ 22 €, a wydatki rowerzysty bez względu na długość pobytu wynoszą 19,30 ÷ 33,50 €.

21 Działania w zakresie promocji i informacji

22 Księga tożsamości marki znaku

23 Big idea „Łańcuch” Trwała i nośna metafora opisująca charakter szlaku jako myśl przewodnia przekłada się zarówno na tożsamość wizualną i leksykalną marki, jak i prowadzoną dla niej komunikację marketingową. Połączenie: przygody, przeżycia, doświadczenia (3 E). Połączenie: miejsc i ludzi, człowieka i przyrody, natury i kultury a także województw i regionów. Łańcuch składa się z wielu równorzędnych ogniw (wszystkie potrzebne do funkcjonowania całości) – sieć i równość podmiotów. Przełożenie: z małego na wielkie. Czytelne nawiązanie do roweru, a jednocześnie symbol znacznie rzadziej wykorzystywany w komunikacji marketingowej niż sam rower.

24 wschodni szlak rowerowy green velo
Tożsamość wizualna – sygnet znaku oparty na łańcuchowym motywie.

25 Wschodni szlak rowerowy green velo Łańcuch atrakcji
Wkręć się! Ruszaj po przygodę! Nakręć się pozytywnie! Ruszaj śmiało! Naturalnie jedziemy!

26 Księga tożsamości marki znaku

27 Księga tożsamości marki znaku

28 Księga tożsamości marki znaku

29 Szczerze na papierze Przewodniki, ulotki, mapy, atlasy

30 W sieci informacji Portal internetowy
interaktywna mapa szlaku, możliwość zaplanowania własnej trasy, możliwość dodawania swoich wycieczek, możliwość śledzenia postępów w budowie trasy, pobieranie śladów trasy, wersja mobilna.

31 Event-owy maraton Udział w targach turystycznych i wydarzeniach towarzyszących, Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, Obecność marki na wybranych cyklach maratonów rowerowych, Wsparcie w organizacji imprez regionalnych, Kampania edukacyjna.

32 Podejmij wyzwanie i przyjdź na spotkanie!
40 spotkań promocyjno- informacyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i środowisk rowerowych, Konferencje prasowe (ogólnopolskie i regionalne), Wizyty studyjne dziennikarzy  krajowych i zagranicznych.

33 Na rowerze i w eterze Liczba odbiorców: kampanii telewizyjnej: kampanii radiowej: kampanii prasowej: kampanii internetowej:

34 Działania wspierające rozwój trasy jako produktu turystycznego

35 Od ogółu do szczegółu PRODUKT OZNAKOWANIE MPR CERTYFIKACJA ZARZĄDZANIE

36 Kocha, lubi, szanuje certyfikaty dla najlepszych
Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie 2 systemów certyfikacyjno-lojalnościowych: Dla szlaków i tras rowerowych (wytyczanie, znakowanie), Dla kwater „przyjaznych rowerzystom” i innych obiektów (gastronomicznych, usługowych).

37 Oznakowanie szlaków Wykonanie oznakowania punktów węzłowych Trasy głównej ze ścieżkami i turystycznymi szlakami rowerowymi. Oznakowanie dojazdu do głównych węzłów komunikacyjnych i atrakcji turystycznych (tzw. oznakowanie produktowe, uzupełniające znaki przygotowane dla MPR-ów). Działania obejmą 1400km szlaków w korytarzu trasy.

38 Miejsca przyjazne rowerzystom
W ramach projektu zostanie wyselekcjonowanych około 300 obiektów, którym zostanie przyznany status Miejsca Przyjaznego Rowerzyście. Nabór obiektów realizowany będzie w drodze otwartego naboru.

39 Ciąg dalszy nastąpi spójne zarządzanie trasą
Powołanie międzyregionalnego podmiotu (stowarzyszenia) – operatora trasy utrzymanie trwałość infrastruktury oraz wypracowanych rozwiązań inwestycyjnych (trwałość), podniesienie efektywności skali podejmowanych działań promocyjnych (promocja), rozwój oferty komercyjnej i współpracy z przedsiębiorcami (komercjalizacja), dalszy rozwoju produktu turystycznego i rozbudowy o kolejne elementy infrastruktury itp. (rozwój).

40 Na rowerze i w eterze Główne działania:

41 Więcej informacji o projekcie:
Dziękujemy za uwagę Więcej informacji o projekcie: Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lok. 39 tel – fax Kontakt dla mediów Jarosław Panek tel


Pobierz ppt "Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google