Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców WWW.GREENVELO.PL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców WWW.GREENVELO.PL."— Zapis prezentacji:

1 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców

2 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ2 SKĄD TEN PROJEKT? Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej OŚ PRIORYTETOWA V Działanie V1 Zrównoważony rozwój turystyki Działanie V2 Trasy rowerowe Komponent infrastrukturalny Komponent promocyjny OŚ PRIORYTETOWA V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

3 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej Komponent infrastrukturalny CEL STRATEGICZNY: Wykonanie i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, wraz z budową i montażem podstawowej infrastruktury towarzyszącej.

4 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ4 Łączna wartość projektu: ,20 mln PLN Przewidywana długość trasy: 1980 km Komponent infrastrukturalny: 5 niezależnych projektów regionalnych W realizację całego komponentu zaangażowanych jest 211 partnerów Rowerzystom udostępnionych zostanie 477 atrakcji turystycznych PIERWSZA TAKA TRASA W POLSCE!!! Projekt realizowany jest przez 5-ciu Beneficjentów: Województwo Świętokrzyskie (ŚZDW) – 190km Województwo Lubelskie (ZDWL) – 350km Województwo Podkarpackie (PZDW) – 430km Województwo Podlaskie (PZDW) – 590km Województwo Warmińsko-Mazurskie (UMWWM) – 420km

5 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ5 METRY I KILOMETRY Stopień skomplikowania inwestycji Wyznaczenie trasy głównej o długości ponad 1980 km, Ingerencja w ponad 130 kluczowych skrzyżowań (z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi o znacznym natężeniu ruchu) – przebudowa, sygnalizacja świetlna, organizacja ruchu, Adaptacja/budowa/przebudowa ponad 80 obiektów mostowych, w tym budowa 18 nowych obiektów, Budowa ponad 430 km nowych odcinków dróg, Budowa ponad 220 Miejsc Obsługi Rowerzysty.

6 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ6 5 Parków Narodowych i 15 Parków Krajobrazowych 26 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków oraz 36 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk – ok. 615 km (31% długości całej trasy), Obszary leśne – ok. 580 km (29% długości trasy), Doliny rzek – ponad 180 km (9 % długości trasy), Wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe – ponad 70 km (3% długości trasy). CHARAKTERYSTYKA TRASY atrakcje dla turysty

7 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ7 METR PO METRZE jak powstaje trasa?

8 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ8 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI REALIZOWANYMI PROJEKTAMI Kładka pieszo – rowerowa w Sielpi Wielkiej (Świętokrzyskie) Ścieżka rowerowa w okolicach Srokowa (Warmińsko-Mazurskie)

9 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ9 co 5-10 km – MOR z parkingiem dla rowerów, co km – MOR z toaletami, obiektami gastronomicznymi, sklepami spożywczymi, sklepem ze sprzętem sportowym i serwisem rowerowym, mapami i znakami informacyjnymi, co 50 km – MOR z obiektami noclegowymi (kempingami, schroniskami, pensjonatami, kwaterami prywatnymi, hostelami i hotelami), nie rzadziej niż co 150 km – MOR w miejscu węzłów integracyjnych, aby rowerzysta mógł zmieniać środki transportu. W ramach projektu powstanie: 220 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTY (MOR) PORA NA MOR-a

10 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ10 Przykładowy projekt PORA NA MOR-a

11 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ11 Rozporządzenie ministrów transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych * Projekty tablic użyte w prezentacji zostaną docelowo dostosowane do specyfiki trasy. OZNAKOWANIE KIERUNKOWE TRASY*

12 Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej Komponent promocyjny CEL STRATEGICZNY: Zainteresowanie turystyką rowerową w Polsce Wschodniej dzięki budowie silnej marki i stabilnego wizerunku produktu.

13 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ13 Beneficjent projektu: WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Partner wykonawczy : Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego Projekt realizowany w partnerstwie z województwami: podlaskim, podkarpackim, lubelskim, warmińsko- mazurskim Okres trwania projektu: – ,44 PLN Dofinansowanie: 85% EFRR + 15% Budżet Państwa O PROJEKCIE

14 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ14 NA POCZĄTKU BYŁ PAPIER Program Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata TOM 1Raport z badań wizerunkowo-jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej TOM 2Założenia analityczne dla komunikacji i rozwoju „Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego TOM 3Rekomendacje kierunków i działań w zakresie rozwoju produktu turystycznego „Tras rowerowych w Polsce Wschodniej” TOM 4Plan komunikacji marketingowej „Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego KSIĘGA TOŻSAMOŚCI MARKI SZLAKU

15 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ15 RAPORT z badań wizerunkowo-jakościowych turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej Badania jakościowe: Wywiady grupowe wśród 202 uczestników Wywiady indywidualne: 30 wywiadów Badania metodą CAWI: 7361 uczestników W sumie liczebność analizowanej próby wyniosła: 5414 respondentów

16 83% badanych rowerzystów zadeklarowało, że jeżeli powstałaby w Polsce Wschodniej długodystansowa trasa rowerowa, wzięliby ją pod uwagę planując wyjazd turystyczny na rowerze.

17 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ17 W jaki rejon polski wybrałby/-aby się Pan/Pani najchętniej na wycieczkę rowerową?

18 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ18 Położenie trasy na terenach atrakcyjnych turystycznie ze względu na walory kulturowe i przyrodnicze, Jakość trasy – przygotowanie nawierzchni, kompletność trasy i bezpieczeństwo jazdy, Dostęp do potrzebnej infrastruktury, zarówno, jeśli chodzi o bazę gastronomiczno- noclegową jak i inne udogodnienia (sanitariaty, przechowalnie, wypożyczalnie i serwisy rowerowe, Miejsca Obsługi Rowerzystów), Dedykowany system obsługi turystów, certyfikowane obiekty gastronomiczne i noclegowe posiadające w swojej ofercie możliwość przyjęcia i odpowiedniej obsługi rowerzystów, Wielowariantowość trasy (różne opcje tematyczne i stopnie trudności oraz jej właściwe, widoczne oznakowanie), Dostępność informacji o trasie (zwłaszcza w internecie oraz w formie aplikacji na telefony komórkowe). SPEŁNIONE MARZENIE czyli co dostaną rowerzyści

19 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ19 KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW, TURYSTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW rozwój społeczno-gospodarczy, rozwój turystyki w regionach o szczególnych walorach przyrodniczych, gdzie rozwój przemysłu nie jest wskazany lub możliwy, wsparcie wzrostu gospodarczego regionów o relatywnie mniejszym PKB per capita poprzez: wzrost przychodów z tytułu ruchu turystycznego, rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej, aktywizacja drobnej przedsiębiorczości. promocja turystyki aktywnej, promocja ekologicznego środka transportu, ochrona miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym.

20 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ20 Łączny średnioroczny ruch rowerowy po 2015 roku – Wydatki turystów jednodniowych: PLN Wydatki turystów wielodniowych: PLN Łączny obrót turystyczny w pierwszym roku [PLN] Obecnie szacuje się, że po wybudowaniu Trasy rowerowej, występuje tendencja wzrostu liczby turystów 3 % rocznie. WIĘCEJ TURYSTÓW, WIĘCEJ PIENIĘDZY Analiza doświadczeń z krajów zachodnioeuropejskich o wysokorozwiniętej turystyce i infrastrukturze rowerowej wskazuje, że przeciętny przychód wynosi €, z czego około 40 % (21 €) stanowią wydatki na noclegi, a 30 % (16 €)wydatki na wyżywienie, 30 % (16 €) na pozostałe wydatki. Np. w warunkach niemieckich rowerzysta jednodniowy wydaje w zależnościod trasy (regionu) 8,5 ÷ 22 €, a wydatki rowerzysty bez względu na długość pobytu wynoszą 19,30 ÷ 33,50 €.

21 Działania w zakresie promocji i informacji

22 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ22 KSIĘGA TOŻSAMOŚCI MARKI ZNAKU

23 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ23 BIG IDEA „Łańcuch” Trwała i nośna metafora opisująca charakter szlaku jako myśl przewodnia przekłada się zarówno na tożsamość wizualną i leksykalną marki, jak i prowadzoną dla niej komunikację marketingową. Połączenie: przygody, przeżycia, doświadczenia (3 E). Połączenie: miejsc i ludzi, człowieka i przyrody, natury i kultury a także województw i regionów. Łańcuch składa się z wielu równorzędnych ogniw (wszystkie potrzebne do funkcjonowania całości) – sieć i równość podmiotów. Przełożenie: z małego na wielkie. Czytelne nawiązanie do roweru, a jednocześnie symbol znacznie rzadziej wykorzystywany w komunikacji marketingowej niż sam rower.

24 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ24 WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO Tożsamość wizualna – sygnet znaku oparty na łańcuchowym motywie.

25 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ25 WSCHODNI SZLAK ROWEROWY GREEN VELO Łańcuch atrakcji Wkręć się! Ruszaj po przygodę! Nakręć się pozytywnie! Ruszaj śmiało! Naturalnie jedziemy!

26 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ26 KSIĘGA TOŻSAMOŚCI MARKI ZNAKU

27 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ27 KSIĘGA TOŻSAMOŚCI MARKI ZNAKU

28 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ28 KSIĘGA TOŻSAMOŚCI MARKI ZNAKU

29 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ29 SZCZERZE NA PAPIERZE Przewodniki, ulotki, mapy, atlasy

30 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ30 interaktywna mapa szlaku, możliwość zaplanowania własnej trasy, możliwość dodawania swoich wycieczek, możliwość śledzenia postępów w budowie trasy, pobieranie śladów trasy, wersja mobilna. W SIECI INFORMACJI Portal internetowy

31 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ31 EVENT-owy MARATON Udział w targach turystycznych i wydarzeniach towarzyszących, Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, Obecność marki na wybranych cyklach maratonów rowerowych, Wsparcie w organizacji imprez regionalnych, Kampania edukacyjna.

32 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ32 PODEJMIJ WYZWANIE I PRZYJDŹ NA SPOTKANIE! 40 spotkań promocyjno- informacyjnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i środowisk rowerowych, Konferencje prasowe (ogólnopolskie i regionalne), Wizyty studyjne dziennikarzy krajowych i zagranicznych.

33 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ33 NA ROWERZE I W ETERZE LICZBA ODBIORCÓW: kampanii telewizyjnej: kampanii radiowej: kampanii prasowej: kampanii internetowej:

34 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ34 Działania wspierające rozwój trasy jako produktu turystycznego

35 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ35 OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU PRODUKT OZNAKOWANIEMPRCERTYFIKACJAZARZĄDZANIE

36 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ36 KOCHA, LUBI, SZANUJE certyfikaty dla najlepszych Projekt obejmuje opracowanie i wdrożenie 2 systemów certyfikacyjno-lojalnościowych: Dla szlaków i tras rowerowych (wytyczanie, znakowanie), Dla kwater „przyjaznych rowerzystom” i innych obiektów (gastronomicznych, usługowych).

37 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ37 Wykonanie oznakowania punktów węzłowych Trasy głównej ze ścieżkami i turystycznymi szlakami rowerowymi. Oznakowanie dojazdu do głównych węzłów komunikacyjnych i atrakcji turystycznych (tzw. oznakowanie produktowe, uzupełniające znaki przygotowane dla MPR-ów). Działania obejmą 1400km szlaków w korytarzu trasy. OZNAKOWANIE SZLAKÓW

38 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ38 Nabór obiektów realizowany będzie w drodze otwartego naboru. MIEJSCA PRZYJAZNE ROWERZYSTOM W ramach projektu zostanie wyselekcjonowanych około 300 obiektów, którym zostanie przyznany status Miejsca Przyjaznego Rowerzyście.

39 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ39 CIĄG DALSZY NASTĄPI spójne zarządzanie trasą Powołanie międzyregionalnego podmiotu (stowarzyszenia) – operatora trasy utrzymanie trwałość infrastruktury oraz wypracowanych rozwiązań inwestycyjnych (trwałość), podniesienie efektywności skali podejmowanych działań promocyjnych (promocja), rozwój oferty komercyjnej i współpracy z przedsiębiorcami (komercjalizacja), dalszy rozwoju produktu turystycznego i rozbudowy o kolejne elementy infrastruktury itp. (rozwój).

40 TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ40 NA ROWERZE I W ETERZE GŁÓWNE DZIAŁANIA:

41 Dziękujemy za uwagę WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE: BIURO PROJEKTU „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” Kielce, ul. Ks. P. Ściegiennego 2 lok. 39 tel – fax KONTAKT DLA MEDIÓW Jarosław Panek tel


Pobierz ppt "TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ TRASY ROWEROWE W POLSCE WSCHODNIEJ Raj dla turystów, szansa dla przedsiębiorców WWW.GREENVELO.PL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google