Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie sektora przetwórstwa mleka w ramach programów PROW /PROW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie sektora przetwórstwa mleka w ramach programów PROW /PROW"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie sektora przetwórstwa mleka w ramach programów PROW2007-2013/PROW2014-2020
Warszawa, r.

2 Pomoc na inwestycje w przetwórstwie
PROW Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej PROW Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

3 Limit środków dla przetwórstwa w budżecie PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 w mln EUR
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

4 Wykorzystanie budżetu 2007-2013
Ogółem w przetwórstwie: Złożono: 3518 wniosków na kwotę 10,6 mld zł, Zakontraktowano: 1500 umów na kwotę 3 mld zł (skuteczność: 28% ocenionych pozytywnie) Wypłacono: 2,2 mld zł Mleko: Złożono: 329 wniosków na kwotę 1 mld zł, Zakontraktowano: 201 umów na kwotę 420 mln zł, co stanowi 14% wszystkich umów w ujęciu wartościowym (skuteczność: 42% ocenionych pozytywnie). Wypłacono: 222 mln zł, co stanowi 10% środków dotychczas wypłaconych w ramach działania. Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

5 Struktura przyznanej pomocy wg branż
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

6 Łączna wartość przyznanej pomocy (420 mln zł) dla zakładów mleczarskich w poszczególnych województwach Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

7 Średnia wysokość pomocy
Ogółem w przetwórstwie: 2 mln zł / projekt 3,3 mln zł / beneficjenta Branża mleczarska 3 mln zł / beneficjenta Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

8 Średnia wartość inwestycji objętej wsparciem
w ramach działania 123 wg branż Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

9 Struktura kosztów – wartość inwestycji w przetwórstwie mleka
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

10 Średnia rentowność zakładów mleczarskich korzystających z PROW 2007-2013
Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

11 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych PROW 2014-2020
Porównanie PROW z PROW

12 Beneficjent PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 Osoba fizyczna Osoba prawna
MŚP + „średnio-duży” (750 prac, 200 mln EUR) Prowadzi działalność wspieraną PROW Osoba fizyczna Osoba prawna MŚP Rolnik w naborze tematycznym Prowadzi działalność wspieraną (zakład) lub rozpoczyna działalność (rolnik) Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

13 Wysokość pomocy PROW 2007-2013 PROW 2014-2020 50% 20 mln zł
50 mln zł konsolidacja Min. 100 tys. zł PROW 50% 3 mln zł 15 mln zł związki GPR 100 tys. zł nabór tematyczny Min. 100 tys. zakład, 10 tys. rolnik. Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

14 Koszty kwalifikowalne
zakup maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży; koszty budowy, modernizacji budynków produkcyjnych lub magazynowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji związanej z zakupem maszyn i urządzeń ; koszty ogólne; inne. Działanie 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

15 Zakres wsparcia W sektorach przetwórstwa i wprowadzania do obrotu: mleka, mięsa (z wyjątkiem uboju o dużej skali), owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych; Szczegółowy wykaz rodzajów działalności objętej pomocą zostanie określony w przepisach krajowych. Wsparcie nie może obejmować budowy nowych zakładów – warunek ten nie dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych. 15

16 Kryteria dostępu pomoc może być przyznana podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia i to jedynie w przypadku, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight); pomoc może być udzielona na realizację projektów w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt; projekt powinien nieść korzyści dla producentów rolnych (umowy długoterminowe zawierające mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych, zawierane na co najmniej 3 lata); operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym. 16

17 Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru powinny preferować operacje dotyczące m.in.: innowacyjności, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu; grup oraz organizacji producentów rolnych lub spółdzielni; młodych rolników, tj. rolników poniżej 40 roku życia, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie (nabór tematyczny); wnioskodawców posiadających określony poziom umów zawartych bezpośrednio z producentami rolnymi w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy; realizacji inwestycji w gminach należących do powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w kraju; wybranych sektorów przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. 17

18 Dziękuję za uwagę

19 Działanie „Współpraca”

20 Współpraca Beneficjent
Grupy operacyjne na rzecz innowacji zrzeszające podmioty współpracujące w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym lub leśnictwie, w tym organizacje międzybranżowe, przyczyniające się do osiągnięcia celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez opracowywanie i wdrażanie praktycznych rozwiązań zidentyfikowanych problemów. 20

21 Współpraca Kryteria dostępu
Grupa operacyjna na rzecz innowacji powinna być utworzona przez co najmniej dwa różne podmioty należące do co najmniej dwóch grup z wymienionych poniżej: - rolnicy i grupy rolników; - posiadacze lasów; - instytuty lub jednostki naukowe; uczelnie; podmioty doradcze; - organizacje branżowe i międzybranżowe; - przedsiębiorcy sektora rolnego lub rolno-spożywczego (w tym usług gastronomicznych). 21

22 Współpraca Zakres działania
- tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI); - rozwój nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; - projekty pilotażowe. 22

23 Współpraca Wsparcie − do 100% bieżących kosztów kwalifikowalnych funkcjonowania grupy EPI, − zgodnie z odpowiednim działaniem, do którego zakwalifikowana zostaną koszty bezpośrednio związane z realizacja operacji (koszty inwestycyjne, zakup praw do własności intelektualnej, patentów, licencji) − na tworzenie i funkcjonowanie grup EPI (zakres a) do 1 mln zł i nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych operacji z zakresu b) i c); − do 10 mln zł na operacje z zakresu b) i c) na jedną grupę EPI w okresie realizacji Programu. 23

24 Współpraca Kryteria dostępu
Grupa operacyjna na rzecz innowacyjności musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadać prawną możliwość zaciągania zobowiązań działać na podstawie aktu prawnego określającego podział odpowiedzialności prawnej i finansowej, własność rezultatów, ustalonych procedur wewnętrznych z zachowaniem przejrzystości działania i unikaniem konfliktu interesów, być powołaną w celu realizacji projektu innowacyjnego, - działać na podstawie planu operacyjnego zawierającego m.in. opis projektu, opis spodziewanych wyników, harmonogram realizacji, opis wkładu, itp. 24

25 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wsparcie sektora przetwórstwa mleka w ramach programów PROW /PROW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google