Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
Perspektywa LEADER na lata Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
LEADER w PROW Inicjatywa Leader, po przejściu przez trzy okresy programowania, osiągnęła poziom dojrzałości umożliwiający obszarom wiejskim wdrożenie podejścia Leader w szerszym zakresie w ramach głównego programowania rozwoju obszarów wiejskich. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
LEADER w PROW LEADER będzie wdrażany jako oś 4 PROW Zaangażowane znaczące środki – wraz z działaniami osi 3 realizowanymi przez oś 4 jest to 787 mln. euro Dla Mazowsza wstępnie zaalokowano 73 mln. euro PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

4 Podstawa prawna podejścia Leader
art rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) art rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

5 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Legislacja krajowa Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Określa: Zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z EFRROW Warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy Rozporządzenia wykonawcze w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

6 Schemat Instytucjonalny wdrażania osi LEADER
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytucja Zarządzająca Samorząd Województwa Instytucja Wdrażająca ARiMR -Akredytowana agencja płatnicza PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
OŚ 4 – LEADER Opis osi Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich Realizacja poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD) Opracowanie przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Definicja podejścia LEADER ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 art. 61 lokalne strategie rozwoju dotyczące prawidłowo zidentyfikowanych obszarów wiejskich o zasięgu mniejszym niż regionalny (obszar od do mieszkańców); lokalne partnerstwa publiczno-prywatne (zwane dalej „lokalnymi grupami działania”) oddolne podejście z kompetencjami decyzyjnymi po stronie lokalnych grup działania w sprawie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju; PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Definicja podejścia LEADER ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 art. 61 wielosektorowe projektowanie i wdrażanie strategii oparte na interakcji pomiędzy uczestnikami i projektami z różnych sektorów gospodarki lokalnej; wdrażanie podejść innowacyjnych; wdrażanie projektów współpracy; tworzenie sieci partnerstw lokalnych PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Lokalna Grupa Działania (LGD) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. art. 62 a) muszą one oferować zintegrowaną lokalną strategię rozwoju opartą przynajmniej na elementach określonych w art. 61 pkt. a)—d) i g) oraz być odpowiedzialne za jej realizację; b) muszą składać się z grupy już zakwalifikowanej do inicjatyw Leader II lub Leader+ lub zgodnie z podejściem Leader, albo być nową grupą reprezentującą partnerów z różnych lokalnych sektorów społecznoekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa lokalnego; c) muszą wykazywać się zdolnością do określenia i wdrażania strategii rozwoju dla obszaru. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Lokalna Grupa Działania (LGD) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW z dnia 7 marca 2007 art. 15 Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że: członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego; nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa; LGD mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach LGD oprócz walnego zebrania członków zarządu jest obowiązana posiadać radę, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Oś 4. LEADER działania 4.1 Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 4.2 Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 4.3 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

13 Beneficjenci działań osi 4 - Leader
Działanie Wdrażanie LSR: - beneficjenci działań osi 3. objętych osią 4, - beneficjenci tzw. „Małych projektów”: osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD; osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, w tym: organizacje pozarządowe o statusie org. pożytku publicznego, których cele są zbieżne z celami LSR, kościoły i związki wyznaniowe. Działania Wdrażanie projektów współpracy: LGD Działania Funkcjonowanie LGD: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

14 Zakres pomocy dla działania 4.1
projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: tj.: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi ”Małe Projekty” – niekwalifikujące się do wsparcia w ramach osi 3 a przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi. Maksymalny poziom wsparcia 25 tys. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

15 Elementy działania 4.1-Lokalne Strategie Rozwoju Małe projekty
Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru. Beneficjenci Osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

16 Poziom dofinansowania
Elementy działania 4.1-Lokalne Strategie Rozwoju Małe projekty Poziom dofinansowania W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 PLN Minimalna wartość dofinansowania 3000 PLN PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

17 Schemat wdrażania projektów z puli LEADER – działania osi III i małe granty
ARiMR Zlecenie płatności Podmiot Wdrażający (Samorząd Województwa lub OR ARiMR) środki Wniosek o płatność Wniosek z opinią Umowa LGD Wniosek o dofinansowanie BENEFICJENCI

18 Zakres pomocy dla działania 4.2
W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: zawartych w LSR; nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Na projekt współpracy składa się: przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu; realizacja projektu. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

19 Zakres pomocy dla działania 4.3
badania nad obszarem objętym LSR; informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR; szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; wydarzenia o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR; szkolenie lokalnych liderów; animowanie społeczności lokalnych; koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD). PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Wybór LGD nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania odbywa się w trybie zamkniętym; ogłaszany jest dwukrotnie w okresie realizacji PROW umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez odpowiedni samorząd województwa po 3 latach od dnia podpisania umowy z LGD przewiduje się weryfikację działalności LGD (pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego) i drugi nabór wniosków LGD PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

21 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Wybór LGD weryfikacja formalna LGD i LSR weryfikacja potencjału LGD - min. 60% ocena jakości strategii – min. 50% LGD, które otrzymają minimum możliwych do uzyskania punktów za ocenę potencjału LGD i minimum za ocenę LSR zostają zakwalifikowane do finansowania przez SW pod warunkiem dostępności środków w ramach danego województwa LGD, które nie zostało wybrane, ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

22 Ocena potencjału organizacyjno -administracyjnego LGD
struktura LGD (max 24 pkt) struktura organu decyzyjnego (max 3 pkt) zasady i procedury rozszerzania składu LGD (max 3 pkt) szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD (max 12 pkt) procedura wyboru projektów (max 10 pkt) kryteria oceny projektów przez LGD (30 pkt) dotychczasowa działalność LGD lub partnerów tworzących LGD (max 10 pkt) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego (max 8 pkt) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

23 Lokalna Strategia Rozwoju – co powinna zawierać?
Zgodnie z załącznikiem nr 1. do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata LSR powinna zawierać następujący zakres i formę przedstawienia jej treści: Charakterystykę LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 23

24 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Zakres LSR Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (max 20 str.); Analizę SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy; Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; Określenie misji LGD; Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR; PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 24

25 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Zakres LSR Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania wdrażanie LSR, oraz kryteriów na podstawie których, jest oceniana zgodność operacji z LSR, kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów; PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 25

26 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Zakres LSR Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji; Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR; Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR; Zasady i sposoby dokonywania oceny (ewaluacji) własnej; Określenia powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR; PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 26

27 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Zakres LSR Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR; Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich; Informację o załącznikach. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 27

28 Limity dofinansowania
a) wdrażanie LSR wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 116 zł, b) wdrażanie projektów współpracy wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 3 zł, c) funkcjonowanie lokalnej grupy działania wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 29 zł; Uwaga!!! Liczba mieszkańców dotyczy zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR w dniu 31 grudnia 2006 r. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

29 Funkcjonowanie całościowo/ w przeliczeniu na miesiąc (15% całości)
Przykładowe LGD składa się z 6 gmin o łącznej liczbie mieszkańców osoby 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (20%) 4.1.2 Odnowa i rozwój wsi (30%) 4.1.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (20%) 4.1.4 Małe projekty (30%) 4.2 Wdrażanie projektów współpracy 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonowanie całościowo/ w przeliczeniu na miesiąc (15% całości) / 8865

30 Funkcjonowanie całościowo / w przeliczeniu na miesiąc (15% całości)
Szacunkowy budżet LGD obejmującej 6 gmin o łącznej liczbie mieszkańców Całość 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 4.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (20%) 4.1.2 Odnowa i rozwój wsi (30%) 4.1.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (20%) 4.1.4 Małe projekty (30%) 4.2 Wdrażanie projektów współpracy 14 376 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonowanie całościowo / w przeliczeniu na miesiąc (15% całości) 744699 8 865

31 Budżet LGD

32 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu
Przygotowanie Departamentu Rolnictwa UMWM do wdrażania: Szkolenia pracowników (zarówno ogólne dot. Działań PROW, jak i szczegółowe dot. Osi 4 i tworzenia LGD) Zatrudnienie nowych osób, doposażenie w sprzęt, rozpoczęcie prac nad procedurami wdrożeniowymi Cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa 22 spotkania w których wzięło udział około 1000 osób - przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, kościołów i LGD PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

33 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu cd.
Spotkanie Lokalnych Grup Działania z Mazowsza 19 IX 2007: Wzięło w nim udział 40 osób - przedstawiciele wszystkich istniejących i 14 tworzących się LGD oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i FAPA Omówiono stan realizacji II Schematu Pilotażowego Programu LEADER + Przedstawiono stan przygotowań do realizacji PROW Grupy zwróciły uwagę na szereg problemów: Dość odległy termin uruchomienia działań z osi 4 PROW i związana z nim długa przerwa w finansowaniu Brak środków na tworzenie nowych grup PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

34 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu
Spotkania Informacyjne dot. Osi LEADER – na bieżąco reagowaliśmy na potrzeby szkoleniowe, odbyło się 5 takich spotkania Wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli tworzących się LGD Ankieta dotycząca istniejących i powstających LGD wysłana do wszystkich (37) Powiatów Ziemskich PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

35 Ankieta dot. istniejących i powstających LGD
Ankieta miała na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu zwłaszcza jeśli chodzi o nowo powstające grupy; Dodatkowo chcieliśmy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe i najważniejsze problemy związane z przygotowaniem lokalnej społeczności do realizacji działań z osi IV Zwrot ankiet był stosunkowo duży – 75% Najważniejsze problemy wskazywane w ankietach to: Skomplikowane procedury, Brak aktywności lokalnej społeczności Brak środków na tworzenie nowych grup PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

36 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
LEADER na Mazowszu Pilotażowy Program LEADER Schemat II – 9 partnerstw: Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" Fundacja AKTYWNI RAZEM Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" Stowarzyszenie "Kapitał - Praca - Rozwój" Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej + 3 LGD mające siedzibę na terenie innych województw: Tygiel Doliny Bugu Lubelsko-Mazowiecka Grupa na Rzecz Rozwoju Wsi Fundacja "Partnerstwo Krzemienny Krąg" +14 (stan na luty 2008) Tworzących się LGD na różnym stopniu organizacji PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

37 Mapa LGD z terenu Mazowsza LGD w II Schemacie PPL+ Powstające LGD
LGD mające siedzibę poza Mazowszem

38 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Powstające LGD Na podstawie ankiet, szkoleń oraz bezpośrednich kontaktów z departamentem zidentyfikowano 14 powstających LGD Część z nich (trzy) złożyła już dokumenty do rejestracji Obejmują one swoim zasięgiem około 1 mln. osób PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

39 Przyszłe działania w związku z wdrażaniem osi 4
Dalsze wzmocnienie osobowe zespołów : Spotkania informacyjne dot. działań osi 4 cykliczne spotkania Lokalnych Grup Działania z Mazowsza – przynajmniej raz na kwartał 2-dniowe warsztaty z zakresu przygotowania LSR Konferencja poprzedzająca nabór wniosków Wizyty studyjne dla beneficjentów Publikacje PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

40 Przyszłe działania w związku z wdrażaniem osi 4 cd.
przygotowanie i ogłoszenie naboru wniosków wybór LGD i informowanie MRiRW o wynikach wyboru zatwierdzanie LSR do realizowania weryfikacja pod kątem formalnym list „małych projektów” akceptacja projektów współpracy do realizacji weryfikacja po każdym roku realizacji LSR przez LGD na podstawie sprawozdań i wniosków o płatność PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

41 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013
Wybór LGD nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania odbywa się w trybie zamkniętym; ogłaszany jest dwukrotnie w okresie realizacji PROW umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez samorząd województwa po 3 latach od dnia podpisania umowy z LGD przewiduje się weryfikację działalności LGD (pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego) i drugi nabór wniosków LGD PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

42 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek
Powołanie (wybór) koordynatora np. JST lub ich związek, organizacja pozarządowa itp. Identyfikacja potencjalnych partnerów Określenie zasięgu terytorialnego Przygotowanie spotkania roboczego Spotkanie robocze I - wybór głównych celów, powołanie zespołów roboczych Przygotowanie projektu statutu Przygotowanie harmonogramu prac nad LSR PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

43 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek cd.
Spotkanie robocze II – przygotowanie spotkania założycielskiego i niezbędnych dokumentów, podział prac nad LSR Spotkanie założycielskie – przygotowanie dokumentów do rejestracji, wybór komitetu założycielskiego, zatwierdzenie statutu, harmonogramu prac i głównych celów LSR (minimalna ilość podmiotów zakładających – 15) PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

44 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek cd.
Złożenie dokumentów do KRS, Ew. poprawki Praca nad LSR – spotkania, grupy robocze itp. Rejestracja LSR Wniosek o dofinansowanie PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA

45 Kontakt Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego tel fax PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google