Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Perspektywa LEADER na lata 2007-2013

2 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 LEADER w PROW 2007-2013 Inicjatywa Leader, po przejściu przez trzy okresy programowania, osiągnęła poziom dojrzałości umożliwiający obszarom wiejskim wdrożenie podejścia Leader w szerszym zakresie w ramach głównego programowania rozwoju obszarów wiejskich. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

3 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 LEADER w PROW 2007-2013 LEADER będzie wdrażany jako oś 4 PROW Zaangażowane znaczące środki – wraz z działaniami osi 3 realizowanymi przez oś 4 jest to 787 mln. euro Dla Mazowsza wstępnie zaalokowano 73 mln. euro

4 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Podstawa prawna podejścia Leader art. 61-65 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) art. 37-39 rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

5 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Legislacja krajowa Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Określa: – Zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z EFRROW – Warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy Rozporządzenia wykonawcze w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań

6 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Schemat Instytucjonalny wdrażania osi LEADER Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Instytucja Zarządzająca Samorząd Województwa - Instytucja Wdrażająca - ARiMR -Akredytowana agencja płatnicza

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 OŚ 4 – LEADER Opis osi Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich Realizacja poprzez Lokalne Grupy Działania (LGD) Opracowanie przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii

8 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Definicja podejścia LEADER ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 art. 61 a) lokalne strategie rozwoju dotyczące prawidłowo zidentyfikowanych obszarów wiejskich o zasięgu mniejszym niż regionalny (obszar od 10 000 do 150 000 mieszkańców); b) lokalne partnerstwa publiczno-prywatne (zwane dalej „lokalnymi grupami działania”) c) oddolne podejście z kompetencjami decyzyjnymi po stronie lokalnych grup działania w sprawie opracowywania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju;

9 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Definicja podejścia LEADER ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 art. 61 d) wielosektorowe projektowanie i wdrażanie strategii oparte na interakcji pomiędzy uczestnikami i projektami z różnych sektorów gospodarki lokalnej; e) wdrażanie podejść innowacyjnych; f) wdrażanie projektów współpracy; g) tworzenie sieci partnerstw lokalnych

10 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Lokalna Grupa Działania (LGD) ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. art. 62 a) muszą one oferować zintegrowaną lokalną strategię rozwoju opartą przynajmniej na elementach określonych w art. 61 pkt. a)—d) i g) oraz być odpowiedzialne za jej realizację; b) muszą składać się z grupy już zakwalifikowanej do inicjatyw Leader II lub Leader+ lub zgodnie z podejściem Leader, albo być nową grupą reprezentującą partnerów z różnych lokalnych sektorów społecznoekonomicznych na danym terytorium. Na poziomie podejmowania decyzji partnerzy ekonomiczni i społeczni, jak również inni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, tacy jak rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia, muszą stanowić przynajmniej 50% składu partnerstwa lokalnego; c) muszą wykazywać się zdolnością do określenia i wdrażania strategii rozwoju dla obszaru.

11 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Lokalna Grupa Działania (LGD) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW z dnia 7 marca 2007 art. 15 Do tworzenia i działania lokalnych grup działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym że: członkiem zwyczajnym lokalnej grupy działania mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego; nadzór nad lokalnymi grupami działania sprawuje marszałek województwa; LGD mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w ich statutach LGD oprócz walnego zebrania członków zarządu jest obowiązana posiadać radę, do której wyłącznej właściwości należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez lokalną grupę działania

12 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Oś 4. LEADER działania 4.1Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 4.2Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 4.3Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

13 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Beneficjenci działań osi 4 - Leader Działanie 4.1 - Wdrażanie LSR: - beneficjenci działań osi 3. objętych osią 4, - beneficjenci tzw. „Małych projektów”: osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność gospodarczą, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD; osoby prawne posiadające siedzibę lub działające na obszarze LGD, w tym: organizacje pozarządowe o statusie org. pożytku publicznego, których cele są zbieżne z celami LSR, kościoły i związki wyznaniowe. Działania 4.2 - Wdrażanie projektów współpracy: LGD Działania 4.3 - Funkcjonowanie LGD: LGD

14 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres pomocy dla działania 4.1 1. projekty kwalifikujące się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej: tj.: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw; Odnowa i rozwój wsi 2. ”Małe Projekty” – niekwalifikujące się do wsparcia w ramach osi 3 a przyczyniające się do osiągnięcia celów tej osi. Maksymalny poziom wsparcia 25 tys.

15 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Elementy działania 4.1-Lokalne Strategie Rozwoju Małe projekty Projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 –Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru. Beneficjenci Osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

16 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 PLN Minimalna wartość dofinansowania 3000 PLN Elementy działania 4.1-Lokalne Strategie Rozwoju Małe projekty Poziom dofinansowania

17 Schemat wdrażania projektów z puli LEADER – działania osi III i małe granty Podmiot Wdrażający (Samorząd Województwa lub OR ARiMR) BENEFICJENCI LGD ARiMR środki Wniosek o dofinansowanie Umowa Wniosek o płatność Wniosek z opinią Zlecenie płatności

18 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres pomocy dla działania 4.2 W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: 1. zawartych w LSR; 2. nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD. Na projekt współpracy składa się: 1. przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu; 2. realizacja projektu.

19 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres pomocy dla działania 4.3 1. badania nad obszarem objętym LSR; 2. informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR; 3. szkolenie kadr biorących udział we wdrażaniu LSR; 4. wydarzenia o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR; 5. szkolenie lokalnych liderów; 6. animowanie społeczności lokalnych; 7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

20 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Wybór LGD nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania odbywa się w trybie zamkniętym; ogłaszany jest dwukrotnie w okresie realizacji PROW 2007-2013 umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez odpowiedni samorząd województwa po 3 latach od dnia podpisania umowy z LGD przewiduje się weryfikację działalności LGD (pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego) i drugi nabór wniosków LGD

21 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Wybór LGD weryfikacja formalna LGD i LSR weryfikacja potencjału LGD - min. 60% ocena jakości strategii – min. 50% LGD, które otrzymają minimum możliwych do uzyskania punktów za ocenę potencjału LGD i minimum za ocenę LSR zostają zakwalifikowane do finansowania przez SW pod warunkiem dostępności środków w ramach danego województwa LGD, które nie zostało wybrane, ma prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego

22 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Ocena potencjału organizacyjno - administracyjnego LGD struktura LGD (max 24 pkt) struktura organu decyzyjnego (max 3 pkt) zasady i procedury rozszerzania składu LGD (max 3 pkt) szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD (max 12 pkt) procedura wyboru projektów (max 10 pkt) kryteria oceny projektów przez LGD (30 pkt) dotychczasowa działalność LGD lub partnerów tworzących LGD (max 10 pkt) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego (max 8 pkt)

23 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Lokalna Strategia Rozwoju – co powinna zawierać? Zgodnie z załącznikiem nr 1. do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007-2013 LSR powinna zawierać następujący zakres i formę przedstawienia jej treści: 1.Charakterystykę LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR.

24 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres LSR 2.Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego wewnętrznej spójności (max 20 str.); 3.Analizę SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy; 4.Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; 5.Określenie misji LGD; 6.Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR;

25 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres LSR 7.Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; 8.Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w ramach LSR przedsięwzięć; 9.Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania 4.1 wdrażanie LSR, oraz kryteriów na podstawie których, jest oceniana zgodność operacji z LSR, kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów;

26 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres LSR 10.Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji; 11.Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR; 12.Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR; 13.Zasady i sposoby dokonywania oceny (ewaluacji) własnej; 14.Określenia powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR;

27 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Zakres LSR 15.Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdrażanych na obszarze objętym LSR; 16.Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich; 17.Informację o załącznikach.

28 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Limity dofinansowania a) wdrażanie LSR wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 116 zł, b) wdrażanie projektów współpracy wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 3 zł, c) funkcjonowanie lokalnej grupy działania wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 29 zł; Uwaga!!! Liczba mieszkańców dotyczy zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR w dniu 31 grudnia 2006 r.

29 4.1Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju3 891 220 4.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (20%)778 244 4.1.2Odnowa i rozwój wsi (30%)1 167 366 4.1.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (20%)778 244 4.1.4Małe projekty (30%)1 167 366 4.2Wdrażanie projektów współpracy100 635 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja972 805 Funkcjonowanie całościowo/ w przeliczeniu na miesiąc (15% całości)744699 / 8865 Przykładowe LGD składa się z 6 gmin o łącznej liczbie mieszkańców 33 545 osoby

30 Całość2009201020112012201320142015 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju3 891 220555 889 4.1.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (20%)778 244111 178 4.1.2Odnowa i rozwój wsi (30%)1 167 366166 767 4.1.3 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (20%)778 244111 178 4.1.4Małe projekty (30%)1 167 366166 767 4.2 Wdrażanie projektów współpracy100 63514 376 4.3 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja972 805138 972 Funkcjonowanie całościowo / w przeliczeniu na miesiąc (15% całości)7446998 865 Szacunkowy budżet LGD obejmującej 6 gmin o łącznej liczbie mieszkańców 33 545

31 Budżet LGD

32 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu Przygotowanie Departamentu Rolnictwa UMWM do wdrażania: – Szkolenia pracowników (zarówno ogólne dot. Działań PROW, jak i szczegółowe dot. Osi 4 i tworzenia LGD) – Zatrudnienie nowych osób, – doposażenie w sprzęt, – rozpoczęcie prac nad procedurami wdrożeniowymi Cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów działań PROW wdrażanych przez Samorząd Województwa 22 spotkania w których wzięło udział około 1000 osób - przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, kościołów i LGD

33 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu cd. Spotkanie Lokalnych Grup Działania z Mazowsza 19 IX 2007: Wzięło w nim udział 40 osób - przedstawiciele wszystkich istniejących i 14 tworzących się LGD oraz przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i FAPA Omówiono stan realizacji II Schematu Pilotażowego Programu LEADER + Przedstawiono stan przygotowań do realizacji PROW Grupy zwróciły uwagę na szereg problemów: – Dość odległy termin uruchomienia działań z osi 4 PROW i związana z nim długa przerwa w finansowaniu – Brak środków na tworzenie nowych grup

34 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Dotychczasowe działania w związku z wdrażaniem osi 4 na Mazowszu Spotkania Informacyjne dot. Osi LEADER – na bieżąco reagowaliśmy na potrzeby szkoleniowe, odbyło się 5 takich spotkania Wyjazd szkoleniowy dla przedstawicieli tworzących się LGD Ankieta dotycząca istniejących i powstających LGD wysłana do wszystkich (37) Powiatów Ziemskich

35 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Ankieta dot. istniejących i powstających LGD Ankieta miała na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu zwłaszcza jeśli chodzi o nowo powstające grupy; Dodatkowo chcieliśmy zdiagnozować potrzeby szkoleniowe i najważniejsze problemy związane z przygotowaniem lokalnej społeczności do realizacji działań z osi IV Zwrot ankiet był stosunkowo duży – 75% Najważniejsze problemy wskazywane w ankietach to: – Skomplikowane procedury, – Brak aktywności lokalnej społeczności – Brak środków na tworzenie nowych grup

36 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 LEADER na Mazowszu Pilotażowy Program LEADER Schemat II – 9 partnerstw: – Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" – Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem" – Fundacja AKTYWNI RAZEM – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Rozwoju" – Stowarzyszenie "Kapitał - Praca - Rozwój" – Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego "Wspólnota Powiatowa" – Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" – Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej + 3 LGD mające siedzibę na terenie innych województw: – Tygiel Doliny Bugu – Lubelsko-Mazowiecka Grupa na Rzecz Rozwoju Wsi – Fundacja "Partnerstwo Krzemienny Krąg" +14 (stan na luty 2008) Tworzących się LGD na różnym stopniu organizacji

37 Mapa LGD z terenu Mazowsza LGD w II Schemacie PPL+ Powstające LGD LGD mające siedzibę poza Mazowszem

38 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Powstające LGD Na podstawie ankiet, szkoleń oraz bezpośrednich kontaktów z departamentem zidentyfikowano 14 powstających LGD Część z nich (trzy) złożyła już dokumenty do rejestracji Obejmują one swoim zasięgiem około 1 mln. osób

39 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Przyszłe działania w związku z wdrażaniem osi 4 Dalsze wzmocnienie osobowe zespołów : Spotkania informacyjne dot. działań osi 4 cykliczne spotkania Lokalnych Grup Działania z Mazowsza – przynajmniej raz na kwartał 2-dniowe warsztaty z zakresu przygotowania LSR Konferencja poprzedzająca nabór wniosków Wizyty studyjne dla beneficjentów Publikacje

40 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Przyszłe działania w związku z wdrażaniem osi 4 cd. przygotowanie i ogłoszenie naboru wniosków wybór LGD i informowanie MRiRW o wynikach wyboru zatwierdzanie LSR do realizowania weryfikacja pod kątem formalnym list „małych projektów” akceptacja projektów współpracy do realizacji weryfikacja po każdym roku realizacji LSR przez LGD na podstawie sprawozdań i wniosków o płatność

41 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Wybór LGD nabór wniosków o wybór lokalnej grupy działania odbywa się w trybie zamkniętym; ogłaszany jest dwukrotnie w okresie realizacji PROW 2007-2013 umowy z wybranymi Lokalnymi Grupami Działania zostaną podpisane przez samorząd województwa po 3 latach od dnia podpisania umowy z LGD przewiduje się weryfikację działalności LGD (pod względem realizacji LSR oraz potencjału organizacyjno-administracyjnego) i drugi nabór wniosków LGD

42 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek Powołanie (wybór) koordynatora np. JST lub ich związek, organizacja pozarządowa itp. Identyfikacja potencjalnych partnerów Określenie zasięgu terytorialnego Przygotowanie spotkania roboczego Spotkanie robocze I - wybór głównych celów, powołanie zespołów roboczych Przygotowanie projektu statutu Przygotowanie harmonogramu prac nad LSR

43 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek cd. Spotkanie robocze II – przygotowanie spotkania założycielskiego i niezbędnych dokumentów, podział prac nad LSR Spotkanie założycielskie – przygotowanie dokumentów do rejestracji, wybór komitetu założycielskiego, zatwierdzenie statutu, harmonogramu prac i głównych celów LSR (minimalna ilość podmiotów zakładających – 15)

44 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Jak tworzyć LGD i przygotować LSR kilka wskazówek cd. Praca nad LSR – spotkania, grupy robocze itp. Złożenie dokumentów do KRS, Ew. poprawki RejestracjaLSR Wniosek o dofinansowanie

45 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013 Kontakt Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego tel. 22 5979 701 fax. 22 5979 702 www.mazovia.pl


Pobierz ppt "PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google