Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 Unia Europejska

2 Unia Europejska (UE) jest to gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich. UE powstała po drugiej wojnie światowej. Początkiem integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958r. utworzono Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) – na początku ściślejsza współpraca gospodarcza obejmowała sześć krajów: Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy. Organizacja, która na początku była wyłącznie unią gospodarczą, stopniowo zaczęła obejmować wszystkie obszary polityki, od pomocy rozwojowej po ochronę środowiska. Odzwierciedleniem tego rozwoju była zmiana nazwy z EWG na Unię Europejską (UE) 1 listopada 1993r. na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht.

3 Państwa członkowskie Unii Europejskiej
1952r.: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Włochy 1973r.: Dania, Irlandia, Wielka Brytania 1981r.: Grecja 1986r.: Hiszpania, Portugalia 1990r.:złączenie Niemiec (przyłączenie byłej NRD) 1995r.: Austria, Finlandia, Szwecja 2004r.: Polska, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa,. Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry 2007r.: Bułgaria, Rumunia 2013r.: Chorwacja Potencjalni Kandydaci: Bośnia i Hercegowina Albania Kosowo

4 Cele Unii Europejskiej:
stworzenie jednego organu politycznego, który będzie prowadził wspólną politykę zagraniczną na arenie międzynarodowej - ma to zwiększyć bezpieczeństwo krajów członkowskich, promowanie postępu w sferze społecznej i ekonomicznej - dzięki temu Unia chce zacieśniać współpracę z należącymi do niej państwami, jednolicenie struktury krajów należących do Unii oraz wyrównywanie poziomu rozwoju, polepszanie standardów życia mieszkańców, wprowadzenie wspólnej waluty – euro, swobodne przemieszczanie się między państwami członkowskimi UE.

5 Instytucje i organy w Unii Europejskiej
Rada Europejska – określa ogólny kierunek polityki UE, nie jest jednak uprawniona do przyjmowania prawa. Parlament Europejski – reprezentuje obywateli UE i jest przez nich bezpośrednio wybierany. Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE. Komisja Europejska – reprezentuje interesy całej Unii. Trybunał Sprawiedliwości – stoi na straży stosowania prawa europejskiego. Trybunał Obrachunkowy – kontroluje finansowanie działań Unii. Europejski Bank Centralny Europejska Służba Działań Zewnętrznych Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych Urząd Publikacji Europejski Urząd Doboru Kadr Europejska Szkoła Administracji

6 Parlament Europejski jest jako jedyny spośród organów UE wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE. Parlament kadencji ma 751 członków (750 posłów i jednego przewodniczącego). Obowiązujący traktat lizboński z 2009 r. wymaga, by przedstawiciele rządów krajowych Unii, obradujący regularnie na forum Rady Europejskiej, uwzględniali wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, wybierając kandydata na przewodniczącego Komisji. Polskim przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek w latach Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się od 22 do 25 maja 2014r. Polska posiada 51 mandatów. Kandydują na przykład: Tomasz Adamek, Otylia Jędrzejczak, Ewa Mes, Ryszard Kalisz.

7 Przewodniczący Parlamentu Europejskiego – Martin Schulz - Niemcy
Przewodniczący Rady Europejskiej − Herman Van Rompuy - Belgia Przewodniczący Komisji Europejskiej – José Manuel Barroso - Portugalia Przewodniczący Rady Unii Europejskiej – Grecja

8 Siedziby Unii Europejskiej
Bruksela: Rada Unii Europejskiej; Komisja Europejska; Komitet Ekonomiczno-Społeczny; Komitet Regionów; Parlament Europejski (komisje) Luksemburg: Biuro Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej; Europejski Bank Inwestycyjny; Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat); Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich; Trybunał Rewidentów Księgowych; Parlament Europejski (Sekretariat) Strasburg: Biuro Ombudsmana; Parlament Europejski (obrady plenarne) Haga: Europol Kopenhaga: Europejska Agencja Ochrony Środowiska Naturalnego Florencja: European University Institute Frankfurt nad Menem: Europejski Bank Centralny Belgia: Centralne Biuro Pomiarów Jądrowych Euroatomu Geel Ispra (Włochy); Karlshure (Niemcy); Pellen (Holandia): Instytuty naukowo badawcze Euroatomu Miasta w państwach sprawujących prezydencję UE: Rada Europejska

9 Traktaty Traktat paryski – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali – 18 kwietnia 1951r. Traktaty rzymskie – powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – 25 marca 1957r. Jednolity Akt Europejski – utworzenie do 1992r. Unii Europejskiej – 1 lipca 1987r. Traktat z Maastricht – utworzenie Unii Europejskiej – 7 lutego 1992r. Traktat amsterdamski – wzmocnienie unii politycznej – 2 października 1997r. Traktat nicejski – wprowadzenie zmian w systemie decyzyjnym i instytucjonalnym dla 27 państw członkowskich – 26 lutego 2001r. Traktat lizboński – zmienia Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską – 13 grudnia 2007r.

10 Funkcjonowanie Wspólnoty
Swoboda przepływu towarów -Zakaz stosowania ceł i opłat równoważnych -Zakaz stosowania ograniczeń ilościowych i środków o podobnym skutku Swoboda przepływu osób -Zniesienie dyskryminacji pracowników Swoboda przepływu usług Swoboda przepływu kapitału -Przepływ kapitału -Obrót nieruchomościami

11 Programy operacyjne Europejska Współpraca Terytorialna
Infrastruktura i Środowisko Kapitał Ludzki Innowacyjna Gospodarka Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Programy Regionalne

12 Infrastruktura i Środowisko
Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych (drogi, autostrady). Budowa infrastruktury zapewniającej poprawę stanu środowiska naturalnego.

13 Kapitał Ludzki poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa; poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; budowa i modernizacja infrastruktury technicznej społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski; podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

14 Innowacyjna Gospodarka
Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.  Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

15 Rozwój Polski Wschodniej
Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA* oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu. Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich. Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej. Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu. Optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

16 Pomoc Techniczna Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym w szczególności w sektorze usług. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Rozwój obszarów wiejskich.

17 Programy Regionalne Podnoszenie konkurencyjności regionów.
Promowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Podnoszenie jakości życia mieszkańców.

18 Flaga Unii Europejskiej

19 Ciekawostki Flaga Unii Europejskiej
Hymn UE – Oda do radości Ludwiga van Beethovena Maskotka UE Marchewka to owoc Ślimak to ryba Dzień Europy


Pobierz ppt "Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google