Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Z OBSZARU: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE przeprowadzonej w przedszkolu nr 243 w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Z OBSZARU: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE przeprowadzonej w przedszkolu nr 243 w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Z OBSZARU: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE przeprowadzonej w przedszkolu nr 243 w roku szkolnym 2013/2014

2 Zespół pracujący nad ewaluacją:
Agata Gielo Joanna Stokwiszewska Magdalena Pawlik- Rybicka

3 Przedmiot ewaluacji obejmuje następujące zagadnienia, cele:
pozyskiwanie informacji na temat zachowania i przestrzegania norm społecznych wśród dzieci, które są gwarantem bezpieczeństwa zebranie propozycji do planu działań mających na celu podniesienie poziomu przestrzegania norm społecznych wśród społeczności przedszkolnej sprawdzenie, czy przedszkole dba o własną organizację warunków do bezpiecznego pobytu dziecka w placówce

4 Po przeanalizowaniu przedmiotu ewaluacji postawiono pytania badawcze:
Czy w przedszkolu respektowane są normy społeczne wśród dzieci? Jaka jest znajomość norm społecznych wśród dzieci? Czy dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne? Jakie dokumenty określające zasady bezpieczeństwa i norm zachowań w przedszkolu posiada placówka? Jakie działania podejmuje placówka, aby dzieci czuły się bezpieczne, a zachowania niepożądane nie stanowiły zagrożenia? Czy i w jaki sposób nauczyciele reagują na niewłaściwe zachowania dzieci? Co rodzice sądzą o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu? Czy przedszkole informuje rodziców o przestrzeganiu przepisów dotyczących bezpieczeństwa?

5 W celu odpowiedzi na pytania badawcze – kluczowe zostały opracowane metody badań:
ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli ankieta przeprowadzona pośród pracowników niepedagogicznych ankieta przeprowadzona wśród rodziców analiza dokumentów: statut przedszkola, dzienniki zajęć, protokoły z zajęć z rodzicami regulaminy: „Zasady przedszkola”, „Regulamin Placu Zabaw”

6 WYNIKI ANALIZY ANKIET EWALUACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI

7 Na pytanie : „Czy zapoznaje Pani rodziców z Kodeksem Przedszkola i Regulaminem Placu Zabaw na zebraniach grupowych ?” wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce (9 osób) odpowiedzieli : TAK

8 W pytaniu : „Czy Pani zdaniem obiekt przedszkolny i jego wyposażenie gwarantuje dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu?” , jeden nauczyciel odpowiedział : CZĘŚCIOWO , a pozostali zgodnie stwierdzili ,że :TAK

9 Na pytanie: „Czy dzieci znają i przestrzegają zasad bezpiecznego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali , szatni , innych pomieszczeniach przedszkola oraz ze sprzętu w ogrodzie przedszkolnym?”, wszyscy nauczyciele w liczbie 8-miu odpowiedzieli :TAK

10 Ostatnie 4 pytanie opisowe: „ Jakie potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa rozpoznaje Pani w placówce?” , dało następujące odpowiedzi: nauczycieli stwierdziło ,że nie widzi zagrożeń 3 nauczycieli zwróciło uwagę na zwiększenie kontroli korytarza głównego i przestrzegania zamykania drzwi wejściowych na zamek po skończeniu schodzenia się dzieci. 1 nauczyciel ma zastrzeżenia do dostosowania sprzętu ogrodowego do wieku dzieci  

11 WYNIKI ANALIZY ANKIET EWALUACYJNYCH DLA PERSONELU NIEPEDAGOGICZNEGO
W ankiecie wzięło udział 7 pracowników obsługi z personelu poza pedagogicznego pozostali 4 -ro było nieobecnych z powodu choroby i urlopu rodzicielskiego .

12 Na pytanie: „ Czy stosuje Pani/Pani zasady bezpieczeństwa wobec przedszkolaków?” wszyscy pracownicy odpowiedzieli :TAK

13 Przy kolejnym pytaniu: „ Czy Pani/Pana zdaniem Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednia opiekę?”, ponownie wszyscy pracownicy odpowiedzieli :TAK

14 Następne pytanie: „ Czy zdaniem Pani/Pana w naszym przedszkolu respektowane są normy społeczne wśród dzieci?” też spotkało się z jednomyślną odpowiedzią :TAK

15 W ostatnim pytaniu: „ W jaki sposób reaguje Pani/Pan na niewłaściwe zachowania dzieci np.; w łazience , w szatni , podczas posiłków , w trakcie zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym?”, odpowiedzi były następujące: 6 osób stawia na rozmowę z dzieckiem 2 osoby w rozmowie przypominają jeszcze zasady bezpieczeństwa 2 osoby w rozmowach przypominają również Zasady Przedszkolaka i Regulamin Placu Zabaw W tym pytaniu padło 10 odpowiedzi , choć w ankiecie brało udział 7 pracowników , ponieważ część osób zakreśliło po dwie odpowiedzi.

16 WYNIKI ANALIZY ANKIET EWALUACYJNYCH DLA RODZICÓW
W ankiecie dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola wzięło udział 88 osób, co stanowi 83 % wszystkich rodziców / opiekunów pranych .

17 Na pytanie pierwsze „Czy zdaniem Pani/Pana przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę?”, 87 rodziców odpowiedziało , że TAK , a 1rodzic ,że CZASAMI

18 Drugie pytanie brzmiało: „ Czy Pani/Pana dziecko może liczyć na pomoc personelu przedszkola w trudnych sytuacjach?” i otrzymało 86 odpowiedzi na TAK , 1-ną na NIE i 1 –ną CZASAMI

19 W pytaniu trzecim dotyczącym zdania na temat respektowania norm społecznych wśród dzieci , 85 rodziców uważa, że są respektowane , 2 – CZASAMI i 1-NIE

20 Na pytanie „Czy personel przedszkola stosuje zasady bezpieczeństwa wobec wychowanków?” , wszyscy opiekunowie zgodnie stwierdzili, że TAK  

21 W pytaniu piątym dotyczącym chęci uczęszczania dziecka do przedszkola pojawiło się kilka odpowiedzi opisujących przyczyny niechęci , i tak: 2- czasami lubi czasami nie i zdarza się to głownie po chorobie i nieobecności 8- różnie bywa i zależy to w głównej mierze od nastroju dziecka 1 – bo nie lubi leżakować Całkowitą niechęć dziecka do przedszkola bez podawania przyczyn zadeklarowało 4. Natomiast 73 osoby odpowiedziało , że ich dziecko chętnie chodzi do przedszkola.

22 Szóste pytanie „Czy Pani/Pana dziecko czuje się w placówce bezpiecznie
Szóste pytanie „Czy Pani/Pana dziecko czuje się w placówce bezpiecznie?” dostało 87 odpowiedzi na TAK i 1-ną odpowiedz , że „z reguły tak lecz uskarża się na konkretne dzieci, które notorycznie powodują konflikty”  

23 Na pytanie siódme : „ Czy baza przedszkola zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu ?” , wszyscy opiekunowie odpowiedzieli: TAK

24 W pytaniu „ Czy nauczycielki zapoznają rodziców z przyjętymi w przedszkolu : Zasadami Przedszkolaka i Regulaminem Placu Zabaw na zebraniach grupowych?”, odpowiedzi były następujące:83- TAK , 5- NIE

25 Na pytanie „ Czy wychowawca informuje rodziców o niewłaściwym zachowaniu dziecka w przedszkolu , 82- TAK , 3- NIE , ale dlatego ,że nie ma skarg na dziecko z uwagi na jego dobre zachowanie , 3- CZASAMI.  

26 Ostatnie pytanie było pytaniem opisowym i brzmiało: „Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny być podjęte w przedszkolu dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu?”. Większość rodziców , bo aż 73 nie ma zastrzeżeń , co do bezpieczeństwa na terenie placówki , a w niektórych ankietach pojawiły się słowa pochwały , co do środków bezpieczeństwa podjętych przez dyrekcję i personel.

27 WNIOSKI

28 W Przedszkolu NR 243 respektowane są normy społeczne wśród dzieci.
Dzieci systematycznie zapoznawane są z normami i zasadami postępowania. Nauczyciele, pracownicy przedszkola stale przypominają i wdrażają do właściwych zachowań. Dokładają wszelkich starań, aby w otoczeniu dziecka nie było żadnych zagrożeń. Placówka posiada szereg dokumentów określających zasady bezpieczeństwa i normy zachowań w przedszkolu. Poprzez odpowiednie wyposażenie placówki, poszczególnych sal, placu zabaw, przedszkole zapewnia dzieciom bezpiecznych pobyt w placówce. Także poprzez rozmowę i systematycznie przypominanie norm postępowania i zasad bezpieczeństwa. Rodzice stwierdzili, że dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. Na zebraniach grupowych nauczyciele zapoznają rodziców z obowiązującymi normami i zasadami postępowania zawartymi w „Zasadach Przedszkolaka”, „Regulaminie Placu Zabaw” i w Statucie Przedszkola. Większość rodziców jest informowana o niewłaściwym zachowaniu dziecka. Większość też stwierdziła, a nawet pochwaliła dyrekcję i personel przedszkola za podjęte środki bezpieczeństwa

29 REKOMENDACJE

30 Na podstawie przeprowadzonych badań oraz analizy sprawozdania z ewaluacji można stwierdzić, iż trzeba zwrócić uwagę na zwiększenie kontroli korytarza głównego oraz przestrzeganie zamykania drzwi wejściowych na zamek po skończeniu schodzenia się dzieci. W niewielkim stopniu zwrócono też uwagę na dostosowanie sprzętu ogrodowego do wieku dzieci, a także na poprawę nawierzchni na terenie ogrodu. Niewielkie uwagi dotyczyły zamykania furtki przy wchodzeniu do przedszkola i wychodzeniu z niego. Powinna być zwiększona ilość personelu opiekującego się dziećmi. Częściej powinny być organizowane w przedszkolu spotkania ze służbami bezpieczeństwa

31 Opracowała : Magdalena Pawlik- Rybicka
KONIEC Opracowała : Magdalena Pawlik- Rybicka


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Z OBSZARU: RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE przeprowadzonej w przedszkolu nr 243 w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google