Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania."— Zapis prezentacji:

1 Procedura szacowania strat w uprawach rolnych

2 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania strat jest wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego jego funkcjonowania, wymienionego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz z późn. zm.) HUARAGAN, POWÓDŹ, DESZCZ NAWALNY, GRAD, PIORUN, USUNIĘCIE SIĘ ZIEMI, LAWINĘ, SUSZĘ, UJEMNE SKUTKI PRZECIMOWANIA (w tym wymarznięcie, wymoknięcie, wyprzenie, wysmalenie i wysadzenie roślin), PRZYMROZKI WIOSENNE

3 2. Złożenie przez producenta rolnego wniosku do właściwego miejscowo Urzędu Gminy Producent rolny po stwierdzeniu szkody składa wniosek o oszacowanie strat w urzędzie gminy 3. Przekazanie informacji do Wojewody O wystąpieniu klęski Wójt/Burmistrz powiadamia pisemnie Wojewodę. Informacja powinna zawierać: rodzaj klęski, termin i miejsce wystąpienia zjawiska.

4 4. Wojewoda powiadamia Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód Wojewoda, po otrzymaniu informacji od Wójta/Burmistrza o wystąpieniu strat, niezwłocznie występuje do Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód o rozpoczęcie prac szacunkowych. Wojewódzka Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołana jest zarządzeniem przez wojewodę. Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 318/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową.

5 5. Szacowanie strat przez Komisję Przewodniczący Komisji w zależności od rozmiaru zjawiska, powołuje gminne lub powiatowe Zespoły, które dokonują szacunków strat w ciągu 2–óch miesięcy od stwierdzenia skutków klęski, jednak nie później niż: -3 miesiące od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, -3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie szacowania szkód wywołanych przez powódź. Zebrane wyniki w postaci protokołów Komisja przekazuje Wojewodzie do zaopiniowania. 6. Kredyty preferencyjne Wojewoda przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zestawienie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych producentów rolnych, w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia skutków klęski żywiołowej. Po otrzymaniu zgody Ministra na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej, Wojewoda przekazuje podpisane opinie rolnikom.

6 7. Wydanie opinii Wojewody Wojewoda na podstawie protokołów wydaje opinie dot. zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską żywiołową, dla gospodarstw, w których szkody: - przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, bądź przekroczyły kwotę 1050 zł w przypadku pojedynczego środka trwałego.

7 Zjawisko o charakterze klęski żywiołowej a stan klęski żywiołowej Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Jak wskazuje ustawa stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Za klęskę żywiołową w rozumieniu w/w ustawy uważa się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

8 Szacowanie szkód w województwie w 2011 r.: - Gminy złożyły 91 wniosków do Wojewody o uruchomienie Komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w wyniku następujących zjawisk: powódź, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, gradobicie i deszcze nawalne- Gminy złożyły 91 wniosków do Wojewody o uruchomienie Komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w wyniku następujących zjawisk: powódź, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, gradobicie i deszcze nawalne - 6 wniosków Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników w łącznej wysokości ,63 zł, dla 1291 gospodarstw ubiegających się o kredyty preferencyjne, spośród 1600 gospodarstw poszkodowanych.- 6 wniosków Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników w łącznej wysokości ,63 zł, dla 1291 gospodarstw ubiegających się o kredyty preferencyjne, spośród 1600 gospodarstw poszkodowanych. ponad 1300 szt. wydanych opinii Wojewody dla podmiotów (część uzyskiwała 2 rodzaje opinii tj. odrębnie dot. majątku obrotowego, odrębnie dla majątku trwałego) dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę – niezbędnej do otrzymania pomocy finansowej np. w postaci niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych oraz celem skorzystania z możliwości uczestniczenie w dofinansowaniu modernizacji gospodarstwa w ramach PROW ponad 1300 szt. wydanych opinii Wojewody dla podmiotów (część uzyskiwała 2 rodzaje opinii tj. odrębnie dot. majątku obrotowego, odrębnie dla majątku trwałego) dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę – niezbędnej do otrzymania pomocy finansowej np. w postaci niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych oraz celem skorzystania z możliwości uczestniczenie w dofinansowaniu modernizacji gospodarstwa w ramach PROW

9 Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: W dniu r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r.W dniu r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r. Zgodnie z przyjętym programem poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o pomoc m.in. w formie:Zgodnie z przyjętym programem poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o pomoc m.in. w formie: –kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji –odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne (w drzewach lub krzewach owocowych); –odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia; –stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r.; –udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego.

10 Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: Zgodnie z zobowiązaniem Wojewody wynikającym z § 9 ust.3 rozporządzenia Gminom zostało przekazanych 67 protokołów poszkodowanych rolników, którzy mieli możliwość ubiegania się o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, bądź 2500 zł.Zgodnie z zobowiązaniem Wojewody wynikającym z § 9 ust.3 rozporządzenia Gminom zostało przekazanych 67 protokołów poszkodowanych rolników, którzy mieli możliwość ubiegania się o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, bądź 2500 zł. Na sfinansowanie powyższych zasiłków uruchomiana została rezerwa celowa w wysokości: ok. 192 tys. zł.Na sfinansowanie powyższych zasiłków uruchomiana została rezerwa celowa w wysokości: ok. 192 tys. zł.

11 Dane o klęskach w woj. Zachodniopomorskim w latach Województwo zachodniopomorskie L.p.GminaZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK gmin Nadmierne opady atmosferyczne brak danych 23 gminyHuragan i gradobicie602 SUMA ROK gminGradobicie brak danych SUMA ROK gminSusza brak danych 518 gminWymarznięcia SUMA ROK Stare CzarnowoGradobicie BoleszkowiceGradobicie22879 SUMA

12 Województwo zachodniopomorskie L.p.Ilość gminZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK gminPrzymrozki gminGradobicie gminSusza SUMA ROK gminySusza gminy Nadmierne opady deszczu ROK gmin Nadmierne opady deszczu gminWymarznięcia gminWymoknięcia gminGradobicie SUMA ROK gmin Nadmierne opady deszczu gminSusza SUMA

13 Województwo zachodniopomorskie L.p.Ilość gminZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK gminGradobicie107 ROK gmin Gradobicie, deszcz nawalny, huragan gminDeszcz nawalny gminyPowódź SUMA ROK gminPrzymrozki wiosenne gminy Gradobicie, deszcz nawalny gmin Przymrozki wiosenne i susza gminSusza gminPowódź gminaDeszcz nawalny 9783 SUMA

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google