Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania."— Zapis prezentacji:

1 Procedura szacowania strat w uprawach rolnych

2 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania strat jest wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego jego funkcjonowania, wymienionego w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.) HUARAGAN, POWÓDŹ, DESZCZ NAWALNY, GRAD, PIORUN, USUNIĘCIE SIĘ ZIEMI, LAWINĘ, SUSZĘ, UJEMNE SKUTKI PRZECIMOWANIA (w tym wymarznięcie, wymoknięcie, wyprzenie, wysmalenie i wysadzenie roślin), PRZYMROZKI WIOSENNE

3 2. Złożenie przez producenta rolnego wniosku do właściwego miejscowo Urzędu Gminy Producent rolny po stwierdzeniu szkody składa wniosek o oszacowanie strat w urzędzie gminy 3. Przekazanie informacji do Wojewody O wystąpieniu klęski Wójt/Burmistrz powiadamia pisemnie Wojewodę. Informacja powinna zawierać: rodzaj klęski, termin i miejsce wystąpienia zjawiska.

4 4. Wojewoda powiadamia Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód Wojewoda, po otrzymaniu informacji od Wójta/Burmistrza o wystąpieniu strat, niezwłocznie występuje do Przewodniczącego Komisji do szacowania szkód o rozpoczęcie prac szacunkowych. Wojewódzka Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołana jest zarządzeniem przez wojewodę. Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem nr 318/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., powołał Komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenach wiejskich dotkniętych klęską żywiołową.

5 5. Szacowanie strat przez Komisję Przewodniczący Komisji w zależności od rozmiaru zjawiska, powołuje gminne lub powiatowe Zespoły, które dokonują szacunków strat w ciągu 2–óch miesięcy od stwierdzenia skutków klęski, jednak nie później niż: -3 miesiące od wystąpienia suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawin, -3 miesiące od ustąpienia wody umożliwiającego wejście komisji na pola i rozpoczęcie szacowania szkód wywołanych przez powódź. Zebrane wyniki w postaci protokołów Komisja przekazuje Wojewodzie do zaopiniowania. 6. Kredyty preferencyjne Wojewoda przekazuje Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi zestawienie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych producentów rolnych, w ciągu 3 miesięcy od stwierdzenia skutków klęski żywiołowej. Po otrzymaniu zgody Ministra na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej, Wojewoda przekazuje podpisane opinie rolnikom.

6 7. Wydanie opinii Wojewody Wojewoda na podstawie protokołów wydaje opinie dot. zakresu i wysokości szkód spowodowanych klęską żywiołową, dla gospodarstw, w których szkody: - przekroczyły 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub średniej z 3 lat w okresie 5-letnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, bądź przekroczyły kwotę 1050 zł w przypadku pojedynczego środka trwałego.

7 Zjawisko o charakterze klęski żywiołowej a stan klęski żywiołowej Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Jak wskazuje ustawa stan klęski żywiołowej może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Za klęskę żywiołową w rozumieniu w/w ustawy uważa się katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody.

8 Szacowanie szkód w województwie w 2011 r.: - Gminy złożyły 91 wniosków do Wojewody o uruchomienie Komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w wyniku następujących zjawisk: powódź, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, gradobicie i deszcze nawalne- Gminy złożyły 91 wniosków do Wojewody o uruchomienie Komisji do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego w wyniku następujących zjawisk: powódź, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, susza, gradobicie i deszcze nawalne - 6 wniosków Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników w łącznej wysokości 104 377 432,63 zł, dla 1291 gospodarstw ubiegających się o kredyty preferencyjne, spośród 1600 gospodarstw poszkodowanych.- 6 wniosków Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zgodę na uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników w łącznej wysokości 104 377 432,63 zł, dla 1291 gospodarstw ubiegających się o kredyty preferencyjne, spośród 1600 gospodarstw poszkodowanych. ponad 1300 szt. wydanych opinii Wojewody dla podmiotów (część uzyskiwała 2 rodzaje opinii tj. odrębnie dot. majątku obrotowego, odrębnie dla majątku trwałego) dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę – niezbędnej do otrzymania pomocy finansowej np. w postaci niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych oraz celem skorzystania z możliwości uczestniczenie w dofinansowaniu modernizacji gospodarstwa w ramach PROW 2007-2013.ponad 1300 szt. wydanych opinii Wojewody dla podmiotów (część uzyskiwała 2 rodzaje opinii tj. odrębnie dot. majątku obrotowego, odrębnie dla majątku trwałego) dotyczącej zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę – niezbędnej do otrzymania pomocy finansowej np. w postaci niskooprocentowanych kredytów preferencyjnych oraz celem skorzystania z możliwości uczestniczenie w dofinansowaniu modernizacji gospodarstwa w ramach PROW 2007-2013.

9 Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: W dniu 26.07.2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r.W dniu 26.07.2011 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r. Zgodnie z przyjętym programem poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o pomoc m.in. w formie:Zgodnie z przyjętym programem poszkodowani rolnicy mogli ubiegać się o pomoc m.in. w formie: –kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji –odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne (w drzewach lub krzewach owocowych); –odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia; –stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r.; –udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego.

10 Program pomocowy dla poszkodowanych producentów rolnych w 2011 r.: Zgodnie z zobowiązaniem Wojewody wynikającym z § 9 ust.3 rozporządzenia Gminom zostało przekazanych 67 protokołów poszkodowanych rolników, którzy mieli możliwość ubiegania się o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, bądź 2500 zł.Zgodnie z zobowiązaniem Wojewody wynikającym z § 9 ust.3 rozporządzenia Gminom zostało przekazanych 67 protokołów poszkodowanych rolników, którzy mieli możliwość ubiegania się o pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, bądź 2500 zł. Na sfinansowanie powyższych zasiłków uruchomiana została rezerwa celowa w wysokości: ok. 192 tys. zł.Na sfinansowanie powyższych zasiłków uruchomiana została rezerwa celowa w wysokości: ok. 192 tys. zł.

11 Dane o klęskach w woj. Zachodniopomorskim w latach 2001-2011 Województwo zachodniopomorskie L.p.GminaZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK 2001 195 gmin Nadmierne opady atmosferyczne 72 552 brak danych 23 gminyHuragan i gradobicie602 SUMA 73 154 ROK 2002 315 gminGradobicie15 362 brak danych SUMA 15 362 ROK 2003 4101 gminSusza354 240 brak danych 518 gminWymarznięcia10 232 SUMA 364 472 ROK 2004 6Stare CzarnowoGradobicie18050 7BoleszkowiceGradobicie22879 SUMA 408129

12 Województwo zachodniopomorskie L.p.Ilość gminZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK 2005 125 gminPrzymrozki8 9204 623 214 gminGradobicie4 698 2 038 318 gminSusza48 13826 654 SUMA 75 37442 544 ROK 2006 1103 gminySusza 257 194 232 gminy Nadmierne opady deszczu 7 660 264 854 ROK 2007 19 gmin Nadmierne opady deszczu106 225 gminWymarznięcia 8 4883 526 318 gminWymoknięcia 16 2639 561 46 gminGradobicie3 8042 647 SUMA 28 66115 840 ROK 2008 237 gmin Nadmierne opady deszczu31 10128 846 399 gminSusza361 953247 001 SUMA 393 054275 847

13 Województwo zachodniopomorskie L.p.Ilość gminZjawiskoStraty w tys Kredyt preferencyjny w tys zł ROK 2009 11 gminGradobicie107 ROK 2010 116 gmin Gradobicie, deszcz nawalny, huragan20 29217 252 210 gminDeszcz nawalny14 77010 067 33 gminyPowódź414279 SUMA 35 47627 598 ROK 2011 114 gminPrzymrozki wiosenne22 355 22 gminy Gradobicie, deszcz nawalny2 191 35 gmin Przymrozki wiosenne i susza 8 8158 360 441 gminSusza 71 98464 925 55 gminPowódź1 501 61 gminaDeszcz nawalny 9783 SUMA107 00999 481

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Procedura szacowania strat w uprawach rolnych. 1. Wystąpienie zjawiska o charakterze klęskowym Niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia procedury szacowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google