Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.

2 Cel szczegółowy: Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli

3 Działania zmierzające do osiągnięcia celów: Określenie umiejętności, jakie powinni posiadać nauczyciele zgodnie z ich zmieniającą się rolą w społeczeństwie wiedzy, Stworzenie warunków do wypełniania zadań edukacyjnych przez właściwe zorganizowane kształcenie i doskonalenie. Właściwa rekrutacja do zawodu, osób zdolnych i wysoko motywowanych.

4 Cele edukacji: Nauka dziecka będzie ukierunkowana na: - rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, - przy przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych jego swobód,

5 Cele edukacji: Przygotowanie ucznia do: - życia w wolnym społeczeństwie, - ze zrozumieniem idei pokoju, tolerancji i równości, - oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Konwencja o prawach dziecka - 1989rok

6 Cele edukacji: Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi: - warunki niezbędne do rozwoju, - przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, - w oparciu o zasady: –Solidarności, –Demokracji, –Tolerancji – Sprawiedliwości, - Wolności

7 Cele edukacji: Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Ustawa o systemie oświaty – 1991 rok

8 Założenia reformy : Przygotowanie uczniów do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, w tym zwłaszcza do sprostania wymaganiom społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Umiejętność łączenia wiedzy ogólnej i zawodowej w programach kształcenia, Stałe ulepszanie i podwyższanie poziomu standardów wymagań, w tym zwłaszcza standardów wymagań egzaminacyjnych,

9 Założenia reformy cd. : Wspomaganie uczniów, aby „uczyli się przez całe życie”, Rozwijanie wszystkich form właściwych dla „edukacji przez całe życie”, Tworzenie warunków do coraz lepszej współpracy między nauczycielami i rodzicami.

10 Szkoła powinna kształtować następujące umiejętności: –Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, –Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych, –Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

11 –Rozwiązywania problemów w twórczy sposób, –Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, –Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, –Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, –Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

12 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian: Zrezygnować z obligatoryjności uzyskiwania dwóch specjalności nauczycielskich w trakcie studiów wyższych – decyzję o dodatkowej specjalności pozostawić studentom. Zaproponować uczelniom opracowanie programów pięcioletnich studiów magisterskich przygotowujących do nauczania kilku przedmiotów pokrewnych w klasach 0-3, 4-6 szkoły podstawowej.

13 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian: Stworzyć realistyczny harmonogram wymagań w zakresie przygotowania nauczycieli języków obcych. Określić zasady współpracy pomiędzy uczelniami zakresie szkołami w zakresie odbywania praktyk pedagogicznych.

14 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian: Ograniczyć możliwości pracy w szkole nauczycielom bez ukończonych studiów. Wykorzystać okres uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli jako fazę zdobywania pełnych kwalifikacji – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy.

15 Kształcenie nauczycieli wnioski: Zbyt wiele instytucji prowadzi kształcenie nauczycieli w zbyt różnorodny i nie zawsze rzetelny sposób – efekt duża liczba nie najlepiej przygotowanych do pracy nauczycieli

16 Kształcenie nauczycieli wnioski: Brak powiązania pomiędzy kształceniem kierunkowym a przygotowaniem do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

17 Kształcenie nauczycieli wnioski: Kadra kształcąca nauczycieli często posiada niewystarczające kompetencje, zwłaszcza w szkołach zawodowych i prywatnych.


Pobierz ppt "Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google