Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.
Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.

2 Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli
Cel szczegółowy: Podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli

3 Działania zmierzające do osiągnięcia celów:
Określenie umiejętności, jakie powinni posiadać nauczyciele zgodnie z ich zmieniającą się rolą w społeczeństwie wiedzy, Stworzenie warunków do wypełniania zadań edukacyjnych przez właściwe zorganizowane kształcenie i doskonalenie. Właściwa rekrutacja do zawodu, osób zdolnych i wysoko motywowanych.

4 - przy przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych jego swobód,
Cele edukacji: Nauka dziecka będzie ukierunkowana na: - rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, - przy przestrzeganiu praw człowieka i podstawowych jego swobód,

5 Cele edukacji: Przygotowanie ucznia do:
- życia w wolnym społeczeństwie, - ze zrozumieniem idei pokoju, tolerancji i równości, - oraz poszanowaniem środowiska naturalnego. Konwencja o prawach dziecka rok

6 Cele edukacji: Szkoła powinna zapewnić każdemu uczniowi:
- warunki niezbędne do rozwoju, - przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich , - w oparciu o zasady: Solidarności, Demokracji, Tolerancji Sprawiedliwości, - Wolności

7 Cele edukacji: Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Ustawa o systemie oświaty – 1991 rok

8 Założenia reformy : Przygotowanie uczniów do odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, w tym zwłaszcza do sprostania wymaganiom społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Umiejętność łączenia wiedzy ogólnej i zawodowej w programach kształcenia, Stałe ulepszanie i podwyższanie poziomu standardów wymagań, w tym zwłaszcza standardów wymagań egzaminacyjnych,

9 Założenia reformy cd. : Wspomaganie uczniów, aby „uczyli się przez całe życie”, Rozwijanie wszystkich form właściwych dla „edukacji przez całe życie”, Tworzenie warunków do coraz lepszej współpracy między nauczycielami i rodzicami.

10 Szkoła powinna kształtować następujące umiejętności:
Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych, Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,

11 Rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków, Rozwój sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, Przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

12 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian:
Zrezygnować z obligatoryjności uzyskiwania dwóch specjalności nauczycielskich w trakcie studiów wyższych – decyzję o dodatkowej specjalności pozostawić studentom. Zaproponować uczelniom opracowanie programów pięcioletnich studiów magisterskich przygotowujących do nauczania kilku przedmiotów pokrewnych w klasach 0-3, 4-6 szkoły podstawowej.

13 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian:
Stworzyć realistyczny harmonogram wymagań w zakresie przygotowania nauczycieli języków obcych. Określić zasady współpracy pomiędzy uczelniami zakresie szkołami w zakresie odbywania praktyk pedagogicznych.

14 Kształcenie nauczycieli propozycje zmian:
Ograniczyć możliwości pracy w szkole nauczycielom bez ukończonych studiów. Wykorzystać okres uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli jako fazę zdobywania pełnych kwalifikacji – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy.

15 Kształcenie nauczycieli wnioski:
Zbyt wiele instytucji prowadzi kształcenie nauczycieli w zbyt różnorodny i nie zawsze rzetelny sposób – efekt duża liczba nie najlepiej przygotowanych do pracy nauczycieli

16 Kształcenie nauczycieli wnioski:
Brak powiązania pomiędzy kształceniem kierunkowym a przygotowaniem do pełnienia funkcji opiekuńczych i wychowawczych.

17 Kształcenie nauczycieli wnioski:
Kadra kształcąca nauczycieli często posiada niewystarczające kompetencje, zwłaszcza w szkołach zawodowych i prywatnych.


Pobierz ppt "Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google