Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego Warszawa 26 maja 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego Warszawa 26 maja 2007."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego Warszawa 26 maja 2007

2 2 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 1. Podstawy działania komisji 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP 3. Aktualny stan prac 4. Plan pracy komisji w przyszłości 5. Końcowy harmonogram procesu przekształcenia Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

3 3 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego - 1. Podstawy działania komisji - XXII NZKAP zobowiązał Zarząd AP do powołania w terminie do 30 kwietnia 2005r. Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia AP w związek stowarzyszeń - ZAP uchwałą nr 1/1/XVI/2005 z dnia 12.04.2005 powołał Komisję w składzie: Włodzimierz Skalik (przewodniczący), Andrzej Osowski, Ryszard Zagańczyk Komisja zaprosiła do współpracy kolegów Leszka Ligęzę i Piotra Kasprzyka - XXIII ZKAP zatwierdził koncepcję przekształcenia przedstawioną przez Komisję i upoważnił ZAP do dalszych prac w kierunku przygotowania procesu przekształcenia AP - ZAP powołał skłąd Komisji do dalszych prac: Włodzimierz Skalik (przewodniczący), Andrzej Osowski, Ryszard Zagańczyk, Adam Paska Komisja zaprosiła do współpracy kolegę Piotra Kasprzyka Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

4 4 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP Nawiązanie z innymi stowarzyszeniami potencjalnie zainteresowanymi projektem zmiany ustawy prawo o stowarzyszeniach. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

5 5 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP Opracowanie projektu zmiany ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z jego uzasadnieniem (uzupełnienie ustawy o dodatkową procedurę powoływania stowarzyszeń w oparciu o oddziały terenowe posiadające osobowość prawną) Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

6 6 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP Konsultacje opracowanego projektu zmiany ustawy prawo o stowarzyszeniach z Rządowym Centrum Legislacyjnym Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

7 7 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP Złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i rozmowy z Wiceministrem Jarosławem Zielińskim Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

8 8 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 2. Przebieg prac komisji od XXIII ZKAP Rozmowy w Ministerstwie Sportu w celu poparcia wniosku AP złożonego w MSWiA Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

9 9 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac Wykorzystanie projektu ustawy prawo sportowe do stworzenia ustawowej możliwości przekształcenia Aeroklubów Regionalnych w samodzielne stowarzyszenia – kluby sportowe Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

10 10 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac Art. 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną sportu jest klub sportowy. 2. Klub sportowy może działać jako: 1) stowarzyszenie, spółka prawa handlowego albo 2) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

11 11 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac – wniosek do MS Proponujemy zmianę brzmienia Art. 104 1. Status polskiego związku sportowego w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy zachowują ogólnokrajowe stowarzyszenia działające w zakresie wędkarstwa sportowego oraz sportów lotniczych. 2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 103 ust. 1-4. 3. W terminie czterech lat od dnia wejścia w życie ustawy polski związek sportowy działający w zakresie sportów lotniczych może wyodrębnić ze swej struktury organizacyjnej kluby sportowe, wyrażając zgodę na przekształcenie swoich terenowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną w samodzielne stowarzyszenia, na zasadach określonych w ust. 4- 7. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

12 12 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac – wniosek do MS 4. Do przekształcenia wymagane jest podjęcie przez najwyższą władzę terenowej jednostki organizacyjnej uchwały w sprawie jej przekształcenia w stowarzyszenie, zawierającej co najmniej: a. listę członków stowarzyszenia ujętych w rejestrze prowadzonym przez terenową jednostkę organizacyjną, b. statut będący podstawą działania nowego stowarzyszenia, c. skład zarządu nowego stowarzyszenia, d. zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki terenowej, sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

13 13 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac – wniosek do MS 5. Zarząd nowo powołanego stowarzyszenia obowiązany jest w terminie 14 dni zwrócić się o uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 3. Zgoda zostaje wyrażona w formie uchwały zarządu ogólnokrajowego stowarzyszenia działającego w zakresie sportów lotniczych, z tym jednak iż niepodjęcie uchwały w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku traktuje się jako wyrażenie zgody. W przypadku podjęcia uchwały nie wyrażającej zgody na przekształcenie wnioskodawca może odwołać się do najwyższej władzy ogólnokrajowego stowarzyszenia działającego w zakresie sportów lotniczych. 6. Po uzyskaniu zgody na przekształcenie, Zarząd nowo powołanego stowarzyszenia obowiązany jest złożyć wniosek o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy o rejestracji stowarzyszenia stosuje się odpowiednio, z tym że z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy z urzędu wykreśla jednostkę terenową. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

14 14 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 3. Aktualny stan prac – wniosek do MS 7. Wskutek przekształcenia stowarzyszenie nabywa wszelkie prawa i obowiązki terenowej jednostki organizacyjnej, w szczególności stowarzyszenie pozostaje podmiotem certyfikatów, licencji, zezwoleń, koncesji oraz ulg które zostały przyznane terenowej jednostce organizacyjnej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu certyfikatu, licencji, zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. 8. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 stają się z chwilą wpisu nowego stowarzyszenia do rejestru jego członkami."; Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

15 15 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 4. Plan pracy komisji w przyszłości Opracowanie przez komisję:  projektu zmian obecnego statutu Aeroklubu Polskiego, koniecznych w okresie przejściowym - uszczegółowienie ustawowej procedury przekształcenia z punktu widzenia potrzeb AP i AR,  Ostatecznej wersji projektu statutu przyszłego AP jako związku stowarzyszeń. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

16 16 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 4. Plan pracy komisji w przyszłości Zwołanie Zjazdu Krajowego AP w celu zatwierdzenia propozycji komisji statutowej i majątkowej, oraz podjęcie uchwał:  w sprawie zmian obecnego statutu Aeroklubu Polskiego na okres przejściowy,  w sprawie dyspozycji co do majątku.  wstępnej akceptacji projektu statutu Aeroklubu Polskiego jako polskiego związku sportów lotniczych. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

17 17 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 5. Końcowy harmonogram procesu przekształcenia Przeprowadzenie przekształcenia aeroklubów regionalnych w samodzielne stowarzyszenia zgodnie z ustawową procedurą i statutem AP. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

18 18 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 5. Końcowy harmonogram procesu przekształcenia  podjęcie przez Walne Zgromadzenia AR uchwały o przekształceniu w samodzielne stowarzyszenie,  Złożenie przez zarząd nowego stowarzyszenia wniosku do KRS o dokonanie wpisu,  wpisanie do KRS AR jako nowego stowarzyszenia i wykreślenie AR jako jednostki organizacyjnej AP. Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

19 19 Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego 5. Końcowy harmonogram procesu przekształcenia Konsolidacja AR jako samodzielnych stowarzyszeń z AP  Poprzez Założycielski Zjazd Krajowy. lub  Wpisanie samodzielnych aeroklubów regionalnych jako członków stowarzyszenia AP – polskiego zw. Sportów lotniczych, Warszawa 26 maja 2007 r. Opr. W. Skalik

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o stanie procesu przekszta ł cenia Aeroklubu Polskiego Warszawa 26 maja 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google