Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakopane nazywane zimow ą stolic ą Polski poło ż one jest u stóp Tatr w Kotlinie Zakopia ń skiej, jest te ż najwy ż ej poło ż onym miastem w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakopane nazywane zimow ą stolic ą Polski poło ż one jest u stóp Tatr w Kotlinie Zakopia ń skiej, jest te ż najwy ż ej poło ż onym miastem w Polsce."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Zakopane nazywane zimow ą stolic ą Polski poło ż one jest u stóp Tatr w Kotlinie Zakopia ń skiej, jest te ż najwy ż ej poło ż onym miastem w Polsce (skrzy ż owanie ul. Krupówki i Ko ś ciuszki le ż y na wysoko ś ci 838 m n.p.m.). W granicach Zakopanego, na terenach TPN (Tatrza ń ski Park Narodowy) le ż y te ż Ś winica – 2 301 m n.p.m. Przez miasto przepływa kilka potoków, których uj ś ciem jest rzeka Zakopianka – dopływ Dunajca Białego. Miasto nale ż y do powiatu Tatrza ń skiego – gmina Zakopane.

4 Zakopane powstało na mocy przywileju wydanego przez Stefana Batorego w 1578 roku, który został zatwierdzony przez Michała Wi ś niowieckiego w 1670 roku. Pochodzenie nazwy zwi ą zane jest za słowe karczowisko i pierwotnie brzmiało Za Kopane. Pojawia si ę ona w dokumencie Zygmunta III Wazy w 1630 roku. W XVII wieku wie ś liczyła sobie 43 mieszka ń ców wraz z przyległo ś ciami (Olcz ą i Poroninem), a w XVIII wieku (1766 roku) zbudowano w Ku ź nicach hut ę ż elaza, która w wieku XIX była najwi ę kszym zakładem metalurgicznym w Galicji. Wg. przeprowadzonego w 1818 roku spisu ludno ś ci, Zakopane liczyło 1805 mieszka ń ców i 340 domów.

5 Prawdziwy rozkwit Zakopanego zwi ą zany jest z wła ś ciwo ś ciami klimatycznymi tego miejsca, popularyzowanymi przez Tytusa Chałubi ń skiego. Oczarowany przyrod ą i klimatem stał si ę taternikiem z zamiłowania. Wraz z nim do Zakopanego przyjechali jego znajomi i pacjenci. Pod koniec XIX wieku wie ś liczyło sobie 3000 mieszka ń ców i została uznane za uzdrowisko w 1886 roku. W roku 1889 Zakopane liczyło sobie 250 domów posiadaj ąć ponad 600 pokoi dla go ś ci, a ju ż w roku 1903 liczyło ju ż 566 domów z 3200 pokojami. Prawa miejskie uzyskało w 1933 roku a liczba go ś ci odwiedzaj ą cych Zakopane urosła do 60 tysi ę cy

6 W czasie wojny Zakopane stanowiło wa ż ny punkt przerzutowy ludzi i dokumentów. Trasa wiodła przez Słowacj ę i dalej na W ę gry do Budapesztu. Przewodnicy tatrza ń scy kursowali regularnie na tej trasie, przenosz ą c meldunki, bro ń oraz młodych ludzi, którzy chcieli si ę dosta ć do Francji, gdzie organizowano polsk ą armi ę. Opór górali zniweczył hitlerowsk ą prób ę stworzenia tzw. Goralenvolk-u.

7 Obecnie miasto liczy około 30 tysi ę cy mieszka ń ców a odwiedza je rocznie grupa 3 mln turystów. Przyje ź dzaj ą zarówno latem, w ę drowa ć po szlakach górskich, jak i zim ą na narty. Takie nagromadzenie turystów (miesi ę cznie 10 x wi ę cej ni ż mieszka ń ców) z jednej strony budzi zadowolnie a z drugiej obawy ekologów o ś rodowisko. Pojawiaj ą si ę głosy, ż e tury ś ci „zadepcz ą ” Tatry.

8 Zakopane jest te ż wa ż nym o ś rodkiem sportowym w naszym kraju, w 1929 roku zostało gospodarzem Mistrzostw Ś wiata w narciarstwie klasycznym, nast ę pnie w 1939 i w 1962. Od wielu lat go ś ci te ż najlepszych skoczków ś wiata na konkursach Pucharu Ś wiata w skokach narciarskich. Sukcesy Adama Małysza spowodowały, ż e pod Wiek ą Krokiew, gdzie odbywaj ą si ę zawody, przychodziło 40 tys osób.

9

10

11

12


Pobierz ppt "Zakopane nazywane zimow ą stolic ą Polski poło ż one jest u stóp Tatr w Kotlinie Zakopia ń skiej, jest te ż najwy ż ej poło ż onym miastem w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google