Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajobrazy województwa podkarpackiego Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planie zagospodarowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajobrazy województwa podkarpackiego Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planie zagospodarowania."— Zapis prezentacji:

1 Krajobrazy województwa podkarpackiego Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i jej realizacja

2 Ochrona krajobrazu w zmianie planu zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego Ochrona krajobrazu w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w PZPWP w aspekcie ochrony krajobrazu Ocena zapisów obowiązującego PZPWP w kontekście ich realizacji i skuteczności Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

3 OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Data uchwalenia planu: Obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego został uchwalony uchwałą nr XLVIII / 552 / 2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002r.uchwałą nr XLVIII / 552 / 2002 Podstawa prawna wprowadzenia ustaleń w zakresie ochrony krajobrazów: Zgodnie z postanowieniami art. 54 b ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 415), plan województwa określał: zasady organizacji przestrzennej województwa, w tym podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, technicznej i innej, wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury z uwzględnieniem obszarów podlegających szczególnej ochronie. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

4 OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Art. 2. ww. ustawy określał co w zagospodarowaniu przestrzennym należało uwzględniać m.in. 1) wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 2) walory architektoniczne i krajobrazowe, 3) wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, Co rozumiano pod pojęciem ochrony krajobrazowej i walorów krajobrazowych? Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001r. Nr 99, z późn. zm. definiowała pojęcia: ochrony krajobrazowej - rozumie się przez to zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu, walorów krajobrazowych - rozumie się przez to wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

5 Walory krajobrazowe są jednymi z ważniejszych uwarunkowań rozwoju województwa! A szczególnie istotne są dla rozwoju turystyki. Słabo prawnie usankcjonowana jest ochrona ekspozycji widokowej obiektów zabytkowych oraz ochrona krajobrazu kulturowego, co doprowadzało niejednokrotnie do dewastacji unikatowych obszarów i enklaw krajobrazu kulturowego. Dotychczas ochronę walorów krajobrazowych próbowano zapewnić poprzez: OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 1. Ustanawianie wielkoprzestrzennych form prawnej oraz opracowanie i realizacje planów ich ochrony. 2. Współpracę transgraniczną w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych m.in. na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, projektowanych transgranicznych obszarów ochrony przyrody, obszaru realizacji programu Zielone Karpaty 3. Wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków: staromiejskich zespołów urbanistycznych wraz z zabytkową zabudową, zespołów zamkowych, pałacowo-parkowych i dworsko- parkowych, zespołów i obiektów sakralnych, zespołów i obiektów świeckich. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

6 4. Opracowanie i realizację planów rewaloryzacji i rewitalizacji. 5. Ochronę dużych obszarów z charakterystycznymi i unikatowymi pozostałościami dawnej kultury w postaci: programów ochrony i wykorzystania dziedzictwa kulturowego- np. w zakresie unikatowej architektury drewnianej, studiów programowo- przestrzennych dla obszarów o różnorodnych formach ochronnych - np. dotyczących sąsiedztwa Parków Narodowych, parków kulturowych, rezerwatów kulturowych, pomników historii i innych form przewidzianych w ustawie o ochronie dóbr kultury. 6. Szczególną obiektów unikatowych wobec, których trwała procedura wpisania na listę dziedzictwa światowego UNESCO i na listę pomników historii. 7. Realizację programów rolnośrodowiskowych, umożliwiających zachowanie na danym obszarze kultury upraw tworzących szczególne walory krajobrazowe. OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

7 OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

8 W tekście planu zawarto ustalenia wpływające na kształtowanie krajobrazu województwa m.n. w zakresie: 1. Ochrony, kształtowania i racjonalnego wykorzystania krajobrazu kulturowego; 2. Kształtowania systemu ochrony przyrody i krajobrazu i ochrony korytarzy ekologicznych; 3. Ochrony i tworzenia nowych obszarów uzdrowiskowych; 4. Obszarów degradacji i rekultywacji. 5. Gospodarki leśnej i zalesień. 6. Ochrony walorów krajobrazowych. Ochronie krajobrazu na terenie województwa służą również plany ochrony parków krajobrazowych, gdzie wiele zapisanych działań ochronnych służy ochronie krajobrazu. Ustalenia planów ochrony winny być wprowadzane do planów zagospodarowania przestrzennego. OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

9 Przykładowe zapisy ustaleń dotyczących ochrony walorów krajobrazowych W celu zapewnienia ochrony najcenniejszych zasobów krajobrazowych województwa oprócz już prowadzonych działań, należy: prowadzić edukację społeczeństwa w zakresie rozwijania świadomości wartości ekonomicznej krajobrazu, a szczególnie w aspekcie estetyki i unikalności zasobów m.in. poprzez promowanie pozytywnych przykładów. sporządzać plany miejscowe na obszarach przewidzianych do szczególnej ochrony, które w chwili obecnej są jedynym i istotnym instrumentem w ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego, a tym samym ochrony walorów krajobrazowych. preferować funkcje ekologiczne lasów i terenów leśnych jako podstawowe elementy krajobrazotwórcze w województwie przy zachowaniu właściwych proporcji zalesień w gminach, prowadzić współpracę na szczeblu międzynarodowym, regionalnym, pomiędzy instytucjami w celu rozbudowy obecnie funkcjonującego systemu obszarów prawnie chronionych na terenach transgranicznych zapewniającego pełną ochronę powiązań i korytarzy ekologicznych oraz krajobrazu OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

10 należy zachowywać przedpola widokowe przy obiektach o unikalnych walorach krajobrazowych, a w szczególności wytypowanych do najwyższej ochrony w postaci pomników historii, obiektów dziedzictwa światowego wytypowanych, obiektów i zespołów zabytkowych o znaczeniu, krajowym i regionalnym, dla terenów otulin parków narodowych (Magurskiego i Bieszczadzkiego oraz dla terenów parków krajobrazowych opracować oferty w postaci katalogów dopuszczalnych form zabudowy dostosowanych do specyfiki terenu i miejscowej tradycji zabudowy, projekty winny naśladować lub nawiązywać układem funkcjonalnym lub formą do regionalnych cech budownictwa przy zaoferowaniu nowoczesnych materiałów i technologii wykonania, nie należy zmieniać charakteru zalesionych linii grzbietowych i wzniesień (małych polan) z wyjątkiem lokalizacji wież widokowych i wyjątkowych wypadkach stacji bazowych telefonii każdą taką lokalizację należy rozpatrywać indywidualnie. OCHRONA KRAJOBRAZU W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

11 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 1. Rozwój systemu ochrony obszarów o najwyższych walorach krajobrazowych i najbardziej wartościowych zasobach przyrodniczych. 1.1. Wdrożenie europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 – proponowano 8 Utworzono 8 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Obejmują 42,3% powierzchni województwa, 16 obszarów Natura 2000 zostało zaakceptowanych przez Komisję Europejską (wskazane np. Dyrektywy siedliskowej) 16,13% pow. województwa, 39 obszarów Natura 2000 przekazanych 29 października 2010 roku do Komisji Europejskiej celem ich akceptacji 3,18% pow. Województwa,

12 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 1. Rozwój systemu ochrony obszarów o najwyższych walorach krajobrazowych i najbardziej wartościowych zasobach przyrodniczych. 1.2. Utworzenie 68 projektowanych i proponowanych rezerwatów przyrody, (zwiększenie powierzchni rezerwatowej o około 13 000 ha) – prace dokumentacyjno - wdrożeniowe Zwiększyła się ilość utworzonych rezerwatów przyrody z 66 (stan na koniec 1998 r.) do 94 (stan na V 2012 r.). 1.3. Prace dokumentacyjno-wdrożeniowe, których celem będzie: utworzenie Parku Kraj. Puszczy Sandomierskiej, Parku Kraj. Doliny Środkowej Wisły oraz utworzenie lub powiększenie obszarów chronionego krajobrazu Nie podjęto działań 1.4. Ochrona korytarzy ekologicznych, w tym wzdłuż dolin rzecznych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym i regionalnym Trwają prace nad wyznaczeniem korytarzy ekol. w województwie podkarpackim

13 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 2.Rozwój funkcji uzdrowiskowej. 2.1.Utworzenie 11 uzdrowisk Utworzono 1 w Latoszynie (gm. Dębica)

14 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 3.Rekultywacja obszarów zdewastowanych kopalnictwem siarki. 3.1. Kontynuowanie działań mających na celu przywrócenie równowagi środowiska w rejonach byłej eksploatacji siarki. Znaczna część projektu likwidacji kopalni została już wykonana. W Tarnobrzegu – Machowie powstał zbiornik wodny z otoczeniem leśnym o powierzchni ponad 500 ha (w tym lustro wody 455ha) z przeznaczeniem dla celów rekreacyjnych.

15 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 4.Zalesienia i gospodarka leśna. 4.1. Tworzenie Leśnych Kompleksów Promocyjnych jako obszarów wzorcowej i zrównoważonej gospodarki leśnej oraz certyfikacja lasów. Utworzono Leśny Kompleks Promocyjny Bieszczady Istnieją LKP Lasy Janowskie i Lasy Birczańskie 4.2. Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności oraz kształtowanie struktury krajobrazu wiejskiego poprzez realizację programów rolnośrodowiskowych zalesianie terenów przewidzianych do renaturyzacji i rekultywacji Proces ciągły

16 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.1. Wpisanie na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO najcenniejszych zabytków województwa. Wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: a)kościół drewniany w Haczowie, b) drewniany zespół kościelno- plebański w Bliznem Kolejne propozycje a) grupa cerkwi (w ramach wpisu transgranicznego, polsko-słowacko- ukraińskiego), b) Twierdza Przemyśl, c)kopalnia ropy naftowej w Bóbrce d)zespół klasztoru O.O. Bernardynów w Leżajsku.

17 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

18 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.2. Wyłonienie listy najcenniejszych zabytków i podniesienie ich do rangi Pomnika Historii. Proponowane obiekty i zespoły Uznano 2 obiekty za pomniki historii Leżajsk - zespół klasztorno – kościelny oo. Bernardynów Leżajsk – zespół klasztoru O.O. Bernardynów - Łańcut (gmina i miasto Łańcut) – zespół pałacowo- parkowy, Łańcut-zespół zamkowo- parkowy. - Cerkwie greko-katolickie w Uluczu, Posadzie Rybotyckiej i Radrużu Nie zrealizowano Podejmowane są działania w ramach wpisu transgrani- cznego, polsko-słowacko- ukraińskiego grupy cerkwi

19 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

20 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.2. Wyłonienie listy najcenniejszych zabytków i podniesienie ich do rangi Pomnika Historii. Przewidziane do uznania za pomnik historii w nowej edycji planu Krasiczyn – zespół zamkowo-parkowyNie zrealizowano Krasiczyn – zespół zamkowo- parkowy Zespoły staromiejski w PrzemyśluNie zrealizowano Zespoły staromiejskie w Krośnie, Przemyślu i Jarosławiu Kalwaria Pacławska – zespół kościelno-klasztornyNie zrealizowano Kalwaria Pacławska – zespół kościelno-klasztorny wraz zespołem kaplic kalwaryjskich Baranów Sandomierski - zespół pałacowo-parkowyNie zrealizowano Baranów Sandomierski - zespół pałacowo-park.

21 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

22 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.2. Wyłonienie listy najcenniejszych zabytków i podniesienie ich do rangi Pomnika Historii. Nie przewidywano w obowiązującej edycji planu Zespół zdrojowy w Iwoniczu Zdroju Nie przewidywano w obowiązującej edycji planu układ urbanistyczny z zabudową z okresu COP w Stalowej Woli Nie przewidywano w obowiązującej edycji planu Kościoły drewniane m.in. w Lublii, Trzcinicy

23 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

24 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.3. przewidziano, w tym rezerwat kulturowy Trzcinica (gm. Jasło,- powiat jasielski) - grodzisko z epoki brązu i wczesnego średniowiecza. Na bazie grodziska w Trzcinicy utworzono skansen archeolog. Karpacka Troja Zmiana przepisów w wyniku, której nie funkcjonuje pojęcie rezerwat kulturowy

25 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego.

26 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.4. Ochrona i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako jednego z elementów kreowania produktu turystycznego Tworzenie planów rewaloryzacji i rewitalizacji dla miast historycznych, wprowadzenie stref ochrony. W pierwszym etapie ochrona układów urbanistycznych: Jarosławia, Przemyśla, Krosna, Sanoka następnie : Rzeszowa, Łańcuta, Przeworska, Tarnobrzega zespołów małomiasteczkowych: m.in. Głogowa Młp., Pilzna, Pruchnika, Jaćmierza, Kalwarii Pacławskiej (wieś), historycznych układów urbanistycznych : Iwonicza Zdroju, Rymanowa Opracowywane i realizowane są plany rewitalizacji zabudowy zabytkowej m.in. w Rzeszowie, Krośnie, Sanoku, Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku.

27 OCENA REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM UJĘTYCH W PZPWP wybrane w aspekcie ochrony krajobrazu Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie L.p. Wykaz działań i zadań w ujęciu przedmiotowym Ocena realizacji zadaniaUwagi 5.Ochrona dziedzictwa kulturowego. 5.4. Ochrona i rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako jednego z elementów kreowania produktu turystycznego Wskazanie obiektów i zespołów historycznych wymagające stałej ochrony konserwatorskiej, Realizowane Środki przewidziane na prace rewaloryzacyjne i rekonstrukcyjne, zabezpieczające Wskazano obszary szczególnej ochrony krajobrazu kulturowego, przewidziane do objęcia różnorodnymi formami ochrony np. podstawie studiów programowo-przestrzennych, szczegółowych opracowań planistycznych np.: dotyczących sąsiedztwa Parków Narodowych, zespół dawnych fortyfikacji, tras kolejki wąskotorowej, itp., powołanie parków kulturowych Nie podjęto studiów programowo-przestrzennych Wskazano 11 obszarów

28 Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu w obowiązującym planie w dużej miały charakter intuicyjny i nie były poparte studiami i programami dla świeżo utworzonego województwa podkarpackiego. Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego rozumiane jako inwestycje celu publicznego w dużej mierze są jednak realizowane. W dziedzinie ochrony krajobrazu kulturowego realizowane są zapisy dotyczące z reguły niewielkich obszarów, w obrębie danej gminy i takie, które maja możliwość uzyskania środków finansowych, w tym z funduszy europejskich. Nie sprawdziły się zapisy dotyczące opracowania studiów programowo -przestrzennych dla najcenniejszych pod względem krajobrazowym obszarów województwa (wskazano ich 11). Pozostaje kwestia kto winien finansować takie opracowanie? Weryfikacji wymagają ustalenia dotyczące ochrony walorów krajobrazowych, gdyż zapisy te w dużej mierze mogą być realizowane na poziomie lokalnym lub nie dotyczą bezpośrednio sfery planowania regionalnego OCENA ZAPISÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PZPWP W KONTEKŚCIE ICH REALIZACJI I SKUTECZNOŚCI Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

29 Podstawa prawna zapisów dotyczących zmiany PZPWP Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zm.) a w szczególności: 1) Art 1 ust.2 pkt 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza walory architektoniczne i krajobrazowe 2) Art. 39 ust.3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz określa się w szczególności: system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej Podstawa prawna zapisów dotyczących zmiany PZPWP Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 z późn. zm.) a w szczególności: OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

30 Podstawa prawna zapisów dotyczących zmiany PZPWP Prawodawstwo europejskie ma duże znaczenie dla ochrony krajobrazu. Za najważniejsze sprzyjające ochronie krajobrazu województwa podkarpackiego należy uznać: Ramową Konwencję o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzoną w Kijowie dnia 22 maja 2003 r. (tzw. Konwencja Karpacka ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. i opublikowana w Dz. U. RP. z 2007 r. Nr 96, poz.634) wraz z Protokołem o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Europejską Konwencję Krajobrazową Rady Europy, tzw. Konwencja Krajobrazowa ratyfikowana przez Polskę w 2005 r. i opublikowana w Dz. U. RP z dnia 29 stycznia 2006 r. Zarówno w Konwencji Krajobrazowej jak też w w/w Protokole krajobraz został zdefiniowany jako obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

31 Aktualnie w prawie polskim nie ma jednoznacznej definicji krajobrazu, a pojęcie to pojawia się w wielu dokumentach, w różnorodnym kontekście m.in. w dokumentach: Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Programem Działań na lata 2007-2013, Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030, Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym. Zgodnie z art.1 ust. 2 pkt 2 ustawą z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. z późn. zm.) W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się walory architektoniczne i krajobrazowe. Zgodnie z art.3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm), krajobraz rozumiany jest jako element środowiska, w tym także przekształconego w wyniku działalności człowieka. OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

32 W ramach opracowania zamiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego określone zostały uwarunkowania, w tym w zakresie ochrony środowiska, gospodarki rolnej i leśnej i dziedzictwa kulturowego, które to w zasadniczy sposób powiązane są z walorami krajobrazowymi województwa. OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - uwarunkowania Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

33 Dla potrzeb opracowania zamiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego sporządzane są opracowania studialne, które dotyczą bezpośrednio lub pośrednio ochrony krajobrazu. Opracowania te znajdują się na różnym etapie zaawansowania. Są to: 1. DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. PROPOZYCJE OBIEKTÓW WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU. – opracowanie zakończoneDOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. PROPOZYCJE OBIEKTÓW WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU. 2. STUDIUM REWITALIZACJI PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH W ASPEKCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w trakcie przygotowania 3. STUDIUM KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO –opracowanie zostało zawieszone. OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

34

35 DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. PROPOZYCJE OBIEKTÓW WRAZ Z KRYTERIAMI WYBORU. W opracowaniu ujęto 46 obiektów oraz założeń przestrzennych uznanych za dobra kultury współczesnej o znaczeniu regionalnym. Ich selekcja została dokonana w oparciu o propozycje zgłoszone przez członków zespołu projektowego PBPP, według przyjętych przedstawionych w tekście kryteriów, w oparciu o posiadaną wiedzę, doświadczenie zawodowe, dostępne materiały oraz przeprowadzone wizje w terenie. Uwzględnia ono również obiekty zaproponowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Rzeszowie, jak również Podkarpacką Okręgową Radę Izby Architektów. Wszystkie wybrane obiekty zostały przedstawione Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rzeszowie uzyskując jej akceptację. OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Opracowanie zawiera podstawowe informacje o wybranych obiektach, uzasadnienie wskazania ich jako dobro kultury współczesnej, a także określa propozycje podstawowych zasad ich ochrony. Całość uzupełnia materiał zdjęciowy przygotowany przez pracowników Biura. Przedstawione w opracowaniu wyniki prac zostaną ujęte zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

36 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

37

38 STUDIUM REWITALIZACJI PRZESTRZENI ZDEGRADOWANYCH W ASPEKCIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Celem opracowania jest przeanalizowanie postępu prac w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych w skali województwa podkarpackiego. W pierwszej kolejności analizie poddano historyczne, zdegradowane śródmiejskie zespoły urbanistyczne oraz centra wsi, które utraciły prawa miejskie. W opracowaniu zostały wytypowane miejscowości, które nie podjęły działań rewitalizacyjnych na szeroką skalę, a w nich określono obszary wymagające procesów rehabilitacji i odnowy. Wskazano występujące główne problemy przestrzenne i kierunki ich rozwiązywania, poparte bogatą dokumentacją fotograficzną. W podsumowaniu określono wytyczne do dokumentów planistycznych w zakresie rewaloryzacji i rewitalizacji staromiejskich zespołów urbanistycznych. Wyniki prac zostaną wykorzystane podczas formułowania kierunków zagospodarowania przestrzennego, w opracowywanej zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego.

39 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

40

41 STUDIUM KRAJOBRAZOWE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Celem opracowania jest identyfikacja krajobrazów województwa podkarpackiego, a w tym określenie najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu województwa podkarpackiego, ocenę wartości zasobów krajobrazowych województwa i wskazanie obszarów priorytetowych dla ochrony i kształtowania zasobów krajobrazowych. Dla potrzeb niniejszego opracowania określono typy krajobrazu naturalnego wg. Richlinga i jednocześnie wg reprezentatywności dominacji elementów rzeźby terenu, a w ich obrębie wydzielono kategorie krajobrazu poprzez określenie reprezentatywności krajobrazów według dominacji czynników składnika pokrycia ( tj.kategorii krajobrazów). Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

42 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

43 OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Mając na uwadze kryterium pokrycia terenu, na terenie województwa podkarpackiego wydzielono takie kategorie krajobrazu jak: krajobraz leśny, rolniczy, osadniczy oraz krajobrazy specyficzne.

44 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto jednostki krajobrazowe poprzez wyodrębnienie regionów fizyczno-geograficznych w ujęciu Jerzego Kondrackiego (z uszczegółowieniem właściwym dla opracowania regionalnego)

45 Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

46 Efektem studium krajobrazowego będzie identyfikacja krajobrazów, ich waloryzacja, określenie obszarów priorytetowej ochrony krajobrazu i wskazania do ich ochrony w planach miejscowych. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie OCHRONA KRAJOBRAZU W ZMIANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

47 Małgorzata Słupczyńska DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

48


Pobierz ppt "Krajobrazy województwa podkarpackiego Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona i kształtowanie krajobrazu w planie zagospodarowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google