Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Warszawa, 7 września 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Warszawa, 7 września 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja."— Zapis prezentacji:

1 2009 Warszawa, 7 września 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 Warszawa, 7 września 2009 Plan Prezentacji Przedstawienie działania 3.3 Poddziałanie Cel praktyczny Przeznaczenie wsparcia Lista IOB, które otrzymały wsparcie w ramach w 2008 r. Działania ww. IOBów ukierunkowane na MSP Poddziałanie Cel praktyczny Rodzaje źródeł pozyskania kapitału Przeznaczenie wsparcia Korzyści wynikające z uzyskania wsparcia Podsumowanie naboru dla MSP w 2008 r.

3 Warszawa, 7 września 2009 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet III

4 Warszawa, 7 września 2009 PODDZIAŁANIE 3.3.1

5 Warszawa, 7 września 2009 Ogólna charakterystyka Poddziałania Poddziałanie Alokacja na 2009 r PLN Cel wsparciawsparcie na projekty związane z rozwojem i promocją rynku anioł ó w biznesu oraz gotowości inwestycyjnej Charakter wsparciabezzwrotne Minimalna wartość projektunie określono Intensywność wsparcia 100% wydatk ó w kwalifikujących się do objęcia wsparciem aksymalna kwota wsparcia--- Charakter beneficjent ó w Instytucje otoczenia biznesu spełniającymi warunki określone w § 9 p. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem Katalog 15 rodzaj ó w wydatk ó w określony w § 10 pkt. 2 Rozporządzenia

6 Warszawa, 7 września 2009 CELE poddziałania Cel główny Aktywizacja rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Cel z praktycznego punktu widzenia Budowa rynku indywidualnych inwestycji kapitałowych tzw. tworzenie i rozwój sieci business angels, których głównym celem działania powinno być kojarzenie przedsiębiorców posiadających innowacyjne projekty biznesowe z inwestorami i doprowadzanie w ten sposób do zawarcia transakcji

7 Warszawa, 7 września 2009 Przeznaczenie wsparcia przygotowanie przedsiębiorców sektora MSP, a także osób podejmujących działalność gospodarczą, do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania tej działalności wsparcie dla organizacji i rozwoju platform służących kojarzeniu przedsiębiorców z inwestorami tj. przeprowadzanie cyklicznych spotkań lub tworzenie sieci wirtualnych – portali internetowych organizowanie szkoleń dotyczących inwestowania w przedsiębiorców dla inwestorów prywatnych i sieci takich inwestorów wspieranie powstawania i rozwoju sieci inwestorów prywatnych zainteresowanych dokonywaniem inwestycji w MSP wspieranie i promocja współpracy pomiędzy sieciami inwestorów prywatnych i instytucjami otoczenia przedsiębiorców informacja i promocja usług oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych

8 Warszawa, 7 września 2009 Podsumowanie naboru dla IOB w 2008 roku

9 Warszawa, 7 września 2009 Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Kwota przyznanego dofinansowania Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce 14,6 mln Spółka zarządzająca funduszami kapitału zalążkowego SATUS sp. z o.o. Sieć inwestorów prywatnych Satus 6,1 mln Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia z sektora MSP 3,7 mln Fundacja Obserwatorium Zarządzania Owoce biznesu – dobra oferta krokiem do sukcesu 3,2 mln Polska Fundacja P rzedsiębiorczości Sieć aniołów biznesu Amber w Polsce Północno-Zachodniej 3 mln Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Budowanie Polski Przedsiębiorczej poprzez montaż finansowy dla początkujących przedsiębiorców 390 tyś Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku - BiałejWiedza i kapitał dla rozwoju MSP 900 tyś Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Hel p invest 980 tyś Fundacja Aurea MediocritasAurum – sieć inwestorów prywatnych 600 tyś Podpisano dziewięć umów na kwotę 34,6 mln zł.

10 Warszawa, 7 września 2009 Przykładowe działania IOB w ramach prowadzonych projektów w poddziałaniu /3 Aktywizacja rynku aniołów biznesu w Polsce Zwiększanie świadomości w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych, poprzez działania informacyjne i promocyjne Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców na temat zasad funkcjonowania i korzystania z zewnętrznego źródła finansowania jakimi są aniołowie biznesu

11 Warszawa, 7 września 2009 Przykładowe działania IOB w ramach prowadzonych projektów w poddziałaniu /3 Przygotowanie przedsiębiorców i inwestorów do transakcji kapitałowych o charakterze udziałowym Kształtowanie gotowości inwestycyjnej poprzez przygotowanie (potencjalnych i obecnych) przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do dobrej prezentacji swojej oferty, w tym szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej; pozyskanie projektów i ich weryfikacja, doradztwo w zakresie przygotowywanej dokumentacji. Kształtowanie gotowości inwestycyjnej inwestorów poprzez przygotowanie ich do poszczególnych etapów transakcji Przygotowanie inwestorów oraz przedsiębiorców MSP do inwestowania w projekty biznesowe m.in. poprzez system szkoleń, seminariów, konferencji oraz forów inwestycyjnych,

12 Warszawa, 7 września 2009 Wymiana doświadczeń inwestorów oraz implementowanie sprawdzonych światowych dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania sieci Business Angels Organizacja i rozwój platformy wymiany doświadczeń dotyczących inwestycji dla aniołów biznesu Przygotowanie funduszy venture capital i seed do współpracy z aniołami biznesu w procesie transakcyjnym Promocja dobrych praktyk i zasad współpracy pomiędzy pomysłodawcami, inwestorami i sieciami aniołów biznesu Popularyzacja najnowszych standardów i rozwiązań z zakresu funkcjonowania sieci aniołów biznesu Przykładowe działania IOB w ramach prowadzonych projektów w poddziałaniu /3

13 Warszawa, 7 września 2009 Podsumowanie naboru dla IOB w roku

14 Warszawa, 7 września 2009 Nabór 2009 Liczba złożonych wniosków: 37 Łączna kwota wnioskowanego wsparcia: ,81 zł Procent wykorzystania alokacji: 156,71% Liczba zaakceptowanych wniosków: 12 Zatwierdzono wsparcie na kwotę : ,33 zł Procent wykorzystania alokacji: 39,74%

15 Warszawa, 7 września 2009 Lista rankingowa naboru 2009 Lp.Nazwa Beneficjenta siedziba (miasto i wojew ó dztwo) kwota wsparcia w PLN 1. Ł ó dzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Ł ó dź, ł ó dzkie ,00 2. Trinity Capital Sp. z o.o. Sp ó łka komandytowa Wrocław, dolnośląskie ,00 3.Fundacja Obserwatorium ZarządzaniaWarszawa, mazowieckie ,30 4.SpeedUp IQbator Sp. z o.o.Poznań, wielkopolskie ,00 5.Agencja Rozwoju Pomorza S.A.Gdańsk, pomorskie ,00 6.Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.Jaworzno, śląskie ,00 7.Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.Nowy Sącz, małopolskie ,20 8.INVESTIN Sp. z o.o.Warszawa, mazowieckie ,04 9. Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o. Kani ó w, śląskie ,00 10.Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.Legnica, dolnośląskie ,80 11.Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Krak ó w, małopolskie ,99 12.Fundacja Aurea MediocritasWarszawa, mazowieckie , ,33

16 Warszawa, 7 września 2009 Podział Beneficjentów wg siedziby

17 Warszawa, 7 września 2009 PODDZIAŁANIE 3.3.2

18 Warszawa, 7 września 2009 Ogólna charakterystyka Poddziałania Poddziałanie Alokacja na 2009 r PLN Cel wsparciawsparcie na zakup usług doradczych mających na celu pozyskanie finansowania udziałowego Charakter wsparciabezzwrotne Minimalna wartość projektu nie określono Intensywność wsparcia 50% wydatk ó w kwalifikujących się do objęcia wsparciem Maksymalna kwota wsparcia 2 mln Charakter beneficjent ó wPrzedsiębiorcy Sektora MSP, szczeg ó lnie mikrofirmy i firmy małe, kt ó re niedawno pojawiły się na rynku. Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem § 9 pkt. 3 Rozporządzenia (wydatki na zakup usług doradczych niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego)

19 Warszawa, 7 września 2009 CEL E poddziałania Cel główny Wsparcie przedsiębiorców z sektora MSP w przygotowaniu ich do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym, z przeznaczeniem na realizacje innowacyjnych przedsięwzięć Cel z praktycznego punktu widzenia Wsparcie dla strony popytowej rynku kapitałowego poprzez przejęcie przez władze publiczne na siebie części kosztów związanych z pozyskaniem finansowania.

20 Warszawa, 7 września 2009 Trzy rodzaje źródeł pozyskania kapitału Prywatni inwestorzy kapitałowi Business Angels Fundusze Venture Capital Pozostali Inwestorzy

21 Warszawa, 7 września 2009 Przeznaczenie wsparcia Wsparcie na pokrycie: Części kosztów usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego biznes plany studia wykonalności analizy finansowe i ekonomiczne wyceny spółek, usługi prawnicze dokumenty informacyjne prospekty emisyjne plany strategiczne audyty i badania przed-inwestycyjne Wsparcie nie zostanie udzielone na zakup usług doradczych o charakterze ciągłym lub okresowym związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

22 Warszawa, 7 września 2009 Dlaczego warto? Działanie zostało zaprojektowane z myślą o obniżeniu bariery w dostępie MSP do finansowania o charakterze udziałowym. Refundacja kosztów usług doradczych oznacza zmniejszenie obciążenia własnych przychodów (zasobów). Przy czym im mniejszy jest przedsiębiorca tym społeczna użyteczność wsparcia jest większa. Ułatwienie mikro i małym przedsiębiorcom (szczególnie rozpoczynającym działalność) dostępu do lepszych (skuteczniejszych) doradców. Dzięki stworzon ej dokument acji można pozyskać inwestora koniecznego do realizacji nawet bardzo ryzykownych projektów bez stosownych zabezpieczeń, których np. mógłby wymagać bank

23 Warszawa, 7 września 2009 Podsumowanie naboru dla MSP w 2008 r oku

24 Warszawa, 7 września 2009 Złożono 52 wnioski, do oceny merytorycznej, przeszło: 46 Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania ,80 PLN Planowano pozyskać inwestora/inwestorów z: NewConnect - 31 GPW - 12 Inne - 9 Wnioskodawcy: Małe przedsiębiorstwo - 23 Średnie przedsiębiorstwo – 19 Mikro przedsiębiorstwo – 10

25 Warszawa, 7 września 2009 Liczba złożonych wniosków z uwzględnieniem podziału na poszukiwane źródła finansowania Liczba podpisanych umów z uwzględnieniem podziału na poszukiwane źródła finansowania

26 Warszawa, 7 września 2009 Lista Beneficjentów w podziale na województwa

27 Warszawa, 7 września 2009 Kwota przyznanego dofinansowania w podziale na województwa

28 Warszawa, 7 września 2009 Podpisano 14 umów z MSP na kwotę ,00 PLN Beneficjent Rodzaj poszukiwanego finansowania Lokalizacja beneficjenta Rekomendowana kwota dofinansowania ARPEX L. i A. Jurkiewicz Sp. Jinwestor zewnętrznyśląskie SILVEST S.Ainwestor zewnętrznyśląskie ENTERPRISE SUPPORT Sp. z o. o.NewConnectł ó dzkie DATERA S.A.Newconnectpomorskie CHT Sp. z o.o.inwestor zewnętrznymazowieckie EKOPOL G Ó RNOŚLĄSKI S.ANewConnectśląskie DATABROKER Sp. z o.o.inwestor zewnętrznymazowieckie ACTION FOR DEVELOPMENTNewConnectmazowieckie HOTBLOK S.A.inwestor zewnętrznyśląskie CALESCO Sp. z o.o.inwestor zewnętrznyzachodniopom ALKAL Sp. z o.o.inwestor zewnętrznywielkopolskie TINES S.Aemisja publicznamałopolskie SOURCE Sp. z o.o.NewConnectmazowieckie CENTRUM KLIMA S.Aoferta publicznamazowieckie

29 Warszawa, 7 września 2009 Podsumowanie naboru dla MSP w roku (stan na dzień 5 września 2009 r.)

30 Warszawa, 7 września 2009 Nabór 2009 Liczba złożonych wniosków: 41 Łączna kwota wnioskowanego wsparcia: ,00 zł Procent wykorzystania alokacji: 43,08% Liczba zaakceptowanych wniosków: 10 Zatwierdzono wsparcie na kwotę: ,00 zł Procent wykorzystania alokacji: 1,32%

31 Warszawa, 7 września 2009 Lista Rankingowa naboru 2009 Lp.Nazwa Beneficjenta siedziba (miasto i wojew ó dztwo) kwota wsparcia w PLN 1.Stopklatka Sp. z o.o. Szczecin, zachodniopomorskie Fojud Sp. z o.o.Poznań, wielkopolskie Euro Centrum Sp. z o.o.Katowice, śląskie FREECONET S.AGdańsk, pomorskie SEE S.AWarszawa, mazowieckie Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. Warszawa, mazowieckie CERABUD Sp. z o.o.Wrocław, dolnośląskie Stem Cells Spin Sp. z o.o.Wrocław, dolnośląskie ATON-HT S.AWrocław, dolnośląskie PREGO S.AWarszawa, mazowieckie SUMA

32 Warszawa, 7 września 2009 Dziękuję za uwagę Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/ Warszawa Telefony Informatorium , , Punkty Konsultacyjne KSU Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©


Pobierz ppt "2009 Warszawa, 7 września 2009 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Zespół Wdrażania Instrumentów Finansowych Polska Agencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google