Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament."— Zapis prezentacji:

1 Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament Rynków Rolnych Poznań, 30.01.2014 r.

2 2 Czym jest zrównoważony rozwój? Ekonomia Społeczeństwo Środowisko Troska o środowisko – ochrona naturalnych nieodnawialnych zasobów, zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na otoczenie. Równowaga społeczna – tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne działania w celu podnoszenia jakości życia. Efektywność ekonomiczna – zysk dla zbiorowości uwzględniający koszty społeczne i środowiskowe.

3 3 Priorytety rolnicze - Wspólna Polityka Rolna 1.Zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; 2.Zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; 3.Stabilizacja rynków; 4.Zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; 5.Zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów. W ZGODZIE Z ZASADAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

4 4 Uwarunkowania produkcji rolniczej Dostępność podstawowych czynników produkcji rolniczej: –powierzchnia użytków rolnych oraz jakość gleb (żyzność) - w 2012 r. ogółem 15,1 mln. ha w około 1,5 mln. gospodarstwach rolnych, –zasoby siły roboczej, –Kapitał. Wymogi wynikające z różnych polityk, w tym UE: –jakość produktów rolnych (handlowa i zdrowotna), –ochrona środowiska (ochrona fauny, flory, gleb, redukcja emisji). Czynniki niezależne od rolnictwa: –warunki pogodowe (temperatura, opady, zjawiska atmosferyczne).

5 5 W wymiarze ochrona środowiska: –pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych, zarówno elektrycznej, jak i cieplnej a także paliwa gazowego o szerokim zastosowaniu, –beztlenowy proces zgazowania biomasy zatrzymuje naturalne procesy jej rozkładu, umożliwia tym samym ograniczyć naturalne emisje gazów cieplarnianych, występujących podczas składowania np. produktów ubocznych z rolnictwa, –nawozowe zastosowanie produktów pofermentacyjnych, pozwala na częściowy powrót materii organicznej do gleby, poprawiając w ten sposób gospodarkę wodną, a także umożliwia zmniejszenie stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, –stosowanie do nawożenia przefermentowanych odchodów zwierzęcych zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wód związkami azotu i fosforu. Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza

6 6 W wymiarze społecznym: –nowe miejsca pracy zarówno na etapie inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji, –stabilne dostawy energii, które pobudzają inwestycje również w innych obszarach działalności gospodarczej, –rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich o stosunkowo dużych zasobach siły roboczej, –likwidację zapachów prowadzonej działalności rolniczej. W wymiarze ekonomicznym: –ograniczanie kosztów działalności poprzez wykorzystywanie na cele energetyczne produktów ubocznych, –niższe koszty stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, –możliwość uzyskania przychodów ze sprzedaży nadwyżek energii, –mniejsze straty w przesyle energii. Biogazownie rolnicze - zrównoważona produkcja rolnicza

7 7 Co decyduje, że biogazownia rolnicza staje się ważnym elementem zrównoważonej produkcji rolniczej Dostosowanie wielkości instalacji do posiadanych zasobów surowca oraz możliwości zagospodarowania produktu pofermentacyjnego. Struktura gospodarstw w Polsce wskazuje, że najwięcej gospodarstw spełnia warunki dla rozwoju mikro i małych instalacji: –do 40kW – 9,5 tys. gospodarstw, –40 kW – 200 kW – 4 tys. gospodarstw, –pow. 200 kW – 0,7 tys. gospodarstw. Odpowiedni dobór technologii do rodzaju posiadanych substratów. Przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie eksploatacji instalacji, w tym dotyczących zagospodarowania produktu pofermentacyjnego. Kwestie finansowe, umożliwiające zrealizowanie takiej inwestycji.

8 8 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Biogazownie rolnicze – ważny element zrównoważonej produkcji rolniczej Jarosław Wiśniewski Naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google