Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Schimanek Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej Toruń, 21/09/2012 r. Organizator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Schimanek Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej Toruń, 21/09/2012 r. Organizator."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Schimanek Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej Toruń, 21/09/2012 r. Organizator

2 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.Geneza i kontekst Programu 2.Dotychczasowe prace nad Programem 3.Cele, priorytety i główne kierunki działań w ramach Programu 4.Dalsze działania 2

3 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podjął prace nad przygotowaniem Programu zgodnie z Wytycznymi Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 roku. Prace te są prowadzone w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podobne programy przygotowywane są obecnie przez inne regiony, a na poziomie ogólnopolskim trwają prace nad Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej. Geneza i kontekst Programu 3

4 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Program ma być głównym instrumentem koordynacji regionalnej polityki wobec ekonomii społecznej, w tym: określać cele, priorytety i zasady rozwoju ekonomii społecznej, określać podstawowe kierunki rozwoju ekonomii społecznej, tworzyć docelową wizję sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii społecznej w regionie, określać mechanizmy współpracy na rzecz ekonomii społecznej między różnego rodzaju instytucjami, które mogą mieć wpływ na jej rozwój w regionie. Geneza i kontekst Programu 4

5 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kontekst europejski: Strategia Europa 2020, Komunikat Komisji Europejskiej z października 2011 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Projekt rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Kontekst krajowy: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Geneza i kontekst Programu 5

6 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ustawa o przedsiębiorstwie społecznym, Certyfikowany, ogólnopolski system ośrodków wsparcia przedsiębiorczości społecznej, system funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Kontekst regionalny: Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2020. Wspieranie rozwoju ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Geneza i kontekst Programu 6

7 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dotychczasowe prace nad Programem 7

8 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Prace nad Programem rozpoczęły się w lutym 2012 roku, choć poprzedzone były przeprowadzonym jeszcze w 2011 roku, kompleksowym badaniem sektora ekonomii społecznej w regonie kujawsko-pomorskim. Inicjatorem prac i ich koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wspierany przez eksperta zewnętrznego oraz przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. W marcu 2012 roku powołany został Zespół Ekspercki ds. Ekonomii Społecznej pod przewodnictwem Członka Zarządu Woj. K-P Pana Michała Korolko. Dotychczasowe prace nad Programem 8

9 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego W skład Zespołu weszli przedstawiciele samorządu regionu, środowisk związanych z ekonomią społeczną, jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich. Rolą Zespołu jest merytoryczna ocena efektów prac nad Programem i rekomendowanie ich do przyjęcia przez Zarząd Województwa. Zespół wyłonił także Interdyscyplinarną Grupę Roboczą, na której barkach spoczęła praca nad Programem. Grupa spotkała się kilkakrotnie omawiając najważniejsze zagadnienia dotyczące Programu i wspólnie określając jego ostateczny kształt. Dotychczasowe prace nad Programem 9

10 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Okres realizacji Programu: 2013-2020. Podmiot odpowiedzialny: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Cel główny Programu: Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych w województwie kujawsko-pomorskim. Wskaźnik osiągnięcia celu głównego: wzrost o 1000 liczby osób zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej (PES) działających w regionie. Cel główny Programu 10

11 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Cztery priorytety: 1.Poprawa efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej 2.Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 3.Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami 4.Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej Priorytety, cele szczegółowe i główne kierunki działań 11

12 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Cele szczegółowe: 1.1. Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności kadry PES Kierunki interwencji: Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych PES oraz możliwości ich zaspokojenia. Systematyczne doskonalenie i dokształcanie kadr PES. Udostępnienie informacji o podmiotach oferujących szkolenia i doradztwo dla PES. 1.2. Promocja marki i jakości PES Kierunki interwencji: Uruchomienie mechanizmu przyznawania regionalnej marki wysokiej jakości produktów/usług PES i włączenie jej do promocji regionu. 1. Poprawa efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej 12

13 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Upowszechnianie wysokiej jakości usług i produktów PES w regionie kujawsko-pomorskim. 1.3. Zwiększenie udziału ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Kierunki interwencji: Wspieranie i rozwój instytucji zatrudnienia socjalnego i integracji społeczno-zawodowej. Tworzenie i promocja modelu indywidualnej ścieżki rozwoju osób korzystających z usług podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej. 13 1. Poprawa efektywności działania podmiotów ekonomii społecznej

14 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2.1. Rozwój infrastrukturalnego systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie Kierunki interwencji: Rozwój kompleksowego wsparcia PES opartego na sieci OWES, dostępnych w każdym powiecie. Wspieranie i upowszechnianie instrumentów finansowych dla PES poprze rozwój oferty pożyczek i poręczeń skierowanych do PES, w tym także na założenie i uruchomienie działalności. Stałe doradztwo finansowe dla PES. Program dotacji dla organizacji pozarządowych przekształcających się w PES. 14 2. Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

15 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Upowszechnienie standardów i mechanizmów certyfikacji w podmiotach tworzących system wsparcia dla PES. Wspieranie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości społecznej. 2.2. Rozwój instytucjonalnego wsparcia ekonomii społecznej w regionie Kierunki interwencji: Koordynowanie na poziomie województwa działań na rzecz ekonomii społecznej w regionie. Inspirowanie i wspieranie funkcjonowania reprezentacji środowiska ekonomii społecznej i jej otoczenia. 15 2. Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w regionie

16 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wdrożenie struktury i mechanizmów stałej wymiany wiedzy i doświadczeń na rzecz ekonomii społecznej w regionie (np. Kujawsko-Pomorski Portal Ekonomii Społecznej). Wdrożenie stałego mechanizmu monitorowania i oceny działania systemu wsparcia w oparciu funkcjonujące standardy. Monitorowanie i konsultowanie rozwiązań prawno-instytucjonalnych tworzonych przez władze krajowe. Upowszechnianie i inicjowanie nawiązywania kontaktów PES z biznesem (np. Targi Ekonomii Społecznej). 16 2. Stworzenie kompleksowego systemu wspierania ekonomii społecznej w regionie

17 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.1. Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczności lokalnych Kierunki interwencji: Popularyzowanie ekonomii społecznej i PES wśród przedstawicieli samorządów lokalnych regionu, mediów, służb zatrudnienia i służb społecznych. Działania na rzecz zwiększenia udziału PES w realizacji zadań publicznych. Wzmocnienie udziału PES w tworzeniu regionalnych i lokalnych rozwiązań prawnych na rzecz ekonomii społecznej (strategie, programy, plany działań). 17 3. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami

18 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.2. Rozwój lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej Kierunki interwencji: Upowszechnianie idei tworzenia lokalnych partnerstw z udziałem PES. Wsparcie szkoleniowe i doradcze dla tworzących się lokalnych partnerstw na rzecz ekonomii społecznej. 18 3. Sprawna współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami

19 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3.3. Rozwój form współpracy i wsparcia PES ze strony samorządów lokalnych i innych partnerów Kierunki interwencji: Upowszechnianie mechanizmów zamawiania usług i produktów PES przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i biznes, w tym m. in. poprzez promowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Rozwijanie współpracy pomiędzy PES a instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej. Wspieranie innowacyjnych form współpracy PES z administracją publiczną, biznesem, środowiskami naukowymi, organizacjami pozarządowymi. 19 3. Sprawna współpraca podmiotów ekonomii społecznej z administracją publiczną i innymi podmiotami

20 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4.1. Monitorowanie wpływu ekonomii społecznej na włączenie społeczne Kierunki interwencji: Wdrożenie mechanizmów stałego monitorowania PES i efektów ich działań, służących włączeniu społecznemu, w tym zatrudnienia. Realizacja i upowszechnianie badań ewaluacyjnych dotyczących działań PES i ich otoczenia w województwie oraz okresowych badań tematycznych, dotyczących wybranych aspektów ekonomii społecznej w regionie, w tym mechanizmów pomiaru społecznej wartości dodanej działalności PES. 20 4. Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej

21 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4.2. Popularyzacja ekonomii społecznej w społeczeństwie regionu Kierunki interwencji: Realizacja regionalnych i lokalnych kampanii promocyjno-informacyjnych dotyczących ekonomii społecznej za pomocą mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz portali społecznościowych. Realizacja stałych wydarzeń promujących ekonomię społeczną na poziomie regionalnym i lokalnym (m. in. Forum Ekonomii Społecznej). 21 4. Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej

22 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4.3. Włączanie wiedzy na temat ekonomii społecznej do systemu kształcenia formalnego i nieformalnego Kierunki interwencji: Wspieranie włączania wiedzy na temat ekonomii społecznej do zajęć edukacyjnych na różnych poziomach kształcenia oraz w programach edukacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe, w tym propagowanie tworzenia spółdzielni uczniowskich jako przygotowania do wejścia w ekonomię społeczną. Organizacja regionalnych konkursów wiedzy o ekonomii społecznej w szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych Wiem co to ekonomia społeczna (organizator konkursu – Samorząd Województwa). 22 4. Wzrost świadomości społecznej wśród mieszkańców regionu na temat ekonomii społecznej

23 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt Programu w części merytorycznej został przyjęty przez Zespół. Obecnie trwają prace nad uzupełnieniami do części merytorycznej oraz finalizowane są prace nad szacunkami finansowymi. Będą one przedmiotem akceptacji Zespołu, a następnie projekt zostanie przedłożony Zarządowi Województwa, który po zatwierdzeniu zostanie skierowany do otwartych konsultacji społecznych. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji przygotowana zostanie ostateczna wersja Programu do akceptacji Zarządu Województwa i poinformowania Sejmiku Województwa. Dalsze działania 23

24 Dziękuję za uwagę ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Tomasz Schimanek Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej Toruń, 21/09/2012 r. Organizator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google