Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE Szukam Mamy i Taty 26 MAJA 2011 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE Szukam Mamy i Taty 26 MAJA 2011 ROK."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE Szukam Mamy i Taty 26 MAJA 2011 ROK

2 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Cele konferencji Dzisiejsza konferencja ma na celu między innymi: - uświadomienie jak istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem pełni rodzina zastępcza, - ma także na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez edukację i rzetelne informacje na ten temat, - ma zachęcić osoby, które myślą o stworzeniu domu dla dzieci osamotnionych i chcą podjąć się roli rodzica zastępczego.

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Rodziny spokrewnione z dzieckiem - to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka np. dziadkowie wujostwo lub rodzeństwo. Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymują pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, której wysokość zależna jest od wieku dziecka, stanu zdrowia oraz wysokości jego dochodu. W powiecie płońskim aktualnie funkcjonuje 91 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 122 dzieci, w tym 10 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.

4 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Wykres nr 1 Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych i liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach na terenie powiatu płońskiego

5 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Rodziny niespokrewnione z dzieckiem – to rodziny, które z punktu widzenia prawa są obce dla dziecka. Rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: - wielodzietne - to te rodziny w których umieszcza się w tym samym czasie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 6 dzieci. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa liczba dzieci w wielodzietnej rodzinie zastępczej może się zwiększyć. - specjalistyczne – w tych rodzinach umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi wymagającymi szczególnej opieki i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci. - o charakterze pogotowia rodzinnego - w takiej rodzinie umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej niż na 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pobyt dziecka może być przedłużony jednak nie więcej niż o kolejne 3 miesiące. Kandydaci do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej oraz zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem muszą obowiązkowo uczestniczyć w szkoleniu organizowanym przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. W powiecie płońskim funkcjonuje 9 rodzin niespokrewnionych z dzieckiem dla 12 dzieci, w tym 6 dzieci pochodzących z terenu innych powiatów.

6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Wykres nr 2 Liczba rodzin niespokrewnionych z dzieckiem i liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach na terenie powiatu płońskiego.

7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Wykres nr 3 Liczba rodzin zastępczych z terenu powiatu płońskiego Wykres nr 4 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu płońskiego

8 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Powiat płoński zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinach zastępczych dla 16 dzieci pochodzących z innych powiatów Wykres nr 5 Liczba dzieci pochodzących z innych powiatów i umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu płońskiego.

9 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego W rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów ma zapewnioną opiekę i wychowanie 25 dzieci pochodzących z terenu powiatu płońskiego. Wykres nr 6 Liczba dzieci pochodzących z terenu powiatu płońskiego i umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Trwa postępowanie o umieszczenie 3 dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem na terenie Makowa Mazowieckiego. *Dzieci od 09.04.2011r. przebywają w rodzinie adopcyjnej

10 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Charakterystyka pieczy zastępczej na terenie powiatu płońskiego Wykres nr 7 Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem na terenie innych powiatów

11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku Na terenie powiatu płońskiego funkcjonuje Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku działająca od 1945 roku przeznaczona jest dla 50 wychowanków, w tym: - dla wychowanków w wieku do 3 lat – 6 miejsc - dla wychowanków w wieku powyżej 3 lat – 44 miejsca. W 2010 roku dzieci przebywające w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Płońsku opuściły ją poprzez umieszczenie w rodzinach adopcyjnych, powrót do rodzin biologicznych, usamodzielnienie i umieszczenie w rodzinach zastępczych. W placówce w 2010r. średnio miesięcznie ogółem przebywało około 59 dzieci.

12 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku Wykres nr 8 Liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę w 2010 roku.

13 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku Od 15 lutego b.r. funkcjonują Mieszkania Filialne w Załuskach dla 14 usamodzielnianych wychowanków WPOW w Płońsku. W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Płońsku na koniec marca 2011 roku przebywało 50 wychowanków, w tym część wychowanków mieszkających w mieszkaniach filialnych w Załuskach. Wykres nr 9 Liczba wychowanków w placówce Aktualnie w Sądzie Rejonowym w Płońsku toczą się sprawy dotyczące ustanowienia 2 rodzin adopcyjnych dla 5 dzieci i umieszczenia 3 dzieci w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie zastępczej.

14 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Janusza Korczaka w Płońsku Wykres nr 10 Liczba wychowanków, którzy opuścili placówkę w 2011 roku.

15 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Koszty utrzymania dziecka w zastępczych formach opieki Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej wynosi 3.544,00 zł. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w rodzinie zastępczej wynosi: - do 7 roku życia 988,20 zł + 164,70 zł (dodatek dla niespokrewnionej rodziny zastępczej); - powyżej 7 roku życia 658,80 zł + 164,70 zł (dodatek dla niespokrewnionej rodziny zastępczej); pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka nie mniej jednak niż 10% podstawy.

16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Koszty utrzymania dziecka w zastępczych formach opieki W Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przebywa 34 wychowanków z powiatu płońskiego, których miesięczny koszt utrzymania wynosi 120.496,00 zł. W rodzinach zastępczych umieszczonych jest 143 dzieci pochodzących z terenu powiatu płońskiego, których miesięczny koszt utrzymania wynosi 90.320,90 zł. Tabela nr 1 Koszt utrzymania dzieci w zastępczych formach opieki. Zastępcza foma opiekiKoszt utrzymania dzieci WPO-W120.496,00 zł Rodziny zastępcze 90.320,90 zł

17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Pełnoletni wychowankowie Pełnoletni wychowankowie – to osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinach zastępczych oraz osoby pełnoletnie opuszczające placówkę opiekuńczo- wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Wychowankom z zastępczych form opieki udzielana jest pomoc na częściowe pokrycie kosztów związanych z kontynuowaniem nauki oraz pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej.

18 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Pełnoletni wychowankowie Tabela nr 2 Pełnoletni wychowankowie z zastępczych form opieki z podziałem na typy szkół w których kontynuują naukę. Miasto/GminaSzkoła zawodowa LiceumTechnikumSzkoła policealna StudiaSzkoła Zawodowa specjalna Gimnazjum Miasto Płońsk 2300310 Gmina Płońsk 0012000 Miasto Raciąż 0200000 Gmina Raciąż 0100100 Gmina Baboszewo 1200001 Gmina Joniec 0000000 Gmina Czerwińsk nad Wisłą 0010000 Gmina Naruszewo 0000000 Gmina Nowe Miasto 0100100 Gmina Dzierzążnia 0000100 Gmina Sochocin 1101000 Gmina Załuski 1200000 Razem 51223611

19 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Pełnoletni wychowankowie Tabela nr 3 Wychowankowie z zastępczych form opieki z podziałem ze względu na płeć. Forma opiekiKobietaMężczyznaRazem Zakład Karny011 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy213 Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza7310 Rodziny Zastępcze7916 Razem161430

20 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku Konferencja Promująca Rodzicielstwo Zastępcze 26 maja 2011r. Pełnoletni wychowankowie Tabela nr 4 Liczba wychowanków z rodzin zastępczych kontynuujących naukę z podziałem na gminy w których zamieszkują. Miasto/GminaIlość osób Miasto Płońsk3 Gmina Płońsk2 Miasto Raciąż1 Gmina Raciąż2 Gmina Baboszewo0 Gmina Joniec0 Gmina Czerwińsk1 Gmina Naruszewo0 Gmina Nowe Miasto2 Gmina Dzierzążnia1 Gmina Sochocin2 Gmina Załuski2 Razem16

21 Szukam Mamy i Taty Szukam Mamy i Taty Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku

22 KONFERENCJA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE Szukam Mamy i Taty 26 MAJA 2011 ROK 26 MAJA 2011 ROK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku


Pobierz ppt "KONFERENCJA PROMUJĄCA RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE Szukam Mamy i Taty 26 MAJA 2011 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google