Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa"— Zapis prezentacji:

1 Opieka zastępcza w m. st. Warszawa

2 Podstawy prawne działania:
Ustawa o pomocy społecznej Rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych

3 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Typu interwencyjnego, Typu socjalizacyjnego, Typu wsparcia dziennego, Typu rodzinnego, Wielofunkcyjne (mogą łączyć trzy pierwsze typy)

4 Placówki interwencyjne dysponujące 96 miejscami
LP. PLACÓWKA INTERWENCYJNA LICZBA MIEJSC 1 Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 30 dziewczęta od 11 r.ż. na podstawie postanowienia sądu 2 Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 im. Józefa Czesława Babickiego, ul. Św. Bonifacego 81 50 30 – na podstawie postanowienia sądu, 20 – interwencja doraźna 3 Interwencyjna Placówka Opiekuńcza, ul. Batorego 44 OTWOCK 16 niemowlęta przygotowywane do adopcji

5 Placówki socjalizacyjne dysponujące 328 miejscami
LP. PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA LICZBA MIEJSC 1 Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 35 2 Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25 40 3 Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 30 4 Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13 36 5 Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27 6 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Klasyków 52/54 45 7 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Paprociowa 2 50 8 Dom Dziecka ZSFRM, ul. Wałuszewska 48 9 Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom”, ul. B. Śmiałego 37 12

6 Placówki wielofunkcyjne dysponujące 450 miejscami
LP. PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA LICZBA MIEJSC W FORMACH PRACY 1 Dom Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34 36 – socjalizacja w budynku, 21 – 2 mieszkania filialne, 20 – dzieci w sytuacjach przemocy 2 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”, ul. Dalibora 1 30 – socjalizacja, 30 – interwencja dla dzieci lat 3 Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 36 – socjalizacja, 22 – 2 mieszkania filialne, 30 – wsparcie dzienne , w tym 10 hostel 4 Dom Dziecka Nr 11 „Chata”, ul. Bohaterów 50 44 – socjalizacja, 61 – 5 mieszkań filialnych, 20 – wsparcie dzienne , w tym 10 hostel 5 Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75 30 – interwencja, 24 – socjalizacja, 12 – 2 mieszkania filialne, 8 – małoletnie matki z dziećmi 6 Dom Dziecka Nr 16 20 – interwencja, 20 – socjalizacja

7 Liczba miejsc w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
ROK Liczba miejsc Uwagi 2000 1268 w tym 2 niepubliczne placówki rodzinne (10 miejsc) 2006 946 w tym 3 placówki rodzinne – 1 niepubliczna, 2 publiczne (14 miejsc); 5 mieszkań filialnych (49 miejsc) 927 w tym 10 placówek rodzinnych – 1 niepubliczna, 9 publicznych (53 miejsca); 116 miejsc w 11 mieszkaniach filialnych, 50 miejsc wsparcia dziennego w placówkach wielofunkcyjnych

8 Przyczyny opuszczania placówek opiekuńczo-wychowawczych w 2008 roku

9 Placówki rodzinne dysponujące 53 miejscami
LP. PLACÓWKA RODZINNA LICZBA MIEJSC LICZBA ETATÓW 1 RIDD, ul. Ząbkowska 23/25 m. 84 4 2 RDD, ul. Ząbkowska 23/25 m. 53 3 RDD, ul. Borówkowa 8 RDD, Al. Jerozolimskie 47 m. 4 7 5 RDD, ul. Karowa 14/16 m. 29 6 RDD, ul. Zygmunta Augusta 12 RDD, ul. Słowackiego 75 (Wesoła) 8 RDD, ul. 15 Sierpnia 15 9 RDD, ul. Warzelnicza 23b 10 RDD TPD, ul. Czerniakowska 26b/25 1,5

10 Co Miasto zapewnia placówkom rodzinnym
mieszkanie lub dom (dotychczas tylko 2 RDD są zorganizowane w domu własnym rodziny), wyposażenie RDD (z udziałem dyrektora) samochód (zakup, ubezpieczenie, paliwo); koszty zakupu samochodu to zł i zł w zależności od liczby dzieci w placówce średni koszt wyposażenia domu jednorodzinnego lokalu mieszkalnego domu własnego rodziny na m2 lokalu 1 160 zł 900 zł 410 zł na dziecko umieszczone 35 980 zł 29 150 zł 16 380 zł na osobę w rodzinie 22 890 zł 16 250 zł 9 360 zł

11 Co Miasto zapewnia placówkom rodzinnym cd.
zatrudnienie dyrektora, ewentualnie pracownika (średnia pensja dyrektora placówki wynosi 4 596,93 zł, a pracownika 2 436,13 zł) ponoszenie kosztów wynikających z przepisów (miesięczna zryczałtowana kwota na dziecko, utrzymanie lokalu, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, świadczenia zdrowotne nieobjęte NFZ, wyrównanie opóźnień w nauce) oraz kosztów leków dla dzieci) kwota ryczałtowa w Warszawie została zwiększona, w 2009 roku stanowi 45% podstawy (nie 34%) czyli 741,15 zł, dodatkowo zwiększana jest w czerwcu i wynosi 135% podstawy tj ,45 zł, a w sierpniu i grudniu wynosi 90% tj. 1482,30 zł; kwota jest również zwiększana w miesiącu przyjęcia dziecka o dodatkowe 23% (378,81 zł)

12 Szkolenie kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej w latach 2004 – 2008
Szkoleniem kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej zajmują się w Warszawie 4 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. ROK ADOPCJA KRAJOWA RODZINA ZASTĘPCZA PLACÓWKA RODZINNA przeszkoleni zawiązani 2004 271 183 39 31 2 1 2005 253 153 22 7 2006 245 172 44 29 3 4 2007 95 50 26 2008 187 135 60 34 SUMA 1139 738 224 142 13 9

13 Rodziny zastępcze – typy (w nawiasach podano liczbę rodzin zastępczych w 2008r.)
Spokrewnione z dzieckiem (1321) Niespokrewnione z dzieckiem (163) Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem: wielodzietne (0) specjalistyczne (6) o charakterze pogotowia rodzinnego (3) Liczba rodzin zawiązanych – 283 Liczba rodzin rozwiązanych – 99

14 Liczba rodzin zastępczych i przebywających w nich dzieci w latach 2000 - 2008
ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 spokrewnione rodziny zastępcze 1366 1253 1252 1245 1299 1328 1347 1335 1321 dzieci w spokrewnionych RZ 1582 1454 1460 1471 1536 1577 1615 1612 1606 niespokrewnione rodziny zastępcze 479 147 166 162 161 172 173 181 dzieci w niespokrewnionych RZ 594 184 182 183 198 216 227 224 RAZEM rodzin 1845 1400 1418 1407 1500 1520 1516 1493 dzieci w rodzinach 2176 1620 1644 1653 1719 1775 1831 1839 1830 Od roku 2005 w liczbie niespokrewnionych rodzinach zastępczych i liczbie dzieci w nich przebywających zawiera się również liczba dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych.

15 Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych
Wysokość pomocy pieniężnej wynosi miesięcznie w przypadku dziecka: do 7 roku życia - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł do 7 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 80 % podstawy, czyli 1 317,60 zł od 7 do 18 lat - 40 % podstawy, czyli 658,80 zł od 7 do 18 lat, jeżeli posiada orzeczenie o niepełnosprawności (tylko znacznym lub umiarkowanym) - 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat, umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich- 60 % podstawy, czyli 988,20 zł od 7 do 18 lat posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i umieszczonego w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy, o której mowa w punkcie poprzednim – 80% podstawy, czyli 1 317,60 zł Niespokrewniona z dzieckiem rodzina zastępcza otrzymuje dodatkowo na każde umieszczonew niej dziecko kwotę odpowiadającą 10 % podstawy z tytułu sprawowania osobistej opieki i wychowania w wysokości 164,70 zł. Zgodnie z przepisami Starosta może przyznać rodzinie zastępczej jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w wysokości do 150% podstawy, tj. do wysokości 2470,50 zł.

16 Wynagrodzenie dla zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych
Wysokość tego wynagrodzenia , w zależności od typu rodziny zastępczej, wynosi miesięcznie: Dla wielodzietnej oraz specjalistycznej zawodowej rodziny zastępczej – wynagrodzenie w wysokości do 160 % podstawy, czyli do 2.635,20 zł (brutto), nie mniej jednak niż 95% podstawy, tj. nie mniej niż 1564,65zł (brutto). Dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego – wynagrodzenie w wysokości: - za pozostawanie w gotowości do przyjęcia dziecka w wysokości 95% podstawy, tj. 1564,65 zł (brutto), - od dnia przyjęcia pierwszego dziecka wynagrodzenie wzrasta do 160% podstawy, tj. do 2.635,20 zł (brutto), - wynagrodzenie zwiększa się o 20% podstawy, tj. o 329,40 zł (brutto) , jeżeli w rodzinie przebywa więcej niż troje dzieci w okresie dłuższym niż 10 dni w miesiącu. Podstawą naliczania wynagrodzenia jest kwota w wysokości 1647,00 zł.

17 Koszty związane z utrzymaniem dzieci w rodzinnej opiece zastępczej oraz wynagradzaniem zawodowych rodzin zastępczych i kadry placówek rodzinnych (2008 rok) Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych – ,00 zł Pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, w tym w zawodowych rodzinach zastępczych – ,00 zł Koszty wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych – ,00 zł Ogółem koszty opieki sprawowanej w rodzinach zastępczych wyniosły ogółem – ,00 zł Koszt wynagrodzenia kadry publicznych placówek rodzinnych – ,48 zł Ogółem koszty utrzymania publicznych placówek rodzinnych – ,44 zł

18 Wsparcie rodzin zastępczych
Kontakt Rodziny z pracownikiem socjalnym WCPR (telefoniczny, osobisty, okresowe wizyty w środowisku) rozmowy, wymiana informacji, poradnictwo doraźne, praca socjalna. Kluby, grupy wsparcia oraz szkolenia w ośrodkach pomocy społecznej (dotyczy rodzin spokrewnionych). Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej „PORT” (dotyczy rodzin niespokrewnionych) Szkolenia dla wszystkich nowych spokrewnionych rodzin zastępczych prowadzone przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe, organizowane przez Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Poradnictwo indywidualne prowadzone przez wszystkie ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dla rodzin przeszkolonych w tych ośrodkach, w tym stały dyżur pedagoga i psychologa. Systemowa terapia rodzinna, w tym reintegracja rodzin, prowadzona przez Ośrodek Reintegracji Rodzin funkcjonujący w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Warszawie (Pyry). Oferta pomocy indywidualnej świadczona przez ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, parafie.

19 Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej „PORT”
Towarzystwo Nasz Dom, na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy, uruchomiło z dniem 1 grudnia 2008r. Ośrodek Wspierania Rodzinnej Opieki Zastępczej „PORT”, w którym zatrudnieni zostali koordynatorzy rodzinnej opieki zastępczej. Ich rolą jest koordynowanie realizacji indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną w zawodowych rodzinach zastępczych, placówkach rodzinnych i stopniowo obejmować będą programami wsparcia wszystkie warszawskie niespokrewnione rodziny zastępcze. Dalsza oferta Ośrodka „PORT” to wszechstronna pomoc specjalistyczna, a także prawna i organizacyjna dla rodzinnych form opieki zastępczej.


Pobierz ppt "Opieka zastępcza w m. st. Warszawa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google