Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

odnajdujemy najlepszą rodzinę.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "odnajdujemy najlepszą rodzinę.”"— Zapis prezentacji:

1 odnajdujemy najlepszą rodzinę.”
„Dla dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę.” Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu

2 Konferencja : „Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce”
Zgłaszanie dzieci do przysposobienia i proces kwalifikacji zadania organizatora pieczy zastępczej a zadania ośrodka adopcyjnego Konferencja : „Piecza zastępcza i adopcja w Wielkopolsce” 29-30 listopad 2012r. Poznań

3 Co mówi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r
Co mówi ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 154 pkt1 Ustawy Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka” stanowi WYŁĄCZNĄ KOMPETENCJĘ OŚRODKA ADOPCYJNEGO

4 Zgłaszanie dzieci do przysposobienia
Rozważający wyrażenie zgody na przysposobienie swojego dziecka bez wskazywania osób przysposabiających, w sytuacji braku akceptacji ciąży, nie mający możliwości poradzenia sobie z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Decyzja może ulec zmianie. Można ją wyrazić przed Sądem najwcześniej po upływie 43 dni od urodzenia dziecka. SAMOTNA MATKA RODZICE DZIECKA Przekazywanie postanowień o pozbawieniu władzy rodzicielskiej SĄD REJONOWY

5 Zgłaszanie dzieci do przysposobienia
Organizatorzy pieczy zastępczej zgłaszają do ośrodka adopcyjnego informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. Art. 76 pkt 4.16 ORGANIZATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych mają obowiązek zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Art. 100 pkt 4 INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA Upoważniony pracownik zawiadamia ośrodek adopcyjny o zamiarze pozostawienia przez matkę dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Art. 156 pkt 12 SZPITAL LUB INNY PODMIOT LECZNICZY Każdy kto powziął informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do adopcji

6 Zgłaszanie dziecka do adopcji reguluje
Art. 164 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

7 DOBRE PRAKTYKI OBSZARY DO ZMIANY dobra współpraca służb zaangażowanych w sprawy dzieci: pomoc społeczna, sądy, organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, placówki opiekuńczo - wychowawcze, oświatowe, upowszechnianie wiedzy o działalności ośrodków adopcyjnych w środowisku, wrażliwość społeczna na sytuacje uzasadniające zgłoszenie dziecka do przysposobienia, brak współpracy służb zaangażowanych w sprawy dzieci, niewiedza społeczna wynikająca z braku umiejętności docierania do informacji, brak wrażliwości, nieprawidłowości dot. zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej: - niekompletna dokumentacja, - brak wiedzy, - brak konsultacji pełnego składu zespołu, - brak skrupulatności w gromadzeniu dokumentacji dot. sytuacji rodzinnej, zdrowotnej dzieci,

8 DOBRE PRAKTYKI OBSZARY DO ZMIANY stała i systematyczna współpraca między organizatorem pieczy zastępczej a ośrodkiem adopcyjnym /zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną/; aktywne uczestnictwo ośrodka adopcyjnego w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach; skrupulatność w gromadzeniu informacji na temat dziecka /historia życia, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej itp./; dbałość o ciągłość monitorowania sytuacji dzieci; brak dbałości o potrzeby dziecka: - częsta zmiana placówek/ rodzin zastępczych - rozdzielanie rodzeństwa po różnych placówkach (brak miejsca w placówce nie powinien być powodem rozdzielania rodzeństwa - omijanie przepisów - brak ostatecznych rozstrzygnięć dot. sytuacji prawnej dziecka Czas i wielość środowisk wychowania jest czynnikiem niesprzyjającym harmonijnemu rozwojowi dziecka; brak informacji kierowanych do ośrodków adopcyjnych o wydanych postanowieniach regulujących sytuację prawną dziecka;

9 DOBRE PRAKTYKI OBSZARY DO ZMIANY niezwłoczne pisemne powiadomienie ośrodków adopcyjnych o postanowieniach regulujących sytuacje prawną dziecka przez sądy rejonowe; informowanie ośrodków adopcyjnych o sytuacji wymagającej udzielenia pomocy psychologicznej kobiecie sygnalizującej zamiar pozostawienia dziecka w szpitalu bezpośrednio po urodzeniu; *** kontakty dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia z rodziną biologiczną w czasie toczącego się procesu adopcji; dopuszczanie do kontaktów z dzieckiem z uregulowaną sytuacją prawną z pominięciem ośrodka adopcyjnego; brak umiejętnego planowania przyszłości dziecka (jeżeli sprawa toczy się o pozbawienie władzy rodzicielskiej nie umieszczajmy dziecka w rodzinie zastępczej);

10 DOBRE PRAKTYKI OBSZARY DO ZMIANY nieumiejętne rozpoznawanie motywacji rodzin wyrażających gotowość przyjęcia dziecka - czy rodzina zastępcza czy adopcyjna? nieuzasadnione utrzymanie statusu rodzin zastępczych pomimo uregulowanej sytuacji prawnej, ***

11 Proces kwalifikacji dziecka
- Ośrodek Adopcyjny ma 14 dni (od dnia otrzymania informacji o sytuacji prawnej dziecka) na zakwalifikowanie dziecka do adopcji - Rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego dziecka następuje w rezultacie: I. Pisemnego zgłoszenia z sądu /pozbawienie i wyrażenie zgody na adopcję/ 2. Pisemnego zgłoszenia przez: placówki opiekuńczo – wychowawcze; rodzinne formy opieki zastępczej; organizatora pieczy zastępczej

12 współpraca ze specjalistami /badania specjalistyczne,
II. Gromadzenie informacji medycznej, psychologicznej, prawnej zgłoszonego dziecka: współpraca ze specjalistami /badania specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne, lekarskie, wywiady/; zbieranie informacji o rodzeństwie, rodzicach itp.; zbieranie opinii o aktualnym funkcjonowaniu dziecka; badanie historii życia dziecka;

13 ocenie sytuacji dziecka w oparciu o zgromadzoną dokumentację;
III. Zakwalifikowanie bądź brak kwalifikacji dziecka do adopcji przez zespół ds. kwalifikacji dziecka następuje po: ocenie sytuacji dziecka w oparciu o zgromadzoną dokumentację; konsultacji z opiekunem prawnym; określeniu szczególnych potrzeb dziecka w zakresie opieki rodzicielskiej ( ewentualnie terapii, leczenia, nauczania itp.)

14 Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego dziecka do przysposobienia
IV. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego dziecka do przysposobienia PRZEDSTAWIONY PROCES UMOŻLIWIA DOBÓR NAJLEPSZEJ RODZINY Z UWAGI NA DOBRO DZIECKA

15 Zadania organizatora pieczy zastępczej a zadania Ośrodka Adopcyjnego
w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach, których sytuacja uzasadnia zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia (Art ) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (Art.76.16 i Art. 77.5) przekazanie informacji niezbędnych do wypełnienia karty dziecka dot. sytuacji rodzinnej dziecka, zdrowotnej rozwoju itp. Art kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

16 Organizator Pieczy Zastępczej
ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w celu „monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie (Art. 129), Ocenę sytuacji dziecka organizator pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji z: m.in. przedstawicielem ośrodka adopcyjnego (Art. 130) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów; gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka; przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;

17 Organizator Pieczy Zastępczej
ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; wydawanie świadectw ukończenia szkolenia ,opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej; wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

18 Organizator Pieczy Zastępczej
ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu; prowadzenie działań promujących proces adopcji; współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

19 Dziękujemy za uwagę Prezentacja została przygotowana na podstawie
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu


Pobierz ppt "odnajdujemy najlepszą rodzinę.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google