Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D la dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D la dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci."— Zapis prezentacji:

1 D la dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu

2 Z głaszanie dzieci do przysposobienia i proces kwalifikacji - zadania organizatora pieczy zastępczej a zadania ośrodka adopcyjnego Konferencja : Piecza zast ę pcza i adopcja w Wielkopolsce 29-30 listopad 2012r. Pozna ń

3 C O MÓWI USTAWA Z DNIA 9 CZERWCA 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ P rowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej kandydatami do przysposobienia dziecka stanowi stanowi WYŁĄCZNĄ KOMPETENCJĘ WYŁĄCZNĄ KOMPETENCJĘ OŚRODKA ADOPCYJNEGO Art. 154 pkt1 Ustawy

4 Z GŁASZANIE DZIECI DO PRZYSPOSOBIENIA SAMOTNA MATKA RODZICE DZIECKA Rozważający wyrażenie zgody na przysposobienie swojego dziecka bez wskazywania osób przysposabiających, w sytuacji braku akceptacji ciąży, nie mający możliwości poradzenia sobie z wychowaniem i opieką nad dzieckiem. Decyzja może ulec zmianie. Można ją wyrazić przed Sądem najwcześniej po upływie 43 dni od urodzenia dziecka. SĄD REJONOWY Przekazywanie postanowień o pozbawieniu władzy rodzicielskiej

5 SZPITAL LUB INNY PODMIOT LECZNICZY INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA Z G Ł ASZANIE DZIECI DO PRZYSPOSOBIENIA Upoważniony pracownik zawiadamia ośrodek adopcyjny o zamiarze pozostawienia przez matkę dziecka bezpośrednio po urodzeniu. Art. 156 pkt 12 ORGANIZATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ Organizatorzy pieczy zastępczej zgłaszają do ośrodka adopcyjnego informację o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną. Art. 76 pkt 4.16 Dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych mają obowiązek zgłaszania dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Art. 100 pkt 4 Każdy kto powziął informację o dziecku uzasadniającą zakwalifikowanie dziecka do adopcji

6 Z głaszanie dziecka do adopcji reguluje Art. 164 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i systemie pieczy zastępczej

7 DOBRE PRAKTYKIOBSZARY DO ZMIANY dobra współpraca służb zaangażowanych w sprawy dzieci: zaangażowanych w sprawy dzieci: pomoc społeczna, sądy, pomoc społeczna, sądy, organizacje pozarządowe, placówki organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, placówki służby zdrowia, placówki opiekuńczo - wychowawcze, opiekuńczo - wychowawcze, oświatowe, oświatowe, upowszechnianie wiedzy o upowszechnianie wiedzy o działalności ośrodków adopcyjnych działalności ośrodków adopcyjnych w środowisku, w środowisku, wrażliwość społeczna na sytuacje uzasadniające zgłoszenie dziecka uzasadniające zgłoszenie dziecka do przysposobienia do przysposobienia, brak współpracy służb brak współpracy służb zaangażowanych w sprawy dzieci, zaangażowanych w sprawy dzieci, niewiedza społeczna wynikająca z braku umiejętności docierania do informacji, do informacji, brak wrażliwości brak wrażliwości, nieprawidłowości dot. zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej: pobytu dziecka w pieczy zastępczej: - niekompletna dokumentacja, - niekompletna dokumentacja, - brak wiedzy, - brak wiedzy, - brak konsultacji pełnego składu - brak konsultacji pełnego składu zespołu, zespołu, - brak skrupulatności - brak skrupulatności w gromadzeniu dokumentacji w gromadzeniu dokumentacji dot. sytuacji rodzinnej, zdrowotnej dot. sytuacji rodzinnej, zdrowotnej dzieci, dzieci,

8 DOBRE PRAKTYKIOBSZARY DO ZMIANY stała i systematyczna współpraca między organizatorem współpraca między organizatorem pieczy zastępczej a ośrodkiem pieczy zastępczej a ośrodkiem adopcyjnym adopcyjnym /zgłaszanie dzieci z uregulowaną /zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną/; sytuacją prawną/; aktywne uczestnictwo ośrodka adopcyjnego w zespołach adopcyjnego w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach; w placówkach; skrupulatność w gromadzeniu skrupulatność w gromadzeniu informacji na temat dziecka /historia informacji na temat dziecka /historia życia, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej życia, sytuacji rodzinnej, zdrowotnej itp./; itp./; dbałość o ciągłość monitorowania dbałość o ciągłość monitorowania sytuacji dzieci; sytuacji dzieci; brak dbałości o potrzeby dziecka: brak dbałości o potrzeby dziecka: - częsta zmiana placówek/ rodzin - częsta zmiana placówek/ rodzin zastępczych zastępczych - rozdzielanie rodzeństwa po - rozdzielanie rodzeństwa po różnych placówkach (brak różnych placówkach (brak miejsca w placówce nie powinien miejsca w placówce nie powinien być powodem rozdzielania być powodem rozdzielania rodzeństwa rodzeństwa - omijanie przepisów - omijanie przepisów - brak ostatecznych rozstrzygnięć - brak ostatecznych rozstrzygnięć dot. sytuacji prawnej dziecka dot. sytuacji prawnej dziecka Czas i wielość środowisk Czas i wielość środowisk wychowania jest czynnikiem wychowania jest czynnikiem niesprzyjającym harmonijnemu niesprzyjającym harmonijnemu rozwojowi dziecka ; rozwojowi dziecka ; brak informacji kierowanych do brak informacji kierowanych do ośrodków adopcyjnych o wydanych ośrodków adopcyjnych o wydanych postanowieniach regulujących postanowieniach regulujących sytuację prawną dziecka; sytuację prawną dziecka;

9 DOBRE PRAKTYKIOBSZARY DO ZMIANY niezwłoczne pisemne niezwłoczne pisemne powiadomienie ośrodków powiadomienie ośrodków adopcyjnych o postanowieniach adopcyjnych o postanowieniach regulujących sytuacje prawną regulujących sytuacje prawną dziecka przez sądy rejonowe; dziecka przez sądy rejonowe; informowanie ośrodków adopcyjnych informowanie ośrodków adopcyjnych o sytuacji wymagającej udzielenia o sytuacji wymagającej udzielenia pomocy psychologicznej pomocy psychologicznej kobiecie sygnalizującej zamiar kobiecie sygnalizującej zamiar pozostawienia dziecka w szpitalu pozostawienia dziecka w szpitalu bezpośrednio po urodzeniu; bezpośrednio po urodzeniu; *** kontakty dziecka kontakty dziecka zakwalifikowanego do zakwalifikowanego do przysposobienia z rodziną przysposobienia z rodziną biologiczną w czasie toczącego się biologiczną w czasie toczącego się procesu adopcji; procesu adopcji; dopuszczanie do kontaktów z dzieckiem z uregulowaną sytuacją dopuszczanie do kontaktów z dzieckiem z uregulowaną sytuacją prawną z pominięciem ośrodka prawną z pominięciem ośrodka adopcyjnego; adopcyjnego; brak umiejętnego planowania brak umiejętnego planowania przyszłości dziecka przyszłości dziecka (jeżeli sprawa toczy się o (jeżeli sprawa toczy się o pozbawienie władzy rodzicielskiej pozbawienie władzy rodzicielskiej nie umieszczajmy dziecka w nie umieszczajmy dziecka w rodzinie zastępczej); rodzinie zastępczej);

10 DOBRE PRAKTYKIOBSZARY DO ZMIANY nieumiejętne rozpoznawanie nieumiejętne rozpoznawanie motywacji rodzin wyrażających motywacji rodzin wyrażających gotowość przyjęcia dziecka - czy gotowość przyjęcia dziecka - czy rodzina zastępcza czy adopcyjna? rodzina zastępcza czy adopcyjna? nieuzasadnione utrzymanie nieuzasadnione utrzymanie statusu rodzin zastępczych statusu rodzin zastępczych pomimo uregulowanej sytuacji pomimo uregulowanej sytuacji prawnej, prawnej, ***

11 P ROCES KWALIFIKACJI DZIECKA Rozpoczęcie procesu kwalifikacyjnego dziecka następuje w rezultacie: I. 1.Pisemnego zgłoszenia z sądu /pozbawienie i wyrażenie zgody na adopcję/ 2. Pisemnego zgłoszenia przez: a) placówki opiekuńczo – wychowawcze; b) rodzinne formy opieki zastępczej; c) organizatora pieczy zastępczej - Ośrodek Adopcyjny ma 14 dni (od dnia otrzymania informacji o sytuacji prawnej dziecka) na zakwalifikowanie dziecka do adopcji -

12 II. Gromadzenie informacji medycznej, psychologicznej, prawnej zgłoszonego dziecka: współpraca ze specjalistami / badania specjalistyczne, psychologiczne, pedagogiczne, lekarskie, wywiady /; psychologiczne, pedagogiczne, lekarskie, wywiady /; zbieranie informacji o rodzeństwie, rodzicach itp.; zbieranie informacji o rodzeństwie, rodzicach itp.; zbieranie opinii o aktualnym funkcjonowaniu dziecka; zbieranie opinii o aktualnym funkcjonowaniu dziecka; badanie historii życia dziecka; badanie historii życia dziecka;

13 III. Zakwalifikowanie bądź brak kwalifikacji dziecka do adopcji przez zespół ds. kwalifikacji dziecka następuje po: ocenie sytuacji dziecka w oparciu o zgromadzoną dokumentację; konsultacji z opiekunem prawnym; określeniu szczególnych potrzeb dziecka w zakresie opieki rodzicielskiej ( ewentualnie terapii, leczenia, nauczania itp.)

14 IV. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego dziecka do przysposobienia PRZEDSTAWIONY PROCES UMOŻLIWIA DOBÓR NAJLEPSZEJ RODZINY Z UWAGI NA DOBRO DZIECKA PRZEDSTAWIONY PROCES UMOŻLIWIA DOBÓR NAJLEPSZEJ RODZINY Z UWAGI NA DOBRO DZIECKA

15 Z ADANIA ORGANIZATORA PIECZY ZAST Ę PCZEJ A ZADANIA O Ś RODKA A DOPCYJNEGO ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach, których sytuacja uzasadnia zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia (Art. 164.1) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających (Art.76.16 i Art. 77.5) przekazanie informacji niezbędnych do wypełnienia karty dziecka dot. sytuacji rodzinnej dziecka, zdrowotnej rozwoju itp. Art. 156.1 kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka; dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka; współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego; w myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

16 ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w celu monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie (Art. 129), Ocenę sytuacji dziecka organizator pieczy zastępczej dokonuje w konsultacji z: m.in. przedstawicielem ośrodka adopcyjnego (Art. 130) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów; gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione; przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka; przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej wywiadem adopcyjnym;

17 ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka; organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka; wydawanie świadectw ukończenia szkolenia,opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej; wspieranie psychologiczno- pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

18 ZADANIA Organizator Pieczy Zastępczej Ośrodek Adopcyjny zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu; prowadzenie działań promujących proces adopcji; współpraca ze społecznością lokalną oraz innymi jednostkami systemu pieczy zastępczej oraz jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej;

19 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ P rezentacja została przygotowana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) przez Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu


Pobierz ppt "D la dobra dziecka odnajdujemy najlepszą rodzinę. Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google