Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLKUSKIM 24.05.2013 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLKUSKIM 24.05.2013 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLKUSKIM r. 1

2 Powiat Olkuski r. 2

3 W skład powiatu wchodzą: gminy miejskie: Bukowno gminy miejsko-wiejskie: Olkusz Wolbrom gminy wiejskie: Bolesław Klucze Trzyciąż r. 3

4 OgółemKobietyMężczyźni Ogółem Miasto Wieś Liczba ludności r. Liczba dzieci do 18 r.ż. ok Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w 2012 r

5 MISJA POWIATU Zapewnienie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego mieszkańcom powiatu poprzez świadczenie wysokiej jakości usług publicznych oraz efektywną realizację projektów i zadań r. 5

6 Na podstawie art. 19 ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. Powiat Olkuski opracował i realizuje Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Jest ona oparciem funkcjonowania polityki społecznej w powiecie, polegającym na: długofalowym planowaniu, przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację zadań tejże polityki. 6

7 ZASOBY POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE OLKUSKIM ( stan obecny) Liczba domów pomocy społecznej 1 Liczba placówek zapewniających miejsca noclegowe 2 Liczba mieszkań chronionych 1 Liczba placówek opiekuńczo – wychowawczych 2 Liczba rodzin zastępczych 92 Liczba placówek wsparcia dziennego 3 Liczba środowiskowych domów samopomocy 3 Liczba jednostek specjalistycznego poradnictwa r. 7

8 Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Powiecie Olkuskim: Bezrobocie 59,4% Ubóstwo 42,1% Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 34,0% Niepełnosprawność 29,8% Długotrwała choroba 26,0% r. 8

9 Pomoc społeczna adresowana jest do osób i rodzin o najniższych dochodach, przy jednoczesnym wystąpieniu dodatkowych, wcześniej wspomnianych powodów. Podstawową formą pomocy dziecku i rodzinie jest wszechstronna pomoc obejmująca zarówno szeroki wachlarz świadczeń pieniężnych, jak i świadczenia pozapieniężne. Świadczenia, które realizuje gmina to m.in.: świadczenia pieniężne: różnego rodzaju zasiłki i pomoc rzeczowa, świadczenia pozapieniężne, m.in. poradnictwo, terapia rodzinna, placówki wsparcia dziennego r. 9

10 W Powiecie Olkuskim został opracowany i wdrożony do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012–2014, z którym korelują Gminne Programy Wspierania Rodziny. W ramach tych programów zostały opracowane poszczególne cele mające służyć budowaniu zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin przejawiających trudności w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo -wychowawczych, tak, by działania podejmowane w stosunku do rodziny i dziecka miały kompleksowy charakter r. 10

11 Jeśli rodzina nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki swoim dzieciom, w sytuacjach kryzysowych dzieci umieszczane są w: Instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnej pieczy zastępczej, tj. rodzinach zastępczych różnego typu r. W Powiecie Olkuskim w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonuje: Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu, Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce. 11

12 Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Olkuszu istnieje od 1993 r., a od ponad 10 lat również jako placówka opieki całodobowej dla 30 wychowanków. Obecnie funkcjonuje pod nazwą Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z miejscami socjalizacyjnymi (dawniej dom dziecka) oraz miejscami interwencyjnymi (dawniej pogotowie opiekuńcze) dla 8 wychowanków. Pracownicy Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w swoich działaniach kierują się dobrem dzieci, stwarzając im warunki do optymalnego i wszechstronnego rozwoju. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2013 r. wynoszą: Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Olkuszu PLN Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce PLN r. 12

13 W roku 2012 opieką objęto 47 osób, z czego: 5 osób powróciło do domu rodzinnego, 3 osoby zostały umieszczone w rodzinnym domu dziecka, 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, 3 osoby usamodzielniono – w tym 2 powróciły do rodziny naturalnej, 1 osoba została umieszczona w mieszkaniu chronionym, 3 osoby zostały umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, 1 osoba została umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym r. 13

14 r. 14

15 W Powiecie Olkuskim aktualnie funkcjonują 92 rodziny zastępcze, w tym: Spokrewnionych 66, a w nich 83 dzieci Niezawodowych 20, a w nich 26 dzieci Zawodowych 2, a w nich 5 dzieci Zawodowych o charakterze pogotowia rodzinnego 2, a w nich 6 dzieci Rodzinne Domy Dziecka 2, a w nich 14 dzieci Łącznie objętych jest opieką 134 dzieci r. 15

16 Powiat organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych w postaci pieniężnej i pozapieniężnej. Zadania te realizowane są za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który od października 2011 roku pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej r. RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – UDZIELONE ŚWIADCZENIA 2012 r. TYP RODZINY ŚWIADCZENIA SPOKREWNIONENIEZAWODOWEZAWODOWE RODZINNE DOMY DZIECKA PLN DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH LUB PROWADZĄCYCH RODZINNY DOM DZIECKA RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA – WYNAGRODZENIA 2012 r. WYDATKI (PLN) RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE OSOBY PROWADZĄCE RODZINNY DOM DZIECKA

17 Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania: 660 PLN w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1000 PLN w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka. Dodatkowo rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż PLN miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, nie mniej niż PLN miesięcznie. 17

18 Pomoc pozapieniężna: - poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog, terapeuta), - grupy wsparcia, - rodziny pomocowe, - pomoc wolontariuszy r. 18

19 r. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej osobą usamodzielnianą, w przypadku, gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 1. przyznaje się pomoc na: a) kontynuowanie nauki, b) usamodzielnienie, c) zagospodarowanie w formie rzeczowej; 2. udziela się pomocy w uzyskaniu: a) odpowiednich warunków mieszkaniowych, b) zatrudnienia. POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH w 2012 r PLN 19

20 Formą wsparcia w systemie pomocy społecznej dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej jest tzw. mieszkanie chronione, zapewniające warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz integrację ze społecznością lokalną. W Powiecie Olkuskim mamy jedno mieszkanie przeznaczone dla osób (młodzieży) usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aktualnie przebywają w nim dwie pełnoletnie wychowanki i wychowanek placówki opiekuńczo– wychowawczej. Mieszkanie jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę r. 20

21 W 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu (pracownicy Biura projektu EFS oraz Zespołu ds. Pieczy Zastępczej), w ramach projektu Aktywni w drodze do pracy finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zorganizowało dwie wycieczki dla dzieci z rodzin zastępczych oraz ich opiekunów r. 21

22 27 czerwca 2012 r. Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej r. 22

23 r. 23

24 r. Wycieczka do parku linowego Czarny Groń Rzyki r. 24

25 25

26 r. 26

27 Powiat Olkuski realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie najczęściej identyfikowanymi ofiarami przemocy są kobiety i dzieci. W powiecie opracowano i przyjęto do realizacji: Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012–2015. Koreluje on z: Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Małopolskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminnymi Programami Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych r. 27

28 Działania podejmowane przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na wszystkich szczeblach w celu zapobiegania przemocy w rodzinie można podzielić na: diagnozujące skalę występowania zjawiska przemocy, informujące, edukacyjno–szkoleniowe: - kierowane do sprawców przemocy w rodzinie - kierowane do osób doznających przemocy w rodzinie r. 28

29 Na terenie Powiatu Olkuskiego aktualnie funkcjonuje 7 punktów, gdzie można otrzymać bezpłatną poradę i wsparcie specjalistów, w szczególności w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, socjalnego i rodzinnego. Działają one w większości przy Ośrodkach Pomocy Społecznej r. W punktach świadczona jest bezpłatna pomoc i wsparcie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, sprawcom przemocy w rodzinie, dzieciom oraz pozostałym członkom tych rodzin. 29

30 Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę Niebieskie Karty i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. W 2012 roku założono: Bolesław 7 NK Trzyciąż 6 NK Bukowno 9 NK Wolbrom 34 NK Klucze 17 NK Olkusz ok. 80 NK r. 30

31 Siłą Powiatu Olkuskiego są również Stowarzyszenia działające na rzecz dziecka i rodziny. Na ich dobrej woli, ciężkiej pracy, bezinteresowności i oddaniu, spoczywa cała ich moc, siła i znaczenie. W ramach działań statutowych realizują również projekty na rzecz dzieci niepełnosprawnych r. 31

32 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolbromiu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy przeznaczony dla dzieci niepełnosprawnych (z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi kalectwami) lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Obejmuje swoim działaniem obszar Powiatu Olkuskiego oraz gmin powiatów ościennych (Miechowskiego, Zawierciańskiego, Krakowskiego). 32

33 r. Pobytem dziennym objęte są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat. Placówka umożliwia dzieciom realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki, rewalidacji, wychowania przedszkolnego i obowiązkowego przygotowania do nauki. W Ośrodku funkcjonują 22 oddziały i zespoły: - 3 oddziały przedszkolne, - 9 zespołów rewalidacyjnych, - 8 oddziałów edukacyjnych, - 2 oddziały przysposobienia do pracy. Łączna liczba wychowanków na dzień r

34 r. 34

35 r. Na terenie Powiatu Olkuskiego funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - WTZ Lgota Wolbromska, Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ - WTZ Olkusz, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - WTZ Klucze. Łącznie swoją opieką otaczają 70 wychowanków niepełnosprawnych, którzy osiągnęli pełnoletniość. WTZ jest placówką pobytu dziennego. Uczestnicy Warsztatu mają zapewnioną opiekę medyczną, psychologiczną oraz rehabilitacyjną. 35

36 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży. W 2012 r. udzielono dofinansowania do: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych 11 dzieci zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 76 dzieci turnusów rehabilitacyjnych 36 dzieci sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 27 dzieci W Powiecie Olkuskim przyznaje się orzeczenie o niepełnosprawności średnio około 160 dzieciom rocznie. 36

37 Nie ma dzieci – są ludzie. Janusz Korczak r. Dziękuję za uwagę Jerzy Antoni Kwaśniewski – Starosta Olkuski 37


Pobierz ppt "DZIECKO W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE OLKUSKIM 24.05.2013 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google