Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICHAŁ KLEIBER minister nauki BADANIA – INNOWACYJNOŚĆ – WZROST GOSPODARCZY NAUKA 2004 Warszawa, kwiecień 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICHAŁ KLEIBER minister nauki BADANIA – INNOWACYJNOŚĆ – WZROST GOSPODARCZY NAUKA 2004 Warszawa, kwiecień 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI."— Zapis prezentacji:

1 MICHAŁ KLEIBER minister nauki BADANIA – INNOWACYJNOŚĆ – WZROST GOSPODARCZY NAUKA 2004 Warszawa, kwiecień 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI

2 BUDŻET NAUKI 2004 2004 rok 2 791 191 000 zł – 0,34 %PKB 2003 rok 2 752 626 646 zł – 0,34 %PKB Dodatkowe wpływy Brak obciążenia składką do PR ~100 mln zł Prywatyzacja 30-70 mln zł Fundusze Strukturalne 158.25 mln (w latach 2004-2006) 6. Program Ramowy ~ 50 mln Offset ~ 27 mln $ szansa na ponad 20 % wzrost budżetu nauki POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER 100.85 mln (środki UE) 57.4 mln (środki prywatne)

3 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER USTAWA O FINANSOWNIU NAUKI Cele do osiągnięcia stabilny poziom finansowania badań koniecznych dla rozwoju nauki i edukacji rozwój badań na rzecz Gospodarki Opartej na Wiedzy określenie priorytetowych kierunków badań wpływ na wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki pozyskiwanie środków pozabudżetowych wykorzystywanie środków z Funduszy Strukturalnych UE tworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczej współtworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej

4 USTAWA O FINANSOWNIU NAUKI Niektóre nowości Program ramowy – ustala minister nauki, służy realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej Projekt celowy (nowa formuła)– badania obejmujące badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne Konsorcja naukowe – grupa jednostek naukowych realizująca wspólne przedsięwzięcie badawcze lub inwestycyjne Sieć naukowa – grupa jednostek naukowych współpracująca w celu rozwoju specjalności naukowych sieci Stypendia naukowe ministra nauki – dla najwybitniejszych młodych (< 35 lat) uczonych Nagrody naukowe ministra nauki – przyznawane co roku 3 nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy zostaną przyznane w 2005 roku. POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

5 OCENA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE Raport Banku Światowego Cel raportu przedstawienie propozycji rozwiązań, które zapewnią zrównoważony wzrost i poprawią konkurencyjność gospodarki dzięki stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycji, zwłaszcza w zakresie tworzenia i absorpcji wiedzy. Główne zalecenia zwiększenie nakładów na B+R stworzenie efektywnego i dostosowanego do obecnych wyzwań gospodarczych systemu kształcenia ustawicznego rozwój technologii i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej zbudowanie instytucji i mechanizmów finansowania wspierających innowacyjną działalność B+R POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

6 DOKUMENTY STRATEGICZNE Przyjęte przez Radę Ministrów Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Strategia Informatyzacji e-POLSKA Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006) Opracowywane Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013) Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjność – Polska w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

7 6. PROGRAM RAMOWY TRUDNOŚCI przy wykorzystaniu nowych instrumentów 6. PR –Integrated Projects oraz Networks of Excellence – zorientowane na najsilniejsze konsorcja WSPARCIE UCZESTNICTWA W 6. PR do 60% kosztów krajowych ryczałty do 100 tys. zł dla projektów w pełni finansowanych przez KE 30 tys. zł lub 15 tys. zł dla projektów wysoko ocenionych, ale nie przyjętych do finansowania przez KE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

8 WYNIKI 6. PR 2003 LP1- liczba polskich zespołow uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania LP2- liczba polskich zespołow, uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania, o których posiadamy informacje finansowe STAN – KWIECIEŃ 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

9 SFERA NAUKI A CZŁONKOSTWO W UE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Wsparcie ze strony MNiI: zainicjowanie i realizacja programu Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Narodowego Planu Rozwoju Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz innych programów przewidzianych w NPR dostosowanie przepisów szkolenia POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

10 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ (w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) Cel Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost innowacyjności, w tym zwiększenie transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych i organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji Spodziewane rezultaty poprawa warunków prowadzenia działalności B+R zacieśnienie współpracy pomiędzy sferą B+R a przedsiębiorstwami, wyrażające się efektywnością wspólnie zrealizowanych projektów mających wpływ na poziom konkurencyjności gospodarki zwiększenie nakładów na prace B+R w przedsiębiorstwach wzrost liczby patentów wzrost przedsiębiorstw innowacyjnych POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

11 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ (w ramach sektorowego programu operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) Projekty obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: badania przemysłowe i przedkonkurencujne prowadzone przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami naukowymi Budowa, modernizacja i wyposażenie laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów Centrów Zaawansowanych Technologii i Centrów Doskonałości działających w priorytetowych dziedzinach rozwoju gospodarki Projekty badawcze prowadzone przez Centra Zaawansowanych Technologii Projekty badawcze w obszarze monitorowania i prognozowania rozwoju technologii - foresight POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

12 FUNDUSZE STRUKTURALNE WZROST KONKURENCYJNOŚĆI PRZEDSIĘBIORSTW (sektorowy program operacyjny) WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ 195.65 mln w latach (2004 – 2006) w tym: wkład Wspólnoty 100.85 mln krajowy wkład publiczny (budżet państwa) 37.40 mln środki prywatne 57.40 mln POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

13 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII KONSORCJUMKOORDYNATOR AERONET – Dolina LotniczaPolitechnika Rzeszowska IBA BIOTONInstytut Biotechnologii i Antybiotyków AKCENT MałopolskaUniwersytet Jagielloński Centrum Zaawansowanych Technologii AGROTECHInstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa BIOTECHMEDPolitechnika Łódzka Centrum Zaawansowanych Technologii Teleinformatycznych dla Przedsiębiorstw Akademia Górniczo – Hutnicza Człowiek – Środowisko – Antyterroryzm – Ochrona Przed SkażeniamiWojskowy Instytut Chemii i Radiometrii Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii oraz Interdyscyplinarne Centrum Zaawansowanych Technologii Medycznych CAMAT & IZATEM Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Mazowieckie Centrum Zaawansowanych TechnologiiInstytut Elektrotechniki Zachodniopomorskie Centrum Zaawansowanych TechnologiiPolitechnika Szczecińska ENERGIA –ŚRODOWISKO – ZDROWIEGłówny Instytut Górnictwa KAMPUS OCHOTAUniwersytet Warszawski Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych TechnologiiPolitechnika Wrocławska POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

14 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII KONSORCJUMKOORDYNATOR Technology Partners Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners TIFORAPolitechnika Warszawska Pro Humano TexPolitechnika Łódzka Śląskie CZTPolitechnika Śląska Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki Instytut Fizyki PAN POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

15 CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

16 DOLINA LOTNICZA ŚWIDNIK – RZESZÓW – KROSNO – BIELSKO-BIAŁA 19 CZŁONKÓW, w tym 16 przedsiębiorstw produkcyjnych – m.in. WSK PZL Rzeszów, WSK Świdnik, WSK Krosno, Snecma Polska, Fiat Avio Polska 2 agencje rozwoju regionalnego 1 uczelnia - Politechnika Rzeszowska 10 000 zatrudnionych 690 mln zł – sprzedaż w 2002 roku 790 mln zł – prognoza na 2003 rok POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

17 MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE międzynarodowy skład doktorantów i wykładowców elastyczne finansowanie w ramach dotacji na działalność statutową - średnio ok. 100 tys. zł rocznie w 2004 roku uruchomiono 10 międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanie - ponad 1,3 mln zł dziedziny - chemia, biomedycyna, fizyka, matematyka, informatyka, nauki społeczne MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

18 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE wspólne projekty badawcze, przyjmowane w drodze konkursu przez komisję wspólną każdy kraj finansuje swoich wykonawców, według własnych reguł pierwsze konkursy Polska-RFN (realizowanych 15 projektów z neurologii) w przygotowaniu Polska-Francja zainteresowanie innych krajów, w tym USA i Japonii POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

19 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

20 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

21 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY Cel konkursu Wsparcie realizacji prac naukowych związanych z opracowaniem nowych produktów i technologii z zakresu biotechnologii. Jest to pierwszy program mający za zadanie stworzenie dogodnego środowiska wspierającego od strony naukowej działanie i powstawanie małych oraz średnich firm biotechnologicznych w Polsce. Preferowane były oferty pochodzące od jednostek naukowych, które nawiązały kontakt z firmami biotechnologicznymi (lub uczestniczyły w tworzeniu takich firm). Firmy te powinny zaoferować jednostkom naukowym wdrożenie technologii (lub produktu) stanowiących przedmiot złożonej oferty POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

22 TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Nowa metoda odcinania etykiety powinowactwa przy oczyszczaniu białek Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Nowy analog insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Otrzymywanie i ocena eksperymentalnych szczepionek jadalnych przeciw motylicy wątrobowej i rotawirusom świń Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Parazytologii PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny Opracowanie metod kontroli jakości roślin rozmnażanych in vitro – tulipana, narcyza i liliowca Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakterii listeria monocytogenes dla przemysłu spożywczego i probiotyków dla ryb Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

23 KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY TYTUŁ PROJEKTUREALIZATOR Fluoryzujący "Cell Chip" - (FCC)Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoodpornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immunosupresji i onkologii Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Akademia Medyczna w Warszawie, BIOWET – Puławy Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej Politechnika Łódzka, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich oraz BTL sp. z o.o. Zakład Enzymów i Peptonów w Łodzi Technologia otrzymywania preparatu wieloenzymowego z Aspergillus niger IBT-90 przydatnego w procesach obróbki wyrobów włókienniczych Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, ZPOW Pektowin w Jaśle Opracowanie biotechnologicznej metody syntezy symwastatyny Instytut Chemii Organicznej PAN POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

24 WAŻNE INWESTYCJE PIONIER - Ogólnopolska Sieć Optyczna Finansowanie z budżetu państwa w latach 2001- 2004 - 184 622 748 zł. PIONIER połączy 22 Miejskie Sieci Komputerowe. Zasięg transgraniczny sieci obejmie połączenia z sieciami w krajach graniczących z Polską Sieć optyczna posiada łącze do europejskiej sieci GEANT i dalej z siecią w USA PET – Międzyuczelniany Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Wprowadzenia nowej, w Polsce jeszcze nie stosowanej, technologii obrazującej funkcje organów ciała człowieka Pozwala na osiągnięcie precyzji nieosiągalnej w innych metodach obrazowania medycznego. Finansowanie - do 10 mln złotych w latach 2004-2006 CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych Obecnie CERN zrzesza 20 europejskich państw członkowskich: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Z CERN współpracują liczne państwa, nie będące jego członkami. Polscy uczeni biorą udział w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych realizowanych przez CERN SALT - Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT jest zlokalizowany w Południowo-Afrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland na płaskowyżu Karoo kwota dofinansowania ze środków MNiI - 2.5 miliona $ udział w kosztach budowy i eksploatacji SALTa zapewni polskim astronomom dostęp do 10% czasu teleskopu budowa ma się zakończyć w 2005 r. POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

25 FORESIGHT ZDROWIE i ŻYCIE - realizowany w przygotowaniu ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO Narodowy Program Foresight Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

26 NAKŁADY NA B+R STRATEGIA ZWIĘKSZANIA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej* * Dokument MNiI oraz MGPiPS, przyjęty przez Radę Ministrów POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

27 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI Celem projektu jest nawiązanie współpracy między władzami samorządowymi regionu a przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami badawczymi, dostawcami usług finansowych i doradczych, oraz instytucjami użyteczności publicznej oraz opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w poszczególnych regionach – województwach Końcowym rezultatem projektu powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady organizacyjne i źródła ich finansowania. Ponadto celem projektu jest upowszechnienie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na badania i innowacje w regionach oraz promocja innowacyjnego wizerunku regionu POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

28 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI Finansowane przez MNiI Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Świętokrzyskie Finansowane przez UE Śląskie Wielkopolskie Opolskie Zachodnio – pomorskie Warmińsko – mazurskie Województwa objęte programem RIS POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER Pomorskie Podkarpackie Kujawsko-Pomorskie Podlaskie Dolnośląskie

29 OFFSET Szanse i wyzwania Dolina Lotnicza - centrum doskonałości w zakresie technologii lotniczych (Lockheed Martin) Laboratorium Badania Materiałów – Instytut Lotnictwa (Lockheed Martin) Zakłady Mechaniczne Skarżysko Mesko - produkcja części do najnowocześniejszych rakiet przeciwpancernych (Rafael) OBRUM w Łabędach - nowe konstrukcje ciężkiego sprzętu pancernego w UE (Patria) OBR CTM w Gdyni - produkcja oprogramowania dla jednostek marynarki wojennej (THALES) SZANSE WSPÓŁPRACY Z POLSKIMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

30 WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUKI elektroniczny dostęp on line do ponad 2700 zagranicznych czasopism naukowych dostęp dla całego środowiska nauki koszty: 50% użytkownicy, 50% MNiI oszczędność dla użytkowników na dotychczasowej prenumeracie – ponad 30% POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

31 PROMOCJA NAUKI Nowe Inicjatywy EKSPLORATORIUM nowoczesne muzeum nauki pełniące funkcje edukacyjne i promocyjne podpisane porozumienie między ministrem nauki, ministrem edukacji narodowej i sportu oraz prezydentem Warszawy budowa ruszy w 2005 roku WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY (inicjatywa ministra nauki) 15-25 ha w atrakcyjnym miejscu użytkownicy – firmy typu start-up i spin-off, instytuty i laboratoria kierunki działania – informatyka i telekomunikacja, logistyka i transport, biotechnologia i medycyna, nanotechnologia i nowe materiały, mechatronika i optoelektronika, bankowość i ubezpieczenia INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY NAUKA W POLSCE pomyślany jako narzędzie komunikacji środowisk naukowych ze społeczeństwem dofinansowany przez MNiI, realizowany przez PAP bezpłatnie dostępny dla wszystkich uruchomienie – maj 2004 wersja anglojęzyczna – po okresie próbnym DZIEŃ NAUKI 2004 18 września – sobota bierze udział co najmniej 11 ośrodków organizator - MNiI oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

32 DEBATY MINISTRA NAUKI 1. 1.KOMÓRKI MACIERZYSTE – ŻYCIE ZA ŻYCIE? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne 2. 2.SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY – W POLSCE? CEL DEBAT – GŁOS NAUKI W WAŻNYCH SPRAWACH PUBLICZNYCH POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER

33 PODSUMOWANIE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER POLITYKA NAUKOWA DZISIAJ TO: Dbałość o jakość badań Stały wzrost budżetowych środków na B+R+I Stworzenie skutecznego w działaniu otoczenia sfery badań Wprowadzenie stymulatorów finansowania pozabudżetowego Dobre rozpoznanie rzeczywistych potrzeb rozwoju społecznego i gospodarczego kraju Docenianie nauki jako siły napędowej nowoczesnej edukacji Inwestycje w infrastrukturę (w tym informatyczną) Osiąganie masy krytycznej zespołów badawczych poprzez szeroką współpracę krajową i zagraniczną Racjonalna selektywność finansowania badań (obszary, instytucje) Wspieranie młodych naukowców Promocja nauki jako kluczowej inwestycji w rozwój kraju Rozumienie znaczenia społeczności lokalnych

34 PODSUMOWANIE POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI MICHAŁ KLEIBER KONSEKWENTNA REALIZACJA TAKIEJ POLITYKI NAUKOWEJ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM STRATEGII SUKCESU POLSKI NA NAJBLIŻSZE DEKADY MAMY POWODY DO OSTROŻNEGO OPTYMIZMU – przy mądrej zgodzie środowiska naukowego co do celów i harmonijnej współpracy ze swoim otoczeniem CZEKA NAS LEPSZA I CIEKAWSZA PRZYSZŁOŚĆ


Pobierz ppt "MICHAŁ KLEIBER minister nauki BADANIA – INNOWACYJNOŚĆ – WZROST GOSPODARCZY NAUKA 2004 Warszawa, kwiecień 2004 POLSKA NAUKA W ROKU AKCESJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google