Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
MICHAŁ KLEIBER PRZEWODNICZĄCY KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH MINISTER NAUKI I INFORMATYZACJI V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH PUNKT STARTU WARSZAWA, 28 MAJA 2004

2 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
BUDŻET NAUKI 2004 2003 rok zł – 0,34 %PKB 2004 rok zł – 0,34 %PKB Dodatkowe wpływy Brak obciążenia składką do PR ~100 mln zł Prywatyzacja mln zł Fundusze Strukturalne mln € (w latach ) 6. Program Ramowy ~ 50 mln € Offset ~ 27 mln $ mln € (środki UE) 57.4 mln € (środki prywatne)  szansa na ponad 20 % wzrost budżetu nauki V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

3 DOKUMENTY STRATEGICZNE
Przyjęte przez Radę Ministrów Strategia zwiększania nakładów na działalność B+R w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej Strategia Informatyzacji e-POLSKA Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju ) Ustawa o finansowaniu nauki Ustawa o informatyzacji Opracowywane Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Strategia rozwoju sektora B+R (jako element Narodowego Planu Rozwoju ) Wiedza-Informatyzacja-Konkurencyjność – Polska w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

4 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
WYDATKI NA NAUKĘ udział w PKB (%) JAPONIA UE USA WĘGRY POLSKA V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

5 NAKŁADY NA B+R STRATEGIA ZWIĘKSZANIA NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ B+R
w celu osiągnięcia założeń Strategii Lizbońskiej* * Dokument MNiI oraz MGPiPS, przyjęty przez Radę Ministrów V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

6 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
UE vs USA (2002) V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

7 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
POLSKA vs UNIA EUROPEJSKA UE RP 377 POPULACJA (mln) 38,5 9 593 PKB (bln €) 383 UCZENI 90 000 GERD (mln € PPP) 2 100 59 500 BERD (mln € PPP) 1 310 PUBLIKACJE 8 500 97 150 ZGŁOSZENIA PATENTOWE 2 410 % UE V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

8 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
WYDATKI NA SZKOLNICTWO WYŻSZE (1999) % of GDP V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

9 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
ŻRÓDŁA FINANSOWANIA B+R (1999) % of GDP V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

10 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
ELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ Wykorzystywanie badań naukowych na rzecz poprawy kształcenia w szkołach wyższych i na studiach doktoranckich Stworzenie efektywnych możliwości realizacji dużych, ambitnych przedsięwzięć badawczych. Towarzyszyć temu musi koncentracja środków w obszarach uznanych za najbardziej rozwojowe w skali światowej lub cywilizacyjnie ważne dla kraju Otwarcie środowiska badawczego na świat gospodarki - Samonapędzający się mechanizm finansowania pozabudżetowego Ułatwienie dostępu do kapitału wysokiego ryzyka i zlikwidowanie przeszkód ograniczających przedsiębiorczość V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

11 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
ELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ Skuteczne mechanizmy montażu finansowego: budżet, przedsiębiorstwa, offset, bilateralna i multilateralna współpraca zagraniczna, fundusze strukturalne, ... Tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej w postaci systemu centrów doskonałości i centrów zaawansowanych technologii oraz struktur komunikowania się między nimi (tzw. sieci doskonałości) Przedsiębiorczość jednostek prowadzących badania Wykorzystanie europejskiego popytu na wyniki polskich badań Aktywna działalność w zakresie popularyzacji i upowszechniania nauki V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

12 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
ELEMENTY POLITYKI NAUKOWEJ nieuchronna selekcja tematyki i poszukiwanie nisz technologicznych świadomość złożoności procesów badawczych zainteresowanie społecznym kontekstem badań idea „przedsiębiorczych” uniwersytetów „rozliczalność” badań złożoność problematyki wdrożeń współpraca międzynarodowa ochrona własności intelektualnej wspieranie młodych naukowców V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

13 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
USTAWA O FINANSOWNIU NAUKI Cele do osiągnięcia stabilny poziom finansowania badań koniecznych dla rozwoju nauki i edukacji rozwój badań na rzecz Gospodarki Opartej na Wiedzy określenie priorytetowych kierunków badań wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki pozyskiwanie środków pozabudżetowych wykorzystywanie środków z Funduszy Strukturalnych UE tworzenie Polskiej Przestrzeni Badawczej współtworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

14 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
USTAWA O FINANSOWNIU NAUKI Niektóre nowości Program ramowy – ustala minister nauki, służy realizacji polityki naukowej i naukowo-technicznej Projekt celowy (nowa formuła) – badania obejmujące badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub przedkonkurencyjne Konsorcja naukowe – grupa jednostek naukowych realizująca wspólne przedsięwzięcie badawcze lub inwestycyjne Sieć naukowa – grupa jednostek naukowych współpracująca w celu rozwoju specjalności naukowych sieci Stypendia naukowe ministra nauki – dla najwybitniejszych młodych (< 35 lat) uczonych Nagrody naukowe ministra nauki – przyznawane co roku 3 nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe. Po raz pierwszy zostaną przyznane w 2005 roku. V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

15 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
PREFEROWANE OBSZARY BADAŃ i INNOWACJI V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

16 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
KONKURS BIOTECHNOLOGICZNY Cel konkursu Wsparcie realizacji prac naukowych związanych z opracowaniem nowych produktów i technologii z zakresu biotechnologii. Jest to pierwszy program mający za zadanie stworzenie dogodnego środowiska wspierającego od strony naukowej działanie i powstawanie małych oraz średnich firm biotechnologicznych w Polsce. Preferowane były oferty pochodzące od jednostek naukowych, które nawiązały kontakt z firmami biotechnologicznymi (lub uczestniczyły w tworzeniu takich firm). Firmy te powinny zaoferować jednostkom naukowym wdrożenie technologii (lub produktu) stanowiących przedmiot złożonej oferty V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

17 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
FORESIGHT Narodowy Program Foresight ZDROWIE i ŻYCIE - realizowany w przygotowaniu ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE BEZPIECZEŃSTWO Chemikalia i farmaceutyki Bezpieczeństwo żywności Technologie w medycynie V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

18 GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
POLAND KNOWLEDGE ECONOMY ASSESSMENT March 2004 THE WORLD BANK Raport opracowany przez Bank Światowy z inicjatywy Ministra Nauki i Informatyzacji V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

19 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
OCENA GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY W POLSCE Raport Banku Światowego Cel raportu przedstawienie propozycji rozwiązań, które zapewnią zrównoważony wzrost i poprawią konkurencyjność gospodarki dzięki stworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycji, zwłaszcza w zakresie tworzenia i absorpcji wiedzy.   Główne zalecenia zwiększenie nakładów na B+R stworzenie efektywnego i dostosowanego do obecnych wyzwań gospodarczych systemu kształcenia ustawicznego rozwój technologii i infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej zbudowanie instytucji i mechanizmów finansowania wspierających innowacyjną działalność B+R V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

20 WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE
wspólne projekty badawcze, przyjmowane w drodze konkursu przez komisję wspólną każdy kraj finansuje swoich wykonawców, według własnych reguł pierwsze konkursy Polska-RFN (realizowanych 15 projektów z neurologii) w przygotowaniu Polska-Francja zainteresowanie innych krajów, w tym USA i Japonii V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

21 WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI
BIBLIOTEKA WIRTUALNA NAUKI elektroniczny dostęp on line do ponad 2700 zagranicznych czasopism naukowych dostęp dla całego środowiska nauki koszty: 50% użytkownicy, 50% MNiI oszczędność dla użytkowników na dotychczasowej prenumeracie – ponad 30% V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

22 MIĘDZYNARODOWE STUDIA DOKTORANCKIE
międzynarodowy skład doktorantów i wykładowców elastyczne finansowanie w ramach dotacji na działalność statutową - średnio ok. 100 tys. zł rocznie w 2004 roku uruchomiono 10 międzynarodowych studiów doktoranckich finansowanie - ponad 1,3 mln zł dziedziny - chemia, biomedycyna, fizyka, matematyka, informatyka, nauki społeczne V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

23 FUNDUSZE STRUKTURALNE
WZROST KONKURENCYJNOŚĆI PRZEDSIĘBIORSTW (sektorowy program operacyjny) WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY SFERĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ A GOSPODARKĄ mln € w latach (2004 – 2006) w tym: wkład Wspólnoty mln € krajowy wkład publiczny (budżet państwa) mln € środki prywatne mln € V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

24 REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI
Celem projektu jest nawiązanie współpracy między władzami samorządowymi regionu a przedsiębiorstwami, uczelniami, instytucjami badawczymi, dostawcami usług finansowych i doradczych, oraz instytucjami użyteczności publicznej oraz opracowanie Regionalnych Strategii Innowacji w poszczególnych regionach – województwach Końcowym rezultatem projektu powinno być przygotowanie do wdrożenia konkretnych programów i działań pilotażowych wynikających ze strategii poprzez ustanowienie odpowiednich dokumentów formalnych określających zasady organizacyjne i źródła ich finansowania. Ponadto celem projektu jest upowszechnienie możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych na badania i innowacje w regionach oraz promocja innowacyjnego wizerunku regionu V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

25 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
NARODOWA STRATEGIA INNOWACJI (NSI) Opracowanie i realizacja Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) Opracowanie NSI poprzez integrację RIS Foresight technologiczny Raport „Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy” Instrumenty finansowo-prawne V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

26 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
6. PROGRAM RAMOWY TRUDNOŚCI przy wykorzystaniu nowych instrumentów 6. PR –„Integrated Projects” oraz „Networks of Excellence” – zorientowane na najsilniejsze konsorcja WSPARCIE UCZESTNICTWA W 6. PR do 60% kosztów krajowych ryczałty do 100 tys. zł dla projektów w pełni finansowanych przez KE 30 tys. zł lub 15 tys. zł dla projektów wysoko ocenionych, ale nie przyjętych do finansowania przez KE V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

27 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
WYNIKI 6. PR 2003 LP2- liczba polskich zespołow, uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania, LP1- liczba polskich zespołow uczestniczących w projektach skierowanych do finansowania o których posiadamy informacje finansowe STAN – KWIECIEŃ 2004 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

28 ROZMIESZCZENIE PROJEKTÓW OFFSETOWYCH
Tetra HSW Export Uniwersytet Łódzki Akcelerator Technologiczny High Tech Rozwój Kalisz Lotnictwo Kimball, Polska Motoryzacja Inwestycje Stocznia Szczecińska Statki RGSA Paliwa Prywatyzacja Opel Polska Samochody Radwar Środowisko Mesko Uzbrojenie Utrzymane miejsca pracy Radmor Bezpieczeństwo publiczne Cały kraj PolPharma Farmaceutyki Nowe Technologie Mielec Lotnictwo/Obronność Sprzedaż Skytrucków Rzeszów Silniki odrzutowe Krosno Caterpillar UK Ciężki sprzęt ComputerLand/ Prokom Systemy IT ETC-PZL Aerospace Szkolenie Świdnik Bioton Biotechnologia PZL Hydral Miejsca pracy WZL-2 Bydgoszcz Technologia/Inwestycje Instytut Lotnictwa Transfer technologii Inwestycje/R&D Bartimpex/Izba Handlowa Famet Zakup towarów C2 Polska WZL-4 Bumar Zakupy RUM Polska Technologie Blue Laser Andoria-Mot, SIPMA SA V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

29 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
WAŻNE INWESTYCJE PIONIER - Ogólnopolska Sieć Optyczna Finansowanie z budżetu państwa w latach zł. PIONIER połączy 22 Miejskie Sieci Komputerowe. Zasięg transgraniczny sieci obejmie połączenia z sieciami w krajach graniczących z Polską Sieć optyczna posiada łącze do europejskiej sieci GEANT i dalej z siecią w USA PET – Międzyuczelniany Ośrodek Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Wprowadzenia nowej, w Polsce jeszcze nie stosowanej, technologii obrazującej funkcje organów ciała człowieka Pozwala na osiągnięcie precyzji nieosiągalnej w innych metodach obrazowania medycznego. Finansowanie - do 10 mln złotych w latach SALT - Wielki Teleskop Południowoafrykański SALT jest zlokalizowany w Południowo-Afrykańskim Obserwatorium Astronomicznym w Sutherland na płaskowyżu Karoo kwota dofinansowania ze środków MNiI miliona $ udział w kosztach budowy i eksploatacji SALT’a zapewni polskim astronomom dostęp do 10% czasu teleskopu budowa ma się zakończyć w 2005 r. CERN – Europejska Organizacja Badań Jądrowych Obecnie CERN zrzesza 20 europejskich państw członkowskich: Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię i Włochy. Z CERN współpracują liczne państwa, nie będące jego członkami. Polscy uczeni biorą udział w najważniejszych przedsięwzięciach badawczych realizowanych przez CERN V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

30 PROMOCJA NAUKI Nowe Inicjatywy
INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY NAUKA W POLSCE pomyślany jako narzędzie komunikacji środowisk naukowych ze społeczeństwem dofinansowany przez MNiI, realizowany przez PAP bezpłatnie dostępny dla wszystkich uruchomienie – 18 czerwca 2004 wersja anglojęzyczna – po okresie próbnym EKSPLORATORIUM nowoczesne muzeum nauki pełniące funkcje edukacyjne i promocyjne podpisane porozumienie między ministrem nauki, ministrem edukacji narodowej i sportu oraz prezydentem Warszawy budowa ruszy w 2005 roku WARSZAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY (inicjatywa ministra nauki) 15-25 ha w atrakcyjnym miejscu użytkownicy – firmy typu „start-up” i „spin-off”, instytuty i laboratoria kierunki działania – informatyka i telekomunikacja, logistyka i transport, biotechnologia i medycyna, nanotechnologia i nowe materiały, mechatronika i optoelektronika, bankowość i ubezpieczenia DZIEŃ NAUKI 2004 18 września – sobota bierze udział co najmniej 11 ośrodków organizator - MNiI oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

31 V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER
DEBATY MINISTRA NAUKI KOMÓRKI MACIERZYSTE – ŻYCIE ZA ŻYCIE? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne SPOŁECZEŃSTWO WIEDZY – W POLSCE? CEL DEBAT – GŁOS NAUKI W WAŻNYCH SPRAWACH PUBLICZNYCH V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU

32 MAMY POWODY DO OSTROŻNEGO OPTYMIZMU 
PODSUMOWANIE KONSEKWENTNA REALIZACJA TAKIEJ POLITYKI W ZAKRESIE B+R+I JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM STRATEGII SUKCESU POLSKI NA NAJBLIŻSZE DEKADY przy mądrej zgodzie klasy politycznej co do celów i harmonijnej współpracy sektora B+R+I ze swoim ‘otoczeniem’ MAMY POWODY DO OSTROŻNEGO OPTYMIZMU  V KADENCJA KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH Michał KLEIBER PUNKT STARTU


Pobierz ppt "KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google