Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy
Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel fax

2 Programy Ramowe UE mld €

3 Europejskie Platformy Technologiczne
Zadania Wypełnienie luki pomiędzy nauką i przemysłem - zwiększenie wsparcia finansowego nauki ze strony przemysłu Mobilizacja i skupienie najważniejszych instytucji badawczych, przemysłowych, grup decyzyjnych i grup użytkowników na poziomie narodowym i europejskim wokół kluczowych technologii Zainicjowanie i wdrożenie spójnej strategii (Strategic Reseach Agenda) rozwoju tych technologii w perspektywie średnio- i długofalowej, wypracowanie regulacji prawnych (ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia tego programu) i standardów technologicznych Pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych

4 Europejskie Platformy Technologiczne
Kierunki działania Wspieranie nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika) Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia) Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług o dużym znaczeniu społecznym (komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa) Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (aeronautyka) Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (przemysł stalowy)

5 Polskie Platformy Technologiczne
Polska Platforma Technologiczna to konsorcjum zrzeszające kluczowe polskie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki decyzyjne, finansowe i społeczne mające na celu sformułowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania. Plan działania musi uwzględniać rozwój badań i podejmowanie strategicznych inicjatyw technologicznych służących wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjności sektora w gospodarce europejskiej. Celem PPT jest bliska współpraca z odpowiednimi ETP, aktywne uczestnictwo w 7. Programie Ramowym UE oraz w Krajowym Programie Ramowym.

6 Polskie Platformy Technologiczne
10 stycznia Inauguracja działalności, podpisanie porozumień 10 lutego 2005 Przekazanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego 15 marca 2005 Powołanie Komitetu Koordynacyjnego PPT aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych, aktywny udział w definiowaniu i implementacji europejskich Strategicznych Agend Badawczych, aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE, przygotowanie krajowego strategicznego, ambitnego programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw sektora, który stałby się elementem Krajowego Programu Ramowego, integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych, mobilizacja istotnych środków prywatnych i publicznych, optymalne wykorzystanie, z punktu widzenia wzrostu konkurencyjności gospodarki, funduszy strukturalnych (NPR , NPR ), promocja i lobbing na korzyść danego sektora gospodarki, stworzenie odpowiedniej struktury zarządzającej.

7 Polskie Platformy Technologiczne
PP Materiałowa PP Medycyny Innowacyjnej PP Technologii Informatycznych PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej PPT Bezpieczeństwa Wewnętrznego PPT Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle PPT Biopaliw i Biokomponentów PPT Biotechnologii PPT Budownictwa PPT Lotnictwa PPT Metali PPT Opto i Nanoelektroniki PPT Procesów Produkcji PPT Przemysłu Tekstylnego PPT Sektora Leśno-Drzewnego PPT Stali PPT Systemów Bezpieczeństwa PPT Środowiska PPT Transportu Drogowego PPT Transportu Szynowego PPT Transportu Wodnego PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych PPT Zrównowazonej Chemii PPT Zrównoważonych Systemów Energetycznych i Czystej Karboenergii PPT Żywności PPT Kosmicznych

8 Komitet Koordynacyjny Polskich Platform Technologicznych
Prezydium prezes Marek Darecki - Przewodniczący Prezydium KK PPT prof. Andrzej Babuchowski prezes Waldemar Sielski generał Bogusław Smólski prezes Elżbieta Syrda prof. Zbigniew Śmieszek Sekretariat dr Andrzej Siemaszko - Sekretarz Generalny KK PPT dr Andrzej Sławiński mgr Renata Rycerz

9 Krajowy Program Ramowy
Krajowy Program Ramowy określa priorytetowe kierunki badań naukowych lub prac rozwojowych. Minister Nauki ustala Krajowy Program Ramowy na podstawie propozycji przekazanych przez ministrów, wojewodów, organy samorządu województwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoły wyższe, jednostki naukowe lub organizacje samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym (Art. 10, pkt. 2). Ustawa umożliwia finansowanie Projektów Badawczych Zamawianych o tematyce określonej w KPR Krajowy Program Ramowy ogłasza się w dzienniku urzędowym Ministra (Art. 10, pkt. 3)

10 Krajowy Program Ramowy
I. Zdrowie 1.1. Epidemiologia, podłoże molekularne oraz czynniki ryzyka wpływające na procesy starzenia. 1.2. Epidemiologia, patogeneza, genetyka i immunologia chorób nowotworowych 1.3. Biologia molekularna i biotechnologia oraz ich wpływ na poprawę stanu zdrowia i jakość życia społeczeństwa 1.4. Uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na zagrożenia zdrowotne 1.5. Medycyna transplantacyjna i regeneracyjna. 1.6. Leki innowacyjne i generyczne, materiały oraz aparatura wspomagająca diagnostykę i terapię medyczną. II. Środowisko 2.1. Zarządzanie środowiskiem 2.2. Gospodarka jako czynnik zmian klimatycznych 2.3. Różnorodność biologiczna i jej ochrona 2.4. Optymalizacja rozwoju miast i regionów 2.5. Optymalizacja wykorzystania zasobów przyrodniczych. 2.6. Gospodarka recyrkulacyjna oraz inne techniczne ochrony środowiska

11 Krajowy Program Ramowy
III. Rolnictwo i żywność 3.1. Żywność prozdrowotna 3.2. Postęp biologiczny w rolnictwie 3.3. Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego IV. Państwo i społeczeństwo 4.1. Tradycje kulturowe oraz zachowanie dziedzictwa materialnego i duchowego społeczeństwa polskiego. 4.2. Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach trwałego i zrównoważonego rozwoju. 4.3. Polska i jej pozycja w Europie i świecie – aspekty polityczne, prawne i społeczne V. Bezpieczeństwo 5.1. Zarządzanie kryzysowe w państwie. 5.2. Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych. 5.3. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni. 5.4. Materiały, podzespoły, sensory i struktury do systemów bezpieczeństwa. VI. Nowe materiały i technologie 6.1. Nanomateriały i nanoukłady wielofunkcyjne 6.2. Zaawansowane materiały i urządzenia elektroniczne oraz optoelektroniczne 6.3. Zaawansowane materiały konstrukcyjne 6.4. Wysokoprzetworzone związki chemiczne oraz materiały o założonych właściwościach 6.5. Technologie i biotechnologie przemysłowe produktów

12 Krajowy Program Ramowy
VII. Technologie informacyjne 7.1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym rozwiązań zapewniających jej wysoką funkcjonalność, oraz cyfrowych zasobów informacji 7.2. Metody i narzędzia wytwarzania oprogramowania wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego 7.3. Inteligentne systemy modelowania oraz wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i optymalizacji złożonych układów rzeczywistych. 7.4. Systemy wspomagania diagnostyki i terapii oraz wymiany informacji medycznej poprzez platformy internetowe i mobilne 7.5. Technologie mobilne VIII. Energia i jej zasoby 8.1. Nowoczesne technologie dla generowania, przetwarzania i przechowywania energii 8.2. Efektywne wykorzystanie węgla 8.3. Bezpieczeństwo energetyczne państwa 8.4. Odnawialne źródła energii IX. Infrastruktura transportowa 9.1. Elementy budowy, eksploatacji oraz bezpieczeństwa środków i systemów transportu 9.2. Systemy zarządzania procesami transportowymi

13 Krajowy Program Ramowy
Projekty zamawiane Projekty zamawiane akceptowane są w drodze ogłaszanych przez Ministerstwo Nauki konkursów w zakresie ustalonych priorytetowych kierunków badań. Dla każdego projektu są określane preferencje dotyczące 4 typów działań związanych z rozwojem: nowych idei naukowych, technologii, kadry badawczej i bazy badawczej. Konkursy na projekty zamawiane ogłaszane są conajmniej raz do roku.

14 do Siódmego Programu Ramowego w Polsce
Przygotowania do Siódmego Programu Ramowego w Polsce Polish Expression of Interest Inauguracja 7.PR w Polsce Warszawa, 8-9 listopada 2006

15 Informacje 7.PR w CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/
Europejskie Platformy Technologiczne: Ustawa o zadach finansowania nauki: KPK Strona Polskich Platform Technologicznych


Pobierz ppt "Polskie Platformy Technologiczne Krajowy Program Ramowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google