Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektywa 91/271/EWG Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektywa 91/271/EWG Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne."— Zapis prezentacji:

1

2 Dyrektywa 91/271/EWG Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu.

3 Zgodnie z ustawą Prawo wodne wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, które spełniają kryteria definicji aglomeracji muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły (lub rozpoczły) już proces inwestycyjny. 3

4 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień.

5 Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych. System zbierania oznacza system przewodów i kanałów, przez który gromadzone i odprowadzane są ścieki komunalne. W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska. 5

6 Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w aglomeracjach odpowiednio: aglomeracje > 150 000 RLM - > 98% RLM, aglomeracje 100 000 RLM - > 95% RLM, aglomeracje 15 000 90% RLM, aglomeracje 2 000 80%RLM.

7 Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji Przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie: jednoprocentowym spadku kanalizacji w kierunku OŚ; stref ochronnych ujęć wody ; obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody Jak zwykle są wyjątki: Obowiązuje tylko dla projektowanych systemów

8 ludność nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne mogła korzystać z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (tj.: zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków; Należy tak planować granice aglomeracji, aby:

9 Gospodarka ściekowa na obszarach poza aglomeracją 1.Poza aglomeracją teren gminy można podzielić na obszary gospodarowania ściekami o RLM< 2000; 2.Obszary takie nie wchodzą w skład KPOŚK; 3.Okres rozliczeniowy dla takich obszarów wykracza poza 1 stycznia 2016 r.; 4.Mogą być stosowane indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

10 Wsie Miasta

11 Oczyszczalnia ścieków w Przyjezierzu. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Przyjezierzu została oddana do użytku w 1992 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, która zajmuje powierzchnię 1,74 ha. Składa się z sześciu stawów wykonanych z nasypów ziemnych, które są obłożone płytami drogowymi typu PDS.

12 Przepustowość maksymalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków, średnia dobowa wynosi: 772 m 3 /d.

13 Komunalna oczyszczalnia ścieków w Siemionkach, zaprojektowana i wybudowana w 2000 r., przygotowana została na przyjęcie ścieków skanalizowanych w ilości Q śrd = 55,3 m 3 /d i ścieków dowożonych w ilości do Q śrd = 15,0 m 3 /d.

14 Dociążenie oczyszczalni w Przyjezierzu polegające na skanalizowaniu miejscowości położonych bezpośrednio nad Jeziorem Wójcińskim i Ostrowskim. W ramach tego etapu w latach 1993-1996 wybudowano system kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyjezierze, Gaj i Wójcin. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wynosi: 30,8 km, w tym 17 przepompowni. dociążenie oczyszczalni w Siemionkach polegające na skanalizowaniu w latach 2001 - 2002 miejscowości położonych bezpośrednio nad jeziorem Gopło w obrębie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia to jest miejscowości Siemionki, Włostowo, Sierakowo, Sierakówek, Golejewo i Kościeszki. Łączna długość wybudowanej wówczas kanalizacji wynosi: 13,6 km, w tym 7 przepompowni. W 2004 roku w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Nowa Wieś – Pomiany – Kożuszkowo – Kuśnierz – Jeziora Wielkie – Nożyczyn oraz osiedle w Wójcinie o długości 39,9 km kanalizacji. Łączna długość kanalizacji na terenie gminy Jeziora Wielkie – 84,3 km, długość sieci wodociągowej – 122 km.

15

16 Aglomeracja Strzelno RLM 23 387 Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 43, 2015r.- 47,5/ 2012r.- 43,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 67%/ 2012r.- 55% Aglomeracja Janikowo RLM 13 750, Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 45, 2015r.- 80,4/ 2012r.- 55,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 87%/ 2012r.- 81% Aglomeracja Mogilno RLM 12 046 Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 59, 2015r.- 59/ % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 85%/ Aglomeracja Gniewkowo RLM 10 129 Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 48, 2015r.- 72/ 2012r.- 61,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 81%/ 2012r.- 74% Aglomeracja Złotniki Kujawskie RLM 9 060 Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 69, 2015r.- 90,3/ 2012r.- 73,6 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 68,5%/ 2012r.- 66% Aglomeracja Pakość RLM 6 500 Długość sieci kanalizacyjnej: 19,5 km (2011 r.), Mieszkańcy korzystający z systemu kanalizacyjnego: 4 119 (2011 r.),


Pobierz ppt "Dyrektywa 91/271/EWG Aglomeracja oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google