Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustalanie granic aglomeracji ściekowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustalanie granic aglomeracji ściekowych."— Zapis prezentacji:

1 Ustalanie granic aglomeracji ściekowych.

2 Aglomeracja - definicja
Dyrektywa 91/271/EWG „Aglomeracja” oznacza obszar, gdzie zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu.

3 Aglomeracja Zgodnie z ustawą Prawo wodne wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, które spełniają kryteria definicji aglomeracji muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły (lub rozpoczły) już proces inwestycyjny.

4 RLM definicja 1 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyrażony pięciodobowym biochemicznym zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dzień.

5 System zbierania - definicja
Państwa Członkowskie zapewniają, aby wszystkie aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych. System zbierania oznacza system przewodów i kanałów, przez który gromadzone i odprowadzane są ścieki komunalne. W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.

6 Systemy zbierania - KPOŚK
Przy opracowywaniu, w 2003 r., KPOŚK założono, że w celu wypełnienia postanowień dyrektywy 91/271/EWG, w terminie do końca 2015 r., należy osiągnąć poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi w aglomeracjach odpowiednio: aglomeracje > 150 000 RLM - > 98% RLM, aglomeracje ≥ RLM - > 95% RLM, aglomeracje ≥ 15 000<100 000 RLM  >90% RLM, aglomeracje ≥ 2 000 < 15 000 RLM  > 80%RLM.

7 Obowiązuje tylko dla projektowanych systemów
Parametry aglomeracji podlegające konieczności weryfikacji Obowiązuje tylko dla projektowanych systemów Realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczysz- czalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie; uzasadnia to wskaźnik koncentracji , który: wsk koncentracji ≥ Mk/km Jak zwykle są wyjątki: Przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie: jednoprocentowym spadku kanalizacji w kierunku OŚ; stref ochronnych ujęć wody ; obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych; objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody Wówczas wskaźnik ten ≥ 90 Mk/km

8 Należy tak planować granice aglomeracji, aby:
w jak największym stopniu cały produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na oczyszczalnię ścieków; ludność nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne mogła korzystać z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (tj.: zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków). Ścieki ze szczelnych zbiorników bezodpływowych dostarczane będą taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków komunalnych

9 Gospodarka ściekowa na obszarach poza aglomeracją
Poza aglomeracją teren gminy można podzielić na obszary gospodarowania ściekami o RLM< 2000; Obszary takie nie wchodzą w skład KPOŚK; Okres rozliczeniowy dla takich obszarów wykracza poza 1 stycznia 2016 r.; Mogą być stosowane indywidualne systemy oczyszczania ścieków.

10 Stan gospodarki wodno- ściekowej w Polsce
Miasta Wsie

11 GOSPODARKA ŚCIEKOWA W GMINIE JEZIORA WIELKIE.
Oczyszczalnia ścieków w Przyjezierzu. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Przyjezierzu została oddana do użytku w r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna, która zajmuje powierzchnię 1,74 ha. Składa się z sześciu stawów wykonanych z nasypów ziemnych, które są obłożone płytami drogowymi typu PDS.

12 Staw fakultatywny nr I o V = 3
Staw fakultatywny nr I o V = m3 napowietrzany poprzez areatory pływakowe Przepustowość maksymalna istniejących urządzeń do oczyszczania ścieków, średnia dobowa wynosi: 772 m3/d.

13 Oczyszczalnia ścieków w Siemionkach.
Komunalna oczyszczalnia ścieków w Siemionkach, zaprojektowana i wybudowana w 2000 r., przygotowana została na przyjęcie ścieków skanalizowanych w ilości Qśrd = 55,3 m3/d i ścieków dowożonych w ilości do Qśrd = 15,0 m3/d.

14 Dociążenie oczyszczalni w Przyjezierzu polegające na skanalizowaniu miejscowości położonych bezpośrednio nad Jeziorem Wójcińskim i Ostrowskim. W ramach tego etapu w latach wybudowano system kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyjezierze, Gaj i Wójcin. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wynosi: 30,8 km, w tym 17 przepompowni. dociążenie oczyszczalni w Siemionkach polegające na skanalizowaniu w latach miejscowości położonych bezpośrednio nad jeziorem Gopło w obrębie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia to jest miejscowości Siemionki, Włostowo, Sierakowo, Sierakówek, Golejewo i Kościeszki. Łączna długość wybudowanej wówczas kanalizacji wynosi: 13,6 km, w tym 7 przepompowni. W 2004 roku w ramach Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2001 sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Nowa Wieś – Pomiany – Kożuszkowo – Kuśnierz – Jeziora Wielkie – Nożyczyn oraz osiedle w Wójcinie o długości 39,9 km kanalizacji. Łączna długość kanalizacji na terenie gminy Jeziora Wielkie – 84,3 km, długość sieci wodociągowej – 122 km.

15

16 Aglomeracja Strzelno RLM 23 387
Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 43, 2015r.- 47,5/ 2012r.- 43,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 67%/ 2012r.- 55% Aglomeracja Janikowo RLM , Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 45, 2015r.- 80,4/ 2012r.- 55,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 87%/ 2012r.- 81% Aglomeracja Mogilno RLM Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 59, 2015r.- 59/ % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 85%/ Aglomeracja Gniewkowo RLM Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 48, 2015r.- 72/ 2012r.- 61,8 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 81%/ 2012r.- 74% Aglomeracja Złotniki Kujawskie RLM 9 060 Długość sieci kanalizacyjnej /km/: 2010r.- 69, 2015r.- 90,3/ 2012r.- 73,6 % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej wg RLM rzeczywistego: 2015r.- 68,5%/ 2012r.- 66% Aglomeracja Pakość RLM 6 500 Długość sieci kanalizacyjnej: 19,5 km (2011 r.), Mieszkańcy korzystający z systemu kanalizacyjnego: (2011 r.),


Pobierz ppt "Ustalanie granic aglomeracji ściekowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google