Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pkt. 2, a) Agendy spotkania Dyskusja na temat uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (kwestie merytoryczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pkt. 2, a) Agendy spotkania Dyskusja na temat uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (kwestie merytoryczne."— Zapis prezentacji:

1 pkt. 2, a) Agendy spotkania Dyskusja na temat uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (kwestie merytoryczne rozporządzenia) Opracowano na podstawie uwag zgłoszonych przez UM

2 UWAGAWYJAŚNIENIA Postępowanie ze zgłoszeniami gmin, które składają wniosek o utworzenie aglomeracji z pominięciem procedury wezwania przez sejmik województwa ? Jeśli sejmik województwa uzna że na danym terenie powinna powstać aglomeracja lub należy zmienić jej granice, występuje do zainteresowanych gmin o przedstawienie propozycji planu aglomeracji. Samorządy gminne mogą również same wystąpić z wnioskiem do sejmiku województwa, ale to sejmik odpowiada za ostateczny kształt aglomeracji.

3 UWAGAWYJAŚNIENIA Doprecyzowanie kwestii określania RLM dla aglomeracji Obliczając RLM aglomeracji należy uwzględnić: - stałych mieszkańców (1 mieszkaniec = 1 RLM), - miejsca noclegowe (1 miejsce noclegowe = 1 RLM), - ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania lub oczyszczalni ścieków komunalnych.

4 UWAGAWYJAŚNIENIA Wskazanie, w jaki sposób należy uwzględniać przemysł i turystykę, a także mieszkańców w wielkości RLM. RLM aglomeracji obejmuje: -RLM mieszkańców (liczba mieszkańców) -RLM przemysłu (wyliczony ładunku ścieków) - RLM turystów (liczba łóżek noclegowych). Pod pojęciem liczba turystów przyjmuje się bazę noclegową tj. liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych na terenie aglomeracji. Biorąc pod uwagę wymianę turystów mamy tu do czynienia z osobami, które zajmują tylko jedno miejsce noclegowe.

5 UWAGAWYJAŚNIENIA Obowiązek tworzenia aglomeracji dla terenów o zakończonym procesie inwestycyjnym, które nie były zgłaszane przez samorządy, przez co nie zostały ujęte w KPOŚK. Zgodnie z ustawą prawo wodne wszystkie aglomeracje o RLM powyżej 2000, które spełniają kryteria definicji aglomeracji muszą być wyznaczone, niezależnie od tego czy zakończyły już proces inwestycyjny.

6 UWAGAWYJAŚNIENIA Wyznaczanie aglomeracji na nowo, uwzględniając wskaźnik dla obszarów chronionych wynoszący 90 mieszkańców na 1 km sieci. Uśredniony dla całego kraju wskaźnik został przyjęty w wyniku: - analizy wydanych wcześniej rozporządzeń wyznaczających aglomeracje, - analizy danych podczas uwzględniania aglomeracji do AKPOSK 2009. Tworząc aglomerację należy dążyć do blisko 100% obsługi systemami kanalizacyjnymi i osiągnięcia przez oczyszczalnię ścieków wydajności odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń bidegradowalnych generowanemu przez całą aglomerację.

7 UWAGAWYJAŚNIENIA Wskazanie w definicji wskaźnika długości sieci, iż dotyczy on całej sieci, zarówno planowanej, jak i istniejącej. Mieszkańcy obecnie podłączeni do sieci kanalizacyjnej będą musieli ponosić podwyższone koszty usług kanalizacyjnych obejmujących zarówno tereny o zabudowie zwartej jak i rozpłoszonej. Oznacza to realne zagrożenie, że sieć kanalizacyjna nie będzie w stanie być prawidłowo eksploatowana, konserwowana i amortyzowana z opłat, gdyż wysokość taryfy może przekroczyć możliwości finansowe mieszkańców.

8 UWAGAWYJAŚNIENIA Propozycja, aby wskaźnik długości sieci dotyczył równoważnych mieszkańców, nie zaś mieszkańców fizycznych. (Uwzględnienie zakładów przemysłowych oraz ośrodków turystycznych, które wprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej). Podając RLM dla całej aglomeracji uwzględnia się RLM z przemysłu, natomiast przy wyliczaniu wskaźnika koncentracji bierze się pod uwagę tylko rzeczywistych mieszkańców oraz turystów. Gmina odpowiada za podłączenie do sieci kanalizacyjnej mieszkańców danej aglomeracji, a nie zakłady przemysłowe, które i tak mają obowiązek oczyszczania ścieków. Zakłady przemysłowe są źródłem zanieczyszczeń punktowych i nie wpływają na przyrost długości sieci.

9 UWAGAWYJAŚNIENIA Jakie dokumenty należy przesłać do uzgodnień i opinii: 1) propozycję planu aglomeracji (dokument przedstawiany przez gminy) czy 2) projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji ? Zweryfikowana przez sejmik województwa propozycja planu (ostateczny kształt po weryfikacji formalno – prawnej i merytorycznej oraz ewentualnym uzupełnieniu lub wyjaśnieniu przez gminy), podlega w dalszej kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu.

10 UWAGAWYJAŚNIENIA Ujednolicenie kwestii obliczania tzw. wskaźnika efektywności realizacji kanalizacji. Wskaźnik długości sieci jest wskaźnikiem orientacyjnym wskazującym minimalną wartość przy której można myśleć o planowaniu sieci kanalizacyjnej. Realizacja sieci powinna być finansowo i technicznie uzasadniona – najlepiej przez studium wykonalności. W celu utworzenia aglomeracji koniecznym jest dokonanie wstępnej szacunkowej analizy finansowej, biorąc pod uwagę wskaźniki długości sieci, koszty realizacji podobnych inwestycji oraz ukształtowanie i zagospodarowanie danego terenu.

11 UWAGAWYJAŚNIENIA Stosowanie definicji aglomeracji zamieszczonej w dyrektywie Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – art. 2 pkt 4, W tym przypadku obowiązują polskie przepisy prawne. Dlatego też należy stosować definicje aglomeracji zamieszczoną w art. 43. ust 2 ustawy Prawo wodne. W procesie wyznaczania aglomeracji, które są uwzględniane w KPOŚK stosowana jest ww. definicja. KZGW rozważa możliwość wprowadzenia pełnej definicji aglomeracji.

12 UWAGAWYJAŚNIENIA Niezrozumiałe jest przytoczone pojęcie zewnętrznych granic działek". Propozycja wprowadzenia zmiany tego zapisu na ewidencyjne granice działek". W rozporządzeniu zostało wprowadzone pojęcie działki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią dokumenty opisane w ww. ustawie.

13 UWAGAWYJAŚNIENIA Czy sejmik województwa może wprowadzać zmiany w propozycji planu aglomeracji przedłożonej przez gminę oraz sposób ich weryfikacji. Weryfikacja formalno - prawna oraz merytoryczna. Należy sprawdzić czy aglomeracja: -spełnia wszystkie kryteria zapisane w rozporządzeniu, -przedstawiono wszystkie wymagane dokumenty. Jakiekolwiek zmiany dotyczące aglomeracji, należą do kompetencji sejmiku województwa, który po szczegółowej analizie przedstawionych dokumentów może zmodyfikować jej granice.

14 UWAGAWYJAŚNIENIA Granice aglomeracji należy nanieść na mapę w skali 1:10 000 bądź w przypadku jej braku na mapie w skali 1:25 000. Możliwość wykorzystania urzędowych map topograficznych, na których nie ma uwidocznionych działek ewidencyjnych, a więc też działek budowlanych. Mapy topograficzne są tylko jednym z typów map ogólnogegraficznych i propozycja planu aglomeracji MOŻE być sporządzona z ich wykorzystaniem. Mapy topograficzne w skali 1:10 000 są najbardziej aktualne. Niestety, nie ma pokrycia terenu całego kraju mapami w tej skali. Dlatego też, rozporządzenie umożliwia skorzystanie z innego typu dostępnych map w skali 1:10 000, a w przypadku ich braku w skali 1 :25 000. Powinny jednak być to mapy najbardziej aktualne.


Pobierz ppt "Pkt. 2, a) Agendy spotkania Dyskusja na temat uwag zgłoszonych do rozporządzenia w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (kwestie merytoryczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google