Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Prawo Podatkowe
Opodatkowanie Dochodu z Pracy

2 Dochód z pracy najemnej
Art.15 UM-OECD 1. Z zastrzeżeniem postanowień art.16 [wynagrodzenia dyrektorów ] art.18 [ emerytury] i Art.19 [pracownicy państwowi]

3 Dochód z pracy najemnej
Pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwo Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie [Państwie Rezydencji], chyba, że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie [Państwo Źródła]

4 Dochód z pracy najemnej
Jeżeli praca jest tam wykonywana [tj. w Państwie Źródła], to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie [Państwie Źródła].

5 Dochód z pracy najemnej
2.Bez względu na postanowienia ust.1, wynagrodzenia, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie [Państwie Rezydencji] otrzymuje za pracę najemną, wykonywaną w drugim umawiającym się Państwie [Państwie Źródła], podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym państwie [Państwie Rezydencji], jeżeli

6 Dochód z pracy najemnej
a) odbiorca przebywa w drugim państwie [Państwie Źródła] przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym i Celem ust.2 jest uniknięcie opodatkowania w państwie źródla z tytułu krótkotrwałej pracy w zakresie w jakim dochód z pracy nie może być traktowany jako koszt podlegający potrąceniu w państwie źrodla z uwagi na to, że pracodawca nie ma siedziby i nie posiadając zakładu w tym państwie, nie podlega tam opodatkowaniu. Interpretacja pojęcia pracodawca. S.216 komentarza

7 Dochód z pracy najemnej
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie [Państwie Źródła], i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim państwie [Państwie Źródła] Pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie może mieć miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, w którym wykonywana jest praca najemna. Pracodawca musi być faktycznym użytkownikiem siły roboczej.Często pracodawca z danego państwa chce zatrudnić zagranicznych pracowników i nie płacić w swoim państwie podatków ; w związku z tym rekrutuje pracowników poprzez urzędującego za granicą pośrednika, który jest formalnym pracodawcą. W tym kontekście pracodawcą powinna być osoba mająca prawo do prowadzenia prac i ponosząca z tego tytułu ryzyko i odpowiedzialność. Jeżeli można zatem oddzielić formalnego pracodawcę i faktycznego użytkownika pracy (najemcę pracowników) , wówczas skutki związane z ust.2 nie są stosowane.

8 Reguła 183 dni ” przez okres lub okresy nieprzekracające łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym Należy badać każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w danym roku podatkowym

9 Przykład Niemiecki rezydent podatkowy rozpoczął pracę w Polsce 13 czerwca 2012 r. i przebywał w Polsce do 31 października 2012 r. Należy sprawdzić każdy 12 miesięczny okres rozpoczynający się lub kończący w 2012 r. Np. Okres od 31 października 2011 do 31 października 2012 albo od 1 sierpnia 2011 do 1 sierpnia 2012

10 Przykład Pracownik przebywał w danym państwie między 1 kwietnia 2011 a 31 marca 2012 i w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012. W pierwszym okresie przebywał 150 dni, a w drugim 210 dni. Pobyt przekraczał 183 dni podczas drugiego 12-miesięcznego okresu, mimo że w pierwszym okresie warunek nie był spełniony , a pierwszy okres pokrywa się częściowo z drugim. Komentarz do art.15 ust.2 pkt 4

11 Dochód z pracy najemnej
Problemy powstałe na gruncie warunku drugiego art.15 ust.2 Różne stany faktyczne : Umowa oddelegowania pracowników (wynajem personelu) Umowa o świadczenie usług między dwoma przedsiębiorstwami Kto jest faktycznym pracodawcą , przedsiębiorstwo przyjmujące pracowników czy przedsiębiorstwo wysyłające pracowników ? Art komentarza Kazus s. 347 Przykład MK OECD s.317 pkt 8.16 i 8.17 pkt.8.20 i 8.21 s.318

12 Jak rozpoznać kto jest formalnym a kto rzeczywistym pracodawcą ?
uprawnienie do instruowania pracownika Kontrola i odpowiedzialność Wynagrodzenie jest fakturowane przez formalnego pracodawcę na rzeczywistego użytkownika siły roboczej Udostępnienie urządzeń i materiałów Ustalanie urlopów, godzin pracy, nakładanie kar dyscyplinarnych Ustalenie liczby i kwalifikacji pracowników

13 Jak rozpoznać kto jest formalnym a kto rzeczywistym pracodawcą ?
Czy czynności wykonywane przez pracownika stanowią integralną część działalności przedsiębiorstwa wysyłającego czy przyjmującego ?

14 Przykład Spółka Acro (rezydent państwa A) zawarła umowę ze spółką Beta rezydentem państwa B na świadczenie usług szkoleniowych. Spółka Acro specjalizuje się w kształceniu personelu w zakresie posługiwania się różnymi oprogramowaniami komputerowymi, a Beta chce przeszkolić swój personel w zakresie ostatnio nabytego oprogramowania. Pracownik C spółki Acro będący rezydentem państwa A jest wysyłany do biur spółki Beta w celu przeprowadzenia kursów szkoleniowych.

15 Przykład Konkluzja : Państwo B nie powinno twierdzić, że pracownik C posiada stosunek zatrudnienia z Beta lub że Acro nie jest jego rzeczywistym pracodawcą. Usługi pracownika C są świadczone w ramach umowy zawartej między Acro i Beta Jeśli dwa inne warunki z art.15 ust.2 są spełnione to C jest opodatkowany wyłącznie w państwie A.

16 Przykład Spółka A jest spółką holdingową i zarządza za pośrednictwem spółek zależnych hotelami na skalę światową. Jedna ze spółek zależnych Aco ma siedzibę w państwie A , gdzie posiada i zarządza hotelem. C jest jej pracownikiem. Inna spółka zależna Bco ma siedzibę w państwie B i również posiada tam i zarządza hotelem. Bco ma problemy ze znalezieniem pracowników ze znajomością języków obcych. Z tego powodu C zostaje oddelegowany do Bco i pracuje 5 miesięcy w recepcji Bco. Aco wypłaca wynagrodzenie C , a Bco wypłaca honorarium Aco z tytułu zarządzania odpowiadające wynagrodzeniu C wraz ze składkami na ubezpieczenie .

17 Przykład Praca wykonywana dla Bco może być raczej uważana za stanowiącą integralną część działalności Bco. Pracownik C nie skorzysta z art.15 ust.2

18 Dochód z pracy najemnej
Specjalne uregulowanie dla pracy najemnej wykonywanej na pokładzie samolotu , statku , barki w transporcie międzynarodowym

19 Dochód z pracy najemnej
Konsekwencje zatrudnienia w państwie źródła : Pobranie podatku od dochodu z pracy według zasad obowiązujących w państwie źródła dla pracowników nierezydentów

20 Dochód z pracy najemnej
Konsekwencje zatrudnienia za granicą w państwie rezydencji : zastosowanie metody unikania podwójnego opodatkowania przewidzianej w umowie bilateralnej Określenie i przeliczenie dochodu zagranicznego dla potrzeb opodatkowania przy metodzie kredytu podatkowego

21 Dochód z pracy najemnej
Polska jako państwo rezydencji osoby uzyskującej dochód za granicą

22 Dochód z pracy najemnej
Metodę wyłączenia z progresją dla dochodu z pracy najemnej przewidują przykładowo umowy bilateralne zawarte przez Polskę z : Albanią, Białorusią, Bułgarią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Estonią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Irlandią, Litwą, Luksemburgiem, Łotwą, Niemcami, Norwegią, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, Szwecją, Turcją, Węgrami, WB (od ) i Włochami

23 Dochód z pracy najemnej
Metodę kredytu podatkowego dla dochodu z pracy najemnej przewidują umowy bilateralne zawarte przez Polskę przykładowo z : Belgią, Danią, Finlandią, Islandią, Kazachstanem, Rosją oraz USA. Oraz przepisy krajowe z państwami, z którymi nie ma UPO.

24 Dochód z pracy najemnej
Ustawa z 10 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa abolicyjna).

25 Dochód z pracy najemnej
Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

26 Dochód z pracy najemnej
Rozwiązania dotyczące przeszłości : Okres Objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym Uzyskanie określonych dochodów zagranicznych Zastosowanie metody kredytu podatkowego Ustawa abolicyjna dotyczy podatników, którzy : przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od roku, podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskiwali określone dochody za granicą, do których stosowana była metoda kredytu podatkowego

27 Dochód z pracy najemnej
umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych dla tych , którzy nie złożyli zeznania i nie zapłacili podatku Zaległość = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją Podatek należny wynika z zeznania lub decyzji określającej . Różnicę wylicza organ podatkowy. Podatnik składa wniosek

28 Dochód z pracy najemnej
zwrot kwoty podatku , dla tych, którzy zapłacili Kwota zwrotu = różnica między podatkiem należnym a kwotą odpowiadającą podatkowi obliczonemu przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

29 Dochód z pracy najemnej
Rozwiązania dotyczące roku 2008 i następnych : Ulga podatkowa (art.27 g u.p.d.o.f.) : od podatku należnego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a kwotą podatku obliczoną przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

30 Dochód z pracy najemnej
Cel : wyrównanie różnic pomiędzy niekorzystnymi dla podatnika skutkami metod unikania podwójnego opodatkowania

31 Dochód z pracy najemnej
Metoda kredytu podatkowego 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce zł Dochody uzyskane w Holandii zł Razem zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote zł

32 Dochód z pracy najemnej
Podatek od łącznego dochodu : ( zł– zł) x 30% ,25zł = ,25 zł Limit odliczenia podatku zagranicznego : Dochód uzyskany w Holandii ( zł) stanowi 61,54 % dochodu podlegającego opodatkowaniu (65 000zł)

33 Dochód z pracy najemnej
14.019,25 zł x 61,54% = 8627,45 zł Podatek należny w Polsce : 14.019,25 zł – 3200 zł= zł

34 Dochód z pracy najemnej
Metoda wyłączenia z progresją 2008 r. Dochody uzyskane w Polsce zł Dochody uzyskane w Holandii zł Razem zł Podatek zapłacony w Holandii w przeliczeniu na złote zł

35 Dochód z pracy najemnej
Wyliczenie stopy procentowej : 25.000zł zł = zł (65.000zl – zł) x 30% ,25 zł = ,25 zł ,25zł / 65000zł = 21,57 %

36 Dochód z pracy najemnej
Podatek należny od dochodu krajowego podlegającego opodatkowaniu : zł x 21,57% = 5393 zł (podatek zaokrąglamy do pełnych zł)

37 Dochód z pracy najemnej
Różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody kredytu podatkowego a wyłączenia z progresją wynosi: zł – 5393zł = 5426 zł

38 Dochód z pracy najemnej
Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają polscy rezydenci powracający z pracy za granicą, jeśli płacili podatek w państwie źródła ? Art.21 ust.1 pkt 20 zwolnienie przychodów w wysokości 30 % diet Art.44 ust.7 zaliczki

39 Dochód z pracy najemnej
Jakie specyficzne prawa i obowiązki mają nierezydenci uzyskujący dochody z pracy na terytorium RP ?

40 Dochód z pracy najemnej
Umowa o pracę z podmiotem polskim ( stosuje się art. 15 ust.1 umowy bilateralnej , nie ma zwolnienia od podatku w RP; pracodawca wpłaca zaliczki; obowiązek złożenia zeznania rocznego do 30 kwietnia lub przed opuszczeniem RP – art. 45 ust.7 )

41 Dochód z pracy najemnej
Umowa o pracę z podmiotem zagranicznym A. Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce B Nierezydent (przy spełnieniu warunków z art.15 ust.2 umowy bilateralnej) w okresie 183 korzysta ze zwolnienia od opodatkowania w Polsce i pozostaje w Polsce nadal po upływie tego okresu - po przekroczeniu okresu 183 dni wpłaca zaliczki - art.44 ust.3 d - składa zeznanie roczne - art.45 ust.8

42 Dochód z pracy najemnej
Jakie uprawnienia dla rezydentów jednego państwa członkowskiego wykonującego pracę w innym państwie członkowskim wynikają z prawa wspólnotowego (orzecznictwo ETS) ? Art.6 ust.3 a

43 Kazus Pan Jan Kowalski został oddelegowany do pracy w Niemczech na okres dwóch miesięcy. Pracodawca Jana Kowalskiego nie ma w Niemczech zakładu. Gdzie będzie opodatkowane jego wynagrodzenie ?

44 Kazus Pan Jan Kowalski jest zatrudniony w polskiej firmie budowlanej. Z dniem 1 sierpnia 2012 r. został oddelegowany do pracy na budowie w Estonii. W okresie oddelegowania wynagrodzenie było wypłacane przez firmę w Polsce. Okres jego oddelegowania miał trwać do 31 grudnia 2012 r. czyli mniej niż 183 dni w roku., w związku z tym pracodawca odprowadzał zaliczki do polskiego US. Budowa się jednak przedłużyła i Pan Jan wrócił do Polski 10 lutego 2013 r. Jak będzie w całym okresie oddelegowania opodatkowane wynagrodzenie Pana Jana ?

45 Wynagrodzenia Dyrektorów
Art.16 UM-OECD Wynagrodzenia i inne podobne wypłaty dyrektorów (Directors’fees) Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek mogą być opodatkowane w państwie źródła

46 Wynagrodzenia Dyrektorów
Wynagrodzenia : także opcje giełdowe, korzystanie z mieszkania, samochodu, ubezpieczenia na życie, pakietu medycznego

47 Wynagrodzenia Dyrektorów
Formy prawne : Wynagrodzenie za pracę (art.15 ) Kontrakty menedżerskie (art.16 ) Wynagrodzenia z tytułu powołania na członka zarządu lub członka rady nadzorczej (art.16)

48 Opodatkowanie Artystów i Sportowców
1.Bez względu na postanowienia art.7 i 15, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Państwo rezydencji) uzyskany z tytułu działalności artystycznej, np.. artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, osobiście wykonywanej w drugim umawiającym się Państwie (Państwo Źródła), może być opodatkowany w tym drugim państwie (Państwo Źródła). Nie stosuje się art..7 i 15 nawet, jeśli działalność artysty i sportowca wykonywana jest w ramach działalności gospodarczej lub stosunku pracy, chyba że państwa inaczej zastrzegą Np.. Członek orkiestry otrzymuje pensję od zatrudniającego go podmiotu i w tym czasie gra koncerty w kilku państwach – państwo na którego obszarze jest wykonywany każdy koncert ma prawo opodatkować część uposażenia muzyka, która przypada na dany koncert. Pojęcie artysty i sportowca : personel pomocniczy kamerzyści, producenci, reżyserzy

49 Opodatkowanie Artystów i Sportowców
2. Jeżeli dochód, mający związek z osobiście wykonywaną działalnością artysty lub sportowca, nie przypada temu artyście lub sportowcowi, lecz innej osobie, wówczas dochód taki, bez względu na postanowienia art.7 i 15, może być opodatkowany w tym umawiającym się Państwie, w którym działalność tego artysty lub sportowca jest wykonywana Np. drużyna , zespół teatralny, orkiestra posiadają osobowość prawną, a członkowie otrzymują stałe wynagrodzenie okresowe i trudno jest przypisać część takiego stałego wynagrodzenia konkretnemu występowi , wówczas opodatkowany jest zysk osiągnięty przez osobę prawną.

50 Kazus Światowej sławy artysta polski wyruszył na trasę koncertową po zachodniej Europie Z uwagi na wysokie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych stosowane w Europie zachodniej artysta zdecydował, iż wynagrodzenie za poszczególne koncerty na trasie koncertowej otrzymywać będzie specjalnie założona w tym celu spółka na Cyprze. Artysta liczy, iż taka struktura pozwoli mu poczynić znaczne oszczędności podatkowe. Jak przedstawia się opodatkowanie artysty przy założeniu, że wynagrodzenie otrzymuje spółka.

51 Emerytury Art. 18 Z zastrzeżeniem postanowień art. 19 ust.2, emerytury i inne podobne świadczenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu jej wcześniejszej pracy najemnej podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca emerytury ma miejsce zamieszkania

52 Pracownicy Państwowi Art.19 KM OECD

53 Studenci (art.20 UM-OECD)
Świadczenia otrzymywane na utrzymanie , kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta lub praktykanta, który przebywa w pierwszym umawiającym się państwie wyłącznie w celu kształcenia się, odbywania praktyki lub szkolenia, a który ma miejsce zamieszkania w drugim państwie (lub miał bezpośrednio przed przybyciem do pierwszego państwa) nie podlegają opodatkowaniu w pierwszym państwie, jeżeli świadczenia te pochodzą ze źródeł spoza tego państwa

54 Studenci Czy stypendia pochodzą z Państwa, w którym odbywana jest praktyka ? Jeżeli tak – mogą być na podstawie umowy opodatkowane w tym państwie, ale krajowe przepisy tego państwa mogą wprowadzić zwolnienie.

55 Studenci Jeżeli stypendia pochodzą z państwa odbywania praktyki mogą być opodatkowane i w tym państwie i w państwie rezydencji. Jeżeli stypendia nie pochodzą z państwa odbywania praktyki – są opodatkowane tylko w państwie rezydencji

56 Studenci Jakie przepisy regulują opodatkowanie stypendiów w Polsce ?
Art.21 ust.1 pkt 23 a PIT Art..21 ust.1 pkt 39 PIT

57 Profesorowie Nie ma odpowiedniego artykułu w KM OECD, ale umowy bilateralne mogą zawierać postanowienia dotyczące profesorów.

58 Inne dochody Art..21 MK OECD
1. Dochody osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się Państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, a nieobjęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

59 Inne dochody 2. Postanowień ust.1 nie stosuje się do dochodów niebędących dochodami z majątku nieruchomego, określonego w art.6 ust.2, jeżeli osoba osiągająca takie dochody, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność zarobkową poprzez zakład w nim położony i gdy prawo lub majątek, z tytułu których osiąga dochód, są faktycznie związane z działalnością takiego zakładu. W takim przypadku stosuje postanowienia art.7


Pobierz ppt "Międzynarodowe Prawo Podatkowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google