Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna"— Zapis prezentacji:

1 COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna
ComStrat to symulacyjna gra decyzyjna przeznaczona do przeprowadzania seansów szkoleniowych na studiach ekonomicznych jako trening umiejętności decyzyjnych przyszłych przedsiębiorców i kadry menedżerskiej. Jak każda gra symulacyjna, tak i ComStrat jest tylko przybliżeniem rzeczywistości. Gra ilustruje w ogólny i uproszczony sposób pewne zagadnienia wspólne dla wielu dziedzin biznesu, również czas został skondensowany – efekty podjętych decyzji są odczuwalne znacznie wcześniej niż byłoby to możliwe w rzeczywistości.

2 COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna
Uczestnicy gry mają możliwość sprawdzić, jaki skutek odnoszą podejmowane przez nich decyzje, jak w oparciu o nie funkcjonuje ich firma nie ponosząc ryzyka konsekwencji. Jest to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności i stopnia przygotowania do prowadzenia własnej działalności w ramach gospodarki rynkowej. Dzięki grze można praktycznie spojrzeć na: zależności pomiędzy popytem a podażą, wpływ konkurencji na przedsiębiorczość, związki pomiędzy inwestycją, rynkiem a dochodem wiele innych zmiennych towarzyszących działalności na rynku

3 COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna
Poprzez czynne uczestnictwo w symulacji uczestnik potrafi: opisać sposób konstruowania poszczególnych sprawozdań finansowych, opisać pozytywne i negatywne czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wymienić i opisać czynniki mające wpływ na obroty i zyski przedsiębiorstwa. przedstawić w ogólnym zarysie podstawowe strategie handlowe. Ważną zaletą tej symulacji jest to, że do jej przeprowadzenia nie są potrzebne laboratoria komputerowe.

4 COMSTRAT Scenariusz Gry
Na rynku konkuruje między sobą 3 do 5 firm produkujących roboty do użytku domowego. Początkowo sytuacja wszystkich firm jest jednakowa (równy udział w rynku, taki sam produkt będący w schyłkowej fazie cyklu życia, identyczna sytuacja finansowa). Zadaniem uczestników gry – zarządów firm jest kierowanie firmą przez cały okres rozgrywki tak, aby jej pozycja konkurencyjna była jak najlepsza. Gra składa się z 4 do 10 rund, z których każda obejmuje 1 rok produkcyjny. W grze może uczestniczyć maksymalnie pięć rywalizujących ze sobą zespołów. W poszczególnych rundach, każdy z zespołów podejmuje kilka nowych decyzji oraz rozważa decyzje podjęte poprzednio.

5 COMSTRAT Przebieg Cyklu Decyzyjnego

6 COMSTRAT Organizacja Rozgrywki
Przed rozpoczęciem gry uczestnicy zostają podzieleni na zespoły złożone z 5 osób – takich zespołów na jednym rynku może być maksymalnie 5. Członkowie zespołu będą działać jako najwyższe kierownictwo firmy, muszą określić w swoim gronie kompetencje i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu, przy czym wskazane jest przekazanie kompetencji do danych czynności poszczególnym osobom. Proponuje się obsadzić stanowiska: • prezesa zarządu (dyrektora naczelnego) • dyrektora ds. B&R (badania i rozwój) i inwestycji • dyrektora ds. produkcji i jakości • dyrektora finansowego • dyrektora marketingowego

7 COMSTRAT Organizacja Rozgrywki c.d.
Na początku każdego etapu zespoły otrzymują wyniki poprzedniego okresu (rok rozliczeniowy), wydarzenia rynkowe w postaci gazetki tzw. "ComStrat News" oraz formularz decyzyjny na rok bieżący. Decyzje poszczególnych etapów wprowadzane są przez prowadzącego zajęcia (arbitra) w arkusz kalkulacyjny Excela, który dokonuje niezbędnych obliczeń. Arbiter przekazuje zespołom wydruk komputerowy przedstawiający rezultaty podjętych działań oraz skrócony opis sytuacji na rynku. Zakończenie gry i jej podsumowanie następuje w momencie otrzymania wyników ostatniego okresu. Podstawowym kryterium oceny zespołu jest końcowa kondycja firmy oraz perspektywy jej rozwoju w przyszłości.

8 COMSTRAT Główny Ekran Symulatora

9 COMSTRAT Rachunek Wyników i Bilans

10 COMSTRAT Wskaźniki i Indeksy

11 COMSTRAT Podsumowanie Rynku

12 COMSTRAT Formularz Decyzyjny
Uczestnicy nie są zobligowani do podejmowania wszystkich decyzji w poszczególnych rundach. W przypadku braku decyzji (tzn. braku zmian) symulator zinterpretuje taką sytuację jako chęć podjęcia decyzji standardowej. Decyzje standardowe zmagazynowane są w pamięci komputera. Program ten jest interaktywny, tzn. decyzje podjęte przez jedno przedsiębiorstwo mają wpływ na jego wszystkich konkurentów.

13 COMSTRAT Formularz Strategii
Na początku pierwszego cyklu decyzyjnego uczestnicy otrzymają raporty z badań marketingowych na kolejne pięć lat działalności. Na ich podstawie zespoły będą mogły wybrać segment docelowy i sformułować cele strategiczne. Strategia firmy określana jest za pomocą tzw. „formularza strategii”

14 COMSTRAT Formularz Marketingowy
Korzystając z formularza marketingowego zespoły powinny określić które z zalet swojego produktu będą eksponować w przekazach reklamowych (część I) oraz których mediów użyją do emisji tych przekazów (część II).

15 COMSTRAT Formularz Zmian
Formularz zmian pozwala na wprowadzenie działań mających na celu: zwiększenie wydajności pracy zwiększenie jakości pracy zwiększenie motywacji i zadowolenia pracowników

16 COMSTRAT Formularz Jakości

17 COMSTRAT Zbilansowana Karta Wyników
Jest to liczbowa miara zdolności zarządu do efektywnego zarządzania zasobami firmy. Najważniejszą miarą jest stan finansów firmy a zatem zdolność zarządu do pomnażania majątku inwestorów. Jednakże koncentrowanie się na bieżących zyskach może skłaniać decydentów do zaniedbywania wydatków mogących przynieść zyski w przyszłości. By firma była zdolna do utrzymania się na rynku jeszcze długo, wymaga się od zarządu nie tylko dbałości o zysk, lecz również działań marketingowych, zarządzania produkcją, zapewnienia źródeł finansowania. Zarząd musi również inwestować w przyszłość. Takie działania mogą pogorszyć aktualną sytuację finansową, lecz są niezbędne do wykreowania nowych produktów, rynków i zdolności produkcyjnych. Członkowie najwyższych władz firmy muszą prawidłowo zarządzać wszystkimi aspektami firmy. ZKW (BSC – balanced scorecard) pozwala na to w praktyce. Koncentruje się na różnorodnych miarach oceny i różnorodnych obszarach decyzyjnych. Nic nie może być zignorowane ani zbagatelizowane. Najlepsi menedżerowie muszą być mocni we wszystkich obszarach poddawanych ocenie.

18 COMSTRAT Ocena Zespołów metodą BSC
Zbilansowana karta wyników firmy jest obliczana przez mnożenie pięciu wskaźników oceny biznesu. Model ten podkreśla znaczenie wszystkich miar. Dzieje się tak ponieważ każda mocna czy słaba strona może wywrzeć zwielokrotniony wpływ na wynik ostateczny czyli potencjał działania firmy.


Pobierz ppt "COMSTRAT Symulacyjna Gra Decyzyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google