Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN
WNIOSKOWANIE, WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE I RAPORTOWANIE Małgorzata Ostachowicz Dział Obsługi Naukowej Gdańsk, 25 listopad 2013

2 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Typy konkursów OPUS konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (dla osób posiadających dorobek naukowy) PRELUDIUM konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora SONATA konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 16 września 2013 17 marca 2014 15 września 2014 Rozpoczęcie naboru wniosków 16 grudnia 2013 17 czerwca 2014 15 grudnia 2014 Zakończenie naboru wniosków 16 czerwca 2014 17 grudnia 2014 15 czerwca 2015 Zamknięcie konkursu Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

3 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Typy konkursów SONATA BIS konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem HARMONIA konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej MAESTRO konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 16 czerwca 2014 Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków 16 września 2014 Zamknięcie konkursu 16 marca 2015 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

4 Typy konkursów SYMFONIA ETIUDA FUGA konkurs na stypendia doktorskie
na między dziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce ETIUDA konkurs na stypendia doktorskie FUGA konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 16 grudnia 2013 15 grudnia 2014 Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków 15 marca 2014 16 marca 2015 Zamknięcie konkursu 15 września 2014 16 września 2015 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

5 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Wnioskowanie Przygotowując wniosek na projekt badawczy należy dokładnie przemyśleć: skład zespołu realizującego projekt harmonogram realizacji projektu wysokość wnioskowanych środków finansowych na poszczególne kategorie rodzaj i ilość przewidzianej do zakupienia aparatury opisy poszczególnych kategorii koniecznie trzeba pamiętać o materiałach biurowych, eksploatacyjnych, wszystkich delegacjach i konferencjach Stopień niedoszacowania poszczególnych pozycji kosztorysu może osiągnąć 10% - 15%. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w zakresie realizacji projektu w większości przypadków będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

6 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Zespół badawczy W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu. Kierownikiem projektu typu PRELUDIUM, SONATA I SONATA BIS można być tylko raz! Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć ( i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy ) nie przekroczą 100% deklarowanego czasu pracy. Powinno się uwzględnić obie formy zatrudnienia w projekcie – Umowę o pracę i Umowę o dzieło. KIEROWNIK PROJEKTU Każda z osób wchodząca w skład zespołu badawczego powinna oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty, a także inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%. ZESPÓŁ BADAWCZY Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

7 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Skład zespołów badawczych Kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Kierownik może wskazać jednego lub dwóch głównych wykonawców. OPUS Kierownik projektu, opiekun naukowy / promotor oraz opcjonalnie jeden wykonawca (np. pracownik techniczny). PRELUDIUM Kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Poza kierownikiem projektu wśród wykonawców projektu może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy. Wykonawca ten nie może być zatrudniony w jednostce naukowej zatrudniającej kierownika projektu. Nie wskazuje się głównych wykonawców. SONATA Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

8 Podstawowe informacje dotyczące wniosku
Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe. Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy. Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części "zbliżone zadania badawcze" podobne tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł ( w tym z NCN ) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Projekt podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

9 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Opisy kategorii Przy opisywaniu kategorii, poza konkretnie wskazanymi elementami aparatury stosować tzw. słowa/sformułowania klucze, np.: zakup materiałów do realizacji, wytworzenia i montażu odczynniki chemiczne materiały i surowce do budowy / rozbudowy / modyfikacji stanowiska materiały biurowe: tonery do drukarek, papier, nośniki danych, itp. materiały eksploatacyjne do komputerowych urządzeń peryferyjnych materiały BHP zakup literatury naukowej zakup wydawnictw specjalistycznych koszty delegacji, konferencji i szkoleń związanych z tematyką realizowanego projektu Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

10 Proces składania wniosku
Złożenie / przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby NCN Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenia go wymaganymi pieczęciami oraz podpisami Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku on-line i dołączenie przygotowanych w formie elektronicznej załączników Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

11 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
O tym należy pamiętać: Chęć złożenia wniosku na projekt w danej edycji konkursów ogłoszonych przez NCN należy zgłosić do Działu Obsługi Naukowej na adres przesyłając informację na temat: typu konkursu panelu, do którego należy dany projekt tytułu projektu imię i nazwisko kierownika projektu Przed wysłaniem wniosku do NCN przekazać do Działu Obsługi Naukowej celem weryfikacji: harmonogram, kalkulację kosztorysu oraz kalkulacje dotyczące wykonawców, wszystkie opisy kategorii poszczególnych kosztów. Składając wniosek w ostatnim momencie, należy się liczyć z blokowaniem się systemu OSF oraz trudnościami z uzyskaniem podpisów Dyrekcji. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

12 Ocena wniosków przez recenzentów
OPUS OPIS PUNKTY 100% A OCENA DOROBKU KIEROWNIKA I WYKONAWCÓW PROJEKTU   - 40% a1 Ocena dorobku Kierownika projektu - osiągnięcia naukowe kierownika projektu w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych 0-5 30% - ocena wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę. Jeśli nie kierował dotychczas projektami należy przenieść ocenę z punktu powyżej   0-5 a2 Ocena dorobku Wykonawców projektu   0-5 10% B OCENA PROJEKTU 60% b1 Ocena merytoryczna projektu - poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji   - charakter projektu 0-2 - wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej b2 Ocena kosztorysu - zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań   b3 Ocena możliwości wykonania  - ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu 0-3 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

13 Ocena wniosków przez recenzentów
PRELUDIUM OPIS PUNKTY 100% A OCENA DOROBKU WYKONAWCÓW PROJEKTU - 40% a1 Ocena dorobku Kierownika projektu - Osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych   0-5 20% a2 Ocena dorobku Opiekuna naukowego - osiągnięcia naukowe opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych   0-5 B OCENA PROJEKTU 60% b1 Ocena merytoryczna projektu - poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji   - charakter projektu 0-2 - wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej b2 Ocena kosztorysu - zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań   10% b3 Ocena możliwości wykonania  - ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu 0-3 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

14 Ocena wniosków przez recenzentów
SONATA OPIS PUNKTY 100% A OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU - osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych 0-5 40% ocena wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę. Jeśli nie kierował dotychczas projektami, należy przenieść ocenę z punktu powyżej   0-5 B OCENA PROJEKTU - 60% b1 Ocena merytoryczna projektu - poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji   - charakter projektu 0-2 - wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej b2 Ocena kosztorysu - zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań   10% b3 Ocena możliwości wykonania  - ocena możliwości realizacji wnioskowanego projektu 0-3 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

15 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
Ocena decyzja umowa Proszę mieć na uwadze, że Zespół Ekspertów wskazuje, w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu, co najmniej 20% projektów, których kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu, z wyjątkiem przypadków, gdy liczba rozpatrywanych wniosków jest niewielka i wszystkie uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. O wynikach konkursu informuje NCN w swoim serwisie internetowym przedstawiając listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania. Następnie w systemie OSF pojawia się informacja o kwalifikacji projektu wraz z jego recenzją. Do jednostki naukowej wpływa decyzja NCN dotycząca finansowania poszczególnych projektów. W terminie 30 dni od daty wpływu pozytywnej decyzji o finansowaniu kierownik projektu zobowiązany jest przygotować w systemie OSF umowę o finansowaniu projektu. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

16 Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne
Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się m.in. już na etapie oceny wniosku KOSZTY KWALIFIKOWALNE to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie: 1) poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia, 2) niezbędny dla realizacji projektu, 3) poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 4) możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych, 5) zgodny z obowiązującymi przepisami. KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności: 1) zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio 500 tys. zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz 150 tys. zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS), 2) indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp., 3) koszty subskrypcji, prenumerat, 4) koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego, 5) koszty audytu zewnętrznego projektów, 6) koszty organizacji konferencji. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

17 KOSZTY BEZPOŚREDNIE Wyjazdy służbowe Inne Usługi obce Materiały
to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe Aparatura naukowo-badawcza koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej Inne koszty bezpośrednie Wyjazdy służbowe koszty udziału w seminariach, konferencjach związanych z tematyką projektu, koszty wyjazdów w tym np. kwerendy, badania terenowe, wyjazdy służbowe obejmują wyłącznie: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyjne. Inne nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: zakup danych, specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań, koszty uzyskania patentów. Usługi obce koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.) Materiały koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe / piśmiennicze Wizyty, konsultacje koszty przyjazdów, wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

18 Koszty pośrednie to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności: 1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu), 2) koszty bieżących remontów pomieszczeń, 3) koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych, 4) opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp., 5) opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, 6) koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń, 7) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, 8) koszty dozoru, 9) koszty ubezpieczeń majątkowych, 10) opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe. Koszty ogólne funkcjonowania jednostki, w szczególności te wskazane powyżej, nie mogą być pokrywane z innej pozycji kosztów niż koszty pośrednie. Koszty pośrednie mogą wynosić maksymalnie 30% ( wyj. SYMFONIA 20%) kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej. Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

19 Wydatkowanie, rozliczanie i raportowanie
Wydanie jakichkolwiek środków z konta projektu musi być poprzedzone złożeniem zamówienia wewnętrznego. Obowiązują trzy rodzaje druków zamówienia: zamówienie na wydatkowanie środków z kategorii WYNAGRODZENIA, INNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE (w tym m. in. aparatura i materiały) oraz na delegacje i konferencje. Od zamówienia wewnętrzne będą obsługiwane w elektronicznym systemie zamówień. Zamówienie składamy w pierwszej kolejności w Dziale Obsługi Naukowej u osoby, która zajmuje się projektem, w celu potwierdzenia dostępności środków. Faktura, rachunek lub inny dokument potwierdzający zrealizowanie zamówienia, a tym samym wydatkowanie środków trafia również w pierwszej kolejności do Działu Obsługi Naukowej. Aktualną informację na temat dostępnych środków oraz możliwości zakupu danej rzeczy można otrzymać u osoby zajmującej się projektem. Raporty roczne i końcowe przygotowujemy i składamy w NCN zgodnie z zapisami umowy o finansowanie projektu. Raporty wypełnia się w systemie OSF (z wyjątkiem starszych projektów gdzie wzory raportów znajdują się na stronach internetowych NCN). W raportach rocznych i końcowych należy podawać imiona i nazwiska oraz kwoty wynagrodzeń wszystkich wykonawców projektu. Należy na bieżąco zapoznawać się z ogłoszeniami oraz regulaminem konkursów podawanych na stronie internetowej NCN. Projekty Badawcze Finansowane przez NCN

20 Projekty Badawcze Finansowane przez NCN
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekty Badawcze Finansowane przez NCN


Pobierz ppt "PROJEKTY BADAWCZE FINANSOWANE PRZEZ NCN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google