Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Łódź, kwiecień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Łódź, kwiecień 2014."— Zapis prezentacji:

1 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Łódź, kwiecień 2014

2 Plan prezentacji Historia Realizacja projektu IRSIP WL Funkcjonalność portali Przyszłość 2 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

3 3

4 4

5 5 KONTYNUACJA DZIAŁAŃ NAD TWORZENIEM INFRASTRUKTURY REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZY PRZEDAKCESYJNYCH I UNIJNYCH W LATACH 1992 – 2013 działania na poziomie powiatowym 1992 CZAS REALIZACJI PHAREKONTRAKT WOJEWÓDZKI MODERNIZACJA BAZ DANYCH EGIB i MAPY ZASADNICZEJ IPE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2007 - 2013 RSIP 19962001 200320092014 -2013 GEOPORTAL (PHARE) działania na poziomie wojewódzkim projekty przedakcesyjne V 2004 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego Baza Danych Obiektów Topograficznych, Baza Adresowa Województwa Łódzkiego, Infrastruktura sprzętowa projekty współfinansowane z RPO WŁ procesy finansowane z funduszy krajowych FINANSOWANE Z GUGIK - POROZUMIENIA

6 6 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ

7 7 RSIP WŁ – bazy danych Podstawę informacyjną systemów informacji przestrzennej stanowią materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na szczeblu wojewódzkim z pzgik (wzgik) RSIP zasilamy bazami: Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) - 1: 10 000 Ortofotomapy (przetworzone zdjęcia lotnicze) Mapa wektorowa poziomu 2 (VMapL2u) – 1: 50 000 Mapy topograficzne Mapy (bazy) tematyczne: –glebowo – rolnicze –sozologiczne –hydrograficzne –inne przy współpracy z powiatową administracją geodezyjną: elementy ewidencji gruntów i budynków - działki ewidencyjne

8 8 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) – zakres informacyjny Wytyczne techniczne TBD 2008 r. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych Wybrane kategorie obiektów spośród: 11 kategorii klas obiektów 60 klas obiektów Ponad 250 rodzajów obiektów

9 9 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni

10 10 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni

11 11 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni

12 12 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni

13 13 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ RSIP WŁ – oprogramowanie Bazodanowe – ORACLE Database GIS Serwerowe - ArcGIS Server GIS Desktop – ArcGIS for Desktop Serwisy mapowe: Baza Adresowa Województwa Łódzkiego (BAWL) Geoportal Województwa Łódzkiego Realizacja - Sprzęt - wyposażenie serwerowni

14 14 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Realizacja - finanse

15 15 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ MENU WIDOK – ZAWARTOŚĆ MAPY NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.: Pomiar odległości – możliwość pomiaru linii w metrach i kilometrach; wyświetlanie na mierzonym odcinku miar pośrednich oraz miary końcowej. Pomiar powierzchni – możliwość pomiaru powierzchni w m2, km2. Wersje językowe. Pomoc. Logowanie. OGÓLNE, np.: Zmiana Widoków. Wyświetlanie bieżącej skali. Wyświetlanie aktualnych współrzędnych kursora myszy. Format współrzędnych prostokątnych: liczby rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy (dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach). Mapa przeglądowa. Możliwość przeglądania serwisów i portali na urządzeniach mobilnych. Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.plwww.Geoportal.lodzkie.pl

16 16 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ NARZĘDZIA W TOOLBARZE, np.: Możliwość identyfikacji – przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem. MENU KONTEKSTOWE SERWISÓW i WARSTW, np.: Możliwość zmiany transparentności warstw. Możliwość zmiany kolejności warstw. Pełen widok. Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.plwww.Geoportal.lodzkie.pl

17 17 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Pasek MENU: Plik Link do kompozycji Widok mapy na email Drukuj Dodaj mapę Home Widok Zmiana widoku Zawartość mapy Centrowanie mapy Ustawienia układu współrzędnych Narzędzia Szkicowanie Mierz powierzchnię Mierz odległość Wyczyść szkic Wyszukiwanie Wyszukiwanie działek Szukaj na mapie Selekcja, analizy, raporty Metadane Funkcjonalność – www.Geoportal.lodzkie.plwww.Geoportal.lodzkie.pl

18 18 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Baza Adresowa Województwa Łódzkiego jest systemem dedykowanym dla urzędów gmin z terenu Województwa Łódzkiego. System umożliwia prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. 2012 r. poz. 125). Baza Adresowa Województwa Łódzkiego to nie tylko dane, ale również całe środowisko informatyczne (bazy danych, serwery, procedury, kopie zabezpieczające) pozwalające na bezpieczną pracę każdego Operatora (pracownika urzdu gminy). Gminom udostępnione jest całkowicie bezpłatnie bezpieczne środowisko pracy. Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

19 19 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Dane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego są publicznie dostępne za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego www.geoportal.lodzkie.pl www.geoportal.lodzkie.pl Aplikacja do prowadzenia Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego www.adresy.lodzkie.plwww.adresy.lodzkie.pl Baza Adresowa Województwa Łódzkiego oraz Geoportal Województwa Łódzkiego są w pełni zintegrowane ze sobą. Wzajemnie zasilają się danymi. Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

20 20 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Obiektom Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego (miejscowości, ulice, adresy) nadawane są atrybuty oraz powiązanie wymagane przez prawo, a także Istnieje możliwość przypisania do konkretnego adresu atrybutów specjalnych. Tabela atrybutów specjalnych tworzona jest osobno dla każdej gminy. Informacje zawarte w tabeli atrybutów dodatkowych nie są widoczne dla użytkownika publicznego (można wpisać wartości niezbędne dla różnych zadań gminnych). Program wykonany jest w taki sposób, by każdy pracownik gminy mógł pracować intuicyjnie – wykonane są powiązania między różnymi typami obiektów np.: po wprowadzeniu nowej ulicy można bez dodatkowych operacji dodawać numery adresowe na tej konkretnej ulicy. Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

21 21 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Baza Adresowa Województwa Łódzkiego w aplikacji mobilnej umożliwia przeglądanie danych przestrzennych z zakresu województwa łódzkiego, jak również wykonywanie analiz i pomiarów. Dane prezentowane w aplikacji są pobierane z Bazy Adresowej Województwa Łódzkiego oraz Geoportalu Województwa Łódzkiego. Dla użytkowników zalogowanych istnieje dodatkowa opcja zgłaszania błędów. Linki do aplikacji można pobrać ze strony www.rsip.lodzkie.pl www.rsip.lodzkie.pl Funkcjonalność – Baza Adresowa Województwa Łódzkiego

22 22 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 28.04.2014 r. w sprawie: zadań i zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie budowy i aktualizacji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego. AKTUALNE DZIAŁANIA

23 23 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: § 1. Zobowiązuje komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne do współuczestnictwa w procesie budowy i aktualizacji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie do standardu określonego przez Marszałka Województwa, danych istotnych dla tego Systemu, związanych z zakresem działania, odpowiednio komórki organizacyjnej lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej. (…) AKTUALNE DZIAŁANIA

24 24 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) § 3. Koordynację prac związanych z budową, aktualizacją i udostępnianiem baz danych Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego powierza Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Kartografii – Geodecie Województwa Łódzkiego (…) AKTUALNE DZIAŁANIA

25 25 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ ANKIETA Zadaniem Ankiety jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane z przestrzenią regionu? Czy istnieją przeszkody prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Ankieta zawiera do wypełnienia opisowe pola, które należy wypełnić w sposób zwięzły, treściwy. LpTemat / Krótki opis zbioru danych Format Jak często zbiór jest aktualizowany? Czy istnieją ograniczenia prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Czy zbiór danych powinien być dostępny dla szerokiego grona odbiorców (wszyscy użytkownicy Internetu)? Czy zbiór danych powinien być dostępny tylko dla autoryzowanych uzytkowników (za pomocą konta przy użyciu indywidualnego loginu i hasła)? Jeśli cyfrowy (elektroniczny) to w jakich formatach plików? np. excel, access, shp... Jeśli cyfrowy (elektroniczny) - to czy dane posiadają lokalizację w przestrzeni? np. adres, współrzędne geograficzne (GPS),... Jeśli papierowy - należy podać krótki opis, np. wykaz papierowy, mapa papierowa w skali... 1. 2. Metryczka Osoba wypełniająca Kwestionariusz lub inna osoba wyznaczona do kontaktu Nazwa komórki organizacyjnej Telefon E-mail: AKTUALNE DZIAŁANIA

26 26 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Zadaniem ankiety jest odpowiedź na pytania: Czy Państwa komórka organizacyjna posiada dane związane z przestrzenią regionu? W jakim formacie występują dane posiadane przez Państwa komórkę organizacyjną? Jaka często dane są lub powinny być aktualizowane? Czy istnieją ograniczenia prawne, formalne do publikacji danych w Geoportalu Województwa Łódzkiego? Czy zbiory danych powinnny być dostępne dla szerokiego grona odbiorców (wszyscy użytkownicy Internetu), czy też tylko dla autoryzowanych użytkowników (login, hasło)? AKTUALNE DZIAŁANIA

27 27 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Wyniki ankiety pozwolą na: Rozpoznanie rodzajów zbiorów danych będących w posiadaniu poszczególnych komórek organizacyjnych Opracowanie projektu baz danych Określenie standardów opracowywania i przekazywania danych Wypracowanie metod w zakresie prowadzenia, publikowania i aktualizacji zbiorów danych AKTUALNE DZIAŁANIA

28 28 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ UCHWAŁA NR 498/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (…) § 2. 1. Marszałek Województwa określi w drodze zarządzenia: 1) szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia, aktualizowania oraz autoryzacji danych udostępnianych w Systemie. 2)standard przekazywania danych przestrzennych i opisowych będących w posiadaniu komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na potrzeby budowy baz danych RSIP WŁ. (…) AKTUALNE DZIAŁANIA

29 29 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ ZASADY WSPÓŁPRACY Właścicielem/zarządcą danych jest właściwa komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Za zawartość i aktualność danych odpowiadają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych Departament Geodezji i Kartografii zapewnia infrastrukturę, oprogramowanie, możliwość publikacji informacji Departament Geodezji i Kartografii dostarcza podstawę informacyjną (dane referencyjne), które stanowią materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Departament Geodezji i Kartografii wspiera merytorycznie pracowników innych komórek organizacyjnych w procesie przygotowania zbiorów danych AKTUALNE DZIAŁANIA

30 30 RSIP Informacja dla Zarządu WŁ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW I OD ZARAZ Aktywizacja Departamentów Urzędu i jednostek Województwa w zakresie: publikacji informacji własnych w Geoportalu Województwa Łódzkiego wykorzystania zbiorów danych zasobu geodezyjnego, RSIP oraz funkcjonalności Geoportalu w pracy Urzędu Marszałkowskiego PROPOZYCJA DZIAŁAŃ: Inwentaryzacja prowadzonych w Urzędzie rejestrów pod kątem publikacji w Geoportalu Województwa Łódzkiego i współpracy z RSIP. Opracowanie procedury dotyczącej publikacji i aktualizacji informacji tematycznych w Geoportalu Województwa Łódzkiego. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu w ramach Akademii Rozwoju Pracowników. W RAMACH PROJEKTU 2014 - 2020 Rozwój funkcjonalny i informacyjny Geoportalu Województwa Łódzkiego oraz BAWL. Pozyskanie danych: Mapy topograficzne 1:10 000, bazy (mapy) tematyczne – geodezyjne, i inne w zależności od zainteresowania Departamentów. Ewentualne zaangażowanie w projekt partnerski i wsparcie w związku z tym dla gmin i/lub powiatów.

31 Za uwagę dziękują pracownicy Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Łódź, kwiecień 2014


Pobierz ppt "RSIP Informacja dla Zarządu WŁ Łódź, kwiecień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google