Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIE pt.: „Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIE pt.: „Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu."— Zapis prezentacji:

1 BADANIE pt.: „Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innymi inicjatywami w tym zakresie” Warszawa, 12 czerwca 2008

2 SPIS TREŚCI 1. CEL BADANIA 2. KOMPLEMENTARNOŚĆ 3. ZAKRES BADANIA
4. PRZEBIEG BADANIA 5. METODOLOGIA OCENY 6. WYNIKI BADANIA 7. PREZENTACJA WYNIKÓW 8. WNIOSKI I REKOMENDACJE 2

3 CEL BADANIA Zasadniczy cel badania: sprawdzenie komplementarności projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego: wewnętrznie – pomiędzy projektami ZPORR zewnętrznie – tj. w powiązaniu z projektami drogowymi realizowanymi w ramach: SPO Transport, IW Interreg, Funduszu Spójności w ramach perspektywy budżetowej , funduszy przedakcesyjnych ISPA, PHARE i SAPARD, inwestycji finansowanych bez udziału środków unijnych PO IiŚ. Cel pośredni: weryfikacja założeń zawartych w NPR na lata , PWW oraz poszczególnych programach operacyjnych w odniesieniu do zakładanego powiązania między sobą realizowanych inwestycji drogowych (tworzenia spójnej sieci transportowej na poziomie krajowym). 3

4 KOMPLEMENTARNOŚĆ Komplementarność to cecha, która objawia się współwystępowaniem dróg na tym samym obszarze. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, czy badane projekty drogowe łączyły się bądź w inny sposób tworzyły spójną sieć drogową. W badaniu zastosowano szersze spojrzenie na pojęcie komplementarności. Wyróżniono w nim „elementy składowe”. W efekcie osobno badane i oceniane były: powiązanie projektów z projektami leżącymi w korytarzach transportowych na danym terenie (komplementarność funkcjonalna), geometryczna bliskość projektów (komplementarność geograficzna), powiązanie projektów w świetle kategorii dróg, których dotyczą (komplementarność operacyjna). Komplementarność wewnętrzna – z projektami drogowymi ZPORR. Komplementarność zewnętrzna – z innymi inwestycjami drogowymi, w od niesieniu do poszczególnych kategorii i zbiorczo (łącznie do wszystkich projektów). 4

5 ZAKRES BADANIA Badaniem objęte zostały projekty infrastruktury drogowej: realizowane w ramach ZPORR (działania 1.1, 3.1, 3.2, 3.3) Funduszu Spójności realizowane w ramach perspektywy budżetowej , realizowane w ramach SPO Transport, realizowane w ramach Funduszy ISPA, PHARE, SAPARD, realizowane w ramach IW INTERREG, ujęte na Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych PO IiŚ, polegające na budowie lub modernizacji, realizowane przez GDDKiA, ZDW, miasta na prawach powiatu (beneficjentów ZPORR) finansowane bez udziału środków unijnych, zakończone w okresie Łącznie – 4335 projektów (w tym 1179 ZPORR) 5

6 PRZEBIEG BADANIA Ustalenie zakresu gromadzonych informacji oraz instytucji będących w posiadaniu danych. 2. Przygotowanie bazy danych - narzędzia do gromadzenia informacji projektowych. 3. Nawiązanie kontaktu z instytucjami, wizyty w celu pozyskania informacji, wprowadzanie ich do projektowej bazy danych. 4. Odwzorowanie poszczególnych projektów na mapie interaktywnej. 5. Dokonanie oceny projektów ZPORR pod kątem ich komplementarności. Najpierw z innymi projektami ZPORR, a potem z pozostałymi projektami. 6. Uzupełnienie opisów na mapach o wyniki oceny komplementarności. 7. Przeprowadzenie analiz otrzymanych wyników oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji. 6

7 METODOLOGIA OCENY Przykład: KOMPLEMENTARNOŚĆ FUNKCJONALNA
Ocenie podlegała relacja między projektem ZPORR a innym projektem (innymi projektami). Zdefiniowano zasady przyznawania oceny liczbowej w skali 0-3 oraz inne aspekty oceny (np. obszar analizy, przypadek więcej niż 1 projektu w obszarze analizy). Przykładowa skala oceny Suma punktów przyznana każdej z trzech składowych (funkcjonalna, geograficzna, operacyjna) przemnożona przez odpowiednie wagi prowadzi do uzyskania zagregowanego parametru (w skali 0-3) określającego komplementarność projektu w rozpatrywanych relacjach. 7

8 1 2 3 METODOLOGIA OCENY Przykład: KOMPLEMENTARNOŚĆ FUNKCJONALNA
Przykłady oceny komplementarności funkcjonalnej dla różnych przypadków lokalizacji projektów. 1 2 3 8

9 WYNIKI BADANIA Wynik oceny komplementarności – średnie wartości w poszczególnych kategoriach. 9

10 WYNIKI BADANIA Rozkład projektów o najwyższej komplementarności wewnętrznej między województwami 10

11 WYNIKI BADANIA Porównanie średniej komplementarności wewnętrznej i zewnętrznej w województwach. 11

12 PREZENTACJA WYNIKÓW Produkty końcowe wykonane w trakcie realizacji zamówienia: raport końcowy podsumowujący badania i prezentujący jego szczegółowe wyniki 17 map interaktywnych - dla całej Polski i 16 województw (w formacie *.pmf do odczytu w przeglądarce ArcReader). MAPY INTERAKTYWNE: sporządzone przy użyciu ArcView, podkład stanowi wektorowa Baza Danych Ogólnogeograficznych (skala 1: , dane z 2003 r.), informacje o poszczególnych projektach i wynikach ich oceny, możliwość przeglądania w dowolnym powiększeniu i wyboru wyświetlanych treści, możliwa dalsza rozbudowa. 12

13 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wybrane wnioski DOTYCZĄCE OCENY PROJEKTÓW I UZYSKANYCH WYNIKÓW Wiele województw: W procesie wyboru projektów nie dążono do zapewnienia wysokiego poziomu komplementarności między nimi. Cały kraj: Średni poziom komplementarności zewnętrznej był wyższy niż wewnętrznej (komplementarność zewnętrzna > „2” w 13 województwach). Inwestycje z innych środków dobrze uzupełniają się z projektami ZPORR Poziom komplementarności wzrasta wraz z kategorią drogi i długością odcinka objętego projektem ZPORR. Duża zmienność w poziomie składowych komplementarności zewnętrznej między województwami. Wyraźnie widoczne są różnice w strategiach inwestycyjnych lub sposobie wyboru projektów. Zbiorcza komplementarność zewnętrzna jest wyższa niż wartości komplementarności odnoszone do poszczególnych kategorii. 13

14 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wybrane rekomendacje PROWADZENIE BADAŃ EWALUACYJNYCH Inauguracja badania poprzez spotkanie z wyznaczonymi przedstawicielami instytucji objętych badaniem. GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH O PROJEKTACH Zobowiązanie inwestorów do gromadzenia i przechowywania informacji o projektach infrastrukturalnych w jednolitym układzie (zakres rzeczowy, okres realizacji, wartość, itp.). Promowanie dobrych praktyk w zakresie prowadzenia stron www dla dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych ze środków publicznych. KOMPLEMENTARNOŚĆ W PROCEDURZE SELEKCJI PROJEKTÓW Uwzględnienie w procedurze selekcji projektów drogowych dodatkowego kryterium - komplementarności z innymi inwestycjami. 14

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 15


Pobierz ppt "BADANIE pt.: „Komplementarność projektów z zakresu infrastruktury transportu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google