Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RZEMIANY GOSPODARCZE W P OLSCE Kamil Jantos. S PIS T REŚCI 1. SKUTKI ROZBIORÓW SKUTKI ROZBIORÓW 2. PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RZEMIANY GOSPODARCZE W P OLSCE Kamil Jantos. S PIS T REŚCI 1. SKUTKI ROZBIORÓW SKUTKI ROZBIORÓW 2. PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI."— Zapis prezentacji:

1 P RZEMIANY GOSPODARCZE W P OLSCE Kamil Jantos

2 S PIS T REŚCI 1. SKUTKI ROZBIORÓW SKUTKI ROZBIORÓW 2. PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI 3. INFLACJA I HIPERINFLACJA INFLACJA I HIPERINFLACJA 4. MARKA POLSKA MARKA POLSKA 5. REFORMY RZĄDU WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO REFORMY RZĄDU WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO 6. POLSKI ZŁOTY – 1934 ROK POLSKI ZŁOTY – 1934 ROK 7. BUDOWA PORTU W GDYNI I MAGISTRALI WĘGLOWEJ BUDOWA PORTU W GDYNI I MAGISTRALI WĘGLOWEJ 8. HISTORIA PORTU GDYŃSKIEGO HISTORIA PORTU GDYŃSKIEGO 9. WOJNA CELNA Z NIEMCAMI - 1925 ROK WOJNA CELNA Z NIEMCAMI - 1925 ROK 10. WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY WIELKI KRYZYS GOSPODARCZY 11. SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU 12. PODZIAŁ POLSKI NA A I B PODZIAŁ POLSKI NA A I B 13. CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COP) CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY (COP) 14. PODZIAŁ POLSKI - MAPA PODZIAŁ POLSKI - MAPA

3 S KUTKI ROZBIORÓW Po rozbiorach w granicach Polski znalazły się ziemie, które były odmienne gospodarczo: Na tych ziemiach obowiązywały inne waluty, systemy prawne i administracyjne. Infrastruktura kolejowa i drogowa była niejednolita i czasami w bardzo złym stanie. Na terenach dawnych zaborów obowiązywały różne przepisy drogowe. Brak połączeń między miastami poszczególnych zaborów. Sytuację gospodarczą pogarszały znaczne zniszczenia wojenne( wojna pochłonęła 30% polskiego majątku). Produkcja przemysłowa w ówczesnej Polsce stała na niskim poziomie.

4 P IERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI W 1919r w celu uporządkowania systemu walutowego wprowadzono markę polską. Spowodowało to ożywienie gospodarcze kraju- przez co rozwijał się rynek wewnętrzny. Polska stała się czołowym producentem zbóż w Europie. Rozwijał się przemysł (m.in. zbrojeniowy i włókienniczy). Do Polski w 1922r został przyłączony Górny Śląsk wraz z kopalniami i przemysłem ciężkim. Wzrosła produkcja na terenach dawnej Kongresówki.

5 I NFLACJA I H IPERINFLACJA Mimo wielu starań Polska nadal miała dziurę w budżecie, którą próbowała zniwelować poprzez zagraniczne pożyczki, jednak nie była ona wiarygodnym partnerem dla zagranicznych banków. Nie mogła ona uzyskać znacznych kredytów, co doprowadziło to do nadmiernego druku pieniędzy bez pokrycia wywołało to inflację. Początkowo była ona korzystnym zjawiskiem dla polskiej gospodarki, ale z czasem bardzo się nasiliła i przerodziła w hiperinflację.

6 M ARKA P OLSKA

7 R EFORMY RZĄDU W ŁADYSŁAWA G RABSKIEGO W celu poprawy sytuacji gospodarczej kraju prezydent Wojciechowski powołał rząd fachowców z Władysławem Grabskim na czele. Zadaniem Grabskiego było zrównoważenie budżetu i wprowadzenie nowej waluty. Nowy gabinet wprowadził następujące reformy: Ustalenie nadzwyczajnego podatku majątkowego dla najbogatszych. Urealnienie wysokości podatków i szybsze ich ściąganie. Ograniczenie wydatków na administrację państwową. Podniesienie stawek za przewozy co zmniejszyło deficyt na kolei. W kwietniu 1934 nastąpiła zmiana waluty, a Polską Krajową Kasę Pożyczkową zastąpiono Bankiem Polskim, który miał prawo do emisji nowej waluty złotego polskiego. (1 zł-1,8 mln marek polskich).

8 P OLSKI ZŁOTY -1934 ROK

9 B UDOWA PORTU W G DYNI I M AGISTRALI W ĘGLOWEJ W 1921r rozpoczęto budowę portu w Gdyni, było to największe i najważniejsze przedsięwzięcie dwudziestolecia międzywojennego. Najważniejszym inicjatorem był ówczesny minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Gdynia po 10 latach stała się najnowocześniejszym portem na Bałtyku, zajmowała pierwsze miejsce pod względem wielkości przeładunków w tym regionie. W celu dobrego funkcjonowania portu w Gdyni, należało zapewnić mu połączenie z Górnym Śląskiem, z którego przywożono węgiel eksportowany potem za granicę za pomocą statków. W tym celu zbudowano magistralę węglową, czyli trasę kolejową łączącą bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią.Górnego ŚląskaGdynią

10 H ISTORIA PORTU G DYŃSKIEGO Projekcja filmu

11 W OJNA CELNA Z N IEMCAMI - LIPIEC 1925 ROK Przyczynami wojny celnej(gospodarczej) z Niemcami było: Wygaśnięcie umowy o bezcłowym wywozie węgla do Niemiec w styczniu 1925 roku. Wzrost ceł ustanowiony przez rząd Grabskiego. Rząd niemiecki zabronił importu polskiego węgla w odpowiedzi na wzrost ceł. Polska również ograniczyła import niemieckich towarów co doprowadziło do załamania gospodarczego kraju. W listopadzie 1925roku rząd Grabskiego podał się do dymisji. Z perspektywy czasu wojna celna przyniosła korzyści: Uniezależniła w pewnym stopniu polską gospodarkę od niemieckiej. Przyśpieszyła ukończenie budowy magistrali węglowej i portu w Gdyni.

12 W IELKI KRYZYS GOSPODARCZY Sytuacja gospodarcza państwa po przewrocie majowym była bardzo dobra, powodem tego był napływ zagranicznego kapitału. Zmieniła się ona wraz z początkiem wielkiego kryzysu gospodarczego na świecie (1929 rok), kiedy to inwestorzy wycofywali swój kapitał z polskiego rynku. Polskie przedsiębiorstwa ograniczały produkcję i zatrudnienie, spowodowało gigantyczny wzrost bezrobocia i zubożenie społeczeństwa.

13 S POSOBY PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU W celu zapełnienia dziury budżetowej państwo podjęło następujące działania: Ograniczenie wydatków państwowych Zmniejszenie pensji urzędników państwowych Sprzedaż produktów za granicą po cenach dumpingowych Uszczuplenie rezerw kruszcowo-walutowych, co groziło inflacją, a jednak doprowadziło to do przeciwnego zjawiska, czyli deflacji. Zmniejszenie poziomu cen i likwidacja zadłużenia rolników (zaczerpnięte z programu New Deal). Organizacja robót publicznych. Pomoc bankrutującym przedsiębiorstwom (przez zakup ich akcji). Kryzys ostatecznie przezwyciężono 1935 roku

14 PODZIAŁ POLSKI NA A I B Polska A- obejmowała województwa zachodnie i zachodnio-północne. Istniał tam wysoko rozwinięty przemysł i wysoko rozwinięte rolnictwo złożone z dużych gospodarstw rolnych. Polska B- obejmowała województwa wschodnie i południowe. Była ona słabo rozwiniętą częścią kraju, dominowały tam drobne gospodarstwa rolne, niekiedy prymitywne. Oferowała w większości produkty rolnicze.

15 C ENTRALNY O KRĘG P RZEMYSŁOWY (COP) W celu ograniczenia bezrobocia wicepremier Kwiatkowski w czerwcu 1936r przedstawił 4-letni plan inwestycyjny. Jego celem było utworzenie COP, w którym miały powstać zakłady przemysłowe (przemysł chemiczny i zbrojeniowy oraz elektrownie). Ukończenie planu 4 letniego ogłoszono już na początku 1939r, ale by mógł dobrze funkcjonować potrzeba było jeszcze znacznych nakładów finansowych. Jeszcze w 1938r E. Kwiatkowski ogłosił założenia planu 15-letniego. Celem planu było zatarcie różnic między polską A i B.

16 P ODZIAŁ POLSKI - MAPA COP

17 Ź RÓDŁA Podręcznik do historii Po Prostu Historia WSiP Wikipedia.pl


Pobierz ppt "P RZEMIANY GOSPODARCZE W P OLSCE Kamil Jantos. S PIS T REŚCI 1. SKUTKI ROZBIORÓW SKUTKI ROZBIORÓW 2. PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI PIERWSZE LATA NIEPODLEGŁOŚCI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google