Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z .o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z .o.o."— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z .o.o.
Benchmarking – w poszukiwaniu ideału Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z .o.o. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT “DISKE” Elbląski Park Technologiczny, 20 marca 2012 r. Współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk

2 Geneza i główne założenia projektu
Agenda Geneza i główne założenia projektu Zakres projektu Benchmarking Parków Technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego Wyniki benchmarkingu

3 Benchmarking - porównanie do określonego wzorca
Geneza i założenia Projektu „Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj” – Henry Ford ( ) Sprawnie działające Parki Technologiczne stanowią doskonały instrument wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności , tworząc platformę współpracy środowiska biznesowego, naukowego i władz lokalnych. Benchmarking - porównanie do określonego wzorca Porównanie do wzorca Porównanie zmian własnych wyników w czasie

4 Geneza i główne założenia Projektu
Celem głównym badań była identyfikacja najlepszych praktyk oraz analiza czynników sukcesu europejskich parków technologicznych wraz z rekomendacją dotyczącą możliwości adaptacji najlepszych rozwiązań przez parki uczestniczące w projekcie:    Elbląski Park Technologiczny (Elbląg), Gdański Park Naukowo-Technologiczny (Gdańsk), Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Gdynia), Videum Science Park (Växjö, Szwecja), Technologiezentrum Vorpommern/ Technologiepark Greifswald (Greifswald, Niemcy). Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego ze względu na zasięg terytorialny badania, jego zakres i uzyskane wyniki, jest projektem unikatowym.

5 Geneza i założenia Projektu
Firmy Sektor publiczny Uczelnie wyższe Innowacje Edukacja Badania Instytucje otoczenia biznesu Idea projektu jest oparta na promowaniu modelu „triple helix”. Współpraca pomiędzy lokalnymi władzami, środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami jest kluczowym czynnikiem w procesie rozwijania dobrze funkcjonującej i innowacyjnej działalności parków naukowych i technologicznych.

6 Zakres Projektu Część I
Część III Część II Część I Badanie benchmarkingowe parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego; Badanie potrzeb rozwoju jednostek B+R na obszarze Bałtyku Południowego; Rekomendacje Identyfikacja, opis i analiza dobrych praktyk w jedenastu obszarach funkcjonowania Parków Technologicznych;

7 CEL: Zwiększenie poziomu innowacyjności
Wyniki badania – różnice w poziomie innowacyjności gospodarek UE CEL: Zwiększenie poziomu innowacyjności Ranking Unii Innowacji za 2010 rok MODEST INNOVATORSS MODERATE INNOVATORS INNOVATION FOLLOWERS INNOVATION LEADERS Źródło: opracowanie własne na podstawie Innovation Union Scoreboard 2010

8 Badanie benchmarkingowe – obszary badawcze
ZAŁOŻENIA Rolą badania benchmarkingowego była głównie ocena luki pomiędzy zdefiniowanym wzorcem w poszczególnych obszarach badawczych a sytuacją obecną a nie stworzenie „klasyfikacji medalowej” Parków – uczestników Projektu.  BADANIE ANKIETOWE WAGA I: Identyfikacja lokatorów Parku 0,10 II: Transfer i komercjalizacja technologii III: Organizacja i zarządzanie Parkiem 0,05 IV: Oferta Parku 0,15 V: Współpraca z otoczeniem Parku VI: Finanse VII: Kadry VIII: Inkubacja przedsiębiorstw IX: Zdefiniowana i wdrażana strategia X: Promocja i komunikacja XI: Dostępność transportowa OCENA (suma) 1,00  WSKAŹNIKI I WAGI OBSZARÓW MERYTORYCZNYCH W celu porównania parków wyznaczono jedenaście głównych obszarów ich funkcjonowania, a następnie każdemu z nich zostały przypisane odpowiednie wagi. W ramach obszarów zidentyfikowano szereg wskaźników szczegółowych, których ocena wpłynęła na syntetyczny wynik benchmarkingu.

9 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zdobył największy odsetek wartości maksymalnej oceny tj. 69,9 % maksymalnej oceny. Videum Science Park zajął drugie miejsce uzyskując 61,9% maksymalnej oceny. Gdański Park Naukowo–Technologiczny zajął trzecią pozycję uzyskując 61,5% maksymalnej oceny. Technologiezentrum Vorpommern zdobyło 58,5% maksymalnej oceny. Elbląski Park Technologiczny osiągnął wartość 3% maksymalnej oceny – efekt braku rozpoczęcia fazy operacyjnej w chwili badania Wskaźnik Eksperta będący odzwierciedleniem subiektywnej oceny konsultantów został zastosowany w pięciu na jedenaście badanych obszarów. Uwzględniając wskaźnik Eksperta, kolejność poszczególnych parków nie uległa zmianie.

10 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Ranking miejsc w poszczególnych obszarach GPNT: pierwsze miejsce w trzech kategoriach; PPNT: pierwsze miejsce w sześciu kategoriach; VSP: pierwsze miejsce w dwóch kategoriach; TZV: pierwsze miejsce w jednej kategorii.

11 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Obserwacja I Innowacyjność parku mierzona przez odsetek firm innowacyjnych do ogółu lokatorów, a długość życia Parku Strategicznym obszarem funkcjonowania każdego Parku, powinna być możliwość utrzymania wysokiego stopnia innowacyjności (wysokiego odsetka przedsiębiorstw o charakterze innowacyjnym) przez cały horyzont czasowy życia parku.

12 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Obserwacja II Liczba zatrudnionych osób w Parkach, a liczba lokatorów Liczba pracowników zależy od przyjętego przez Park modelu biznesowego. Liczba pracowników Parku musi znajdować odzwierciedlenie w poziomie usług świadczonych przez Park oraz w przeprowadzanych działaniach np. intensyfikacją prac w momencie rozbudowy Parku.

13 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Obserwacja III Jakościowa wielkość luki oceny własnej podmiotu zarządzającego Parkami, a oceną wystawioną przez lokatorów parku Trzy z czerech badanych podmiotów posiada lukę w zakresie własną oceną, a oceną wydaną przez lokatorów. Świadomość Podmiotu Zarządzającego Parkiem własnej oceny wystawionej przez lokatorów, może zostać wykorzystana do optymalizacji działań Parku względem oczekiwań lokatorów. Obszar niebieski: mała luka między oceną Parku przez Zarządzających, a oceną lokatorów [rozbieżność od 0 do 1]; Obszar jasno niebieski: duża luka między oceną Parku przez Zarządzających, a oceną lokatorów [rozbieżność od 1 do 2]; Biała przerywana linia: brak luki

14 Badanie benchmarkingowe – wyniki
Obserwacja IV Plany rozwoju Parków w zakresie rozbudowy powierzchni w latach Obecną tendencją w zakresie rozwoju Parków jest rozbudowa powierzchni. Cztery z pięciu badanych parków posiadają plany rozbudowy na lata Gdyby na przedstawionym rysunku zamiast wielkości powierzchni, która ma zostać oddana, przedstawione byłyby plany w zakresie liczby przyszłych lokatorów, wówczas nie byłoby istotnej różnicy. EPT

15 http://www.diskeproject.eu Raport z badania
Pełen raport z badania oraz jego streszczenie w polskiej i angielskiej wersji językowej opublikowane zostały na stronie internetowej projektu DISKE:

16 Dziękuję za uwagę Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z o.o.
Al. Grunwaldzka 209 Gdańsk


Pobierz ppt "Grzegorz Tomaszewski DS Consulting Sp. z .o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google