Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Wykorzystanie pogłębionych badań do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi autor Jan BrzóskaWarszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Wykorzystanie pogłębionych badań do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi autor Jan BrzóskaWarszawa,"— Zapis prezentacji:

1 Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Wykorzystanie pogłębionych badań do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi autor Jan BrzóskaWarszawa, r.

2 cele badania benchmarkingowego, wybrane cechy rozwoju organizacji parków technologicznych, modele strategiczne parków technologicznych, modele biznesowe i ich elementy, wnioski. Plan prezentacji Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

3 Celem przeprowadzonych pogłębionych badań było wsparcie kierownictwa i pracowników parków technologicznych w nowoczesnym procesie zarządzania strategicznego i operacyjnego, poprzez zdefiniowanie najlepszych praktyk i przekazanie tej wiedzy. Dzięki usystematyzowanemu porównywaniu się parków z podobnymi instytucjami z całego kraju, benchmarking ułatwi kreowanie rozwiązań biznesowych wykorzystując istniejące najlepsze praktyki stosowane przez polskie parki technologiczne. Cele badania benchmarkingowego Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

4 Suma punktów uzyskanych przez poszczególne parki w podziale na fazy rozwoju Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

5 Korelacja między strukturą organizacyjną a okresem funkcjonowania parku Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

6 Korelacja między strukturą organizacyjną parku a liczbą typów usług Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

7 Ilość punktów przyznanych przez lokatorów instytucjom zarządzającym parkami technologicznymi w podziale na 11 kryteriów Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

8 I. Model parku naukowo-technologicznego, blisko powiązanego i współpracującego z uczelnią wyższą, najczęściej techniczną, nastawionego na współpracę ze środowiskiem akademickim. Mocne strony takiego modelu to przede wszystkim: 1)duża liczba innowacyjnych firm, 2)duża liczba firm typu start-up, technostarterów, firm typu spin-off, 3)współpraca z instytucjami finansowymi venture capital i seed capital, 4)dobra infrastruktura, pomieszczenia dostosowane do potrzeb małych przedsiębiorców, dostęp do laboratoriów, Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

9 6)udzielanie wsparcia o wymiarze finansowym firmom w okresie inkubacji, 7)świadczenie usług prowadzenia szkoleń, wsparcie finansowe dla lokatorów parku, 8)prowadzenie działalności B+R przez lokatorów i posiadanie przez lokatorów chronionych prawem patentów i znaków towarowych, 9)dobrze wykształcony, kompetentny, rozwijany zespół pracowniczy, 10)specjalizacja lokatorów parku, prowadząca do powstania klastrów. Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (2) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

10 II. Model parku przemysłowo-technologicznego, nastawionego na przyciąganie inwestorów oraz współpracę z przedsiębiorstwami i klientami na zewnątrz parku, wobec problemów z powstawaniem firm typu spin- off i spin-out wobec dużej odległości od instytucji naukowych, które mogłyby je generować. Mocne strony takiego modelu to przede wszystkim: 1)duża liczba innowacyjnych firm, które przeniosły swoją działalność do parku, 2)nowoczesna infrastruktura logistyczna i techniczna, pomieszczenia dostosowane do potrzeb małych i średnich przedsiębiorców, 3)duża powierzchnia parku, posiadanie terenów inwestycyjnych, 4)duża liczba lokatorów parku, Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (3) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

11 5)współpraca z instytucjami finansowymi venture capital itp, 6)udzielanie wsparcia o wymiarze finansowym lokatorom parku, 7)świadczenie usług dla lokatorów parku, 8)świadczenie usług klientom zewnętrznym, 9)współpraca z przedsiębiorstwami, 10)duża liczba zespołów przemysłowo-naukowych, 11)duża liczba projektów realizowanych partnerstwie z innymi instytucjami, 12)dobrze wykształcony, kompetentny, rozwijany zespół pracowniczy, Badania pozwoliły na wyróżnienie dwóch modeli strategicznych (4) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

12 1. Wykorzystanie synergii, wynikającej z łączenia zasobów wiedzy z infrastrukturą zasobów materialnych tj. dobrej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury technicznej i wyposażenia budynku z zasobami wiedzy, których podstawą są kompetentne kadry oraz kapitał intelektualny partnerów parku. Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (1): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

13 W szczególności ta dobra praktyka oznacza: staranne dobieranie firm dzięki czemu uzyskuje się wysoką liczbę innowacyjnych firm, w tym firm typu start-up, wysoki odsetek wyinkubowanych i wypuszczonych na zewnątrz firm, które kontynuują swoja działalność oraz największą relatywnie liczbę zgłoszonych patentów, udzielanie pomocy finansowej lokatorom - takie działanie owocuje dużą liczbą lokatorów i wysokim wykorzystaniem powierzchni przeznaczonej dla firm oraz liczną grupą tzw. e-lokatorów oczekujących na miejsce w parku i korzystających z wszystkich usług Parku, mogących wynajmować pomieszczenia, itp.; dzięki temu Park nie musi ponosić wysokich wydatków na marketing, Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (2): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

14 dobrą obsługę lokatorów i klientów przy stosunkowo wysokim odsetku pracowników przypadających na jednego lokatora (permanentnie szkolonych i dobrze zarządzanych) zatrudnianie wielu osób z tytułem naukowym, umiejętne powiązanie ww. działań z uzyskiwaniem bardzo dobrych wyników finansowych parku, zwłaszcza przychodowości i zyskowności aktywów, dynamiki sprzedaży. Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (3): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

15 2. Preferowanie i wspieranie działalności innowacyjnej rozwojowej w parku W szczególności ta dobra praktyka oznacza: rozwijanie współpracy z jednostkami naukowymi o wysokim potencjale w dziedzinie technologii i innowacji, w celu pozyskiwania firm spin-off i spin- out, rozwijania współpracy w zakresie wdrożeń technologicznych i innowacyjnych, pozyskiwania lokatorów prowadzących działalność B+R, Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (4): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

16 świadczenie pomocy finansowej firmom w okresie inkubacji z własnych środków, np. udzielanie preferencji przy opłatach za wynajem infrastruktury, udzielanie informacji i wsparcia przy aplikowaniu o pomoc ze środków publicznych, rozszerzania zakresu usług świadczonych lokatorom w zakresie szkoleń, porad prawnych i transferu technologii oraz pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania ich rozwoju poprzez współpracę z funduszami venture capital i seed capital, działanie na rzecz specjalizacji parku, z możliwością powstania na jego terenie wysokoinnowacyjnego klastra, propagowanie zasobów parku, osiągnięć parku i jego lokatorów, kształtowanie dobrego wizerunku parku, przede wszystkim przez skuteczną strategię internetową. Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (5): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

17 3.Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kompetentnych pracownikach, wykorzystujących doświadczenia dojrzałego parku, charakteryzującego się: dojrzałą strukturą organizacyjną i delegacją uprawnień, właściwą liczbą managerów i relacją liczby pracowników do liczby lokatorów, Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (6): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

18 korzystaniem z wiedzy umożliwiającej realizację szerokiego zakresu usług, co owocuje lojalnością lokatorów, pozyskiwaniem nowych klientów, współpracą z przedsiębiorstwami, aktywną współpracą z jednostkami naukowymi, firmami doradczymi i indywidualnymi ekspertami. Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (7) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

19 4.Zbudowanie i aplikacja całościowo rozumianego modelu biznesowego opartego na: nowoczesnych zasobach materialnych (lokalizacja, nowoczesna infrastruktura), kompetencjach pracowników, kapitale intelektualnym strategicznego partnera i specjalizacji, Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (8) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

20 szerokim zakresie oferowanych procesów biznesowych (w tym usług dla lokatorów), uzyskiwanej przewadze konkurencyjnej, wyrażającej się pełnym wykorzystaniem powierzchni parku i skutecznym pozyskiwaniem środków publicznych, współudziałem w projektach badawczych, zwłaszcza międzynarodowych. Badania benchmarkingowe pozwalają wskazać dobre praktyki, z których najważniejsze to (9): Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

21 1.Przeprowadzone pogłębione badania benchmarkingowe mogą być wykorzystane przez parki technologiczne zarówno w obszarze zarządzania strategicznego jak i operacyjnego. 2.W przypadku zrządzania strategicznego wykorzystać można ukształtowane dwie koncepcje modeli strategicznych: –parku naukowo-technologicznego, –parku naukowo- przemysłowego. Wnioski Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

22 3.Do usprawniania zarządzania operacyjnego parkami poprzez funkcje, procesy i projekty służyć mogą wypracowane w wyniku przeprowadzonych badań modele biznesowe i ich elementy. 4.Szczególnie ważne elementy w kształtowaniu modeli biznesowych to : –budowanie sieci współpracy, –synergia zasobów materialnych z zasobami wiedzy, –rozwój procesów biznesowych dających korzyści lokatorom parku, –tworzenie i rozwijanie kompetentnych zasobów kadrowych Wnioski (2) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

23 5.Coraz wyraźniej kształtują się modele biznesowe oparte i sięgające po zasoby globalne czego wyrazem jest rozszerzająca się efektywna współpraca międzynarodowa jaką rozwija coraz więcej parków technologicznych w Polsce. Wnioski (3) Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce

24 Dziękuje za uwagę Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce


Pobierz ppt "Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce Wykorzystanie pogłębionych badań do doskonalenia zrządzania parkami technologicznymi autor Jan BrzóskaWarszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google