Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIG_Paliwa (obszar dostawcy)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIG_Paliwa (obszar dostawcy)"— Zapis prezentacji:

1 WIG_Paliwa (obszar dostawcy)
Autorzy: Magdalena Szewczyk, Marcin Śleżewski, Monika Uścińska, Barbara Wachnik, Anna Wywiałek

2 Plan prezentacji Dostawcy branży paliwowej
Wymagania stawiane dostawcom Oczekiwania dostawców Wskaźniki w obszarach: Dostawcy – Środowisko Dostawcy – Społeczeństwo Dostawcy - Ekonomia

3 Obszar działalności dostawców
Firma z branży paliwowej Surowce do produkcji (w tym ropa naftowa, biokomponenty itp.) Materiały (np. do funkcjonowania biura) Media Dostawcy zaopatrują

4 Wymagania stawiane dostawcom
Rejestracja w systemie Poddanie się procedurze kwalifikacyjnej Stosowanie właściwych zasad (spełnienia wymagań formalno-prawnych, przestrzeganie 10 zasad Global Impact itp.) Dostarczanie surowców/produktów zgodnie ze specyfikacją w zamówieniu

5 Oczekiwania dostawców
Jasne zasady postępowania (wyboru oferty) Precyzja określenia dostarczanych produktów/surowców Długotrwała współpraca Duże zamówienia ($$) Terminowość zapłat Obustronne zadowolenie ze współpracy Wspieranie zagranicznych dostawców (z punktu widzenia dostawcy zza granicy) Wspieranie lokalnego biznesu/dostawców (z punktu widzenia dostawców lokalnych)

6 Wskaźniki Dostawcy - Środowisko

7 Wskaźniki Dostawcy - Środowisko
Cel 1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw - poprzez dostarczanie lepszej jakości biokomponentów Wskaźnik produktu: Mniejsza zawartość substancji zanieczyszczających w powietrzu Źródło weryfikacji: Badania biokomponentów, paliwa Sposób benchmarkingu: % udział biokomponentów w paliwie w porównaniu do przyjętych norm oraz liderów branży paliwowej Wskaźnik rezultatu: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z transportu do powietrza Źródło weryfikacji: Badania pilotażowe, Badania monitoringowe WIOŚ Sposób benchmarkingu: Wyniki cyklicznych badań spalin porównywane do przyjętych norm oraz wyników badań liderów branży paliwowej Wskaźnik oddziaływania: Poprawa jakości powietrza

8 Wskaźniki Dostawcy - Środowisko
Cel 2. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza ze spalania paliw – poprzez większą zawartość biokomponentów w paliwie Wskaźnik produktu: Zwiększenie ilości dostarczanych biokomponentów Źródło weryfikacji: Badania paliwa, dokumenty księgowe Sposób benchmarkingu: % udział biokomponentów w paliwie w porównaniu z rokiem poprzednim oraz w porównaniu do przyjętych norm i proporcji stosowanych przez liderów branży paliwowej Wskaźnik rezultatu: Mniejsza emisja zanieczyszczeń do powietrza, Źródło weryfikacji: Badania pilotażowe, Badania monitoringowe WIOŚ Sposób benchmarkingu: % emisji zanieczyszczeń do atmosfery w porównaniu z rokiem poprzednim Wskaźnik oddziaływania: Poprawa jakości powietrza

9 Wskaźniki Dostawcy - Środowisko
Cel 3. Poprawa bezpieczeństwa przesyłu i dystrybucji paliw Wskaźnik produktu: Budowa nowej infrastruktury transportowej mierzona w km wybudowanej infrastruktury Źródło weryfikacji: Dokumenty projektowe Sposób benchmarkingu: Przyrost km nowej infrastruktury w porównaniu do roku poprzedniego Wskaźnik rezultatu: Minimalizacja częstotliwości wystąpienia awarii Źródło weryfikacji: System monitoringu /system kontroli i pomiaru, Badania monitoringowe WIOŚ Sposób benchmarkingu: Spadek o X awarii w porównaniu do poprzedniego roku Wskaźnik oddziaływania: Poprawa jakości środowiska wodno-gruntowego

10 Wskaźniki Dostawcy - Społeczeństwo

11 Wskaźniki Dostawcy - Społeczeństwo
Cel 1. Zwiększenie udziału dostawców lokalnych (np. dostawy biokomponentów) Wskaźnik produktu: Wzrost ilości dostawców lokalnych Źródło weryfikacji: Podpisane umowy, sprawozdania własne Sposób benchmarkingu: % udział dostawców lokalnych Wskaźnik rezultatu: Aktywizacja zawodowa lokalnej społeczności Źródło weryfikacji: Dane GUS Sposób benchmarkingu: Badania społeczne prowadzone przez lokale władze i instytucje polityki społecznej Wskaźnik oddziaływania: rozwój lokalnego biznesu, poprawa jakości życia mieszkańców

12 Wskaźniki Dostawcy - Społeczeństwo
Cel 2. Poprawa kontaktów z dostawcami, poprawa jakości współpracy Wskaźnik produktu: Spadek liczby negatywnych ankiet Źródło weryfikacji: Ankiety/rozmowy, analiza problemów Sposób benchmarkingu: analiza badań satysfakcji dostawców Wskaźnik rezultatu: Rozwój współpracy z poszczególnymi dostawcami/ udoskonalenie dotychczasowej współpracy Źródło weryfikacji: Ujednolicenie standardu współpracy ze wszystkimi dostawcami Sposób benchmarkingu: Klasyfikacja roczna – ocena roczna dostawców Wskaźnik oddziaływania: Wzrost satysfakcji pracowników i ich rodzin firm, z którymi współpracujemy.

13 Wskaźniki Dostawcy - Społeczeństwo
Cel 3. Popularyzacja podejmowania inicjatyw społecznych wśród dostawców Przykład: Akcje społeczne na rzecz eko-drivingu Wskaźnik produktu: Wzrost ilości podejmowanych inicjatyw przez dostawcę/dostawców Źródło weryfikacji: Dane od dostawców, ankiety Sposób benchmarkingu: Wzrost podejmowanych inicjatyw z porównaniu z poprzednim rokiem i w odniesieniu do pozostałych dostawców Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które wzięły udział w programie Źródło weryfikacji: Raporty, sprawozdania Sposób benchmarkingu: Porównanie wyników z założeniami projektu Wskaźnik oddziaływania: Edukacja / Wzrost świadomości społecznej i aktywizacja społeczeństwa, poprawa komfortu życia lokalnej społeczności

14 Wskaźniki Dostawcy - Ekonomia

15 Wskaźniki Dostawcy - Ekonomia
Cel 1. Terminowość płatności za dostawę surowców/materiałów Wskaźnik produktu: Ilość wezwań do zapłaty w porównaniu do roku bazowego Źródło weryfikacji: Dokumenty księgowe, wezwania do zapłaty Sposób benchmarkingu: Spadek ilości nieterminowych płatności Wskaźnik rezultatu: Zmniejszenie kwoty wynikającej z karnych odsetek bądź kar umownych Źródło weryfikacji: Dokumenty księgowe Sposób benchmarkingu: Spadek zapłaconych kar w rocznym rozrachunku Wskaźnik oddziaływania: Utrzymanie płynności finansowej, prestiż firmy, budowanie wizerunku rzetelnej firmy

16 Wskaźniki Dostawcy - Ekonomia
Cel 2. Wypracowanie nowego modelu biznesowego Wskaźnik produktu: Zrewidowanie polityki i sposobu zarządzania Źródło weryfikacji: Analiza procedur i wytycznych Sposób benchmarkingu: Porównanie z funkcjonującymi standardami w branży Wskaźnik rezultatu: Zmniejszenie kosztów Źródło weryfikacji: Dane finansowe, księgowe Sposób benchmarkingu: Wynik finansowy przedsiębiorstwa porównany z wynikami finansowymi innych firm z branży Wskaźnik oddziaływania: Lepsza współpraca firmy niosąca ze sobą korzyści materialne

17 Wskaźniki Dostawcy - Ekonomia
Cel 3. Zwiększenie ilości biopaliw w ofercie, zwiększenie udziału w rynku Przykład: jak od zwiększenia ilości i jakości biokomponentów w paliwach rośnie konkurencyjność oferty Przykład: jak wpłynie rozbudowa infrastruktury na minimalizowanie kosztów i terminowość dostaw Wskaźnik produktu: Rozbudowa oferty Źródło weryfikacji: Dane ilościowe/procentowe Sposób benchmarkingu: X % zakładany poziom oszczędności Wskaźnik rezultatu: Płynność finansowa Źródło weryfikacji: Systemy monitoringu Sposób benchmarkingu: % wzrost/spadek ilości biopaliw Wskaźnik oddziaływania: Wzrost atrakcyjności akcji firmy

18 Cel 4. Zwiększenie ilości dostawców zagranicznych poprzez dywersyfikację dostaw surowców (ropa, gaz)
Wskaźnik produktu: Wzrost ilości dostawców dostarczających X surowców Źródło weryfikacji: Podpisane umowy, sprawozdania własne Sposób benchmarkingu: Roczne raportowanie Wskaźnik rezultatu: Stałe dopływy surowców, ograniczenie ryzyka wstrzymania dostaw Źródło weryfikacji: Sprawozdawczość, system kontroli i monitoringu Sposób benchmarkingu: Diagnoza potrzeb Wskaźnik oddziaływania: Uniezależnienie firmy paliwowej od jednego dostawcy, wzrost konkurencyjności ofert dostawców

19 Cel 5. Poprawa definiowania wymagań i potrzeb firmy w przetargach
Cel 5. Poprawa definiowania wymagań i potrzeb firmy w przetargach („jasne zasady gry”) Wskaźnik produktu: Spadek ilości pytań kierowanych do przetargów – przejrzyste zasady zapraszania do przetargów Źródło weryfikacji: Dokumentacja przetargowa Sposób benchmarkingu: porównanie z obowiązującymi standardami (przekazywanie tych samych informacji i instrukcji) Wskaźnik rezultatu: Spadek ilości ofert nie spełniających wymogów (wymagania określone w przetargu) Źródło weryfikacji: Dokumenty przetargowe – weryfikowane według jasnych i obiektywnych kryteriów Sposób benchmarkingu: Spadek o % ofert niespełniających wymagań Wskaźnik oddziaływania: Poprawa wizerunku firmy jasno precyzującej wymagania i potrzeby. Uczciwe traktowanie wszystkich dostawców zgodnie ze standardami firmy

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "WIG_Paliwa (obszar dostawcy)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google