Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Umowy w agroturystyce Umowy agroturystyczne zawierane są z klientem indywidualnym, z biurem podróży lub jednostką organizacyjną, która na podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Umowy w agroturystyce Umowy agroturystyczne zawierane są z klientem indywidualnym, z biurem podróży lub jednostką organizacyjną, która na podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Umowy w agroturystyce Umowy agroturystyczne zawierane są z klientem indywidualnym, z biurem podróży lub jednostką organizacyjną, która na podstawie umowy zawartej z właścicielem kwatery zapewnia usługi swoim klientom.

2 pomieszczeń przeznaczonych do ich wyłącznej dyspozycji,
UMOWA Z KLIENTEM Zawieranie umów z klientami wymaga uzgodnienia następujących zagadnień: a) prezentacja wynajmowanego pokoju – można ograniczyć się do informacji o położeniu pokoju i jego wielkości; b) zakres korzystania z innych pomieszczeń i terenu – klient będzie korzystał w gospodarstwie z takich pomieszczeń jak kuchnia, jadalnia, weranda, garaż, jeżeli gospodarz pomieszczenia takie przeznaczy do użytku gości. Korzystanie z tych pomieszczeń powinno być jednoznacznie określone, ponieważ chodzi tu o bezpieczeństwo gości (nieumiejętne podchodzenie do zwierząt, nieumiejętne obchodzenie się ze środkami ochrony roślin) oraz bezpieczeństwo gospodarstwa (zniszczenie urządzenia, zanieczyszczenie paszy, zaprószenie ognia). Dlatego zaleca się wskazywanie gościom: pomieszczeń przeznaczonych do ich wyłącznej dyspozycji,

3 pomieszczeń i terenów przeznaczonych do swobodnego korzystania wspólnie z innymi gośćmi, ewentualnie z gospodarzami, pomieszczeń i terenów, do których dostęp jest możliwy wyłącznie pod opieką gospodarza lub innego domownika, pomieszczeń i terenów całkowicie niedostępnych dla gości. c) ustalenie ceny i zasad płatności – jeżeli gość zawiera umowę bezpośrednio na miejscu, powinno się pobrać należność z góry. W przypadku pobytu trwającego dłuższy okres można rozłożyć płatność na raty np. płatne z góry za okresy dwutygodniowe. Pobieranie opłaty z góry nie zwalnia gospodarza z obowiązku zwrotu części wpłaty, jeżeli usługi świadczone były wadliwie (np. awaria wody). Jeżeli umowa była sporządzona z wyprzedzeniem, wskazane jest pobranie zadatku. Zadatek przepada na rzecz gospodarza, gdy gość zrezygnuje z przyjazdu lub musi być zwrócony w podwójnej wysokości, jeżeli gospodarz odstąpi od umowy.

4 Należy odróżnić wpłaty wnoszone przez klientów, są to:
zadatek, to kwota wpłacana jako zabezpieczenie wykonania umowy; zaliczka, to kwota wpłacana na pokrycie spodziewanych kosztów związanych z wykonaniem umowy, pierwsza rata, to część ceny wpłacana wcześniej.

5 d)formy płatności – właściciele kwater ograniczają się do płatności gotówkowych, ewentualnie przekazów pocztowych zadatków i zaliczek ze względu na operowanie niewielkimi sumami oraz brak rachunków bankowych. Mając taki rachunek można stosować przelewy bankowe. Inną formą płatności są karty kredytowe stosowane przez cudzoziemców i coraz częściej przez Polaków, jednak niezbędne jest posiadanie odpowiedniego urządzenia oraz umiejętności wystawiania rachunków. Klienci mogą realizować należność czekiem gotówkowym, ale zmusza to gospodarza do wizyty w banku i realizacji czeku.

6 e)Czas trwania pobytu gościa – w praktyce dominują goście określający okres pobytu w tygodniach, ale są goście przebywający kilka dni. Stosuje się więc zasadę wynajmowania pokoi na doby z możliwością przedłużenia pobytu, jeżeli pokój nie został zarezerwowany przez innego gościa. f) Przyjmowanie i odwoływanie rezerwacji – przyjęcie rezerwacji uzależnia się od dokonania wpłaty. Po potwierdzeniu klientowi, że rezerwacja została przyjęta, następuje zawarcie umowy. Odwołanie rezerwacji naraża gospodarza na ryzyko strat. Można do umowy wprowadzić tzw. odstępne polegające na tym, że gość musi wpłacić pewną sumę, gdy chce od umowy odstąpić. Jeżeli gość z przyczyn losowych odwołuje przyjazd a wpłacił całą sumę, gospodarz powinien w sposób polubowny obniżyć należność za niewykorzystane świadczenie uwzględniając interes własny.

7 g) Kaucje- o jej pobieraniu należy gościa uprzedzić najpóźniej w chwili zawierania umowy. Można przyjmować kaucję na zabezpieczenie roszczeń związanych ze zniszczeniem kwatery lub jej wyposażenia. Jej wysokość nie może być wygórowana, ale odpowiadać kosztom usunięcia zniszczeń. Podlega zwrotowi, gdy gość oddaje pomieszczenie w należytym stanie lub zatrzymana w całości lub części, jeżeli klient dopuścił się zniszczenia wyposażenia. h) Odpowiedzialność za rzeczy osobiste gości i depozyty – gospodarz musi tak zorganizować wypoczynek, by gość i jego rzeczy były strzeżone przed osobami z zewnątrz i przed pozostałymi gośćmi. Gospodarz ponosi odpowiedzialność, gdy szkoda w mieniu gościa powstała z jego winy lub gdy przyjął rzeczy gościa „ na przechowanie” np. samochód w garażu.

8 Regulaminy i zasady panujące w domu – opracowany regulamin obowiązuje wówczas, gdy gość zapoznał się z jego treścią i wyraził na tę treść zgodę. Mniej sformalizowany charakter mają tzw. zasady domu. Uregulowania powinny dotyczyć: możliwości przywożenia przez gości zwierząt domowych, warunków wypoczynku z bardzo małymi dziećmi, palenia tytoniu, spożywania alkoholu w pomieszczeniach mieszkalnych, organizacji wydawania i odbierania kluczy oraz następstw ich zgubienia, godzin wydawania posiłków, sprzątania w pomieszczeniach mieszkalnych, przyjmowania gości przez klientów, używania telefonu, prania.

9 Wzór Umowa najmu kwatery wiejskiej zawarta pomiędzy jako Gospodarzem kwatery, a zamieszkałym jako Najemcą, o następującej treści: 1.Przedmiotem najmu jest kwatera połażona w miejscowości opis kwatery ( charakter kwatery, liczba miejsc, wyposażenie, ewentualnie odesłanie do odrębnego opisu ) 2.Kwatera zostaje wynajęta na okres: od dnia godz do dnia godz Gospodarz wraz z wynajęciem kwatery oferuje świadczenia dodatkowe: ( wyżywienie, udostępnienie sprzętu sportowego, możliwość korzystania z urządzeń, inne – wymienić ) 3.Opłata za pobyt jednej osoby wraz z wymienionymi powyżej świadczeniami wynosi: za pierwszą dobę zł za każdą następną dobę zł za pobyt dziecka do lat zł Całkowita opłata za pobyt w okresie objętym umową wynosi zł 4.Poza opłatą za pobyt, określoną w pkt 3, Najemca ponosi opłaty dodatkowe: ( prąd wg wskazań licznika, opłatę miejscową, inne – wymienić ) 5. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony i wniesienia przez Najemcę zadatku w wysokości % przewidywanej opłaty za cały pobyt tj, kwoty zł. Pozostała część przewidywanej należności w kwocie zł wraz z opłatą miejscową* zostanie wniesiona w pierwszym dniu pobytu. Należności za zostaną wniesione w ostatnim dniu pobytu, zgodnie ze wskazaniami licznika. 6.Najemca oświadcza, że zapoznał się z warunkami umowy zamieszczonymi na jej odwrocie i warunki te akceptuje. Gospodarz: Najemca: *niepotrzebne skreślić

10 Wzór Załącznik do umowy 1.Umowa najmu kwatery wiejskiej zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony i wniesienia zadatku. Jeżeli zadatek nie zostanie wniesiony w terminie dni od daty podpisania umowy, umowa traci moc. 2.Za podpisanie umowy uważa się także potwierdzenie odrębnym pismem przyjęcia rezerwacji na zasadach określonych niniejszymi warunkami najmu. 3.Gospodarz kwatery zobowiązuje się udostępnić Najemcy pomieszczenia wraz z wyposażeniem, zgodnie z postanowieniami umowy, w stanie zdatnym do umówionego użytku. 4.Najemca zobowiązuje się wykorzystywać kwaterę zgodnie z jej przeznaczeniem i nie może bez zgody Gospodarza podnajmować ani użyczać pomieszczeń lub miejsc noclegowych w kwaterze. 5.Przyjmowanie za zgodą Gospodarza dodatkowych osób do kwatery wymaga dodatkowej opłaty. 6.Kwatera zostaje wydana Najemcy wraz z wyposażeniem, którego stan strony powinny sprawdzić w chwili przyjmowania i oddawania pomieszczeń. Najemca odpowiada za zniszczenia i nadmierne zużycie kwatery. Wszelkie braki i uszkodzenia wyposażenia kwatery Najemca powinien niezwłocznie zgłosić Gospodarzowi.

11 7.Opłata za najem nie obejmuje sprzątania kwatery, chyba, że umówiono się inaczej. Najemca zobowiązany jest oddać kwaterę wysprzątaną, w takim stanie, w jakim ją odebrał, w przeciwnym razie obowiązany jest wnieść dodatkową opłatę w wysokości zł. 8.Najemca może od umowy odstąpić nie później niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem pobytu, zgłaszając odstąpienie na piśmie. Jeżeli Najemca zgłosi odstąpienie później lub nie wykorzysta wynajętej kwatery, Gospodarz może dochodzić zapłaty całej opłaty za pobyt. 9.Jeżeli Najemca nie zgłosi się w terminie 24 godzin od planowanego rozpoczęcia pobytu ani nie powiadomi Gospodarza o planowanym opóźnieniu, Gospodarz może kwaterę wynająć innej osobie. W takim przypadku Najemcy przysługuje zwrot % opłaty za okres, w którym kwatera została wynajęta. 10.Przerwanie pobytu przez Najemcę nie zwalnia go od wniesienia całej opłaty. W sytuacjach losowych, niezależnych od Najemcy, Gospodarz może obniżyć opłatę za niewykorzystany pobyt o taką część, jaką zaoszczędzi w związku z niewykorzystaniem świadczeń. 11.Trzymanie zwierząt domowych na kwaterze, bez wcześniejszego uzgodnienia z Gospodarzem, nie jest dopuszczalne. 12.Gospodarz może od umowy odstąpić, bez obowiązku zwrotu Najemcy wniesionych opłat, jeżeli Najemca wykorzystuje kwaterę niezgodnie z umową lub jej przeznaczeniem lub jeżeli jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i uniemożliwia korzystanie z wypoczynku innym osobom.


Pobierz ppt "Umowy w agroturystyce Umowy agroturystyczne zawierane są z klientem indywidualnym, z biurem podróży lub jednostką organizacyjną, która na podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google