Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Umowa Mobilność 2012 r. Warszawa, 15.11.2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Umowa Mobilność 2012 r. Warszawa, 15.11.2012."— Zapis prezentacji:

1 Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Umowa Mobilność 2012 r. Warszawa, 15.11.2012

2 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Okres obowiązywania umowy: 1 czerwca 2012 – 30 września 2013 Art. IX.2 2

3 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 3 Warunki płatności Standardowe: 80% ogólnej kwoty umowy jako I płatność zaliczkowa 20% ogólnej kwoty umowy jako II płatność zaliczkowa (po złożeniu I raportu postępu/otrzymaniu przez NA wniosku o II płatność zaliczkową) Niestandardowe (wynik badania zdolności finansowej): Pod warunkiem przedłożenia gwarancji bankowej Pod warunkiem przedłożenia weksla Finansowanie post-factum Przekazywanie płatności w niższych ratach (więcej płatności zaliczkowych, np. 40%+40%+20%)

4 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS ERA_MOB-SW_2012 Ważne terminy: 31 grudnia 2012 r I raport postępu; 14 stycznia 2013 r potwierdzenie otrzymania środków; 15 maja 2013 r II raport postępu ; 15 listopada 2013 r raport końcowy. 4

5 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Współpraca NA - Uczelnia Wykaz osób kontaktowych na stronie www.erasmus.org.pl www.erasmus.org.pl Zespół Rozliczeń Finansowych – osoba kontaktowa ds. Erasmusa – p. Aneta Pomorska Planowana zmiana osób kontaktowych pod koniec 2012 r. 5

6 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 6 Wybrane zasady umowy Uczelniane zasady rekrutacji Uczelniane zasady rekrutacji Uczelniane zasadyfinansowania wyjazdów Uczelniane zasady finansowania wyjazdów Teczka stypendysty Teczka stypendysty Ostateczna wysokość kwoty stypendium uzależniona jest od długości pobytu wskazane w zaświadczenia z instytucji przyjmującej: SM z dokładnością do 0,25 lub 0,5 miesiąca; ST: z dokładności do 1 dnia Wytyczne do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie, Kontrakt 2012 Przy podejmowaniu decyzji o wysokości stawek stypendium będą uwzględniane zasady określone w Załączniku VI, w tym: a)Wysokości stypendium wypłacanego przy wyjazdach do tych samych krajów/ miejscowości będą takie same; b)zaleca się, aby stawki miesięcznego stypendium ustalone na rok akademicki 2012/13 nie podlegały zmianom w okresie objętym umową finansową;

7 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 7 Wybrane zasady umowy (2) Wyjazdy stypendialne pracowników (STA, STT) Stypendium na koszty utrzymania (= zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów lokalnych (w danej miejscowości + transfery z dworca/lotniska, ubezpieczenia, wszelkie inne koszty związane z pobytem): liczba dni wg zaświadczenia z instytucji przyjmującej + (jeżeli dotyczy) max 2 dni przeznaczone na podróż koszty rzeczywiste Koszty podróży z budżetu ST (=koszty rzeczywiste): wszelkie kwoty w raporcie końcowym będą wyrażone w walucie euro. W tym celu Beneficjent dokona przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków na euro stosując miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez KE i opublikowany na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz beneficjenta. Kurs ten będzie stosowany do przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków począwszy od pierwszego dnia okresu kwalifikowalności kosztów, określonego w art. 2.2 do dnia poprzedzającego następną płatność zaliczkową. Uwaga! Koszty podróży można finansować tylko wówczas, gdy podróż odbywa się bezpośrednio przed i bezpośrednio po działaniu ST

8 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS w pierwszej kolejności dodatkowe środki przeznaczone będą na dofinansowanie większej liczby mobilności w stosunku do liczby stanowiącej podstawę obliczenia środków finansowych zapisanej w artykule III.1 umowy finansowej; w drugiej kolejności dodatkowe środki będą przyznawane uczelniom, które realizować będą dłuższe pobyty od liczby stanowiącej podstawę obliczenia dofinansowania zapisanej w artykule III.1 umowy finansowej; w przypadku, gdy uczelnia udowodni, że wykorzystała 2 pierwsze możliwości, dodatkowe środki mogą być przeznaczone na podwyższenie średniego stypendium; zwolnione lub dodatkowe środki będą rozdzielane na podstawie analizy I i II raportu postępu; dodatkowe środki będą przyznawane jedynie uczelniom, które złożą poprawnie i w terminie raport postępu; 8 Zasady redystrybucji środków

9 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS Czy na czas szkoleń językowych EILC kwota stypendium musi być taka sama jak na kolejne miesiące? Czy studenci przedłużający pobyt maja dostać pełne dofinansowanie na każdy kolejny miesiąc? Czy wymagany jest aneks do umowy między studentem a uczelnią w przypadku, gdy na potwierdzeniu o pobycie znajdują się inne daty? Jak prawidłowo rozliczyć przyjazd pracownika zagranicznej instytucji nieakademickiej w celu prowadzenia zajęć dla studentów? Kwestie ubezpieczenia studentów wyjeżdżających na praktyki erasmus w roku 2012/2013. Przerwanie pobytu z powodu wypadku a możliwość ponownego udziału w wymianie studenckiej. Studenci niepełnosprawni. 9 Wybrane pytania z rejestacji

10 PROGRAM COMENIUSPROGRAM ERASMUS 10 Dziękujemy za uwagę !


Pobierz ppt "Program Erasmus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Umowa Mobilność 2012 r. Warszawa, 15.11.2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google