Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód"— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód
Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

2 Nowelizacja Kodeksu cywilnego obejmuje zmianę:
prawie wszystkich przepisów dot. umowy ubezpieczenia, czyli – art. 805 – 834 k.c. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - jako konsekwencję dokonanych zmian w k.c. Nowelizacja Kodeksu cywilnego: ustawa z dnia r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 82, poz. 557) wchodzi w życie r. – tj. po 90 dniach o dnia ogłoszenia ma zastosowanie do stosunków z umów zawartych po jej wejściu w życie, tj. umów zawartych od dnia r. do stosunków z umów zawartych przed r. stosuje się przepisy dotychczasowe Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

3 zmiany mające wpływ na likwidację pojedynczej szkody
Szeroka nowelizacja samej umowy ubezpieczenia powoduje po stronie obszaru likwidacji szkód tylko: zmiany mające wpływ na likwidację pojedynczej szkody konieczność zapoznania pracowników pionu likwidacji szkód z zakresem zmian Nowelizacja ta nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian ani w procesie likwidacji szkód, ani w drukach ani w procedurach Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

4 Niezapłacenie raty składki: skutek taki przewidywała umowa lub OWU
Wprowadzenie regulacji (art. 814 par. 3 k.c.), że w przypadku opłacenia składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy: skutek taki przewidywała umowa lub OWU oraz ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

5 30 dni - od daty zawiadomienia o wypadku lub
Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczeniach dobrowolnych (art. 817 k.c.) Zmiana - niemożność określenia w umowie lub OWU dłuższego terminu na spełnienie świadczenia niż 30 dni (można natomiast określić termin krótszy) Bez zmian pozostały natomiast terminy wpłaty odszkodowania określone w k.c.: 30 dni - od daty zawiadomienia o wypadku lub 14 dni – od możliwości wyjaśnienia z należytą starannością okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

6 Zawiadomienie o wypadku (art. 818 k.c.) - nowe regulacje
Wprowadzenie zasady, że umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku Tylko w przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie o wypadku ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie pod warunkiem, że naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

7 Przedmiot ubezpieczenia majątkowego (art. 821 k.c.)
Regulacje dotychczasowe określały, że ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo OC (teoria majątku) Regulacje te były krytykowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie jako zbyt wąskie, nie obejmujące wszystkich przedmiotów ubezpieczenia majątkowego Dlatego wprowadzono zapis, że przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu (teoria interesu). Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

8 Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.
Ubezpieczenia OC (art. 822 k.c.) - stworzenie możliwości dowolnego określenia triggeru w umowie ubezpieczenia OC Nowelizacja przewiduje, że podstawowy trigger, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, będzie obejmował szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia Nowelizacja art. 822 k.c. wprowadza możliwość określenia przez strony innego triggeru jako podstawowego, tzn. strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia Dla ubezpieczeń obowiązkowych wprowadzono tylko 1 trigger, tj. umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

9 Zbycie przedmiotu ubezpieczenia (art. 823 k.c.)
Dotychczasowe regulacje przewidywały, że: w przypadku zbycia nieruchomości – prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia przechodziły na nowego właściciela (obie strony mogły tę umowę wypowiedzieć) w przypadku rzeczy ruchomych – umowa ubezpieczenia rozwiązywała się z chwilą zmiany właściciela, jeżeli nie umówiono się inaczej. Nowelizacja przewiduje, że w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia (każdego) prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę, co wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia stanowią inaczej. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę to stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

10 Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.
Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń w przypadku podwójnego ubezpieczenia (art k.c.) Podwójne ubezpieczenie występuje wówczas, gdy ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową Dotychczasowe regulacje przewidywały odpowiedzialność proporcjonalną zakładów ubezpieczeń, tzn. każdy z zakładów odpowiadał do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostawała do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Nowelizacja przewiduje, że ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

11 za które ponosi odpowiedzialność
Zmiana podmiotów, przeciwko którym zakład ubezpieczeń nie ma regresu (art. 828 k.c.) Dotychczasowe regulacje przewidywały, że nie przechodzą na zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom: z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność Nowelizacja przewiduje, że nie przechodzą na ubezpieczyciela tylko roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom: z którymi ubezpieczający pozostaje w wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

12 W ubezpieczeniach zbiorowych (grupowych) brak możliwości objęcia ochroną wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia przed zawarciem umowy, jeżeli którakolwiek ze stron wiedziała lub mogła wiedzieć, że wypadek już zaszedł (art. 806 k.c.) Doprecyzowanie, że dokument ubezpieczenia tylko potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia, a nie przesądza o jej zawarciu (art. 809 k.c.) Wprowadzenie reguły interpretacyjnej, że tylko w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (art. 809 k.c.) Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

13 Usunięcie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego w przypadku nie udzielenia odpowiedzi na złożoną na piśmie ofertę (uchylenie art. 810 k.c.). Tylko w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych pozostała zasada, że jeżeli zakład ubezpieczeń otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za jej przyjęcie. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

14 Brak istotnych zmian w zakresie informacji w OWU.
Przeniesienie przepisów wskazujących zakres informacji, które powinny być zawarte w OWU z kodeksu cywilnego (uchylenie art. 812 par. 2 k.c.) do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dodano art. 12a). Brak istotnych zmian w zakresie informacji w OWU. Zmiany dotyczą, m. in.: wprowadzenia obowiązku podawania w OWU warunków zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli OWU taką zmianę przewidują brak obowiązku podawania w OWU sposobu zawierania umowy i czasu trwania odpowiedzialności z.u. oraz sposobu dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia Przeniesienie zapisu o obowiązku udzielenia informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń z k.c. do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 13a) Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

15 Zmiana nazwy „zakład ubezpieczeń” na „ubezpieczyciel” zarówno w k. c
Zmiana nazwy „zakład ubezpieczeń” na „ubezpieczyciel” zarówno w k.c. jak i innych aktach prawnych Zmiana definicji umowy ubezpieczenia zawartej w art k.c. poprzez dodanie słów „w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa” Jako konsumenci nie są już traktowane osoby prawne przy ocenie umowy ubezpieczenia z punktu widzenia zawarcia w niej niedozwolonych klauzul. Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.

16 Wprowadzenie wyraźnego zapisu, że ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony, w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Zamiast umowy na rzecz osoby trzeciej jest umowa na cudzy rachunek (zmiana terminologiczna oraz kilka drobnych zmian w konstrukcji umowy na cudzy rachunek – art. 808 k.c.). Studium Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych Poznań 2010r.


Pobierz ppt "Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód"

Podobne prezentacje


Reklamy Google