Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód

2 Nowelizacja Kodeksu cywilnego obejmuje zmianę: prawie wszystkich przepisów dot. umowy ubezpieczenia, czyli – art. 805 – 834 k.c. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych - jako konsekwencję dokonanych zmian w k.c. Nowelizacja Kodeksu cywilnego: ustawa z dnia 13.04.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 82, poz. 557) wchodzi w życie - 10.08.2007 r. – tj. po 90 dniach o dnia ogłoszenia ma zastosowanie do stosunków z umów zawartych po jej wejściu w życie, tj. umów zawartych od dnia 10.08.2007 r. do stosunków z umów zawartych przed 10.08.2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe

3 Szeroka nowelizacja samej umowy ubezpieczenia powoduje po stronie obszaru likwidacji szkód tylko: zmiany mające wpływ na likwidację pojedynczej szkody konieczność zapoznania pracowników pionu likwidacji szkód z zakresem zmian Nowelizacja ta nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian ani w procesie likwidacji szkód, ani w drukach ani w procedurach

4 Niezapłacenie raty składki: Wprowadzenie regulacji (art. 814 par. 3 k.c.), że w przypadku opłacenia składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy: skutek taki przewidywała umowa lub OWU oraz ubezpieczyciel po upływie terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności

5 Termin wypłaty odszkodowania z ubezpieczeniach dobrowolnych (art. 817 k.c.) Zmiana - niemożność określenia w umowie lub OWU dłuższego terminu na spełnienie świadczenia niż 30 dni (można natomiast określić termin krótszy) Bez zmian pozostały natomiast terminy wpłaty odszkodowania określone w k.c.: -30 dni - od daty zawiadomienia o wypadku lub - 14 dni – od możliwości wyjaśnienia z należytą starannością okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania.

6 Zawiadomienie o wypadku (art. 818 k.c.) - nowe regulacje Wprowadzenie zasady, że umowa ubezpieczenia lub OWU mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku Tylko w przypadku naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia ubezpieczyciela w określonym terminie o wypadku ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie pod warunkiem, że naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

7 Przedmiot ubezpieczenia majątkowego (art. 821 k.c.) Regulacje dotychczasowe określały, że ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo OC (teoria majątku) Regulacje te były krytykowane zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie jako zbyt wąskie, nie obejmujące wszystkich przedmiotów ubezpieczenia majątkowego Dlatego wprowadzono zapis, że przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu (teoria interesu).

8 Ubezpieczenia OC (art. 822 k.c.) - stworzenie możliwości dowolnego określenia triggeru w umowie ubezpieczenia OC Nowelizacja przewiduje, że podstawowy trigger, jeżeli strony nie umówiły się inaczej, będzie obejmował szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia Nowelizacja art. 822 k.c. wprowadza możliwość określenia przez strony innego triggeru jako podstawowego, tzn. strony mogą postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia Dla ubezpieczeń obowiązkowych wprowadzono tylko 1 trigger, tj. umowa ubezpieczenia obowiązkowego OC obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.

9 Zbycie przedmiotu ubezpieczenia (art. 823 k.c.) Dotychczasowe regulacje przewidywały, że: -w przypadku zbycia nieruchomości – prawa i obowiązki z umowy ubezpieczenia przechodziły na nowego właściciela (obie strony mogły tę umowę wypowiedzieć) -w przypadku rzeczy ruchomych – umowa ubezpieczenia rozwiązywała się z chwilą zmiany właściciela, jeżeli nie umówiono się inaczej. Nowelizacja przewiduje, że w razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia (każdego) prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę, co wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że OWU lub umowa ubezpieczenia stanowią inaczej. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały przeniesione na nabywcę to stosunek ubezpieczenia wygasa z chwilą przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

10 Odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń w przypadku podwójnego ubezpieczenia (art. 824 1 k.c.) Podwójne ubezpieczenie występuje wówczas, gdy ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową Dotychczasowe regulacje przewidywały odpowiedzialność proporcjonalną zakładów ubezpieczeń, tzn. każdy z zakładów odpowiadał do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostawała do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Nowelizacja przewiduje, że ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

11 Zmiana podmiotów, przeciwko którym zakład ubezpieczeń nie ma regresu (art. 828 k.c.) Dotychczasowe regulacje przewidywały, że nie przechodzą na zakład ubezpieczeń roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom: z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność Nowelizacja przewiduje, że nie przechodzą na ubezpieczyciela tylko roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom: z którymi ubezpieczający pozostaje w wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

12 W ubezpieczeniach zbiorowych (grupowych) brak możliwości objęcia ochroną wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia przed zawarciem umowy, jeżeli którakolwiek ze stron wiedziała lub mogła wiedzieć, że wypadek już zaszedł (art. 806 k.c.) Doprecyzowanie, że dokument ubezpieczenia tylko potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia, a nie przesądza o jej zawarciu (art. 809 k.c.) Wprowadzenie reguły interpretacyjnej, że tylko w razie wątpliwości umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia (art. 809 k.c.)

13 Usunięcie możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia dobrowolnego w przypadku nie udzielenia odpowiedzi na złożoną na piśmie ofertę (uchylenie art. 810 k.c.). Tylko w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych pozostała zasada, że jeżeli zakład ubezpieczeń otrzymał ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, brak odpowiedzi w terminie 14 dni poczytuje się za jej przyjęcie.

14 Przeniesienie przepisów wskazujących zakres informacji, które powinny być zawarte w OWU z kodeksu cywilnego (uchylenie art. 812 par. 2 k.c.) do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (dodano art. 12a). Brak istotnych zmian w zakresie informacji w OWU. Zmiany dotyczą, m. in.: - wprowadzenia obowiązku podawania w OWU warunków zmiany sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej, jeżeli OWU taką zmianę przewidują - brak obowiązku podawania w OWU sposobu zawierania umowy i czasu trwania odpowiedzialności z.u. oraz sposobu dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia Przeniesienie zapisu o obowiązku udzielenia informacji o sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń z k.c. do ustawy o działalności ubezpieczeniowej (art. 13a)

15 Zmiana nazwy zakład ubezpieczeń na ubezpieczyciel zarówno w k.c. jak i innych aktach prawnych Zmiana definicji umowy ubezpieczenia zawartej w art. 805 k.c. poprzez dodanie słów w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa Jako konsumenci nie są już traktowane osoby prawne przy ocenie umowy ubezpieczenia z punktu widzenia zawarcia w niej niedozwolonych klauzul.

16 Wprowadzenie wyraźnego zapisu, że ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony, w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta Zamiast umowy na rzecz osoby trzeciej jest umowa na cudzy rachunek (zmiana terminologiczna oraz kilka drobnych zmian w konstrukcji umowy na cudzy rachunek – art. 808 k.c.).


Pobierz ppt "Nowelizacja Kodeksu cywilnego i jej wpływ na obszar likwidacji szkód."

Podobne prezentacje


Reklamy Google