Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
Analiza działalności Taryfa 2014/2015 Ceny wody i ścieków

2 Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków 2011-2013r.
I. Analiza działalności 1. Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków r. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 2012 2013 Dynamika 2013:2012 Produkcja wody 1 974,6 tys. m3 1 936,7 tys. m3 1 888,0 tys. m3 97,5% Sprzedaż wody 1 705,5 tys. m3 1 703,0 tys. m3 1 700,9 tys. m3 99,9% Ścieki skupione 2 025,0 tys. m3 1 898,4 tys. m3 1 941,4 tys. m3 102,3%

3 Dynamika przychodów ze sprzedaży produkcji i usług 2011-2013r.
I. Analiza działalności 2. Przychody Dynamika przychodów ze sprzedaży produkcji i usług r. Wyszczególnienie Wykonanie 2011 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Dynamika 2013:2012 Sprzedaż wody 5 625,3 tys. zł 5 816,5 tys. zł 6 100,0 tys. zł 104,9% Odbiór ścieków 9 384,2 tys. zł 9 714,3 tys. zł 10 482,9 tys. zł 107,9% Opłata dodatkowa za zrzut ścieków 709,0 tys. zł 634,3 tys. zł 416,8 tys. zł 65,7% Usługi laboratoryjne 441,7 tys. zł 549,2 tys. zł 580,6 tys. zł 105,7% Zrzut ścieków deszczowych 971,2 tys. zł 565,2 tys. zł 713,0 tys. zł 126,2% Zbiorniki bezodpływowe 25,9 tys. zł 61,9 tys. zł 58,0 tys. zł 93,7% Pozostałe 952,8 tys. zł 894,9 tys. zł 950,6 tys. zł 106,2% Sprzedaż razem 18 110,1 tys. zł 18 236,3 tys. zł 19 301,9 tys. zł 105,8%

4 Dynamika kosztów 2011-2013r. I. Analiza działalności 3. Koszty
Wyszczególnienie Wykonanie 2011 [tys. zł] Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Dynamika 2013:2012 Amortyzacja 5 310,1 5 910,6 5 962,0 100,9% Energia 1 838,3 1 597,0 1 602,4 100,3% Podatki i opłaty 3 812,8 3 969,1 4 070,4 102,6% Usługi obce 2 871,5 2 558,6 2 755,3 107,7% Wynagrodzenia 1 430,5 1 494,4 1 460,0 97,7% Koszty finansowe 1 521,3 1 862,8 1 317,1 70,7% Pozostałe koszty 2 832,3 1 606,0 2 114,6 131,7% Koszty ogółem 19 616,8 18 998,5 19 281,8 101,5%

5 Łącznie spłacono: 4 340,91 tys. zł
I. Analiza działalności 4. Regulacje zobowiązań Spłaty pożyczek i kredytów w 2013r. [tys. zł] Łącznie spłacono: 4 340,91 tys. zł

6 Wynik finansowy netto w 2013r.
I. Analiza działalności 5. Wynik finansowy Wynik finansowy netto w 2013r. 386,7 tys. zł

7 Nakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł]
I. Analiza działalności 6a. Zadania inwestycyjne Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - woda Nazwa zadania Nakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł] Wymiana sieci wodociągowej w Potarzycy 1 635,61 Rozbudowa sieci wodociągowej w Radlinie 106,75 Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze objętym MPZP (na północ od ul. Glinki w Jarocinie) 99,60 Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Jarocinie 59,25 Modernizacja SUW Wilkowyja 55,00 Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Nowej w Jarocinie 50,08 Modernizacja SUW Witaszyce (część technologiczna) 30,00 Wydłużenie sieci wodociągowej w Tarcach 26,28

8 Zwrot środków z PROW w 2013r. - 1,4 mln zł
I. Analiza działalności 6b. Zadania inwestycyjne Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - kanał Nazwa zadania Nakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł] Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 92 i 93 w Roszkowie (budynki wielorodzinne) 311,35 Budowa kanalizacji ul. Wybudowana i Graniczna (Jarocin) oraz ul. Jarocińska i Leśna (Siedlemin) 201,37 Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wolności w Golinie 186,07 Wydłużenie sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej w Jarocinie 165,90 Modernizacja rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki z OŚ Cielcza do cieku wodnego 100,00 Modernizacja przepompowni w Siedleminie 45,00 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SUW Witaszyce 39,15 Zwrot środków z PROW w 2013r. - 1,4 mln zł

9 Całkowite nakłady inwestycyjne [mln zł]
I. Analiza działalności 7. Nakłady inwestycyjne Całkowite nakłady inwestycyjne [mln zł] Łącznie w latach : 52,11 mln zł

10 II. Taryfy 1. Wstęp Wprowadzenie Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jarocin stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Jarocin na okres miesięcy: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886). Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin.

11 Ustalenie wartości niezbędnych przychodów [tys. zł]
II. Taryfy 2. Przychody Ustalenie wartości niezbędnych przychodów [tys. zł]

12 Koszty Przedsiębiorstwa w latach 2011-2013 [tys. zł]
II. Taryfy 3. Koszty Koszty Przedsiębiorstwa w latach [tys. zł]

13 Grupy taryfowe i ceny wody [netto]
II. Taryfy 4a. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny wody [netto] Grupa 1 Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie wskazań wodomierzy głównych Grupa 2 Gospodarstwa domowe, osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie przeciętnych norm zużycia Grupa 3 Odbiorcy w budynkach wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy w lokalach Cena wody: 3,66 zł / m3 Opłata abonamentowa: 5,85 zł / m-c Cena wody: 3,66 zł / m3 Opłata abonamentowa: 3,52 zł / m-c Cena wody: 3,66 zł / m3 Opłata abonamentowa: 5,41 zł / m-c wzrost cen wody: 0,0%

14 Grupy taryfowe i ceny ścieków komunalnych [netto]
II. Taryfy 4b. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny ścieków komunalnych [netto] Grupa 4 Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe (głównie gospodarstwa domowe, osoby fizyczne i instytucje) Grupa 5 Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż bytowe oraz ścieki przemysłowe Cena ścieków: 6,04 zł / m3 Cena ścieków: 6,04 zł / m3 wzrost cen ścieków: 0,0%

15 II. Taryfy 4c. Stawki i ceny taryf Grupy taryfowe i ceny ścieków opadowych i roztopowych [netto] Grupa 6 Gospodarstwa domowe Grupa 7 Podmioty gospodarcze i pozostałe instytucje Grupa 8 Właściciele lub zarządcy dróg Cena ścieków: 4,03 zł / m3 Cena ścieków: 5,41 zł / m3 Cena ścieków: 6,15 zł / m3 wzrost cen ścieków: 0,0%

16 Ceny wody w latach 1998-2014 [zł netto]
III. Ceny wody i ścieków 1. Ceny wody Ceny wody w latach [zł netto]

17 Ceny ścieków w latach 1998-2014 [zł netto]
III. Ceny wody i ścieków 2. Ceny ścieków Ceny ścieków w latach [zł netto]

18 III. Ceny wody i ścieków 3. Ceny wody i ścieków w Wielkopolsce Zmiany cen za wodę i ścieki w gosp. dom. w Wielkopolsce 2013/2014r. [zł netto]

19 Wydanie warunków technicznych ………………………………………..… 0 zł
Od r. w PWiK Jarocin Wydanie warunków technicznych ………………………………………..… 0 zł Odbiory techniczne ………………………………………………………………… 0 zł Przyłączenie do sieci wodociągowej ……………………………………….. 0 zł Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej ………………………………………… 0 zł

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google