Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, wrzesień

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, wrzesień"— Zapis prezentacji:

1 1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, wrzesień 2011 r.

2 Rozwój działalności banków spółdzielczych Wszystkie wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych SIS według stanu na 30.06.2011 r. 2

3 Suma bilansowa 3 Wysokiej dynamice sumy bilansowej towarzyszył nieznaczny wzrost udziału rynkowego sektora banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze Wolumeny (mld zł) Banki komercyjne Udział w rynku (2011 Q2) i jego zmiana roczna

4 Struktura bilansu 4 W bankach spółdzielczych występuje nadwyżka depozytów nad kredytami (odwrotnie niż w bankach komercyjnych). Nadwyżka ta przekazywana jest do banków zrzeszających. Należności od sektora finansowego stanowią 30% aktywów banków spółdzielczych. Banki spółdzielcze Pasywa Banki komercyjneRelacja kredyty/depozyty (dla klientów niefinansowych) Kredyty/depozyty – BS wg sumy bilansowej Kredyty/depozyty – wg sektorów Suma bilansowa (mln zł) Aktywa Pozostałe aktywa Należności od klientów niefin. Należności od sektora fin. Pozostałe pasywa Depozyty klientów niefin.

5 Zorientowanie na działalność depozytową 5 Banki spółdzielcze zorientowane są na pozyskiwanie depozytów, jednak możliwości efektywnego zagospodarowania tych środków są ograniczone. Znacząca ich część nie jest przeznaczana na rozwój akcji kredytowej, ale jest transferowana w formie lokat do banków zrzeszających. Przyrosty roczne: 2011 Q2 - 2010 Q2 (mld zł)Wykorzystanie depozytów 13,4% 13,7% 10,4%

6 Depozyty klientów niefinansowych 6 Kluczowym klientem banków spółdzielczych są gospodarstwa domowe, w tym rolnicy indywidualni. Banki spółdzielcze dynamicznie rozwijają działalność na rynku depozytów, ale w warunkach zaostrzonej konkurencji mają trudności z konkurowaniem z bankami komercyjnymi. Struktura – 2011 Q2 Banki spółdzielcze Banki komercyjne Gospodarstwa domowe - zmiana r/rPrzedsiębiorstwa - zmiana r/r Wolumen 595,7 mld zł Wolumen 62,0 mld zł

7 7 Kredyty dla klientów niefinansowych Banki spółdzielcze tracą pozycję w finansowaniu potrzeb kredytowych gospodarstw domowych – swoich głównych dotychczasowych kredytobiorców. Zwiększają zaangażowanie w kredytowanie przedsiębiorstw – obszar bardziej ryzykowny i mniej przez nie rozpoznany. Zmiany w strukturze portfelaZmiana r/r Gospodarstwa domowePrzedsiębiorstwa Wolumen: BS 46,2 mld zł, BK 710,5 mld zł

8 Perspektywy rynkowe 8 Banki spółdzielcze szybciej rozwijają działalność depozytową niż kredytową. Przy dynamicznym wzroście depozytów gospodarstw domowych następuje zmniejszanie zaangażowania w kredyty dla tej grupy klientów. Dynamika r/r i jej zmianyZmiana udziałów rynkowych (2011 Q2 – 2010 Q2)

9 Wynik finansowy i efektywność 9

10 Pozycja banków spółdzielczych w sektorze bankowym 10 Udział banków spółdzielczych w wynikach finansowych sektora bankowego jest nieproporcjonalny do ich potencjału dystrybucyjnego. Banki spółdzielcze posiadają ponad 1 / 4 wszystkich placówek bankowych, zatrudniają blisko 1 / 5 ogółu pracowników, ale ich udział w depozytach wynosi 9%, w kredytach 6%, a w wyniku finansowym netto sektora poniżej 6%. DystrybucjaBilansWynik

11 Wynik finansowy netto 11 Banki spółdzielcze w mniejszym stopniu niż banki komercyjne wykorzystują poprawę koniunktury – systematycznie spada udział ich wyniku finansowego netto w wyniku sektora bankowego.

12 Efektywność na zatrudnionego 12 Niska efektywność na zatrudnionego Średni poziom wskaźnika efektywności na zatrudnionego w sektorze banków spółdzielczych 5-krotnie niższy niż w bankach komercyjnych 529 banków spółdzielczych poniżej poziomu 0,4 średniej dla sektora banków komercyjnych Wynik działalności bankowej pomniejszony o koszty działania i amortyzację na zatrudnionego 54,09% 0,0 - 0,2 Przedział efektywności względem średniej BK % liczby BS Legenda:

13 13 Efektywność na zatrudnionego wg sumy bilansowej Ponad połowę banków spółdzielczych (327 banków, tj. 58%) stanowią banki o sumie bilansowej <100 mln zł. 59% banków spółdzielczych o sumie bilansowej <100 mln zł wykazuje efektywność nie przekraczającą 20% średniej efektywności sektora banków komercyjnych.

14 Obciążenie wyniku działalności bankowej 14 W bankach spółdzielczych wysokie obciążenie wyniku działalności bankowej kosztami działania i amortyzacji powoduje, że pozostaje niewielka przestrzeń na zaabsorbowanie ryzyka związanego z działalnością kredytową.

15 Koszty ryzyka kredytowego 15 W sektorze banków spółdzielczych rosną koszty ryzyka kredytowego - odwrotnie niż w sektorze banków komercyjnych. Pogarsza się wskaźnik jakości kredytów przy jednocześnie niskim i spadającym poziomie wyrezerwowania.

16 Ryzyka wynikające z modelu działania 16

17 Spadek marży 17 Przy niskiej efektywności na zatrudnionego i wysokim obciążeniu kosztami działania obniżająca się marża ogranicza możliwości wypracowania zysków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje i modernizację technologii informatycznych w bankach spółdzielczych.

18 Brak poprawy rentowności działania 18 Trwałe obniżenie marży w sektorze banków spółdzielczych przekłada się na obniżenie rentowności i stanowi zagrożenie dla perspektyw rozwoju.

19 Wyzwania sektora banków spółdzielczych (1) 19 1)Zastępowanie kredytów gosp.domowych kredytami przedsiębiorstw 2)Wzrost udziału depozytów w bankach zrzeszających prowadzą do obniżania dochodowości aktywów Zaostrzenie konkurencji depozytowej może wymusić wzrost marży kosztu odsetkowego Ryzyko spadku marży przychodowej Ryzyko wzrostu marży kosztowej Zmiany w strukturze aktywów mogą niekorzystnie oddziaływać na wynik odsetkowy w przyszłości

20 Wyzwania sektora banków spółdzielczych (2) 20 Pozycja konkurencyjna BS Narastająca konkurencja ze strony banków komercyjnych Rosnące oczekiwania klientów Efektywność działania BS Zagrożenie dalszego obniżania pozycji konkurencyjnej w połączeniu z obniżaniem efektywności Niskie nakłady na inwestycje Ograniczone możliwości finansowania inwestycji, w szczególności w rozwój technologii Rozwój sieci dystrybucyjnej – otwieranie punktów sprzedaży w małych miejscowościach Działania w kierunku przejmowania zamożniejszych klientów w małych miastach oraz wyspecjalizowanych wysokotowarowych rolników Rosnące zapotrzebowanie w małych miastach i u części zamożniejszych rolników na wyższą jakość usług bankowych Wysokie obciążenie kosztami działania wyniku z działalności bankowej Spadek marży Niska dynamika wyniku finansowego Tracenie pozycji na rynku usług dla gospodarstw domowych, w tym rolników Substytucyjne zwiększanie wolumenów aktywów w segmentach przedsiębiorstw i lokat międzybankowych Rosnące ryzyko kredytowe

21 21 www.bfg.pl analizy, raporty, prezentacje


Pobierz ppt "1 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Wybrane aspekty funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, wrzesień"

Podobne prezentacje


Reklamy Google