Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska Ministerstwo Środowiska Łódź, 18 września 2007 r.

2 Tryby wyboru projektów DOTYCZĄCY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH Dla projektów zawartych w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych DOTYCZĄCY PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH Dla projektów systemowych - polegających na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek KONKURSOWY Dla pozostałych projektów

3 Procedura wyboru projektów Procedury wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są określone w odniesieniu do poszczególnych priorytetów z uwzględnieniem specyfiki danego sektora. Tryby wyboru projektów: Projekty duże (dla środowiska – pow. 25 mln EUR) Projekty kluczowe (poniżej 25 mln EUR istotne z punktu widzenia realizacji celów zawartych w programie operacyjnym) Pozostałe projekty– wybór w drodze konkursu (oś priorytetowa IV oraz V) Oś priorytetowa I, II i III

4 TRYB INDYWIDUALNY Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie Ocena formalna (kryteria dostępu/formalne–0-1) Rejestracja wniosków Ocena merytoryczna Ogłoszenie wyniku oceny Zatwierdzenie (Polska-projekty poniżej 25 mln EUR KE – projekty powyżej 25 mln EUR) Uzupełnienie Podpisanie umów o dofinansowanie Ogłoszenie listy projektów dofinansowanych Uzupełnienie/poprawa Rejestracja umów o dofinansowanie

5 Tryb indywidualny (1) 1 - PRE – UMOWA (Wstępna umowa) – podpisywana przez Instytucję Pośredniczącą II z Beneficjentem po przyjęciu Indykatywnego wykazu; PRE – UMOWA zawiera: - zobowiązanie Beneficjenta do prawidłowego i terminowego przygotowania indywidualnego projektu kluczowego, znajdującego się w Wykazie; - Plan Opracowania Projektu

6 Tryb indywidualny (2) Ustawa o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dn. 29 czerwca 2007r.: Art. 28 ust. 1 Pkt. 1 indywidualne – o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez instytucji zarządzającą zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący Ust. 1a Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach krajowych programów operacyjnych, jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w formie obwieszczenia ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski. Ust. 1b Lista projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych, jest przyjmowana przez zarząd województwa w formie uchwały ogłaszanej w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

7 Tryb indywidualny (3) Plan Opracowania Projektu zawiera m.in. - Kartę projektu (podstawowe informacje dotyczące projektu – informacje o beneficjencie, charakterze inwestycji, wartości finansowej, lokalizacji itp.) - Harmonogram opracowania kluczowych elementów projektu (terminy ukończenia najważniejszych etapów przygotowania projektu) - Podział obowiązków między strony zaangażowane w przygotowanie projektu do realizacji - Analizę możliwości wystąpienia ryzyka dla terminowości działań przygotowawczych (typy ryzyka, które mogą wpłynąć na groźne opóźnienie lub uniemożliwienie realizacji projektu) - Informacje dotyczące planowanego lub udzielonego wsparcia dla przygotowania projektu w ramach pomocy technicznej

8 Tryb indywidualny (4) 2 - Ocena formalna ocena 0-1 na podstawie kryteriów dostępu (niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku z dalszej procedury); Wniosek może być uzupełnione jedynie o dokumenty, które zostały wadliwie opracowane (np. omyłki rachunkowe, oczywiste błędy); dokonywana w oparciu o listę sprawdzającą przeprowadza przez IP II + ekspertów zewnętrznych

9 Tryb indywidualny (5) 3 - Rejestracja wniosku po pomyślnej ocenie formalnej umieszczenie informacji nt. wniosku w elektronicznej bazie prowadzonej przez IZ na potrzeby procesu monitorowania 4 - Ocena poprawności merytorycznej ocena w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący wskazane jest prowadzenie oceny w systemie 0 – 1, w którym niespełnienie jednego z warunków powoduje odrzucenie projektu z dalszej procedury prowadzona przez IP II i niezależnych ekspertów zewnętrznych

10 Tryb indywidualny (6) 5 – Ogłoszenie listy projektów objętych dofinansowaniem bądź skierowanych do zatwierdzenia przez KE (projekty o wartości powyżej 25 mln Euro) na stronie internetowej oraz pisemnie do Beneficjenta 6 – Decyzja o dofinansowaniu projektu przez PL lub przez KE 7 – Podpisywanie umowy o dofinansowanie umowę z Beneficjentem zawiera Instytucja Pośrednicząca II umowa podlega rejestracji w elektronicznej bazie

11 Tryb konkursowy (1) Rodzaje konkursów 1.Zamknięty - z góry określony jeden lub kilka terminów naboru wniosków 2.Otwarty – nabór i ocena wniosków prowadzone na bieżąco do wyczerpania określonego limitu środków lub zamknięcia konkursu uzasadnioną decyzją Instytucję Organizującą Konkurs (IOK)

12 Etapy przeprowadzenia konkursu (1) I.Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs – IOK (regulamin konkursu określa IOK) II.Nabór wniosków (IOK przyjmuje wniosek i rejestruje go w systemie kancelaryjnym zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą) systemem kancelaryjnym IOK) III.Ocena wniosków (formalna i merytoryczna)

13 Etapy przeprowadzenia konkursu (2) Ocena formalna ocena 0-1 – niespełnienie jednego z warunków powoduje odrzucenie wniosku prowadzona w oparciu o listę sprawdzającą Ocena merytoryczna po pozytywnej ocenie formalnej ocena pod kątem stopnia wypełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący jej celem jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej stopień spełnienia kryteriów sporządzana na karcie oceny merytorycznej komisja konkursowa (pracownicy IOK, przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu, asesorzy - osoby nie będące pracownikami IOK, eksperci wybierani spośród osób umieszczonych na liście prowadzonej przez MRR) IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

14 Etapy przeprowadzenia konkursu (3) IV. Podjęcie decyzji o dofinansowaniu realizacji projektu – IOK przekazuje zatwierdzony protokół z konkurs do uprawnionego organu w celu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania V. Ogłoszenie wyników konkursu – na stronie internetowej IOK zamieszcza lista projektów wyłonionych do dofinansowania oraz listę projektów rezerwowych VI. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów - IZ określi wzory lub minimalny zakres informacji w umowach o dofinansowanie stosowanych w ramach POIiŚ (rejestracja umowy w bazie elektronicznej)

15 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 1. Formalne 2. Merytoryczne I stopnia 3. Merytoryczne II stopnia

16 Ogólne kryteria formalne dla projektów dużych i kluczowych (Osie priorytetowe I, II, III) Wniosek złożony w terminie Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu Wniosek wypełniony jest w języku polskim Zgodność okresu realizacji z okresem programowym Kompletność wniosku Wniosek posiada komplet załączników Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z polskimi oraz unijnymi przepisami Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów POIiŚ Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

17 Priorytet I: Gospodarka Wodno – Ściekowa (Działanie 1.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) Specyficzne kryteria formalne: Wskaźnik koncentracji – min 120 os./km nowobudowanej sieci kanalizacyjnej z wyjątkiem obszarów, o których mowa w § 3 ust.5 rozp. Min. Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2004 nr. 283 poz. 2841 ze zm.) Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013 Zgodność z KPOŚK Przygotowanie dokumentacji* * w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę i dokumentację przetargową dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji wg warunków kontraktowych Czerwonej Książki FIDIC– min. 40 % W przypadku zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC – dokumentacja przetargowa dla wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach warunków kontraktowych projektuj i buduj

18 Kryteria merytoryczne I stopnia: Wielkość aglomeracji (w RLM) Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych Budowa kanalizacji - Liczba osób, którym zapewniona zostanie możliwość przyłączenia (w RLM) Modernizacja kanalizacji – km sieci, która ma zostać zmodernizowana w stosunku do km istniejącej sieci kanalizacyjnej (w km) Wskaźnik koncentracji w Mk/km) Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentacje przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu) Priorytet I: Gospodarka Wodno – Ściekowa (Działanie 1.1: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM)

19 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) Specyficzne kryteria formalne: Projekt z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi obsługujący minimalnie 150 tys. mieszkańców Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Zgodność z (krajowymi, wojewódzkimi) planami gospodarki odpadami Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu.

20 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) Kryteria merytoryczne I stopnia: Obsługiwana liczba mieszkańców Masa odpadów kierowana do instalacji przetwarzania odpadów (w ciągu roku) Sposób redukcji odpadów ulegających biodegradacji Odsetek przetworzonych odpadów kierowanych na składowiska odpadów Koszt rekultywacji w stosunku do całkowitego kosztu inwestycji Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (własność gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania powołanie pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt, wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu)

21 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) Specyficzne kryteria formalne: Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min. 40 % całkowitej wartości projektu.

22 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów: Przyczyna degradacji środowiska Powierzchnia zrekultywowanego terenu Forma degradacji Przywrócenie wartości przyrodniczej Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

23 Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (Działanie 2.2: Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich) Kryteria merytoryczne I stopnia Projekty z zakresu osuwisk: Powierzchnia osuwiska Charakter szkodliwości osuwisk dla środowiska Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Projekty z zakresu ochrony brzegów morskich: Pozytywny wpływ projektu na środowisko Zgodność Programem ochrony brzegów morskich Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji

24 Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska DZIAłANIE 3.1: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Specyficzne kryteria formalne: Studium wykonalności przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla okresu programowania 2007 – 2013. Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu - min. 40 % całkowitej wartości projektu. Zbiornik retencyjny o pojemności powyżej 10 mln m3 (z wyjątkiem projektów z zakresu wód opadowych i roztopowych)

25 Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty przeciwpowodziowe: Szacunkowa liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową Powierzchnia obszaru zagrożonego powodzią lub katastrofą urządzenia wodnego (ha) Ilość retencjonowanej wody Osiągnięcie celu ochrony środowiska przyrodniczego dolin rzecznych lub obszarów objętych projektem Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – Działanie 3.1

26 Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu planów zarządzania dorzeczem: Wielkość powierzchni dorzecza objętej opracowaniem Wielkość powierzchni dorzecza zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych Szacunkowa liczba ludności zamieszkująca obszar dorzecza Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Projekty z zakresu wód opadowych i roztopowych: Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z obszarów zurbanizowanych do akwenu morskiego Odpływ podczyszczonych wód opadowych ze zlewni, które obejmuje projekt Długość linii brzegowej objętej oddziaływaniem projektu Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – Działanie 3.1

27 Kryteria merytoryczne I stopnia: Projekty z zakresu małej retencji: Zakres powierzchniowy oddziaływania przedsięwzięcia Objętość retencjonowanej wody Liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – Działanie 3.1

28 Działanie 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom Specyficzne kryteria formalne: Poprawność przygotowania biznes planu. Przygotowanie dokumentacji – wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – min 40% całkowitej wartości projektu

29 Kryteria merytoryczne I stopnia: Wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności dla której występuje potencjalne zagrożenie Wpływ na skuteczność podejmowanych działań w zakresie zwiększenia ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i/lub przeciwdziałania poważnym awariom Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji (stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania ) Działanie 3.2: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom

30 Działanie 3.3: Monitoring środowiska Specyficzne kryteria formalne: Zgodność projektu z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska lub jeśli dotyczy to projektów ponadregionalnych z odpowiednimi w wojewódzkimi programami monitoringu środowiska Przygotowanie dokumentacji – wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań i wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu - min. 40 % całkowitej wartości projektu. Poprawność przygotowania biznes planu

31 Kryteria merytoryczne I stopnia: Zasięg obszarowy projektu Zgodność z metodykami lub innymi standardami dotyczącymi technik badawczych i ocen stanu środowiska uznanymi przez UE, w tym standardy informatyczne Zapewnienie trwałości instytucjonalnej i trwałości wykorzystania wyników projektu Stopień innowacyjności rozwiązań Posiadanie certyfikatów zarządzania jakością związanych z projektem Przygotowanie projektu - gotowość do realizacji inwestycji Działanie 3.3: Monitoring środowiska

32 Kryteria merytoryczne II stopnia (osie I, II i III) Kompletność Dokumentacji Aplikacyjnej: Wniosku i załączników w tym Studium Wykonalności/Biznes Planu/Planu realizacji przedsięwzięcia Poprawność analizy finansowej i ekonomicznej zamieszczonej w Studium Wykonalności Spójność informacji zawartych we wniosku, Studium Wykonalności i dokumentacji technicznej Kompletność przygotowanej dokumentacji technicznej i środowiskowej Poprawność identyfikacji i przypisania wydatków projektu z punktu widzenia ich kwalifikowalności Gotowość techniczna projektu do realizacji (udokumentowane prawo do dysponowania wszystkimi gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych): Pozwolenia na budowę (dla zleceń budowy),Podpisanie umowy z wykonawcą (dla zleceń budowy z projektowaniem), Posiadanie SIWZ (dla zleceń polegającym na dostawach i innych usługach).

33 Wykonalność techniczna projektu Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu tj. czy Beneficjent posiada procedury zapewniające prawidłową realizację projektu i zgodne z zasadami obowiązującymi w systemie realizacji PO IiŚ w obszarach: dokonywania płatności i księgowania operacji finansowych związanych z realizacją projektu, udzielania zamówień publicznych, przygotowywania wniosków o płatność (w tym zasad związanych z poświadczaniem, czy poniesione wydatki są kwalifikowane), zarządzania projektem (w tym strukturę organizacyjną uwzględniającą zarządzanie projektem, schemat zarządzania projektem, podziału zadań i odpowiedzialności uwzględniający realizację projektu, schemat podejmowania decyzji dotyczących realizacji projektu, zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z wykonywaniem zadań, instrukcję obiegu dokumentów związanych z realizacją projektu), archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu. Trwałość projektu (zdolność do utrzymania produktów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji) Gotowość/wykonalność finansowa projektu (sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu, potwierdzone, wiarygodne źródła współfinansowania projektu) Kryteria merytoryczne II stopnia (osie I, II i III)

34 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.poiis.gov.pl www.ekoportal.pl info.fundusze@mos.gov.pl (022) 57 92 396, (022) 57 92 689


Pobierz ppt "Kryteria oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google