Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych

2 Stan wdrażania RPO – audyt Do dnia 23 grudnia 2008r. KE na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdziła, że przedstawione dokumenty dotyczące oceny zgodności są zaakceptowane oraz że systemy zarządzania i kontroli, utworzone dla 16 RPO, są zgodne z postanowieniami art. 58-62 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006. Zgodnie z tym warunek dla pierwszej płatności okresowej, określony w art. 85 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 uznaje się za spełniony.

3 Stan wdrażania RPO Według stanu na dzień 14 stycznia br. w ramach 16 RPO zanotowano 7679 wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej) na łączną kwotę ponad 26,5 mld zł (z tego ponad 16,7 mld zł stanowią środki z EFRR). Jednocześnie wg danych z KSI z beneficjentami podpisano 714 umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę ponad 3,2 mld zł. W ramach 16 RPO złożono do refundacji 347 wniosków o płatność na kwotę przekraczająca 174 mln zł (stan z 6 stycznia br.).

4 Stan wdrażania RPO – wnioski o dofinansowanie Według danych z KSI (stan na dzień 14 stycznia 2009 r.), najwięcej złożonych wniosków zanotowano w województwie śląskim. Złożono tam 1357 wniosków (po ocenie formalnej) na kwotę ponad 3,383 mld zł. Największą łączną wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach RPO i zarejestrowanych w KSI, odnotowano w województwie mazowieckim, która wynosi ok. 4,3 mld zł. Pod względem ilości podpisanych umów/decyzji (stan na dzień 14 stycznia br.), na pierwszym miejscu znajduje się województwo lubelskie (206 umów/decyzji na kwotę ok. 350 mln zł). Zaraz za nim jest województwo małopolskie (115 umów/decyzji na kwotę ponad 660 mln zł) oraz śląskie (56 umów/decyzji na kwotę ponad 525 mln zł). W odniesieniu do wartości podpisanych umów, najwyższą kwotę odnotowano w województwie małopolskim. Na drugim miejscu jest województwo kujawsko-pomorskie z wartością ponad 534 mln zł (16 podpisanych umów/decyzji) –według stanu na dzień 14 listopada br.

5 Stan wdrażania RPO – ilość złożonych wniosków RPO (stan na 14.01.09r. – źródło KSI)ilość wnioskówłączna wartość (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego123591 885 972 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego105674 332 578 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego4361 423 490 838 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego7763 197 959 298 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego53445 897 950 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego4012 198 108 311 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego9444 270 654 229 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego4691 447 648 738 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego4382 195 879 782 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego4131 657 047 214 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego6902 401 100 033 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego13573 383 321 981 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego296525 835 991 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego5141 068 423 890 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego472750 167 789 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego192304 529 521 Razem 16 RPO7 67926 536 284 115

6 Stan wdrażania RPO – ilość złożonych wniosków

7 Stan wdrażania RPO – wartość złożonych wniosków

8 Stan wdrażania RPO – ilość podpisanych umów/decyzji RPO (stan na 14.01.09r. – źródło KSI)ilość umów/decyzjiłączna wartość (PLN) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego41181 841 947,96 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego16534 339 972,92 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego921 321 737,72 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego17110 083 573,48 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego206349 698 011,14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego869 388 096,60 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego115660 564 628,93 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego35265 017 386,21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego24103 016 243,48 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego1828 897 272,28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego4647 934 336,09 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego56525 193 812,88 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego50178 848 080,23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego1519 777 049,89 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego5089 994 796,29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego821 616 546,51 Razem 16 RPO7143 207 533 493

9 Stan wdrażania RPO – ilość podpisanych umów/decyzji

10 Stan wdrażania RPO – wartość podpisanych umów/decyzji

11 Według danych zawartych w KSI (stan na 19 stycznia br.) złożono 356 wniosków o płatność na łączną kwotę ponad 177 mln PLN. Pod względem ilości i wartości wniosków niekwestionowanym liderem jest województwo małopolskie (162 wnioski na kwotę ponad 65 mln PLN). Wnioski o płatność w KSI w ramach 16 RPO

12 Ilość wniosków o płatność w KSI (stan na 19 stycznia 2009r.)

13 Średnia wartość wniosków o płatność w KSI w PLN (stan na 19 stycznia 2009r.)

14 Wartość wniosków o płatność w KSI w PLN (stan na 19 stycznia 2009r.)

15 Projekty indywidualne w ramach RPO RPOLiczba projektów indywidualnych Orientacyjna wartość projektów indywidualnych (mln PLN) Szacunkowa kwota dofinansowania z EFRR (mln PLN) Ilość podpisanych pre-umów Umowy o dofinansowanie dolnośląskie391 718,671 044,91 222 kujawsko-pomorskie 982 856,391 537,37 86 12 lubelskie*00,00 0 0 lubuskie6196,79bd2 0 łódzkie 402 584,311 715,19 31 0 małopolskie375 070,681 293,8030 5 mazowieckie 272 838,921 941,30 11 0 opolskie 23736,94507,53 23 5 podkarpackie 401 717,341 117,82 10 0 podlaskie 261 210,02869,29 26 0 pomorskie00,00 00 śląskie193 668,481 830,5315 4 świętokrzyskie 23681,57546,05 22 4 warmińsko-mazurskie** 16 1 703,711 241,62 41 0 wielkopolskie 221 927,631 160,45 12 1 zachodniopomorskie 241 064,95403,67 20 0 SUMA44027 976,3815 209,5135133 * Lista jest na etapie aktualizacji ** Na liście zostały umieszczone tzw. programy obejmujące szereg projektów różnych beneficjentów

16 W ramach wsparcia technicznego IZ RPO / beneficjentów w ramach project pipeline współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, IZ RPO zgłosiły prawie 150 propozycji projektów (w 9 częściach zarówno w zakresie A jak i w zakresie B). Ze względu na dużą liczbę propozycji projektów, ogłoszenie pierwszych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach umów ramowych, odbędzie się z uwzględnieniem planowanego terminu złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładany termin rozpoczęcia udzielania wsparcia przez wykonawców zewnętrznych, to luty br. dla wniosków z planowaną datą złożenia wniosku na I kw. br. Projekty, które zostały / zostaną objęte planem działań JASPERS, będą mogły uzyskać wsparcie w ramach project pipeline wyłącznie w zakresie B. Projekty indywidualne w ramach RPO

17 Wsparcie w postaci doradztwa dla beneficjentów projektów indywidualnych o charakterze infrastrukturalnym możliwe jest również w ramach Inicjatywy JASPERS (wyłącznie w zakresie raportu oddziaływania na środowisko i/lub studium wykonalności). Warunkiem udzielenia wsparcia jest zgłoszenie projektu przez instytucję zarządzającą oraz umieszczenie projektu w corocznym planie działań Inicjatywy JASPERS. Obecnie, w toku negocjacji planu działań z przedstawicielami JASPERS, trwają prace nad ustaleniem planu na 2009 r. – zakładany termin opracowania listy projektów objętych wsparciem JASPERS, to koniec lutego br. IK RPO zwróciła się do IZ RPO z prośbą o przesłanie do dnia 20 stycznia propozycji projektów w zakresie taboru kolejowego, które mogłyby być wsparte w ramach JASPERS (szacunkowa wartość projektów powinna przekraczać 20 mln euro). Projekty indywidualne w ramach RPO

18 Stan prac nad rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych – nowelizacja rozporządzenia polegająca na dostosowaniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia polegająca na dostosowaniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych - nowelizacja rozporządzenia polegająca na dostosowaniu do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

19 Stan prac nad rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych - przesłane przez UOKiK celem notyfikacji 13 sierpnia 2008 r. W dniu 15 października 2008 r. UOKiK przekazał pierwszą serię pytań. Odpowiedzi zostały wysłane do KE za pośrednictwem UOKiK w dniu 20 listopada 2008r. i aktualnie oczekiwane jest stanowisko KE. Planowany termin wejścia w życie - I kw. 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych - przesłane w procedurze notyfikacji do KE w dniu 14 kwietnia 2008 r. Program zaakceptowany przez KE w decyzji z dn. 12 listopada 2008r. Aktualnie projekt wprowadzony ponownie na ścieżkę legislacyjną w związku z koniecznością odzwierciedlenia w przepisach projektowanego rozporządzenia zmian wprowadzonych w ramach konsultacji z KE (odzwierciedlonych w decyzji KE) oraz dostosowania niektórych przepisów rozporządzenia do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. Planowany termin wejścia w życie – luty 2009 r.

20 Stan prac nad rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych - przesłane w procedurze notyfikacji do KE w dniu 14 kwietnia 2008 r. W okresie czerwiec-wrzesień 2008 r. KE nadesłała kilka serii pytań/ próśb o dodatkowe materiały/ informacje. Ostatnie pytania Komisja wysłała w dniu 17.10 2008 r., odpowiedzi na nie za pośrednictwem UOKiK przesłane zostały w dn. 23.12.2008 r. Planowany termin wejścia w życie I kw. 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych -projekt rozporządzenia został przekazany do Komisji Europejskiej w dniu 19 września 2008 r. W dniu 27 listopada 2008 r. KE skierowała pierwszą serię pytań, na które odpowiedzi zostały przesłane do KE w dniu 23 grudnia 2008 r. Planowany termin wejścia w życie - I kw. 2009r.

21 Stan prac nad rozporządzeniami Ministra Rozwoju Regionalnego z zakresu pomocy publicznej w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. Projekt rozporządzenia został przekazany do KE celem uzyskania opinii co do przyjętego założenia projektu. 7 listopada br. odbyło się spotkanie z KE, w efekcie którego pojawiła się konieczność ponownego przeanalizowania założeń dot. udzielania pomocy publicznej w obszarze instytucji otoczenia biznesu. W chwili obecnej trwają prace nad nowym kształtem rozporządzenia. W dniu 16 stycznia IK RPO przesłała IZ RPO do konsultacji projekt ww. rozporządzenia. Planowany termin skierowania na ścieżkę legislacyjną - początek lutego 2009. Planowany termin wejścia w życie – do końca I kwartału 2009. w sprawie udzielania pomocy dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych – w chwili obecnej trwają prace nad brzmieniem rozporządzenia. Planowany termin skierowania na ścieżkę legislacyjną – początek lutego 2009. Planowany termin wejścia w życie – do końca I kwartału 2009. w sprawie udzielania pomocy dla inicjatyw Jessica i Jeremie - w chwili obecnej trwają prace nad brzmieniem rozporządzenia. Planowany termin skierowania na ścieżkę legislacyjną – początek lutego 2009. Planowany termin wejścia w życie – do końca I kwartału 2009.

22 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google