Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady funkcjonowania systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz podsumowanie procesu weryfikacji 17 kwietnia 2008 r. Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady funkcjonowania systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz podsumowanie procesu weryfikacji 17 kwietnia 2008 r. Departament."— Zapis prezentacji:

1 Zasady funkcjonowania systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz podsumowanie procesu weryfikacji 17 kwietnia 2008 r. Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Projekty indywidualne: przedsięwzięcia inwestycyjne o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu operacyjnego, których wdrożenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju duże projekty infrastrukturalne najważniejsze inwestycje prorozwojowe w innych dziedzinach, których proces przygotowania i wdrażania jest niezwykle skomplikowany, czasochłonny i kosztowny. Podstawa prawna Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - art. 28 ust. 1 Wytyczne MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoringu projektów indywidualnych wskazanych w programach operacyjnych oraz projektów przyjętych do realizacji w trybie art. 28 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Dlaczego stworzono projekty indywidualne? doświadczenia z poprzedniej perspektywy finansowej konieczność udzielenia wsparcia beneficjentom w zakresie przygotowania projektów Projekty indywidualne – informacje ogólne

3 Projekty indywidualne: narzędzie prowadzenia skoordynowanej polityki rozwoju alternatywny dla konkursu sposób wyboru projektów zarezerwowanie środków w ramach budżetu programu warunkowa deklaracja realizacji projektu projekty muszą być zgodne z kryteriami wyboru projektów zatwierdzanymi przez Komitety Monitorujące dla poszczególnych programów operacyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 (art. 65) A. Projekty podstawowe: przeznaczone do realizacji w pierwszej kolejności dzięki rezerwacji środków na ich pokrycie w ramach alokacji programu operacyjnego B. Projekty rezerwowe: projekty, które mogą zostać zrealizowane poprzez włączenie na listę projektów podstawowych w momencie usunięcia z listy innego projektu podstawowego Projekty indywidualne – informacje ogólne

4 Wykazy projektów indywidualnych: dodatkowe, krajowe dokumenty do programów operacyjnych, informujące o najważniejszych inwestycjach planowanych do realizacji w ramach PO Infrastruktura i Środowisko(PO IiŚ), PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG), PO Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zawierają projekty indywidualne w rozumieniu w art. 28 ust. 1 pkt 1. Ustawy w ramach wykazów projektów kluczowych wyróżniono projekty duże, czyli inwestycje o wartości powyżej 25 mln euro dla sektora ochrony środowiska, oraz 50 mln euro w pozostałych sektorach (zgodnie z art. 39 Rozp. 1083/2006) ze względu na strategiczny charakter projekty indywidualne nazywane są również projektami kluczowymi Indykatywny wykaz projektów indywidualnych

5 Wstępne wersje Indykatywnych list projektów indywidualnych zostały przyjęte przez Radę Ministrów 27 lutego 2007 r., Indykatywne listy projektów były przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, które rozpoczęły się na początku marca 2007 r., Ocena i weryfikacja zaakceptowanych przez RM wykazów pod kątem stanu przygotowania oraz możliwości realizacyjnych dla poszczególnych projektów - raport Ernst & Young Analiza projektów indywidualnych pod kątem wpływu na skuteczną organizację EURO 2012 - tematyczne grupy robocze, raport Deloitte, Opublikowanie w październiku i listopadzie 2007 r. w Monitorze Polskim list projektów indywidualnych dla krajowych programów operacyjnych. I kwartał 2008 r. – weryfikacja list Projekty indywidualne - przebieg prac

6 Weryfikacja list projektów indywidualnych Główne przyczyny weryfikacji Brak spójności niektórych projektów z ostatecznymi zapisami programów operacyjnych Brak zaakceptowanych przez Komitet Monitorujący kryteriów wyboru projektów w momencie pierwszej publikacji wykazów, jak też ich propozycji ze strony IZ Konieczność zweryfikowania spójności z linią demarkacyjną Ryzyko przenikania i dublowania się projektów Kwestie finansowania projektów - dostępność alokacji finansowej w ramach priorytetów Strategiczny charakter projektu Okres realizacji 2007-2015

7 Przebieg procesu weryfikacji list Instytucje Pośredniczące dla PO IG, PO IiŚ i PO RPW zostały zobowiązane do przesłania do MRR do dnia 9 stycznia 2008 r. propozycji zweryfikowanych list projektów indywidualnych w poszczególnych sektorach wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian. Weryfikacja miała wykazać zgodność z kryteriami z pkt 26 Wytycznych, decydującymi o nadaniu przedsięwzięciu statusu indywidualnego: Weryfikacja przez MRR nadesłanych propozycji list: spotkania z przedstawicielami IZ, IP, 16 UM spotkania bilateralne. Przygotowanie ostatecznej listy projektów w ramach danego programu operacyjnego, wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami zmian na listach. Skierowanie nowych, zweryfikowanych list do publikacji w Dzienniku Urzędowym RP Monitorze Polskim. strategiczny charakter projektu; kwalifikowalność projektu oraz Beneficjenta; zgodność z celami SRK, NSRO, PO; skala oddziaływania projektu; stopień wpływu projektu na wskaźniki; dostępność środków finansowych;

8 Wnioski i rezultaty weryfikacji list Ograniczenie ilości projektów: a) Na zweryfikowanych listach znajdują się 433 projekty - 365 podstawowych oraz 68 rezerwowych. b) Ogólna wartość projektów wynosi 166 447,65 mln zł, w tym alokacja funduszy UE wynosi 104 841,07 mln zł. Oznacza to: zmniejszenie liczby projektów o 49%, zmniejszenie alokacji funduszy UE na projekty indywidualne o 22%. Dostosowanie wartości projektów indywidualnych do dostępnej alokacji w ramach działania/priorytetu PO Dostosowanie wartości całkowitych oraz maksymalnych wartości dofinansowania dla niektórych projektów Zweryfikowano terminy projektów – rozgraniczono fazę przygotowania i wdrażania projektu termin realizacji – od momentu dostarczenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie do właściwej instytucji Zweryfikowanie podobnych projektów w różnych programach operacyjnych - ryzyko pokrywania się inwestycji

9 Wnioski i rezultaty weryfikacji list Wykazanie niskiego powiązania niektórych inwestycji z wizją strategiczną bądź polityką w danym sektorze Wykazanie w sporej liczbie projektów z dziedzin takich jak szkolnictwo wyższe, zdrowie, kultura, a także infrastruktura badawczo-rozwojowa, przypadków finansowania części projektów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją celów programów operacyjnych, priorytetów i działań Wykazanie w części projektów komponentów niezwiązanych z podstawowym celem priorytetu, mających charakter komercyjny i/lub generujących dochód W toku aktualizacji list projektów konieczne jest zwiększenie nacisku na podejście strategiczne uwzględniające potrzeby rozwoju społ.-gosp. w skali krajowej i ponadregionalnej. Konieczne jest zwiększenie aktywności w podejściu do projektów indywidualnych ze strony IP, m.in. zintensyfikowanie kontaktów z Beneficjentami w celu koordynacji, monitorowania i wspierania przygotowania projektów oraz uzyskiwania najbardziej aktualnych informacji o ewentualnych trudnościach. W propozycjach IP zidentyfikowano przykłady projektów o charakterze regionalnym, służących pojedynczym instytucjom

10 Opublikowanie ostatecznej wersji wykazów projektów indywidualnych w Monitorze Polskim PO Infrastruktura i Środowisko - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zweryfikowanej listy projektów indywidualnych dla PO IiŚ zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 30 z dnia 8 kwietnia 2008, poz. 269 PO Innowacyjna Gospodarka - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zweryfikowanej listy projektów indywidualnych dla PO IG zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 27 z dnia 2 kwietnia br., poz. 260 PO Rozwój Polski Wschodniej - Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zweryfikowanej listy projektów indywidualnych dla PO RPW na lata 2007-2013 zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 16 z dnia 26 lutego br., poz. 177

11 Projekty indywidualne w podziale na województwa

12 Projekty indywidualne w PO IiŚ

13 PO IiŚ Łączny koszt całkowity (w mln EUR) Lista podstawowa 118 634,77 Lista rezerwowa 27 607,89 RAZEM146 242,67 Projekty indywidualne w PO IiŚ

14 Projekty indywidualne w PO IG PO IG Łączny koszt całkowity (w mln EUR) Lista podstawowa9 564,71 Lista rezerwowa534,32 RAZEM10 099,03

15 Projekty indywidualne w PO RPW

16 Stan podpisywania pre-umów z beneficjentami projektów indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko – 8 podpisanych pre-umów - 8/226 PO Innowacyjna Gospodarka – 46 podpisanych pre-umów - 46/90 PO Rozwój Polski Wschodniej – 30 podpisanych pre-umów - 30/117 Wraz z oficjalną publikacją list w Monitorze Polskim ustała przyczyna będąca uzasadnieniem dla zawieszenia podpisywania pre-umów.

17 Dalsze działania do podjęcia Co 6 miesięcy istnieje możliwość aktualizacji list projektów indywidualnych przez Instytucje Zarządzające: – do dnia 31 lipca 2008 r. – do dnia 31 grudnia 2008 r. Aktualizacja musi przebiegać zgodnie z procedurą nadawania projektom statusu indywidualnego (ocena zgodności z kryteriami z pkt 26 Wytycznych) oraz zgodnie z procedurą tworzenia listy (konsultacje społeczne). Obowiązek konsultacji społecznych nowych projektów za pośrednictwem stron internetowych - okres 30 dni na zgłaszanie uwag i opinii W sektorze turystyki w ramach PO IG przewiduje się umieszczenie projektów indywidualnych w ramach przewidywanych okresowych aktualizacji list Ostateczną decyzję o umieszczeniu projektów na liście należy do IZ właściwego programu operacyjnego

18 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl


Pobierz ppt "Zasady funkcjonowania systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych oraz podsumowanie procesu weryfikacji 17 kwietnia 2008 r. Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google