Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 30 czerwca 2008 r.

2 2 Realizacja NSRO Przebieg procesu programowania: –zatwierdzenie NSRO – 7 maja 2007 r. - decyzja KE, –krajowe programy operacyjne – negocjacje od marca do września 2007 r., jako pierwszy program przyjęty został PO Pomoc Techniczna w dn.25 lipca 2007 r., ostatnia decyzja dla PO Infrastruktura i Środowisko w dn. 7 grudnia 2007 r., –regionalne programy operacyjne – początek negocjacji dla wszystkich programów: 22 maja 2007 r., akceptacja RPO przez KE w czterech turach (jako ostatni zatwierdzono RPO woj. świętokrzyskiego - 21 grudnia 2007 r.).

3 3 Realizacja NSRO Audyt zgodności do końca grudnia 2007 r. większość podmiotów przygotowywała się do złożenia deklaracji gotowości do poddania się audytowi, zgodnie z terminem wyznaczonym przez Instytucję Audytową, od października do grudnia 2007 r. deklaracje gotowości do audytu zgodności zostały przedłożone przez 9 IZ RPO (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Ponadto, w przypadku woj. opolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego zostały złożone deklaracje gotowości również w odniesieniu do IP/IP II, w chwili obecnej zakończyły się czynności audytowe w IZ, IP oraz IP II - instytucje zaangażowane w system wdrażania funduszy UE otrzymały wstępne sprawozdania i rekomendacje Instytucji Audytowej dotyczące systemu zarządzania i kontroli, w maju br. wysłane zostały do Instytucji Audytowej informacje na temat wdrażania rekomendacji wynikających z audytu zgodności, następnym etapem audytu zgodności będą czynności sprawdzające stan wdrożenia rekomendacji (follow-up) oraz przekazanie opinii o zgodności, sporządzonej przez Instytucję Audytową do Komisji Europejskiej, najbliższy termin przekazania opinii o zgodności upływa 25 lipca 2008 r. dla programu Pomoc Techniczna. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych zdecydowana większość terminów przekazania opinii o zgodności do KE przypada we wrześniu i październiku 2008 r.

4 4 Realizacja NSRO alokacja środków wspólnotowych na NSRO ok. 67,28 mld EUR, Krajowe Programy Operacyjne - 48,67 mld EUR, Regionalne Programy Operacyjne - ponad 16,55 mld EUR, krajowa rezerwa wykonania - ponad 1,33 mld EUR, Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - ok. 0,73 mld EUR.

5 5 Realizacja NSRO Płatności zaliczkowe W 2007 r. w ramach NSRO 2007 – 2013 Komisja Europejska przekazała stronie polskiej płatności zaliczkowe w wysokości ,49 euro. W 2008 r. KE przekazała w ramach płatności zaliczkowych ,52 euro.

6 6 Realizacja NSRO Nabory wniosków W 2007 r. rozpoczęto nabór wniosków dla programów: PO Kapitał ludzkiPO Kapitał ludzki: w ramach komponentu centralnego PO KL pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów systemowych wpłynęły w grudniu 2007 r. W ramach komponentu regionalnego PO KL pierwsze nabory wniosków rozpoczęły się w październiku 2007 r. PO Rozwój Polski WschodniejPO Rozwój Polski Wschodniej: pierwsze wnioski w ramach Pomocy Technicznej zostały złożone w listopadzie 2007 r. PO Pomoc TechnicznaPO Pomoc Techniczna: nabór wniosków rozpoczął się w listopadzie 2007 r. i ma charakter ciągły. RPO woj. śląskiegoRPO woj. śląskiego – grudzień 2007 r.

7 7 Realizacja NSRO Nabory wniosków Według stanu na 31 maja 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich krajowych i 15 regionalnych programów operacyjnych. W ramach krajowych programów operacyjnych uruchomiono 44 działania - 32,6% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. (W ramach NSRO do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 135 działań), Nabory wniosków w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, rozpoczęły się lub rozpoczną w następujących terminach: –grudzień 2007 r. - RPO Województwa Śląskiego, –Luty 2008 r. - RPO Województwa Małopolskiego, RPO Województwa Dolnośląskiego, RPO Województwa Opolskiego, RPO Województwa Podlaskiego, RPO Województwa Pomorskiego, RPO Województwa Wielkopolskiego, –marzec 2008 r. - RPO Województwa Lubelskiego, RPO Województwa Podkarpackiego, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, –kwiecień 2008 r. -, RPO Województwa Świętokrzyskiego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego, RPO Województwa Łódzkiego (17 kwietnia), –maj 2008 r. - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, –II kwartał 2008 r. - RPO Województwa Lubuskiego, RPO Województwa Mazowieckiego. Harmonogram uruchomionych i planowanych do uruchomienia konkursów jest przygotowywany przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi PO i cyklicznie przez nie aktualizowany na stronie internetowej MRR.

8 8 Realizacja NSRO Wartość wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny (dane na podstawie z KSI z dn. 23 czerwca br.)

9 9 Realizacja NSRO Wartość zaakceptowanych do realizacji wniosków o dofinansowanie (dane na podstawie KSI z dn. 23 czerwca br.)

10 10 Realizacja NSRO Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektów (dane na podstawie KSI z dn. 23 czerwca br.)

11 11 Realizacja NSRO Wartość złożonych wniosków o płatność (po refundacji) (dane na podstawie KSI z dn. 23 czerwca br.) Program Operacyjny Liczba wniosków o płatność Wydatki ogółem (PLN) Wydatki kwalifikowalne (PLN)Refundacja (PLN) PO Kapitał Ludzki , , ,62 PO Pomoc techniczna , , ,05 PO Rozwój Polski Wschodniej , ,75 RPO Województwa Opolskiego , ,48 RPO Województwa Zachodniopomorskiego ,63 Razem dla NSRO , , ,53

12 12 Realizacja NSRO Minimalny poziom wykorzystania aloakcji wynikający z zasady n+3/n+2 w poszczególnych latach - narastająco (EUR)

13 13 Realizacja NSRO Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska- Brandenburgia, Polska-Białoruś- Ukraina oraz Polska- Litwa-Rosja. współpraca międzyregionalna – Interreg IV C: od września 2007 r. do stycznia 2008 r. trwał pierwszy nabór projektów ( w kwietniu br. wybrano 6 projektów). współpraca transnarodowa –luty/maj 2008 r. pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego , –marzec/kwiecień 2008 r. pierwszy nabór w ramach Programu Europa Środkowa. współpraca transgraniczna –styczeń 2008 r. – rozpoczęcie naboru w Programie Polska-Czechy, –marzec/kwiecień 2008 r. pierwszy nabór w Programie Południowy Bałtyk, –kwiecień 2008 r. rozpoczęcie naboru w Programie Polska-Litwa.

14 14 KSI informacje ogólne Krajowy system informatyczny ds. monitorowania i wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata ma za zadanie: zapewnić zdolność agregacji danych w zakresie i formacie wymaganym przez KE, zapewnić wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania na poziomie krajowym. System KSI obejmuje trzy grupy funkcjonalności: Grupa I – gromadzenie podstawowych danych o projektach (wnioski o dofinansowanie, umowy/decyzje, wnioski o płatność, kontrole) Grupa II – gromadzenie podstawowych danych z zakresu: programowania (tabele finansowe NSRO i PO), prognozowania wydatków, wniosków o płatność okresową przekazanych do KE, dużych projektów, a także moduł generowania raportów i zestawień, tworzonych na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych, który będzie wykorzystywany w procesie monitorowania Grupa III – wsparcie procesu wnioskowania o płatność, rozliczania kwot do odzyskania, rejestracji kwot wycofanych po anulowaniu, a także monitoring rzeczowy realizowanych projektów

15 15 KSI stan bieżący proces budowy KSI SIMIK został zakończony tj. zostały zaakceptowane i oddane do produkcyjnego użytkowania wszystkie moduły składające się na trzy grupy funkcjonalności, w chwili obecnej prowadzone są działania audytowe w zakresie systemu – wyniki (raport) spodziewane są na początku lipca

16 16 Promocja NSRO Przygotowanie dokumentów strategicznych: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji - przyjęte 13 sierpnia 2007 r., Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności – przyjęta przez KK NSRO 18 grudnia 2007 r. Opracowano i przyjęto spójną wizualizację dla wszystkich Programów Operacyjnych wraz ze wspólnym logo, Grupa Sterująca – odpowiedzialna za koordynację działań informacyjno-promocyjnych (powołana 25 października 2007 r.) Działania informacyjne i promocyjne: Grudzień 2007 r. – początek kampanii telewizyjnej, Publikacje informacyjne i promocyjne przygotowywane przez IK NSRO oraz wszystkie IZ, Konferencje tematyczne, seminaria organizowane przez IK NSRO i IZ, Horyzontalne szkolenia prowadzone przez IK NSRO dla IP i IP II, szkolenia dotyczące danego programu – organizowane przez IZ, Uruchomienie Głównego Punktu Informacyjnego prowadzonego we współpracy z UKIE – grudzień 2007 r.

17 17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google