Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia."— Zapis prezentacji:

1 Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 30 czerwca 2008 r.

2 2 Realizacja NSRO Przebieg procesu programowania: –zatwierdzenie NSRO – 7 maja 2007 r. - decyzja KE, –krajowe programy operacyjne – negocjacje od marca do września 2007 r., jako pierwszy program przyjęty został PO Pomoc Techniczna w dn.25 lipca 2007 r., ostatnia decyzja dla PO Infrastruktura i Środowisko w dn. 7 grudnia 2007 r., –regionalne programy operacyjne – początek negocjacji dla wszystkich programów: 22 maja 2007 r., akceptacja RPO przez KE w czterech turach (jako ostatni zatwierdzono RPO woj. świętokrzyskiego - 21 grudnia 2007 r.).

3 3 Realizacja NSRO Audyt zgodności do końca grudnia 2007 r. większość podmiotów przygotowywała się do złożenia deklaracji gotowości do poddania się audytowi, zgodnie z terminem wyznaczonym przez Instytucję Audytową, od października do grudnia 2007 r. deklaracje gotowości do audytu zgodności zostały przedłożone przez 9 IZ RPO (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). Ponadto, w przypadku woj. opolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego zostały złożone deklaracje gotowości również w odniesieniu do IP/IP II, w chwili obecnej zakończyły się czynności audytowe w IZ, IP oraz IP II - instytucje zaangażowane w system wdrażania funduszy UE otrzymały wstępne sprawozdania i rekomendacje Instytucji Audytowej dotyczące systemu zarządzania i kontroli, w maju br. wysłane zostały do Instytucji Audytowej informacje na temat wdrażania rekomendacji wynikających z audytu zgodności, następnym etapem audytu zgodności będą czynności sprawdzające stan wdrożenia rekomendacji (follow-up) oraz przekazanie opinii o zgodności, sporządzonej przez Instytucję Audytową do Komisji Europejskiej, najbliższy termin przekazania opinii o zgodności upływa 25 lipca 2008 r. dla programu Pomoc Techniczna. W przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych zdecydowana większość terminów przekazania opinii o zgodności do KE przypada we wrześniu i październiku 2008 r.

4 4 Realizacja NSRO alokacja środków wspólnotowych na NSRO 2007-2013 - ok. 67,28 mld EUR, Krajowe Programy Operacyjne - 48,67 mld EUR, Regionalne Programy Operacyjne - ponad 16,55 mld EUR, krajowa rezerwa wykonania - ponad 1,33 mld EUR, Cel 3 Europejska Współpraca Terytorialna - ok. 0,73 mld EUR.

5 5 Realizacja NSRO Płatności zaliczkowe W 2007 r. w ramach NSRO 2007 – 2013 Komisja Europejska przekazała stronie polskiej płatności zaliczkowe w wysokości 1 422 171 703,49 euro. W 2008 r. KE przekazała w ramach płatności zaliczkowych 2 156 644 909,52 euro.

6 6 Realizacja NSRO Nabory wniosków W 2007 r. rozpoczęto nabór wniosków dla programów: PO Kapitał ludzkiPO Kapitał ludzki: w ramach komponentu centralnego PO KL pierwsze wnioski o dofinansowanie projektów systemowych wpłynęły w grudniu 2007 r. W ramach komponentu regionalnego PO KL pierwsze nabory wniosków rozpoczęły się w październiku 2007 r. PO Rozwój Polski WschodniejPO Rozwój Polski Wschodniej: pierwsze wnioski w ramach Pomocy Technicznej zostały złożone w listopadzie 2007 r. PO Pomoc TechnicznaPO Pomoc Techniczna: nabór wniosków rozpoczął się w listopadzie 2007 r. i ma charakter ciągły. RPO woj. śląskiegoRPO woj. śląskiego – grudzień 2007 r.

7 7 Realizacja NSRO Nabory wniosków Według stanu na 31 maja 2008 r. nabory wniosków rozpoczęto już dla wszystkich krajowych i 15 regionalnych programów operacyjnych. W ramach krajowych programów operacyjnych uruchomiono 44 działania - 32,6% wszystkich działań przewidzianych do realizacji. (W ramach NSRO 2007-2013 do realizacji w ramach wszystkich Programów Operacyjnych przewidziano ogółem 135 działań), Nabory wniosków w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, rozpoczęły się lub rozpoczną w następujących terminach: –grudzień 2007 r. - RPO Województwa Śląskiego, –Luty 2008 r. - RPO Województwa Małopolskiego, RPO Województwa Dolnośląskiego, RPO Województwa Opolskiego, RPO Województwa Podlaskiego, RPO Województwa Pomorskiego, RPO Województwa Wielkopolskiego, –marzec 2008 r. - RPO Województwa Lubelskiego, RPO Województwa Podkarpackiego, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, –kwiecień 2008 r. -, RPO Województwa Świętokrzyskiego, RPO Województwa Zachodniopomorskiego, RPO Województwa Łódzkiego (17 kwietnia), –maj 2008 r. - RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego, –II kwartał 2008 r. - RPO Województwa Lubuskiego, RPO Województwa Mazowieckiego. Harmonogram uruchomionych i planowanych do uruchomienia konkursów jest przygotowywany przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi PO i cyklicznie przez nie aktualizowany na stronie internetowej MRR.

8 8 Realizacja NSRO Wartość wniosków o dofinansowanie w trakcie oceny (dane na podstawie z KSI 07-13 z dn. 23 czerwca br.)

9 9 Realizacja NSRO Wartość zaakceptowanych do realizacji wniosków o dofinansowanie (dane na podstawie KSI 07-13 z dn. 23 czerwca br.)

10 10 Realizacja NSRO Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektów (dane na podstawie KSI 07-13 z dn. 23 czerwca br.)

11 11 Realizacja NSRO Wartość złożonych wniosków o płatność (po refundacji) (dane na podstawie KSI 07-13 z dn. 23 czerwca br.) Program Operacyjny Liczba wniosków o płatność Wydatki ogółem (PLN) Wydatki kwalifikowalne (PLN)Refundacja (PLN) PO Kapitał Ludzki 17533 237 045,2633 225 507,2532 116 308,62 PO Pomoc techniczna 3324 972 203,9824 812 019,4619 791 721,05 PO Rozwój Polski Wschodniej 41 678 153,83 1 426 430,75 RPO Województwa Opolskiego 24 424 723,66 3 761 014,48 RPO Województwa Zachodniopomorskiego 180 692,63 Razem dla NSRO 21564 392 819,3664 221 096,8357 176 167,53

12 12 Realizacja NSRO Minimalny poziom wykorzystania aloakcji 2007-2013 wynikający z zasady n+3/n+2 w poszczególnych latach - narastająco (EUR)

13 13 Realizacja NSRO Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Strona polska pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska- Brandenburgia, Polska-Białoruś- Ukraina oraz Polska- Litwa-Rosja. współpraca międzyregionalna – Interreg IV C: od września 2007 r. do stycznia 2008 r. trwał pierwszy nabór projektów ( w kwietniu br. wybrano 6 projektów). współpraca transnarodowa –luty/maj 2008 r. pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, –marzec/kwiecień 2008 r. pierwszy nabór w ramach Programu Europa Środkowa. współpraca transgraniczna –styczeń 2008 r. – rozpoczęcie naboru w Programie Polska-Czechy, –marzec/kwiecień 2008 r. pierwszy nabór w Programie Południowy Bałtyk, –kwiecień 2008 r. rozpoczęcie naboru w Programie Polska-Litwa.

14 14 KSI 2007-2013 informacje ogólne Krajowy system informatyczny ds. monitorowania i wykorzystania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 ma za zadanie: zapewnić zdolność agregacji danych w zakresie i formacie wymaganym przez KE, zapewnić wsparcie bieżącego procesu zarządzania i monitorowania na poziomie krajowym. System KSI obejmuje trzy grupy funkcjonalności: Grupa I – gromadzenie podstawowych danych o projektach (wnioski o dofinansowanie, umowy/decyzje, wnioski o płatność, kontrole) Grupa II – gromadzenie podstawowych danych z zakresu: programowania (tabele finansowe NSRO i PO), prognozowania wydatków, wniosków o płatność okresową przekazanych do KE, dużych projektów, a także moduł generowania raportów i zestawień, tworzonych na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych, który będzie wykorzystywany w procesie monitorowania Grupa III – wsparcie procesu wnioskowania o płatność, rozliczania kwot do odzyskania, rejestracji kwot wycofanych po anulowaniu, a także monitoring rzeczowy realizowanych projektów

15 15 KSI 2007-2013 stan bieżący proces budowy KSI SIMIK 07-13 został zakończony tj. zostały zaakceptowane i oddane do produkcyjnego użytkowania wszystkie moduły składające się na trzy grupy funkcjonalności, w chwili obecnej prowadzone są działania audytowe w zakresie systemu – wyniki (raport) spodziewane są na początku lipca

16 16 Promocja NSRO Przygotowanie dokumentów strategicznych: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji - przyjęte 13 sierpnia 2007 r., Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 – przyjęta przez KK NSRO 18 grudnia 2007 r. Opracowano i przyjęto spójną wizualizację dla wszystkich Programów Operacyjnych wraz ze wspólnym logo, Grupa Sterująca – odpowiedzialna za koordynację działań informacyjno-promocyjnych (powołana 25 października 2007 r.) Działania informacyjne i promocyjne: Grudzień 2007 r. – początek kampanii telewizyjnej, Publikacje informacyjne i promocyjne przygotowywane przez IK NSRO oraz wszystkie IZ, Konferencje tematyczne, seminaria organizowane przez IK NSRO i IZ, Horyzontalne szkolenia prowadzone przez IK NSRO dla IP i IP II, szkolenia dotyczące danego programu – organizowane przez IZ, Uruchomienie Głównego Punktu Informacyjnego prowadzonego we współpracy z UKIE – grudzień 2007 r.

17 17 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Realizacja Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w okresie 2007r. – maj 2008 r. Marek Kalupa Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google