Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co dalej z akredytacją środowiskową?? Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk 25-27 maja 2011 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co dalej z akredytacją środowiskową?? Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk 25-27 maja 2011 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Co dalej z akredytacją środowiskową?? Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk 25-27 maja 2011 r. 1

2 Mamy następujące komisje środowiskowe uniwersytecka (UKA) politechniczna (KAUT) ekonomiczna (KA FPAKE) rolnicza (KAUR) medyczna (KAAUM) przyrodnicza (KAUP) artystyczna (AKUA)..... ? S TAN O BECNY 2/2/

3 Ponadto, istnieje Komisja Akredytacyjna KRASP stanowiąca forum współdziałania komisji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych. W skład wchodzą: a)przewodniczący komisji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych, b)osoby wyznaczone przez Prezydium KRASP. c)z głosem doradczym przedstawiciel KRePSZ. Istnieje też Zespół Boloński, w którego skład wchodzi 10 osób powoływanych przez Prezydium KRASP. S TAN O BECNY 3/3/

4 Komisja Akredytacyjna KRASP Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Chwirot Członkowie: prof. Tomasz Borecki (KRASP) prof. Marek Wąsowicz (UKA) prof. Bohdan Macukow (KAUT) prof. Leszek Pączek (KAAUM) prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (KA FPAKE) prof. Sławomir Podlaski (KAUR) prof. Janusz Król KAUP) prof. Grzegorz Kurzyński (AKUA) prof. Józef Zając (PWSZ w Chełmie) mgr Jolanta Urbanik (UW) S TAN O BECNY 4/4/

5 Akty prawne (wybrane): Uchwała Prezydium KRASP z dnia 4 czerwca 2009 (18/V) w sprawie zasad i trybu działania Komisji Akredytacyjnej oraz Zespołu Bolońskiego KRASP Uchwała Prezydium KRASP z dnia 18 października 2009 (26/V) w sprawie środowiskowych komisji Akredytacyjnych i Komisji Akredytacyjnej KRASP Uchwała Prezydium KRASP z dnia 9 grudnia 2010 (42/V) w sprawie podjęcia czynności zmierzających do powołania Akademickiej Komisji Akredytacyjnej (grupa robocza: prof. K.Mazurek-Łopacińska, prof. B.Macukow, prof. L.Pączek, prof. M.Wąsowicz) S TAN O BECNY 5/5/

6 Uchwała Prezydium KRASP z dnia 11 marca 2011 (44/V) w sprawie przyjęcia koncepcji prawno- organizacyjnej utworzenia Akademickiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 6 maja 2011(49/V) w sprawie ustanowienia Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia S TAN O BECNY 6/6/

7 KRASP powołuje Fundację, a w następnej kolejności Fundacja powołuje AKA D ECYZJA Z APADŁA 7/7/

8 P OWOŁANIE F UNDACJI NA R ZECZ J AKOŚCI K SZTAŁCENIA Cele Fundacji: akredytacja doradztwo ewaluacja rozpowszechnianie idei jakości kształcenia (promocja, konferencje, szkolenia, publikacje) D ECYZJA Z APADŁA 8/8/

9 O RGANY F UNDACJI Rada Fundacji (7-9 osób)skład: przedstawiciele KRASP (co najmniej połowa składu), przedstawiciele KRZaSP, parlamentu studentów, krajowej reprezentacji doktorantów), ekspert zewnętrzny. Przewodniczy przedstawiciel KRASP Radę powołuje Prezydium KRASP Zadania Rady Uchwala program działania Fundacji Przyjmuje sprawozdania Zarządu Może wnioskować o odwołanie członków Zarządu – do Prezydium KRASP 9/9/

10 Z ARZĄD F UNDACJI Zarząd Fundacji - 3 osoby powoływane przez Prezydium KRASP Zadania Zarządu: prowadzenie bieżącej działalności, reprezentacja Fundacji, podejmowanie czynności prawnych 10/

11 A KADEMICKA K OMISJA A KREDYTACYJNA Powołana przez Fundację Korzysta z osobowości prawnej Fundacji Statut Fundacji zapewnia jej pełną niezależność merytoryczną od władz Fundacji Działa na podstawie własnego regulaminu (uchwalonego przez Radę Fundacji w porozumieniu z Prezydium KRASP) P OWSTANIE 11/

12 AKA - ZADANIA Akredytacja wszystkich stopni studiów (łącznie ze studiami doktoranckimi) Akredytacja instytucjonalna Akredytacja programów (kierunków) studiów 12/

13 AKA - ORGANY Rada AKA Prezydium AKA: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz Przewodniczącego powołuje Prezydium KRASP (lub Zgromadzenie Plenarne KRASP) w okresie ostatnich 4 miesięcy swej kadencji Wiceprzewodniczącego i sekretarza powołuje Rada AKA Kadencja Prezydium – 4 lata 13/

14 R ADA AKA - SKŁAD Przedstawiciele 8 obszarów – zgłaszają właściwe konferencje rektorów, powołuje prezydium KRASP Przedstawiciel studentów – wskazuje parlament studentów Przedstawiciel doktorantów – wskazuje krajowa reprezentacja doktorantów Przewodniczy Przewodniczący AKA 14/

15 E KSPERCI AKA Z AKA współpracuje stałe grono ekspertów Ekspertów proponuje Prezydium AKA Listę ekspertów zatwierdza Rada AKA 15/

16 K RYTERIA AKREDYTACJI Kryteria przygotowuje prezydium AKA z udziałem ekspertów i w konsultacji ze środowiskiem akademickim Kryteria akredytacji zatwierdza Rada AKA 16/

17 Z ESPOŁY OCENIAJĄCE Kandydatów do zespołów oceniających zgłaszają uczelnie Kandydatury uczelni wymagają aprobaty Rady AKA Zespoły oceniające powołuje prezydium AKA W składzie zespołu oceniającego są studenci (doktoranci), ewentualnie ekspert zagraniczny i przedstawiciel pracodawców 17/

18 P ROCEDURA AKREDYTACYJNA Przygotowanie raportu samooceny (wzór ustala prezydium AKA) Wizytacja Przygotowanie raportu końcowego z opinią (wzór ustala prezydium AKA) Decyzję akredytacyjną podejmuje prezydium AKA 18/

19 P ROCEDURA ODWOŁAWCZA Odwołania merytoryczne – prezydium AKA na podstawie raportu nowego zespołu oceniającego Odwołania formalne – Rada AKA 19/

20 F INANSOWANIE AKA Środki Fundacji: składki wnoszone przez uczelnie, inne środki pozyskiwane przez Fundację (darowizny, dotacje, granty, zapisy, spadki, itd.) Opłata wnoszona przez akredytującą się jednostkę (w wysokości pokrywającej koszty) 20/

21 B IURO AKA Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia prezydium i Rady AKA Biurem zarządza sekretarz prezydium 21/

22 Przewodniczy przedstawiciel KRASP Skład Przedstawiciele KRASP (min. 50%) Przedstawiciel KRZaSP Przedstawiciel Parl. Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Eksperci zagraniczni (min 1) Skład Prezes Zarządu Vice Prezes Sekretarz Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia Prezydium AKA 3 osoby Rada Fundacji 7-9 osób Rada AKA 11 osób Zarząd Fundacji 3 osoby Eksperci Biuro AKA Przewodniczy Przewodniczący Prezydium AKA (*) Skład Przedstawiciele 8 obszarów Przedstawiciel Parlamentu Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Zadania Ciało programowe Przyjmuje sprawozdania Zarządu Zadania Kieruje bieżącą działalnością Fundacji Reprezentacja na zewnątrz Podejmowanie czynności prawnych Skład Przewodniczący (*) Vice Przewodniczący Sekretarz (zarządza Biurem) Zadania Opracowanie kryteriów akredytacji Opiniowanie dokumentów AKA Odwołania (formalne) Zadania Opracowanie dokumentów akredytacyjnych Decyzje akredytacyjne Odwołania (merytoryczne) Powoływanie ekspertów Powoływanie Zespołów Oceniających Powołuje Prezydium KRASP Powołuje Prezydium KRASP Powołuje i odwołuje Prezydium KRASP (odwołanie na wniosek Rady Fundacji) Powołuje Rada AKA (*) ta sama osoba Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji Biurem zarządza sekretarz Prezydium

23 H ARMONOGRAM DZIAŁAŃ Założenie i zarejestrowanie Fundacji – do końca grudnia 2011 r. Utworzenie AKA i powołanie jej władz – do końca kwietnia 2012 r. Rozpoczęcie działalności AKA – początek października 2012 r. 23/

24 Co dalej z MOSTECHem, MOSTem ? Czy Biuro da sobie radę z powoływaniem ekspertów dla wszystkich kierunków/programów ? Czy 3 osobowe prezydium może być ciałem podejmującym decyzję ? Czy nie powinno być coś takiego jak dzisiaj, że na posiedzeniu KAUT jest referowanie przez przewodniczącego ZO i koreferat członka KAUTu i dopiero decyzja?? ????? P YTANIA 24/

25 Dziękuję za uwagę 25/

26 Propozycje zmian w Porozumieniu... Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk 25-27 maja 2011 r. 26

27 § 1 W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta lub doktoranta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej lub kierownika studium doktoranckiego. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. W systemie MOSTECH w zakresie studiów I i II stopnia obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów: Z MIANY 27/

28 W § 2 ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie: a) do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki, wraz z ewentualnymi warunkami określonymi przez dziekanów jednostek. W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. W zakresie studiów doktoranckich w programie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania doktorantów: a)do 30 kwietnia uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na prowadzonych przez siebie lub wspólnie z innymi uczelniami studiach doktoranckich na następny rok akademicki, wraz z ewentualnymi warunkami określonymi przez kierowników studiów. Z MIANY 28/

29 b) do 15 maja Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc, c) uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 30 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni, d) KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 30 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia, e) doktoranci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów, f) po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie. Z MIANY 29/

30 Dodaje się § 4 w brzmieniu: § 4 Realizacja programu studiów doktoranckich i zasady zaliczania 1. Program studiów dla doktorantów może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranej uczelni. 2. Program może być także realizowany poprzez pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą. Z MIANY 30/

31 3. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przejmującej. 4. Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich. Z MIANY 31/

32 Dotychczasowy § 4 zostaje przemianowany na § 5 i otrzymuje brzmienie: 1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I-go stopnia oraz ma 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II- go stopnia lub uczestnik studiów III stopnia, po pierwszym roku studiów. 2. Dziekan jednostki macierzystej lub kierownik studium doktoranckiego może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr. Z MIANY 32/

33 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi lub doktorantowi uczelnia macierzysta. 4. Uczelnie przyjmujące studentów i doktorantów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat. Dotychczasowy § 5 zostaje przemianowany na § 6 i otrzymuje brzmienie: Wzory pism dla uczelni kierującej studentów i doktorantów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT. zatwierdza KRPUT. Z MIANY 33/

34 Dotychczasowy § 6 zostaje przemianowany na § 7. Dotychczasowy § 7 zostaje przemianowany na § 8. § 2 Zmienia się obecną nazwę Porozumienia na nową w brzmieniu: Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie systemu mobilności studentów i doktorantów MOSTECH § 3 Do niniejszej uchwały jako załącznik dołącza się tekst jednolity Porozumienia uwzględniający zmiany wymienione w § 1. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. Z MIANY 34/

35 Dziękuję za uwagę 35/

36 Przewodniczy przedstawiciel KRASP Skład Przedstawiciele KRASP (min. 50%) Przedstawiciel KRZaSP Przedstawiciel Parl. Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Eksperci zagraniczni (min 1) Skład Prezes Zarządu Vice Prezes Sekretarz Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia Prezydium AKA 3 osoby Rada Fundacji 7-9 osób Rada AKA 11 osób Zarząd Fundacji 3 osoby Eksperci Biuro AKA Przewodniczy Przewodniczący Prezydium AKA (*) Skład Przedstawiciele 8 obszarów Przedstawiciel Parlamentu Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Zadania Ciało programowe Przyjmuje sprawozdania Zarządu Zadania Kieruje bieżącą działalnością Fundacji Reprezentacja na zewnątrz Podejmowanie czynności prawnych Skład Przewodniczący (*) Vice Przewodniczący Sekretarz (zarządza Biurem) Zadania Opracowanie kryteriów akredytacji Opiniowanie dokumentów AKA Odwołania (formalne) Zadania Opracowanie dokumentów akredytacyjnych Decyzje akredytacyjne Odwołania (merytoryczne) Powoływanie ekspertów Powoływanie Zespołów Oceniających Powołuje Prezydium KRASP Powołuje Prezydium KRASP Powołuje i odwołuje Prezydium KRASP (odwołanie na wniosek Rady Fundacji) Powołuje Rada AKA (*) ta sama osoba Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji Biurem zarządza sekretarz Prezydium


Pobierz ppt "Co dalej z akredytacją środowiskową?? Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk 25-27 maja 2011 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google