Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co dalej z akredytacją środowiskową??

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co dalej z akredytacją środowiskową??"— Zapis prezentacji:

1 Co dalej z akredytacją środowiskową??
Bohdan Macukow, KAUT KRPUT, Gdańsk maja 2011 r.

2 Stan Obecny Mamy następujące komisje środowiskowe uniwersytecka (UKA)
politechniczna (KAUT) ekonomiczna (KA FPAKE) rolnicza (KAUR) medyczna (KAAUM) przyrodnicza (KAUP) artystyczna (AKUA) ..... ?

3 Stan Obecny Ponadto, istnieje Komisja Akredytacyjna KRASP stanowiąca forum współdziałania komisji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych. W skład wchodzą: przewodniczący komisji akredytacyjnych konferencji rektorów poszczególnych typów szkół wyższych, osoby wyznaczone przez Prezydium KRASP. z głosem doradczym przedstawiciel KRePSZ. Istnieje też Zespół Boloński, w którego skład wchodzi 10 osób powoływanych przez Prezydium KRASP.

4 Stan Obecny Komisja Akredytacyjna KRASP Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej Chwirot Członkowie: prof. Tomasz Borecki (KRASP) prof. Marek Wąsowicz (UKA) prof. Bohdan Macukow (KAUT) prof. Leszek Pączek (KAAUM) prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska (KA FPAKE) prof. Sławomir Podlaski (KAUR) prof. Janusz Król KAUP) prof. Grzegorz Kurzyński (AKUA) prof. Józef Zając (PWSZ w Chełmie) mgr Jolanta Urbanik (UW)

5 Stan Obecny Akty prawne (wybrane):
Uchwała Prezydium KRASP z dnia 4 czerwca (18/V) w sprawie zasad i trybu działania Komisji Akredytacyjnej oraz Zespołu Bolońskiego KRASP Uchwała Prezydium KRASP z dnia 18 października (26/V) w sprawie środowiskowych komisji Akredytacyjnych i Komisji Akredytacyjnej KRASP Uchwała Prezydium KRASP z dnia 9 grudnia (42/V) w sprawie podjęcia czynności zmierzających do powołania Akademickiej Komisji Akredytacyjnej (grupa robocza: prof. K.Mazurek-Łopacińska, prof. B.Macukow, prof. L.Pączek , prof. M.Wąsowicz)

6 Stan Obecny Uchwała Prezydium KRASP z dnia 11 marca (44/V) w sprawie przyjęcia koncepcji prawno- organizacyjnej utworzenia Akademickiej Komisji Akredytacyjnej Uchwała Zgromadzenia Plenarnego KRASP z dnia 6 maja 2011(49/V) w sprawie ustanowienia Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia

7 KRASP powołuje Fundację, a w następnej kolejności
Decyzja Zapadła KRASP powołuje Fundację, a w następnej kolejności Fundacja powołuje AKA

8 Powołanie Decyzja Zapadła Fundacji na Rzecz Jakości Kształcenia
Cele Fundacji: akredytacja doradztwo ewaluacja rozpowszechnianie idei jakości kształcenia (promocja, konferencje, szkolenia, publikacje)

9 Organy Fundacji Rada Fundacji (7-9 osób)skład: przedstawiciele KRASP (co najmniej połowa składu), przedstawiciele KRZaSP, parlamentu studentów, krajowej reprezentacji doktorantów), ekspert zewnętrzny. Przewodniczy przedstawiciel KRASP Radę powołuje Prezydium KRASP Zadania Rady Uchwala program działania Fundacji Przyjmuje sprawozdania Zarządu Może wnioskować o odwołanie członków Zarządu – do Prezydium KRASP

10 Zarząd Fundacji Zarząd Fundacji - 3 osoby powoływane przez Prezydium KRASP Zadania Zarządu: prowadzenie bieżącej działalności, reprezentacja Fundacji, podejmowanie czynności prawnych

11 Akademicka Komisja Akredytacyjna
Powstanie Akademicka Komisja Akredytacyjna Powołana przez Fundację Korzysta z osobowości prawnej Fundacji Statut Fundacji zapewnia jej pełną niezależność merytoryczną od władz Fundacji Działa na podstawie własnego regulaminu (uchwalonego przez Radę Fundacji w porozumieniu z Prezydium KRASP)

12 AKA - zadania Akredytacja wszystkich stopni studiów (łącznie ze studiami doktoranckimi) Akredytacja instytucjonalna Akredytacja programów (kierunków) studiów

13 AKA - organy Rada AKA Prezydium AKA: przewodniczący , wiceprzewodniczący, sekretarz Przewodniczącego powołuje Prezydium KRASP (lub Zgromadzenie Plenarne KRASP) w okresie ostatnich 4 miesięcy swej kadencji Wiceprzewodniczącego i sekretarza powołuje Rada AKA Kadencja Prezydium – 4 lata

14 Rada AKA - skład Przedstawiciele 8 obszarów – zgłaszają właściwe konferencje rektorów, powołuje prezydium KRASP Przedstawiciel studentów – wskazuje parlament studentów Przedstawiciel doktorantów – wskazuje krajowa reprezentacja doktorantów Przewodniczy Przewodniczący AKA

15 Eksperci AKA Z AKA współpracuje stałe grono ekspertów
Ekspertów proponuje Prezydium AKA Listę ekspertów zatwierdza Rada AKA

16 Kryteria akredytacji Kryteria przygotowuje prezydium AKA z udziałem ekspertów i w konsultacji ze środowiskiem akademickim Kryteria akredytacji zatwierdza Rada AKA

17 Zespoły oceniające Kandydatów do zespołów oceniających zgłaszają uczelnie Kandydatury uczelni wymagają aprobaty Rady AKA Zespoły oceniające powołuje prezydium AKA W składzie zespołu oceniającego są studenci (doktoranci), ewentualnie ekspert zagraniczny i przedstawiciel pracodawców

18 Procedura akredytacyjna
Przygotowanie raportu samooceny (wzór ustala prezydium AKA) Wizytacja Przygotowanie raportu końcowego z opinią (wzór ustala prezydium AKA) Decyzję akredytacyjną podejmuje prezydium AKA

19 Procedura odwoławcza Odwołania merytoryczne – prezydium AKA na podstawie raportu nowego zespołu oceniającego Odwołania formalne – Rada AKA

20 Finansowanie AKA Środki Fundacji: składki wnoszone przez uczelnie, inne środki pozyskiwane przez Fundację (darowizny, dotacje, granty, zapisy, spadki, itd.) Opłata wnoszona przez akredytującą się jednostkę (w wysokości pokrywającej koszty)

21 Biuro AKA Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji
Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia prezydium i Rady AKA Biurem zarządza sekretarz prezydium

22 Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia
Przewodniczy przedstawiciel KRASP Skład Przedstawiciele KRASP (min. 50%) Przedstawiciel KRZaSP Przedstawiciel Parl. Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Eksperci zagraniczni (min 1) Zadania Ciało programowe Przyjmuje sprawozdania Zarządu Rada Fundacji 7-9 osób Powołuje Prezydium KRASP Zadania Kieruje bieżącą działalnością Fundacji Reprezentacja na zewnątrz Podejmowanie czynności prawnych Zarząd Fundacji 3 osoby Powołuje i odwołuje Prezydium KRASP (odwołanie na wniosek Rady Fundacji) Skład Prezes Zarządu Vice Prezes Sekretarz Zadania Opracowanie kryteriów akredytacji Opiniowanie dokumentów AKA Odwołania (formalne) Przewodniczy Przewodniczący Prezydium AKA (*) Skład Przedstawiciele 8 obszarów Przedstawiciel Parlamentu Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Rada AKA 11 osób Powołuje Prezydium KRASP Zadania Opracowanie dokumentów akredytacyjnych Decyzje akredytacyjne Odwołania (merytoryczne) Powoływanie ekspertów Powoływanie Zespołów Oceniających Prezydium AKA 3 osoby Skład Przewodniczący (*) Vice Przewodniczący Sekretarz (zarządza Biurem) Biuro AKA Powołuje Rada AKA (*) ta sama osoba Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji Biurem zarządza sekretarz Prezydium Eksperci

23 Harmonogram działań Założenie i zarejestrowanie Fundacji – do końca grudnia 2011 r. Utworzenie AKA i powołanie jej władz – do końca kwietnia 2012 r. Rozpoczęcie działalności AKA – początek października 2012 r.

24 Pytania Co dalej z MOSTECHem, MOSTem ?
Czy Biuro da sobie radę z powoływaniem ekspertów dla wszystkich kierunków/programów ? Czy 3 osobowe prezydium może być ciałem podejmującym decyzję ? Czy nie powinno być coś takiego jak dzisiaj, że na posiedzeniu KAUT jest referowanie przez przewodniczącego ZO i koreferat członka KAUTu i dopiero decyzja?? ?????

25 Dziękuję za uwagę

26 Propozycje zmian w „Porozumieniu...” Bohdan Macukow, KAUT
KRPUT, Gdańsk maja 2011 r.

27 Zmiany § 1 W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
W § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wymiana jest dobrowolna i jest realizowana na wniosek studenta lub doktoranta pozytywnie zaopiniowany przez dziekana jednostki macierzystej lub kierownika studium doktoranckiego.” W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W systemie MOSTECH w zakresie studiów I i II stopnia obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania studentów:”

28 Zmiany W § 2 ust. 2 pkt. a) otrzymuje brzmienie:
„a) do 30 marca uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na poszczególne kierunki studiów na następny rok akademicki, wraz z ewentualnymi warunkami określonymi przez dziekanów jednostek.” W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. W zakresie studiów doktoranckich w programie MOSTECH obowiązują następujące procedury zgłaszania i przyjmowania doktorantów: a)do 30 kwietnia uczelnie zgłaszają do Biura KAUT oferowaną liczbę miejsc na prowadzonych przez siebie lub wspólnie z innymi uczelniami studiach doktoranckich na następny rok akademicki, wraz z ewentualnymi warunkami określonymi przez kierowników studiów.

29 Zmiany b) do 15 maja Biuro KAUT ogłasza zbiorcze zestawienia miejsc,
c) uczelnie przesyłają do KAUT listę kandydatów na studia, odpowiednio w terminie do 30 maja na semestr zimowy i w terminie do 30 listopada na semestr letni, d) KAUT koordynuje procedurę wymiany i przesyła uczelniom listę kandydatów na studia, odpowiednio na semestr zimowy w terminie do 30 czerwca i na semestr letni w terminie do 30 grudnia, e) doktoranci zgłaszający się do uczestnictwa w systemie MOSTECH mogą podać więcej niż jedną uczelnię, w której zamierzają odbyć część studiów, f) po zakończeniu semestru Biuro KAUT przekazuje informację do KRPUT o liczbie studentów i uczelniach uczestniczących w wymianie.”

30 Zmiany Dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4 Realizacja programu studiów doktoranckich i zasady zaliczania 1. Program studiów dla doktorantów może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranej uczelni. 2. Program może być także realizowany poprzez pracę laboratoryjną i innego rodzaju współpracę naukową jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

31 Zmiany 3. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przejmującej. 4. Zaliczenie semestru lub roku przez uczestników studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.”

32 Zmiany Dotychczasowy § 4 zostaje przemianowany na § 5 i otrzymuje brzmienie: „1. Studia w ramach systemu MOSTECH może podjąć student na 5 lub 6 semestrze studiów I-go stopnia oraz ma 1, 2 lub 3 semestrze (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) studiów II-go stopnia lub uczestnik studiów III stopnia, po pierwszym roku studiów. 2. Dziekan jednostki macierzystej lub kierownik studium doktoranckiego może wyrazić zgodę na odbycie studiów w innej uczelni, jeżeli student ma zaliczony bez braków bieżący semestr.

33 Zmiany 3. W trakcie odbywania studiów w systemie MOSTECH, przysługujące stypendia wypłaca studentowi lub doktorantowi uczelnia macierzysta. 4. Uczelnie przyjmujące studentów i doktorantów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.” Dotychczasowy § 5 zostaje przemianowany na § 6 i otrzymuje brzmienie: „Wzory pism dla uczelni kierującej studentów i doktorantów na studia i dla uczelni przyjmującej na studia oraz dodatkowe druki przygotowuje KAUT. zatwierdza KRPUT.”

34 Zmiany Dotychczasowy § 6 zostaje przemianowany na § 7.
§ 2 Zmienia się obecną nazwę Porozumienia na nową w brzmieniu: „Porozumienie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie systemu mobilności studentów i doktorantów MOSTECH” § 3 Do niniejszej uchwały jako załącznik dołącza się tekst jednolity Porozumienia uwzględniający zmiany wymienione w § 1. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

35 Dziękuję za uwagę

36 Fundacja na Rzecz Jakości Kształcenia
Przewodniczy przedstawiciel KRASP Skład Przedstawiciele KRASP (min. 50%) Przedstawiciel KRZaSP Przedstawiciel Parl. Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Eksperci zagraniczni (min 1) Zadania Ciało programowe Przyjmuje sprawozdania Zarządu Rada Fundacji 7-9 osób Powołuje Prezydium KRASP Zadania Kieruje bieżącą działalnością Fundacji Reprezentacja na zewnątrz Podejmowanie czynności prawnych Zarząd Fundacji 3 osoby Powołuje i odwołuje Prezydium KRASP (odwołanie na wniosek Rady Fundacji) Skład Prezes Zarządu Vice Prezes Sekretarz Zadania Opracowanie kryteriów akredytacji Opiniowanie dokumentów AKA Odwołania (formalne) Przewodniczy Przewodniczący Prezydium AKA (*) Skład Przedstawiciele 8 obszarów Przedstawiciel Parlamentu Studentów Przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów Rada AKA 11 osób Powołuje Prezydium KRASP Zadania Opracowanie dokumentów akredytacyjnych Decyzje akredytacyjne Odwołania (merytoryczne) Powoływanie ekspertów Powoływanie Zespołów Oceniających Prezydium AKA 3 osoby Skład Przewodniczący (*) Vice Przewodniczący Sekretarz (zarządza Biurem) Biuro AKA Powołuje Rada AKA (*) ta sama osoba Sekretariat do technicznej obsługi procesu akredytacji Biurem zarządza sekretarz Prezydium Eksperci


Pobierz ppt "Co dalej z akredytacją środowiskową??"

Podobne prezentacje


Reklamy Google