Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy rozliczania wynagrodzeń w projektach finansowanych z PO IG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy rozliczania wynagrodzeń w projektach finansowanych z PO IG"— Zapis prezentacji:

1 Problemy rozliczania wynagrodzeń w projektach finansowanych z PO IG
Prof. Tadeusz Więckowski

2 Stosowane rozwiązanie dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projektach PO IG W większości uczelni przyjęto zasady wynagradzania w projektach PO IG analogiczne do zasad w projektach 7.Programu Ramowego w oparciu o : 1) Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – pkt.(10) Preambuły („Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie komplementarności i spójności z pozostałymi politykami Wspólnoty, w szczególności z Siódmym programem ramowym w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i prezentacji oraz Programem na rzecz konkurencyjności i innowacji.(…)”);

3 Stosowane rozwiązanie dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projektach PO IG 2) Interpretację zasad wynagradzania zawartych w listach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr GPM/jtg/2006 z dnia 7 września 2006 roku i nr DSE/2160/EMP/2007 z dnia 23 maja 2007 roku, w którym zasugerowano stawkę godzinową jako sumę stawki godzinowej podstawowej (obliczonej jako iloraz rocznego stałego wynagrodzenia zasadniczego przez roczną liczbę godzin efektywnych) plus stawka godzinowa uzupełniająca. (Rozwiązanie to zostało zaakceptowane przez Komisję Europejską podczas wymiany korespondencji elektronicznej pismem z dnia 17 sierpnia 2006 roku, zarejestrowanym pod numerem REF RTD REG/A.3(2006)D/ );

4 Stosowane rozwiązanie dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projektach PO IG 3) Zasadę, że regulacje dotyczące zwiększonego wynagrodzenia dotyczą wszystkich projektów (Znalazło to potwierdzenie, w zapisach Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions – wersja 02/04/2009 na str. 49 : „System dodatkowych wynagrodzeń musi obowiązywać we wszystkich typach projektów (UE i innych, krajowych i międzynarodowych)”.

5 Stosowane rozwiązanie dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projektach PO IG – informacja dodatkowa Prawidłowość i zgodność przyjętej metodologii z ustaleniami z Komisją Europejską została potwierdzona przez firmę KPMG wykonującą na Politechnice Wrocławskiej, na zlecenie Komisji Europejskiej, audyt trzech projektów w ramach 7. Programu Ramowego w lipcu 2010 roku.

6 Stosowane rozwiązanie dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projektach PO IG Podstawą obliczania kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów, są wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z umowy o pracę (Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej), wynagrodzenia tzw. uzupełniającego, uzasadnionego wykonywaniem zadania badawczego o znacznym stopniu trudności, z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy (zwiększone wynagrodzenie na podstawie art.151).

7 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW
W dniu roku ukazała się na stronach MNiSW Informacja o zasadach kwalifikowania wynagrodzeń w PO IG Podstawowe wnioski dotyczące wynagradzania w projektach PO IG są następujące: 1) zgodnie z opinią Instytucji Zarządzającej (MRR) wynagrodzenie uzupełniające oraz dodatek specjalny mają znamiona dodatku zadaniowego, gdyż są przyznawane z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych w związku z wykonywaniem zadań na rzecz projektu;

8 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW
2) w przypadku zwiększenia wynagrodzenia pracownika, jako wydatek kwalifikowany w projekcie może zostać uznane: - wynagrodzenie uzupełniające lub dodatek specjalny, bez wynagrodzenia podstawowego (samo zwiększenie wynagrodzenia w związku z pracą w ramach projektu); - ta część wynagrodzenia, która odpowiada procentowemu zaangażowaniu pracownika w zadania związane z realizacją projektu, mierzonemu proporcją czasu pracy poświęconego na zadania związane z realizacją projektu do całkowitego czasu pracy;

9 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW – zastrzeżenia PWr
Przyjęty przez PWr system wynagrodzeń i ich rozliczania uważamy za zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z 5 czerwca 2008 roku. W przypadku przydzielenia zadań naukowo-badawczych pracownikom naukowo-dydaktycznym nie mamy do czynienia z powierzeniem dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków i w tym kontekście nie ma podstaw do uznania zwiększonych wynagrodzeń za dodatki zadaniowe.

10 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW – zastrzeżenia PWr
3. Przyjęcie założenia, że zadania realizowane w projekcie są dodatkowymi zadaniami poza normalnym zakresem zadań pracownika naukowo-dydaktycznego, stwarza istotne zagrożenia dla prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń w projekcie. Ponieważ zakres zadań w projektach badawczych jest znaczący, to liczba godzin pracy poszczególnych pracowników sięga 75 godzin miesięcznie.

11 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW – zastrzeżenia PWr
Traktowanie takiej liczby godzin za dodatkowe zadania może skutkować uznaniem tego czasu pracy za czas pracy w godzinach nadliczbowych (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 2004 roku, sygn.akt II pk 707/2003r). Z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z 2009 i 2010 roku wynika jednoznacznie, że wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nadliczbowych są traktowane jako koszty niekwalifikowane.

12 Interpretacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW – zastrzeżenia PWr
4. W przypadku przyjęcia do rozliczenia kosztów wynagrodzeń wyłącznie kwot wynikających ze zwiększonego wynagrodzenia dochodzi, w naszej opinii, do naruszenia zakazu podwójnego finansowania oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ze względu na finansowanie wynagrodzenia podstawo-wego za ten sam czas pracy z dotacji dydaktycznej.

13 Informacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW
MNiSW podczas spotkania z przedstawicielami KPK, PW i PWr w dniu roku poinformowali o przeprowadzonej w jednym z instytutów naukowych kontroli projektu PO IG przez jednostkę certyfikującą Komisji Europejskiej. W wynikach kontroli zakwestionowano przyjęty system wynagradzania i dokonane rozliczenia z tego tytułu.

14 Informacja Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW
Przedstawiciele Komisji Europejskiej stoją na stanowisku, że relacja wynagrodzenia pracownika w projekcie do całości wynagrodzenia powinna być taka sama jak relacja czasu pracy w projekcie do całkowitego czasu pracy.

15 Możliwe konsekwencje zaistniałej sytuacji
Przyjęte systemy wynagradzania w uczelniach w odniesieniu do nauczycieli akademickich, będących pracownikami naukowo-dydaktycznymi, nie spełniają wspomnianego warunku określonego przez Komisję Europejską.

16 Możliwe konsekwencje zaistniałej sytuacji
Uznanie za niekwalifikowalne w projektach PO IG części dotychczas wydatkowanych środków na wynagrodzenia. Dodatkowo istnieje zagrożenie, że ustalenie, jaka to będzie część może zostać dokonane w znacznie późniejszym terminie np. po audycie Komisji Europejskiej lub UKS –u nawet kilka lat po zakończeniu projektu. Przyjęcie interpretacji MNiSW i rozliczanie w projektach wyłącznie zwiększonego wynagrodzenia wcale nie oznacza prawidłowego rozwiązania w świetle wspomnianej interpretacji Komisji Europejskiej.

17 Możliwe konsekwencje zaistniałej sytuacji
Ograniczenie bezpieczeństwa uczelni w realizacji projektów PO IG. 3. Przyjęcie zupełnie innych zasad rozliczania wynagrodzeń w projektach badawczych PO IG i 7. PR grozi negatywnymi konsekwencjami dla wszystkich projektów realizowanych przez uczelnie w ramach 7.Programu Ramowego. 4. Złamanie logiki i spójności całego systemu wynagradzania nauczycieli akademickich w projektach naukowo-badawczych.

18 Możliwe konsekwencje zaistniałej sytuacji
5. Konieczność bardzo znaczącego zmniejszenia wynagrodzeń nauczycielom akademickim realizującym projekty PO IG. a w konsekwencji: 6. Utrata zainteresowania nauczycieli akademickich realizacją projektów naukowo-badawczych.

19 Wyniki spotkania z Dyrekcją Departamentu Wdrożeń i Innowacji MNiSW
Interpretacja zasad wynagradzania w projektach PO IG zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2011 roku, a nie od 1 września 2010 roku. Interpretacja ta może ulec zmianom. Departament Wdrożeń i Innowacji zwróci się MRR jako Instytucji Zarządzającej o nową interpretację zwiększonych wynagrodzeń. Zwiększone wynagrodzenia nie powinny być interpretowane jako dodatek zadaniowy w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

20 Proponowane działania jakie powinien podjąć KRPUT w zaistniałej sytuacji
Wystąpienie do Pani Minister Barbary Kudryckiej o podjęcie bardzo intensywnych działań na najwyższym szczeblu mających na celu uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na zastosowanie w projektach PO IG analogicznych rozwiązań dotyczących metodologii wynagradzania jak rozwiązania przyjęte w projektach 7.Programu Ramowego. Jedynie oficjalna zgoda KE zapewnia rzeczywiste bezpieczeństwo uczelni w tym zakresie.

21 Proponowane działania jakie powinien podjąć KRPUT w zaistniałej sytuacji
2. Uświadomienie powstałych zagrożeń JM Rektorom innych uczelni realizujących projekty PO IG, szczególnie uczelni medycznych i rolniczych. 3. Intensywny lobbing na rzecz wprowadzenia rozwiązania polegającego na uzyskaniu oficjalnej zgody KE na stosowaną metodologię wynagradzania w projektach PO IG.

22 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Problemy rozliczania wynagrodzeń w projektach finansowanych z PO IG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google