Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Kraków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Kraków"— Zapis prezentacji:

1 FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Kraków 8-9.03
Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 DOKUMENTY NA STRONACH KE (także w polskiej wersji językowej)
Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji ( ) Rozporządzenie (WE) nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań ( )

3 ZMIANY W TERMINOLOGII W PORÓWNANIU Z FP6
CONTRACT GRANT AGREEMENT (kontrakt) (umowa o dotację) CONTRACTOR BENEFICIARY (wykonawca) (beneficjent) INSTRUMENTS FUNDING SCHEMES (instrumenty) (systemy finansowania) CERTIFICATE ON AUDIT CERTIFICATE FINANCIAL STATEMENT (certyfikat audytora) (świadectwo kontroli sprawozdań (finansowych)

4 SPOSOBY SPRAWOZDAWANIA KOSZTÓW W PROJEKTACH
jednostka wylicza i sprawozdaje rzeczywistą wartość swoich kosztów pośrednich. Model ten mogą stosować instytucje posiadające system księgowy pozwalający na wyodrębnienie tego typu kosztów, często w rzeczywistości przewyższających ryczałt naliczany wg sposobu 2. koszty pośrednie są rozliczane jako ryczałt w/g stawki ustalonej przez KE, przy czym są one liczone jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem usług obcych (subcontractingu)

5 WYSOKOŚĆ RYCZAŁTU NA KOSZTY POŚREDNIE
PODSTAWOWA STAWKA – 20% DLA ORGANÓW PUBLICZNYCH O CHARAKTERZE NIEZAROBKOWYM, SZKÓŁ ŚREDNICH I WYŻSZYCH, ORGANIZACJI BADAWCZYCH I MŚP, (które nie są w stanie wyliczyć rzeczywistych kosztów pośrednich przypadających na projekt), gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne - ryczałt na koszty pośrednie wynosi: - 60% dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się przed 1 stycznia 2010r. - nie mniej niż 40 % dla dotacji przyznanych na podstawie zaproszeń do składania wniosków zamykających się po 31 grudnia 2009r. W projektach typu Akcje koordynujące i wspierające - 7% W badaniach pionierskich (program Pomysły) - 20% Projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (program Ludzie) – 10%

6 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkół średnich i wyższych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) Działania demonstracyjne – do 50% Projekty typu Akcje koordynacyjne i wspierające – do 100%

7 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA KE (liczona procentowo od całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Inne działanie (m.in. W zakresie zarządzania, w tym uzyskania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz upowszechniania) – do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) – do 100% Projekty badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) – do 100%. (dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

8 Co zmiany proponowane w 7
Co zmiany proponowane w 7.Programie Ramowym oznaczają dla polskich jednostek i jak się do nich przygotować?

9 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Instytutów Naukowych z dnia 7 września 2006 roku

10 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego

11 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Wynagrodzenie uzupełniające musi być określone zgodnie z normalną praktyką instytucji i z obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia uzupełniającego (stawki godzinowej uzupełniającej) winny być: sformułowane w wewnętrznych rozporządzeniu instytucji realizującej projekt wprowadzone w życie aneksem do umowy o pracę

12 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych
Uwzględnianie dwóch części wynagrodzenia do obliczania kosztów osobowych powinno mieć charakter ogólny, znajdujący zastosowanie do różnego typu projektów (np. dla projektów finansowanych z zewnątrz, w tym z Programów Ramowych UE) Wynagrodzenie uzupełniające powinno mieścić się w stawkach uznanych za zgodne z aktualnymi wymogami rynku dla pracowników o podobnym stanowisku i doświadczeniu

13 Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF)
W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, koszty te są związane ze stałym wynagrodzeniem zasadniczym oraz ze składnikami wynagrodzenia uzupełniającego obejmującego premię dodatkową, w częściach związanych z realizacją projektu stawka godzinowa = roczne stałe wynagrodzenie zasadnicze / roczna liczba efektywnych godzin + stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

14 stawka godzinowa = stawka godzinowa uzupełniająca
Obliczanie kosztów osobowych w projektach Programów Ramowych (FC i FCF) W przypadku pracowników zatrudnionych na stałe w danej instytucji, uczestniczących w realizacji projektu na podstawie odrębnej umowy, koszty te są związane z wynagrodzeniem uzupełniającym wynikającym z tej umowy, stawka godzinowa = stawka godzinowa uzupełniająca Wynagrodzenie uzupełniające ma być obliczane w wymiarze godzinowym

15 Inne istotne kwestie Zasady przyznawania przez MNiSW dofinansowania do projektów 7.Programu Ramowego UE Problem VAT w projektach Programów Ramowych

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów Badawczych UE Ul. Świętokrzyska 21 Warszawa, Polska wewn.349


Pobierz ppt "FINANSOWANIE PROJEKTÓW W 7.PR Kraków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google